Zapytanie ofertowe


WZÓR UMOWY (na art. Biurowe i papier)Pobieranie 0.57 Mb.
Strona5/5
Data28.04.2016
Rozmiar0.57 Mb.
1   2   3   4   5

WZÓR UMOWY (na art. Biurowe i papier)


zawarta zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2013r poz. 907 z późn. zm)

W dniu ………………… pomiędzy:

Dzielnicowym Biurem Finansów Oświaty –Ursynów

m.st.Warszawy

Al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa

NIP: 951-11-71-894,

REGON: 011136395

reprezentowanym przez:

Alicję Sujkowską-Szkup - Dyrektora DBFO-Ursynów

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………zwanym dalej „Wykonawcą”

zawarta zostaje umowa następującej treści:


I. PRZEDMIOT UMOWY

§1

 1. Zamawiający zamawia a Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć artykuły i urządzenia biurowe wg rodzaju, ilości oraz w cenie określonej w ofercie Wykonawcy z dnia ………………r. stanowiącej załączniki do niniejszej umowy, na zasadach i warunkach określonych w dalszych postanowieniach umowy.

 2. Strony umowy dopuszczają możliwość zmian ilości zamawianego towaru w poszczególnych rodzajach asortymentowych oraz możliwość zakupu przez Zamawiającego mniejszej ilości towaru w poszczególnych rodzajach asortymentu towarowego, od określonych w przyjętej ofercie w sytuacji, gdy potrzeby Zamawiającego w tym zakresie okażą się mniejsze od przewidywanych. W przypadku zamówienia ilości mniejszych od określonych w opisie przedmiotu zamówienia Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia


II.TERMIN I SPOSÓB DOSTAWY

§2

 1. Dostawa przedmiotu zamówienia realizowana będzie sukcesywnie w terminie od daty zawarcia umowy do 31.12.2014 r. lub do czasu wyczerpania towaru, na podstawie zamówień częściowych składanych przez Zamawiającego, w ilości i asortymencie w nich określonych z uwzględnieniem §1 ust. 2 umowy.

 2. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zamówień cząstkowych w terminie nie dłuższym niż 48 godzin od momentu złożenia telefonicznego (faksem) zapotrzebowania przez Zamawiającego.

 3. Zamówione materiały/artykuły Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego, tj. DBFO, al. KEN 61,02-777 Warszawa własnym transportem.

 4. Dostarczane materiały/artykuły winny być wyłącznie fabrycznie nowe, zapakowane w oryginalnych fabrycznych opakowaniach lub przepakowane do fabrycznych opakowań i odpowiednio zabezpieczone (np. taśmą klejącą) przed zniszczeniem lub zdekompletowaniem.

 5. W razie stwierdzenia wad dostarczonych materiałów/artykułów, bądź w razie stwierdzenia dostawy materiałów/artykułów niezgodnych z zamówionymi, Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawy lub wymiany materiałów/artykułów w ciągu 24 godzin od powiadomienia telefonicznego (faksem) przez Zamawiającego.

§3

 1. Miejscem wykonania przedmiotu umowy jest siedziba Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty-Ursynów m.st. Warszawy przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 61.

 2. Dostawa przedmiotu umowy nastąpi transportem Wykonawcy na jego koszt i ryzyko.

III.WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

§4

 1. Za odebrany przedmiot umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy cenę maksymalną, nie większą niż wskazana w ofercie z dnia ………………………….…r.

 2. Płatność za dostawę przedmiotu umowy będzie dokonana na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę , w terminie 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu tych dokumentów, przelewem z rachunku Zamawiającego na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze.

 3. Prawa i obowiązki stron określone i wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez zgody drugiej strony.§5

 1. Strony określają przewidywaną wartość przedmiotu umowy na kwotę ………. netto zł /słownie: ……………………………………………………………../. Stawka podatku VAT wynosi ……….%. Łączna wartość z podatkiem VAT na dzień podpisania umowy wynosi ……….. zł brutto /słownie:……………………………………………………………….…/ z zastrzeżeniem ust. 2.

 2. Wartość przedmiotu umowy może ulec zmniejszeniu stosownie do zmian, o których mowa w §1 ust. 2 umowy.


§6

 1. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie materiały stanowiące przedmiot umowy posiadają wymagane atesty jakościowe, certyfikaty dopuszczające wyroby do obrotu i używania i jako takie stanowią integralną część umowy.

 2. Istnienie wad stwierdza się protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin, mających na celu ich stwierdzenie, Zamawiający zawiadamia Wykonawcę na piśmie nie później niż 5 dni po dokonaniu oględzin.

 3. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów na zasadach określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego o rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy.

 4. Wykonawca na przedmiot umowy udziela gwarancji na okres wskazany w opisie przedmiotu zamówienia.

 5. W przypadku dostarczenia produktów innych niż określone w ofercie lub nienależytej jakości (stwierdzonej także w trakcie eksploatacji tonera lub tuszu) Wykonawca zobowiązuje się do natychmiastowej ich wymiany na odpowiednie, na własny koszt.

 6. W razie stwierdzenia w czasie odbioru lub w okresie eksploatacji wad powstałych z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, nienadających się do usunięcia, a wady te uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy, Zamawiający może żądać, aby Wykonawca naprawił na koszt własny szkody poniesione przez Zamawiającego. Koszty związane z realizacją nowej sprzedaży ponosi w całości Wykonawca.V. KARY UMOWNE

§7

 1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar umownych.

 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a/ w przypadku odstąpienia od umowy – wysokość 20% wynagrodzenia umownego brutto.

b/ w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto.

c/ za opóźnienie w dostawie określonego w umowie przedmiotu w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia.

d/ za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia liczony od terminu wyznaczonego na usunięcie wad. 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia uzupełniającego na zasadach ogólnych w przypadku, gdy suma kar umownych nie pokrywa powstałej szkody.

 2. W razie opóźnienia w zapłacie wierzytelności pieniężnych, strony zobowiązują się do zapłaty ustawowych odsetek.VI.ODSTĄPIENIE OD UMOWY

§8

Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

 2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający powiadomi go pisemnie, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności, nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych.VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 9
Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności dotyczące go dane identyfikujące, przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. O dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 112 poz. 1198 z póź. Zmianami), która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy.
§ 10

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

 2. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności z tytułu niniejszej umowy na osobę trzecią.

 3. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją postanowień niniejszej umowy strony będą się starały rozstrzygnąć w drodze negocjacji i porozumienia.

 4. Sądem właściwym do rozpoznawania sporów wynikających z niniejszej umowy będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 11

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje

Zamawiający a jeden Wykonawca.

Wykonawca Zamawiający

Zał. Nr 6 do zapytania ofertowego
UMOWA

SPRZEDAŻY I DOSTAWY TONERÓW I TUSZY

Zawarta w trybie art. 4 pkt 8 ustawy prawo zamówień publicznych Dz. U z 2013 r. poz. 907 z późn. zmianami


zawarta w dniu ……….. .................. w ...................................., pomiędzy:

Dzielnicowym Biurem Finansów Oświaty Ursynów, Al. KEN 61, 02- 777 Warszawa

NIP .............................. ,

reprezentowanym przez: Dyrektora Biura – Alicję Sujkowska-Szkup

zwaną dalej „Zamawiającym

a

……………………………………………………………………………………………………reprezentowanym przez:………………………………………..

zwanego dalej „Wykonawcą

wyłonionym w trybie zapytania ofertowego, w którym oferta złożona przez Wykonawcę została uznana za najkorzystniejszą. Umowa została zawarta z Wykonawcą wybranym

w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14 000 euro.§ 1.


 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest zakup i dostawa tonerów i tuszy do drukarek dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Ursynów, wg rodzaju oraz ilości wymienionych w ofercie z dnia ………….. roku, stanowiącej załącznik nr 1 do umowy.
 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania zmian ilościowych w poszczególnych pozycjach przedmiotu zamówienia w stosunku do wykazu stanowiącego zał. nr 1 do niniejszej umowy.
 1. Dostawy będą realizowane sukcesywnie od dnia ……………… roku do dnia 31.12.2014 roku zgodnie z zamówieniami częściowymi składanymi przez Zamawiającego w zależności od potrzeb.
 1. Zamówienia częściowe, o których mowa w ust. 2, mogą być także składane przez Zamawiającego, za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłanej na adres: ……………………………………………………
 1. Ceny jednostkowe tonerów i tuszy wymienionych w ofercie z dnia …………………. roku, obowiązują przez cały okres trwania umowy.


§ 2.

 1. Wartość przedmiotu umowy w całym okresie jej trwania strony ustalają na kwotę brutto …………………………………………………………….… zł. ( słownie .................…………………………zł) w tym VAT, tj. …………….zł. ( słownie: ………………………………………………………………………).

 2. Wartość umowy określona w ust. 1 jest wartością maksymalną zamówienia.

§ 3.


 1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar określony w zamówieniu, o którym mowa w § 1 ust. 2, do siedziby, w terminie 2 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.
 1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar określony w zamówieniu na własny koszt, w godzinach pracy jednostki Zamawiającego, w terminie uzgodnionym telefonicznie z wyznaczonym pracownikiem Zamawiającego.

 2. Pracownik Zamawiającego potwierdza na fakturze zgodność dostawy z zamówieniem częściowym (ilość i asortyment dostarczonych artykułów).
 1. Dostarczane materiały eksploatacyjne (tusze, tonery) muszą być opakowane w sposób umożliwiający ich identyfikację (ilość, rodzaj, parametry techniczne) bez konieczności naruszania opakowania oraz z wszelkimi zabezpieczeniami stosowanymi przez producentów (np. hologramy) a także w sposób chroniący przed działaniem czynników zewnętrznych.
 1. Na dostarczone w ramach danej partii tonery Wykonawca udziela gwarancji wynoszącej 12 miesięcy liczonej od dnia ich dostarczenia.
 1. Niezależnie od wymogów wskazanych w ust. poprzedzającym, dostarczone w ramach danej partii tonery muszą posiadać termin przydatności do użycia określony przez producenta wynoszący, co najmniej 12 miesięcy licząc od dnia ich dostarczenia.
 1. W okresie gwarancji, określonej w ust. 1 niniejszego par. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany niesprawnych tonerów.
 1. Zgłoszenia o awarii lub niesprawności dokonywane będą w trybie właściwym dla składania zamówień, określonym w § 1 ust. 3 niniejszej umowy.
 1. Wykonawca uznaje ten sposób przesłania zgłoszenia o awarii lub niesprawności i zobowiązuje się do dostarczenia do siedziby Zamawiającego, sprawnych, fabrycznie nowych tonerów w terminie 6 godzin roboczych liczonych od chwili otrzymania zgłoszenia.


 1. Dostarczane materiały eksploatacyjne (tusze, tonery) do drukarek faksów i kserokopiarek muszą być fabrycznie nowe, dobrej jakości, wolne od wad technicznych i prawnych, dopuszczone do obrotu.
 1. W przypadku nieprawidłowego działania dostarczonych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, telefaksów i kserokopiarek, które spowodują uszkodzenie urządzeń drukujących i kopiujących, Wykonawca zobowiązuje się wykonać naprawy uszkodzeń na własny koszt, a także ponieść wszelkie koszty związane z transportem uszkodzonego sprzętu.
 1. Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego odbioru zużytych wkładów tuszy i tonerów.


§ 4.


 1. Zamawiający może odmówić odbioru tonerów z widoczną wadą a także niezgodnych, co do ilości i rodzaju oraz w razie braku cechy której mowa w § 3 ust. 4 umowy.
 1. W opisanym wyżej przypadku Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie.


§ 5.


 1. Zapłata wynagrodzenia ustalonego w § 2 umowy następować będzie na podstawie faktur częściowych wystawionych za każdorazową dostawę tonerów. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty należności za dostarczony przedmiot zamówienia przelewem na nr konta określonym na fakturze od momentu dostarczenia dostawy i faktury do siedziby zamawiającego.

 2. Warunkiem wystawienia faktury przez Wykonawcę jest dostarczenie bez zastrzeżeń przedmiotu zamówienia, ze specyfikacją przedmiotu umowy zgodnie z opisem pozycji asortymentowych oferty, przedstawionej w załączniku nr 1 do umowy, z przytoczeniem liczby sztuk oraz ceny jednostkowej w określonej ofercie stwierdzone podpisami upoważnionych przedstawicieli stron umowy.

 3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT na rachunek bankowy Wykonawcy:…………………………………………………………………………… w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia do Zamawiającego. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zlecającego.
 1. Ze strony Zamawiającego odpowiedzialnym za wykonanie umowy jest……………………………….................................................................................... ze strony Wykonawcy odpowiedzialnym za wykonanie umowy jest…………………………………………………………………………………………………………….

§ 6.


 1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć


w chwili zawarcia umowy (odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie miesiąca od otrzymania wiadomości o powyższych okolicznościach),
b) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie przedsiębiorstwa Wykonawcy,
c) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
d) Wykonawca nie rozpoczął dostawy z przyczyn nieuzasadnionych oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,
e) w razie gdy Wykonawca naruszył § 3 ust. 7, 9 i 10 umowy nie wymieniając wadliwych tonerów w terminie tam wskazanym, a nadto nie dokonał wymiany tonerów pomimo skierowanego do Wykonawcy pisemnego wezwania do wymiany tonerów pod rygorem odstąpienia od umowy

i bezskutecznego upływu 2 dni od doręczenia takiego wezwania,


f) W przypadku gdy ilość wadliwych tonerów przekroczy 30 % wszystkich tonerów wymienionych w ofercie z dnia ………..…. roku, stanowiącej załącznik do umowy.

 1. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku, gdy Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesiąca od upływu terminu na zapłatę faktur określonych w niniejszej umowie.

 2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 7.

 1. Zarówno Zamawiający jak i Wykonawca zobowiązani są do naprawienia szkód wynikłych z niewykonania lub nienależytego wykonania swoich zobowiązań umownych.
 1. Niewykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę upoważnia Zamawiającego do naliczenia kar umownych.
 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a) za opóźnienie w dostawie przedmiotu umowy - w wysokości 1% wynagrodzenia za zamówioną partię tonerów, za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu określonego w §1 ust. 4 umowy,

b) za opóźnienie w wymianie tonerów, które uległy awarii lub niesprawnych – 1% wynagrodzenia za dotknięte awarią lub niesprawnością tonery, za każdą godzinę opóźnienia, liczoną od upływu terminu określonego w §3 ust. 9 umowy.
 1. Jeżeli kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego.
 1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia.
 1. Kara umowna powinna być zapłacona przez Wykonawcę w terminie 14 dni od daty wystąpienia przez Zamawiającego z żądaniem zapłaty. Zamawiający w razie opóźnienia w zapłacie kary umownej może potrącić należną mu kwotę z należności Wykonawcy.


§ 8

 1. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności dotyczące go dane identyfikujące, przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. O dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 112 poz. 1198 z póź. Zmianami), która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy.

 2. Wierzytelności wynikające z realizacji umowy nie mogą być przenoszone przez Wykonawcę na rzecz osób trzecich bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

§ 9


 1. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy Sąd w miejscu Zamawiającego.

 2. Jakakolwiek zmiana do niniejszej umowy i jej załączników może nastąpić za zgodą stron, wyrażoną na piśmie w formie aneksu, pod rygorem nieważności.

 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, przy czym 2 egzemplarze dla Zamawiającego, a jeden dla Wykonawcy.


Zamawiający Wykonawca

Pobieranie 0.57 Mb.

1   2   3   4   5
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna