Zapytanie ofertowePobieranie 0.56 Mb.
Strona1/5
Data28.04.2016
Rozmiar0.56 Mb.
  1   2   3   4   5
DZIELNICOWE BIURO FINANSÓW OŚWIATY – URSYNÓW

m.st. Warszawy

02-777 Warszawa ul. Komisji Edukacji Narodowej 61

Warszawa 06.03. 2013 r.
DBFO/DA/K/ 5001/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy (DBFO Ursynów - Zamawiający) z siedzibą w Warszawie przy ul. Al. KEN 61; (kod pocztowy: 02-777 Warszawa) zwraca się


z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej dostawy w roku 2013 następujących artykułów biurowych z podziałem na części:

CZĘŚĆ NR I – papier do drukowania


CZĘŚĆ NR II – różny sprzęt i artykuły biurowe

CZĘŚĆ NR III – materiały eksploatacyjne do drukarek (wkłady barwiące, tonery)

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załączniki 1, 2 oraz 3

 2. W przypadku dostarczenia produktów innych niż określone w ofercie lub nienależytej jakości Wykonawca zobowiązuje się do natychmiastowej ich wymiany na odpowiednie, na własny koszt.

 3. Wykonawca musi przedstawić ofertę na wszystkie produkty wchodzące w skład przedmiotu zamówienia danej części.

 4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Każdy z Wykonawców może złożyć ofertę na wszystkie lub wybrane części zamówienia.

 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 6. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.

 7. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 8. Oferta powinna zawierać:

  1. Wypełniony i podpisany druk (FORMULARZ OFERTOWY SZCZEGÓŁOWY) według wzoru stanowiącego załączniki do zapytania ofertowego o numerach: 4.1 - dla Części I, nr 4.2 - dla Części II oraz nr 4.3 dla Części III,

  2. Podpisy osoby/osób potwierdzających bądź zatwierdzających treść Oferty i oświadczeń powinny być czytelne, natomiast w przypadku podpisu nieczytelnego powinny być opatrzone czytelną, imienną pieczątką osoby podpisującej,

  3. Parafowany i podpisany wzór Umowy – załącznik nr 5 do zapytania ofertowego z oświadczeniem na ostatniej stronie Umowy: ” akceptuję treść umowy”;

  4. Kopię aktualnych dokumentów rejestrowych Wykonawcy, tj. z datą wystawienia nie wcześniejszą niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.

 9. Oferty należy dostarczyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem „OFERTA NA CZĘŚĆ NR: …., NIE OTWIERAĆ PRZED 18.03.2013, GODZ. 16”

  1. pocztą – na adres DBFO Ursynów, ul. Al. KEN 61, 02-777 Warszawa,

  2. lub osobiście na adres DBFO Ursynów, ul. Al. KEN 61, 02-777 Warszawa pok.502

do dnia 18.03.2013 do godz. 1500
Przewidywany termin wykonywania usługi: sukcesywnie do 31.12.2013 r., nie wcześniej niż 7 dni od daty zawarcia umowy.
Osoba do kontaktu: Anna Polarczyk

tel. 22 545 74 71, 519 516 292 i Artur Włoskowicz 519 516 292


D y r e k t o r

DBFO Ursynów m.st.Warszawy

mgr.inż.Alicja Sujkowska-SzkupZałącznik nr 1 do zapytania ofertowego
Opis przedmiotu zamówienia - część I
1) PAPIER


L.P.

Nazwa asortymentu

Opis asortymentu

Jednostka

miary

Ilość

1.

Papier do drukarki igłowej pudełka

bezdrzewny, bezpyłowy i bezchlorowy papier do drukarek, wielkość 375x12” oryginał(biały)+kopia(różowa), bez nadruku, 900 składek w opakowaniu. Gwarancja na trwałość kopii 25 lat

opakowanie

31


2.

Papier do drukarki laserowej A3

wielofunkcyjny papier, białość: 146CIE, do codziennego użytku, pozwala na uzyskanie dobrej jakości kopii w drukarkach atramentowych, laserowych, kopiarkach i faksach. O gramaturze nie mniejszej niż 80 g/m2, ryza=500 szt.

ryza

2


3.

Papier do drukarki laserowej A4

wielofunkcyjny papier, białość: 146CIE, do codziennego użytku, pozwala na uzyskanie dobrej jakości kopii w drukarkach atramentowych, laserowych, kopiarkach i faksach. O gramaturze nie mniejszej niż 80 g/m2, ryza=500 szt.

ryza

600


4.

Papier do drukarki laserowej A5

wielofunkcyjny papier, białość: 146CIE, do codziennego użytku, pozwala na uzyskanie dobrej jakości kopii w drukarkach atramentowych, laserowych, kopiarkach i faksach. O gramaturze nie mniejszej niż 80 g/m2, ryza=500 szt.

ryza

3


5.

Papier do faksu szer. 210 mm dł. Do 15 m

Papier termiczny, trwałość wydruku do 6 lat, gramatura 55 g/m2, wymiary 210 mmx15 m

rolka

30Pobieranie 0.56 Mb.

  1   2   3   4   5
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna