Zapytanie ofertowePobieranie 0.56 Mb.
Strona5/5
Data28.04.2016
Rozmiar0.56 Mb.
1   2   3   4   5

WZÓR UMOWY


zawarta zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2010r. nr 113 poz. 759 z późn. zm)

W dniu ………………....… pomiędzy:

Dzielnicowym Biurem Finansów Oświaty –Ursynów

m. st. Warszawy

Al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa

NIP: 951-11-71-894,

REGON: 011136395

reprezentowanym przez:

Alicję Sujkowską-Szkup - Dyrektora DBFO-Ursynów

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………zwanym dalej „Wykonawcą”

zawarta zostaje umowa następującej treści:


I. PRZEDMIOT UMOWY

§1

 1. Zamawiający zamawia a Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć artykuły i urządzenia biurowe wg rodzaju, ilości oraz w cenie określonej w ofercie – Formularz cenowy szczegółowy - Wykonawcy z dnia ………………r. stanowiącej załączniki do niniejszej umowy, na zasadach i warunkach określonych w dalszych postanowieniach umowy.

 2. Strony umowy dopuszczają możliwość zmian ilości zamawianego towaru w poszczególnych rodzajach asortymentowych oraz możliwość zakupu przez Zamawiającego mniejszej ilości towaru w poszczególnych rodzajach asortymentu towarowego, od określonych w przyjętej ofercie w sytuacji, gdy potrzeby Zamawiającego w tym zakresie okażą się mniejsze od przewidywanych. W przypadku zamówienia ilości mniejszych od określonych w opisie przedmiotu zamówienia Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia.


II.TERMIN I SPOSÓB DOSTAWY

§2


 1. Dostawa przedmiotu zamówienia realizowana będzie sukcesywnie w terminie od daty zawarcia umowy do 31.12.2013 r. lub do czasu wyczerpania towaru, na podstawie zamówień częściowych składanych przez Zamawiającego, w ilości i asortymencie w nich określonych z uwzględnieniem §1 ust. 2 umowy.

 2. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zamówień cząstkowych w terminie nie dłuższym niż 48 godzin od momentu złożenia telefonicznego (faksem) zapotrzebowania przez Zamawiającego.

 3. Zamówione materiały/artykuły Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego, tj. DBFO, al. KEN 61,02-777 Warszawa własnym transportem.

 4. Dostarczane materiały/artykuły winny być wyłącznie fabrycznie nowe, zapakowane w oryginalnych fabrycznych opakowaniach lub przepakowane do fabrycznych opakowań i odpowiednio zabezpieczone (np. taśmą klejącą) przed zniszczeniem lub zdekompletowaniem.

 5. Wykonawca zobowiązuje się, że dostarczone materiały będą najwyższej jakości, zgodnie z normami krajowymi (no. PN) lub zagranicznymi (np. DIN), oraz że będą wyprodukowane nie wcześniej niż 12 m-cy przed dostawą.

 6. W razie stwierdzenia wad dostarczonych materiałów/artykułów, bądź w razie stwierdzenia dostawy materiałów/artykułów niezgodnych z zamówionymi, Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawy lub wymiany materiałów/artykułów w ciągu 24 godzin od powiadomienia telefonicznego (faksem) przez Zamawiającego.


§3


 1. Miejscem wykonania przedmiotu umowy jest siedziba Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty-Ursynów m.st. Warszawy przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 61.

 2. Dostawa przedmiotu umowy nastąpi transportem Wykonawcy na jego koszt i ryzyko.

III.WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI
§4


 1. Wynagrodzenie za każdą dostawę przedmiotu umowy będzie obliczane na podstawie cen jednostkowych materiałów określonych w formularzu cenowym szczegółowym, stanowiącym załącznik do umowy.

 2. Zapłata wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę , w terminie 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu tych dokumentów, przelewem z rachunku Zamawiającego na rachunek Wykonawcy Nr:................................... .....................................................................................

 3. Wystawione faktury VAT będą zawierały wyszczególnienie asortymentu i jego ilości, ceny jednostkowej oraz całkowitej wartości danego zamówienia.

 4. Prawa i obowiązki stron określone i wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez zgody drugiej strony.


§5


 1. Strony określają przewidywaną wartość przedmiotu umowy na kwotę ………. netto zł /słownie: ……………………………………………………………../. Stawka podatku VAT wynosi ……….%. Łączna wartość z podatkiem VAT na dzień podpisania umowy wynosi ……….. zł brutto /słownie:……………………………………………………………….…/ z zastrzeżeniem ust. 2.

 2. Wartość przedmiotu umowy może ulec zmniejszeniu stosownie do zmian, o których mowa w §1 ust. 2 umowy.


§6


 1. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie materiały stanowiące przedmiot umowy posiadają wymagane atesty jakościowe, certyfikaty dopuszczające wyroby do obrotu i używania i jako takie stanowią integralną część umowy.

 2. Istnienie wad stwierdza się protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin, mających na celu ich stwierdzenie, Zamawiający zawiadamia Wykonawcę na piśmie nie później niż 5 dni po dokonaniu oględzin.

 3. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów na zasadach określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego o rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy.

 4. Wykonawca na przedmiot umowy udziela gwarancji na okres wskazany w opisie przedmiotu zamówienia.

 5. W przypadku dostarczenia produktów innych niż określone w ofercie lub nienależytej jakości (stwierdzonej także w trakcie eksploatacji tonera lub tuszu) Wykonawca zobowiązuje się do natychmiastowej ich wymiany na odpowiednie, na własny koszt.

 6. W razie stwierdzenia w czasie odbioru lub w okresie eksploatacji wad powstałych z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, nienadających się do usunięcia, a wady te uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy, Zamawiający może żądać, aby Wykonawca naprawił na koszt własny szkody poniesione przez Zamawiającego. Koszty związane z realizacją nowej sprzedaży ponosi w całości Wykonawca.V. KARY UMOWNE
§7


 1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar umownych.

 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a/ w przypadku odstąpienia od umowy – wysokość 20% wynagrodzenia umownego brutto.

b/ w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto.

c/ za opóźnienie w dostawie określonego w umowie przedmiotu w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia.

d/ za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia liczony od terminu wyznaczonego na usunięcie wad. 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia uzupełniającego na zasadach ogólnych w przypadku, gdy suma kar umownych nie pokrywa powstałej szkody.

 2. W razie opóźnienia w zapłacie wierzytelności pieniężnych, strony zobowiązują się do zapłaty ustawowych odsetek.


VI.ODSTĄPIENIE OD UMOWY
§8
Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

 1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

 2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający powiadomi go pisemnie, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności, nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych.VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 9


 1. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności dotyczące go dane identyfikujące, przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. O dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 112 poz. 1198 z póź. Zmianami), która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy.

 2. Wykonawca nie może zlecić wykonania przedmiotu umowy osobom trzecim, bez pisemnej zgody Zamawiającego.


§ 10


 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

 2. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności z tytułu niniejszej umowy na osobę trzecią.

 3. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją postanowień niniejszej umowy strony będą się starały rozstrzygnąć w drodze negocjacji i porozumienia.

 4. Sądem właściwym do rozpoznawania sporów wynikających z niniejszej umowy będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 11
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje

Zamawiający a jeden Wykonawca.Wykonawca Zamawiający

Pobieranie 0.56 Mb.

1   2   3   4   5
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna