Zapytanie ofertowePobieranie 51.07 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar51.07 Kb.
ZAPYTANIE OFERTOWE

na usługę cateringową w ramach projektu:

Zwiększanie konkurencyjności firmy poprzez inwestycje w kapitał ludzki w zakresie informatycznym”

Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

z siedzibą w Łodzi , ul. Ustronna 41 , 93-350 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000165815 o kapitale zakładowym 3.300.000 złotych , NIP: 729-010-89-84, tel. 042 645 54 00, Fax: 042 645 54 10


jako podmiot poszukujący Wykonawców z zakresu usług cateringowych (dalej Wykonawcy), działając stosownie do wymogów określonych w umowie o dofinansowanie projektu (dalej Projekt) niniejszym kieruje zapytanie ofertowe:


 1. OPIS ZAKRESU USŁUG

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych polegających na przygotowaniu, dostarczeniu do wskazanej sali w siedzibie TME wraz z rozłożeniem na stołach obiadów (dalej Usługi) podczas przeprowadzanych w siedzibie Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o. (dalej TME) następujących szkoleń:
Moduł SD:


 • „Sprzedaż”

 • „Wysyłka”

 • „Fakturowanie”

 • „Ustalanie cen”

 • „Delta Sales Order Management”

 • „Wspomaganie sprzedaży w module SD(warsztaty)”

 • „Cross- Funcional Customizing in SD”

 • “Availability Check in SAP ERP”


Moduł MM:


 • „Buisiness Process in Procurement”

 • „Zakupy”

 • „Consumption base planning”

 • „Weryfikacja faktur”

 • „Customizing in Materials Management”

 • „Ustalanie cen”

 • „Procurement Optimization”

 • „Processes in Logistics Execution”


Moduł HR:


 • „Business Process in HCM”

 • „Zarządzanie Organizacją”

 • „Rozwój Kadr”

 • „Rekrutacja”

 • „E-rekrutacja”

 • „Zarzadzanie szkoleniami”

 • „Ocena pracownicza”

 • „Raportowanie i analizy”


Moduł Finansowy i Co


 • „Accouting Customizing fundamentals”

 • „Accounting Customizing I”

 • „Accounting Customizing II”

 • „Financial Closing”

 • „Cost Center and internal order accounting”

 • “Profit Center Accounting”

 • “Cost Center Accounting”

 • “ Analiza rentowności”

 • “Ceny transferowe”


SAP Basis:


 • “Administration AS ABAP “

 • “Workload Analysis AS ABAP”

 • “Authorization Concept AS ABAP”

 • “Secure SAP System Management”

 • “Security in SAP System Environment”

 • “SAP System Monitoring Using CCMS I”

 • “SAP System Monitoring Using CCMS II”

Wszystkie Usługi przeprowadzone będą w siedzibie Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o. (dalej TME).


Szczegółowy opis przedmiotu zamawianych Usług zawarty jest w Załączniku nr 1, stanowiącym integralną część niniejszego zapytania ofertowego.
TME nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Wzór umowy, która zostanie podpisana z wybranym Wykonawcą stanowi załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego.


 1. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA USŁUG
 1. TME wymaga i przewiduje, że wszystkie Usługi wskazane powyżej zostaną wykonane w terminie od stycznia 2012 r. do maja 2012 r.

 2. Miejscem wykonania Usług będzie siedziba TME – ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź.

 3. Usługi realizowane będą w grupach osób od 2 do 5, jedna usługa będzie realizowana w grupie 12 osobowej.
 1. WARUNKI , JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ WYKONAWCY USŁUG

O wykonanie Usług mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 1. w ramach prowadzonej działalności gospodarczej prowadzą działalność cateringową,;

 2. złożą ofertę w pełni zgodną wymogami niniejszego zapytania ofertowego;

 3. posiadają wiedzę i doświadczenie gwarantująca wykonanie zamówienia.;

 4. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.;

Ocena spełnienia powyższych warunków przez Wykonawców zostanie dokonana na podstawie przedstawionych dokumentów, załączonych do oferty.
 1. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE OD WYKONAWCÓW
 1. Wraz z ofertą Wykonawcy składają:

 1. Aktualny odpis KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

 2. Kserokopię dokumentu nadania NIP i Regon,

 3. Dokumenty zaświadczające o spełnieniu wszystkich warunków w pkt. III lit. a)-b),

 4. Oświadczenie o zapewnieniu najwyższej jakości oferowanych usług, w tym Usług będących przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego,

 5. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

 6. Oświadczenie, że załączony do zapytania ofertowego wzór umowy o świadczenie usług cateringowych został przez Wykonawcę zaakceptowany i, że zobowiązuje się on w przypadku wyboru jego oferty do zawarcia umowy na określonych tam warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez TME.

 7. Dokumenty zaświadczające o ewentualnych posiadanych przez Wykonawcę dodatkowych walorach – np. posiadaniu certyfikatu systemu jakości w zakresie wykonywanych usług, w tym Usług będących przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego,

 8. Informację dotyczącą gramatury oferowanych posiłków oraz przykładowe menu na 4 obiady.

 1. Wymagane dokumenty powinny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. Za osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy uznaje się osoby upoważnione do reprezentowania przedsiębiorcy, wskazane we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej bądź w stosownym pełnomocnictwie, które należy załączyć do oferty w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem prze osobę udzielającą pełnomocnictwa lub poświadczonej notarialnie.

 2. W przypadku, gdy załączona do oferty kserokopia dokumentu będzie nieczytelna lub budzić będzie wątpliwości , co do jej prawdziwości, TME może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu.
 1. MODYFIKACJA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO
 1. TME zastrzega sobie prawo do modyfikacji treści niniejszego zapytania ofertowego.

 2. Modyfikacja może mieć miejsce w każdym czasie przed upływem terminu do składania ofert.

 3. W przypadku wprowadzenia modyfikacji, o której mowa w pkt.2 powyżej informacja zostanie niezwłocznie:

 1. Przekazana potencjalnym Wykonawcom, do których TME skierowało zapytanie ofertowe,

 2. Zamieszczona na stronie internetowej www.tme.pl oraz w siedzibie TME.
 1. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

TME zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania, jeżeli:

 1. w wyznaczonym czasie nie wpłynie żadna oferta,

 2. całkowita cena najniższej oferty będzie przekraczać kwotę, jaką przeznaczono na realizację ww. opisanego zamówienia.
 1. OSOBY UPRAWIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Do kontaktów z Wykonawcami w zakresie dotyczącym przedmiotu Usług uprawniona jest Joanna Rędzikowska Tel. 042 6455404 w godzinach 10.00 – 14.00 od poniedziałku do piątku.
 1. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
 1. Dokumenty składające się na ofertę winny obejmować:
 1. Formularz cenowy oferty, zgodnie ze wzorem, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego

 2. Aktualny odpis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

 3. Kserokopię dokumentu nadania NIP i Regon

 4. Pozostałe dokumenty, o których mowa w pkt. IV powyżej.
 1. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Oferta powinna być napisana w języku polskim pismem czytelnym i zrozumiałym.

 2. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego.

 3. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania przedsiębiorcy.

 4. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty musza być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

 5. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

 6. Wykonawca ponosi koszty przygotowania oferty.
 1. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY
 1. Wykonawca określa cenę całkowitą realizacji Usługi, z uwzględnieniem podziału, o którym mowa w pkt. I. OPIS ZAKRESU USŁUGI powyżej poprzez wskazanie w formularzu ofertowym ceny netto, kwoty podatku VAT oraz łącznej ceny brutto oferty.

 2. Wszystkie wartości, w tym ceny jednostkowe powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i podane w złotych polskich. Całkowita cena realizacji Usług powinna być wyrażona cyfrowo i słownie.

 3. Wprowadzenie przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian np. w wartościach/ ilościach (np. ilości osób szkolonych w ramach grupy, ilości dni szkolenia, itp.) określonych przez TME w poszczególnych pozycjach jest niedopuszczalne.

 4. Ceny podane w ofercie powinny zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem Usług oraz uwzględnić opłaty i podatki, a także ewentualne upusty i rabaty.

 5. Ceny podane przez Wykonawcę w treści oferty ustalone są na cały okres obowiązywania umowy i nie podlegają podwyższeniu.
 1. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERTY

Ofertę należy złożyć w wersji elektronicznej na adres: projekt@tme.pl lub złożyć osobiście w siedzibie Spółki (ul. Ustonna 41, 93-350 Łódź) w terminie do dnia 15 grudnia 2011 r. godz. 12.00.
 1. INFORMACJE O WYBORZE WYKONAWCY
 1. Informacja o wyborze Wykonawcy będzie podana do wiadomości wszystkim Zainteresowanym 19 grudnia 2011 od godziny 16.00

 2. TME o wyborze oferty powiadomi :

 1. Wykonawcę, którego oferta została wybrana – pisemnie na adres wskazany

w ofercie. W powiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego oferta została

wybrana, TME określi termin i miejsce zawarcia umowy. 1. Pozostałych uczestniczących w postepowaniu Wykonawców - poprzez

zamieszczenie informacji na swojej stronie internetowej oraz siedzibie TME

(na tablicy ogłoszeń). 1. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, której wzór stanowi załącznik nr 3 do zapytania

ofertowego, TME uprawnione będzie wybrać najkorzystniejsza ofertę spośród

pozostałych ofert.

 1. KRYTERIA OCENY OFERTY

Oceniana będzie łączna cena w PLN brutto za wykonanie całej Usługi.
 1. OGŁOSZENIE O WYNIKU

TME udzieli zamówienia na wykonanie usługi opisanej w pkt. I OPIS ZAKRESU USŁUGI Wykonawcy, którego oferta będzie najkorzystniejsza pod względem ceny.
 1. ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr1 : Szczegółowy opis zamawianych usług

Załacznik nr2 : Formularz cenowy

Załącznik nr3 : Umowa

Załącznik nr 1Szczegółowy opis zamawianych Usług cateringu

 1. Usługa będzie świadczona dla uczestników szkoleń wyszczególnionych w pkt. 5 - pracowników TME - w okresie od 01.2012 do 05.2012 roku zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez TME. Szkolenia będą odbywały się w dni robocze.

 2. Ogólna zaplanowana maksymalna liczba posiłków (zestawów obiadowych) podlegająca zamówieniu – 397

 3. Zaplanowana liczba posiłków może ulec zmianie ze względu na zmianę liczby uczestników szkoleń, a także zmianę liczby dni szkoleniowych. Zmiany mogą również wynikać ze zmiany warunków umowy o dofinansowanie realizacji projektu.

 4. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za faktycznie przygotowane i wydane posiłki.

 5. Usługi świadczone będą w trakcie przeprowadzenia szkolenia z zakresu:Moduł SD:


 • „Sprzedaż”

 • „Wysyłka”

 • „Fakturowanie”

 • „Ustalanie cen”

 • „Delta Sales Order Management”

 • „Wspomaganie sprzedaży w module SD(warsztaty)”

 • „Cross- Funcional Customizing in SD”

 • “Availability Check in SAP ERP”


Moduł MM:


 • „Buisiness Process in Procurement”

 • „Zakupy”

 • „Consumption base planning”

 • „Weryfikacja faktur”

 • „Customizing in Materials Management”

 • „Ustalanie cen”

 • „Procurement Optimization”

 • „Processes in Logistics Execution”


Moduł HR:


 • „Business Process in HCM”

 • „Zarządzanie Organizacją”

 • „Rozwój Kadr”

 • „Rekrutacja”

 • „E-rekrutacja”

 • „Zarzadzanie szkoleniami”

 • „Ocena pracownicza”


Moduł Finansowy i Co


 • „Accouting Customizing fundamentals”

 • „Accounting Customizing I”

 • „Accounting Customizing II”

 • „Financial Closing”

 • „Cost Center and internal order accounting”

 • “Profit Center Accounting”

 • “Cost Center Accounting”

 • “ Analiza rentowności”

 • “Ceny transferowe”


SAP Basis:


 • “Administration AS ABAP “

 • “Workload Analysis AS ABAP”

 • “Authorization Concept AS ABAP”

 • “Secure SAP System Management”

 • “Security in SAP System Environment”

 • “SAP System Monitoring Using CCMS I”

 • “SAP System Monitoring Using CCMS II”
 • „Raportowanie i analizy”
 1. W skład usługi cateringu wchodzi:

a) Posiłek, o którym mowa w pkt. 9

b) Dowóz posiłku na miejsce szkolenia w terminach i godzinach wskazanych przez TME

c) Rozdanie posiłku uczestnikom szkolenia

d) Pozostawienie porządku po spożytym przez uczestników posiłku


 1. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i dostarczenia posiłków o najwyższym standardzie, na bazie produktów najwyższej jakości i bezpieczeństwa zgodnie z normami zbiorowego żywienia i wymogami sanitarno-epidemiologicznymi.

 2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia własnych naczyń, sztućców i wszystkich pozostałych elementów wymaganych do prawidłowej realizacji usługi cateringu, jak również uprzątnięcia każdorazowo pomieszczenie po zakończeniu posiłku.
 1. UWAGA: Posiłek ma składać się z jednego dania gorącego i napoju ( o objętości 0,25 l) na 1 uczestnika szkolenia, podanego w przerwie obiadowej szkolenia (około godz.12.30) w siedzibie Zamawiającego.

Załącznik nr 2Formularz cenowy oferty
Na usługę cateringową w ramach projektu : „Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw firmy poprzez inwestycje w kapitał ludzki w zakresie informatycznym” realizowanego w zakresie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ogłoszonym przez Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.
……………………

Miejscowość , data


DANE WYKONAWCY
Nazwa :…………………………………………………………………………………………………

Adres: ………………………………………………………………………………………………….

Nr tel / fax:…………………………………………………………………………………………….

NIP :……………………………………………………………………………………………………

REGON:……………………………………………………………………………………………….


Cena netto (PLN)

VAT (%)

Cena brutto (PLN)

Cena za przygotowanie, dostarczenie i podanie obiadu dla jednego uczestnika szkolenia w trakcie przerwy obiadowej w ciągu dnia szkoleniowego

 1. Łączna wartość brutto całego zamówienia (tj. dla ogólnej zaplanowanej maksymalnej liczby zestawów obiadowych – 397 osoboposiłków - …………………….. złotych (słownie:…………………….)

……………………………...

(miejscowość, data, podpis)


Pobieranie 51.07 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna