Zapytanie ofertowePobieranie 44.7 Kb.
Data29.04.2016
Rozmiar44.7 Kb.
ZAPYTANIE OFERTOWE
DOTYCZY: postępowania opartego na zasadzie konkurencyjności mającego na celu wybór Wykonawcy na opracowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu ABC biznesu oraz szkolenia z podstaw obsługi komputera i kas fiskalnych w ramach projektu „Nowe perspektywy” wzbogaconych o zajęcia wsparcia psychologiczno - zawodowego
ZAMAWIAJĄCY: Gmina Glinojeck, ul. Płocka 12, 06 – 450 Glinojeck

BIURO PROJKETU: ul. Płocka 12 , 06 – 450 Glinojeck, pok. Nr 15
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


 1. INFORMACJE OGÓLNE

W związku z realizacją projektu „Nowe perspektywy”, zwracam się z prośbą o przesłanie oferty na realizację szkoleń w ramach w/w projektu.

Projekt realizowany jest przez Gminę Glinojeck, ul. Płocka 12, 06 – 450 Glinojeck na podstawie umowy o dofinansowanie UDA-POKL.07.03.00-14-114/10-00 zawartej w dniu 9 września 2010 r.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013; Priorytet VII: Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.


 1. ZAKRES PRACY


2.1 Przedmiot zamówienia
Do zadań wykonawcy będzie należało opracowanie i przeprowadzenie następujących szkoleń:

 1. opracowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu ABC biznesu dla 1 grupy szkoleniowej ( 8 – osobowej) w wym. 60 godzin lekcyjnych (1 h = 45 minut) wzbogacone o zajęcia wsparcia psychologiczno – doradczego w wymiarze 30 h lekcyjnych (45 minut) Przez opracowanie i przeprowadzenie szkolenia rozumie się:

 • opracowanie programu szkolenia z zakresu ABC biznesu przewidującego: podstawy prawne i procedury prawne z zakresu zakładani i funkcjonowania firmy; cele, założenia i strukturę biznes planu; zagadnienia z zakresu marketingu, reklamy i promocji oraz sprzedaży; zagadnienia z zakresu księgowości, kadr i płac w firmie; zobowiązania podatkowe i formy ewidencji podatkowej: książka przychodów i rozchodów; kartę podatkową – zasady prowadzenia; ryczałt ewidencjonowany – zasady prowadzenia; rozliczenia z tytułu ubezpieczeń w tym ZUS.

 • opracowanie odpowiednich materiałów szkoleniowych wynikających z analizy potrzeb szkoleniowych;

 • realizację szkoleń zgodnie z programem nauczania zaakceptowanego przez Zamawiającego;

 • przeprowadzenie oraz sprawdzanie prac domowych i innych elementów;

 • prowadzenie dziennika zajęć;

 • nadzór nad wypełnianiem list obecności, potwierdzeń otrzymanych materiałów szkoleniowych, promocyjnych, itp. otrzymanych przez uczestników szkoleń;

 • opracowanie programu wsparcia psychologiczno – doradczego dla 8 beneficjentów ostatecznych (1,5 h zajęć indywidualnych + 2 h zajęć grupowych z psychologiem; 1,5 h zajęć indywidualnych + 4 h zajęć grupowych z doradcą zawodowym.
 1. opracowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu obsługi komputera i kasy fiskalnej dla 2 grup szkoleniowych (po średnio 10 osób każda) w wym. 60 godzin lekcyjnych (45 minut) dla każdej grupy wzbogacone o zajęcia wsparcia psychologiczno – doradczego w wymiarze 30 h lekcyjnych (45 minut) dla każdej grupy. Przez opracowanie i przeprowadzenie szkolenia rozumie się:

- podstawowa obsługa komputera, podstawy programów pakietu MC Office, nowe metody komunikacji;

- obsługa kas fiskalnych obejmująca: wprowadzenie do tematyki fiskalnej, ustawę o kasach rejestrujących i jej stosowanie, szkolenie z obsługi kas fiskalnych, drukarki fiskalne; • opracowanie odpowiednich materiałów szkoleniowych wynikających z analizy potrzeb szkoleniowych;

 • realizację szkoleń zgodnie z programem nauczania zaakceptowanego przez Zamawiającego;

 • przeprowadzenie oraz sprawdzanie prac domowych i innych elementów;

 • prowadzenie dziennika zajęć;

 • nadzór nad wyplenianiem list obecności, potwierdzeń otrzymanych materiałów szkoleniowych, promocyjnych, itp. otrzymanych przez uczestników szkoleń;

 • opracowanie programu wsparcia psychologiczno – doradczego dla 20 beneficjentów ostatecznych (1h zajęć indywidualnych + 4 h zajęć grupowych z psychologiem; 1 h zajęć indywidualnych + 6 h zajęć grupowych z doradcą zawodowym.
  1. Program kursów

Wykonawca przekaże Zamawiającemu najpóźniej 2 dni przed rozpoczęciem zajęć w poszczególnych grupach – szczegółowy program nauczania na 60 godzin lekcyjnych zajęć z ABC biznesu dla jednej grupy, szczegółowy program nauczania na 60 godzin lekcyjnych zajęć komputerowych i kasy fiskalnej dla dwóch grup, oraz szczegółowy program nauczania na 30 godzin lekcyjnych zajęć wsparcia psychologiczno- doradczego dla 3 grup.
  1. Materiały szkoleniowe i metody dydaktyczne

Wykonawca zapewni uczestnikom pomoce szkoleniowe niezbędne do prawidłowego przebiegu kursów. Pomoce te zostaną dostarczone za potwierdzeniem odbioru Uczestnikom szkolenia na pierwszych zajęciach.

Wykonawca zapewni, że metody i techniki dydaktyczne zastosowane podczas kursów będą różnorodne oraz będzie wykorzystywać najbardziej nowoczesne i efektywne sposoby nauczania.

Wykonawca przekaże Zamawiającemu prawa autorskie do powstałych dodatkowych materiałów szkoleniowych w ramach umowy.
  1. Rekrutacja uczestników kursu

Rekrutacja na kursy przeprowadzona zostanie przez zamawiającego. Zamawiający przekaże Wykonawcy gotowe listy osób kwalifikujących się do poszczególnych grup szkoleniowych.
  1. Organizacja szkolenia


Szkolenia będą realizowane w okresie : marzec – lipiec 2011 r.

Szkolenia będą realizowane wg harmonogramów, przekazanych najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem szkoleń. W każdej grupie zostanie zrealizowanych po łącznie 90 godzin lekcyjnych zajęć.. Wykonawca otrzyma szczegółowy harmonogram zajęć ze wskazaniem miejsca, dat i godziny szkolenia.


Liczebność grup szkoleniowych
Szkolenia prowadzone będą w 2 grupach 10 - osobowych i 1 grupie – 8 osobowej zgodnie z listą Uczestników przekazaną przez zamawiającego.
Osoba do kontaktu

Wykonawca wyznaczy pracownika/ów do kontaktu z Zamawiającym.


Lokalizacja szkoleń

Szkolenia będą odbywać się w Glinojecku, przy ul. Płockiej 8 (Gimnazjum nr 1 im. M. Kotańskiego w Glinojecku). Sale będą przygotowane i wyposażone w sprzęt niezbędny do prowadzenia szkoleń.


Umowa z Wykonawcą

Po wyłonieniu Wykonawcy w drodze zapytania ofertowego w ciągu 7 dni od zakończenia postępowania, Zamawiający podpisze umowę na realizację usług szkoleniowych.
  1. Sprawozdawczość


Dzienniki zajęć

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia i systematycznego uzupełniania, w każdej grupie szkoleniowej dziennika zajęć, uwzględniającego listy obecności uczestników, listę odebranych materiałów szkoleniowych, promocyjnych itp. Właściwy dla danej grupy dziennik zajęć przekazany zostanie Wykonawcy przez Zamawiającego, a po zakończeniu kursu w ciągu 14 dni od zakończenia szkoleń zwrócony kompletnie uzupełniony Zamawiającemu.

Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia dziennika na każde wezwanie Zamawiającego.
Formularze ankiet/kwestionariuszy


  1. Kontrole szkoleń

Wykonawca umożliwi dostęp do dokumentacji dotyczącej szkoleń – finansowej i merytorycznej Zamawiającemu oraz Instytucjom upoważnionym przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli jakości szkoleń.


 1. WYNAGRODZENIE

Wynagrodzenie Wykonawca będzie otrzymywać w wysokości będącej iloczynem liczby zrealizowanych godzin lekcyjnych i umownej stawki.

Wypłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie wystawionych faktur w ciągu 21 dni licząc od dnia ich otrzymania przez Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu wypłaty wynagrodzenia w przypadku braku na koncie projektu środków pieniężnych przekazanych przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych. W przypadku zaistnienia wyżej opisanej sytuacji, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia z tego tytułu, a w szczególności odsetki za opóźnienie w zapłacie.


 1. INFORMACJA O WSPÓŁFINANSOWANIU SZKOLEŃ

Wykonawca zobowiązany jest do informowania o współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 1. KRYTERIA WYBORU WYKONAWCY


KRYTERIA OCENY OFERTY


 1. Cena
 1. ZŁOŻENIE OFERTY


Sposób przygotowania oferty

Oferta powinna być przygotowana zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego: • ofertę należy sporządzić na formularzu oferty;

 • zaoferowana cena brutto powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności oraz zawierać wszelkie koszty związane z realizacja zamówienia, świadczonego przez okres i na warunkach określonych w Zapytaniu ofertowym;

 • cena podana w ofercie może podlegać negocjacjom, w przypadku gdy środki jakimi dysponuje w ramach projektu Zamawiający okażą się niewystarczające do realizacji szkoleń za zaoferowana cenę;

 • ceny należy wyrazić w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 1. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty należy przesłać lub dostarczyć osobiście na adres:

Gmina Glinojeck, ul. Płocka 12, 06 – 450 Glinojeck, pok. nr 2 (Sekretariat) w terminie do dnia 04.04.2011 r. do godz. 16.00, liczy się data wpływu oferty od Zamawiającego.

Dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia i sposobu przygotowania oferty udziela:

Pniewska Julita e-mail: perspektywy@e-glinojeck.pl , tel. 236742813

Załącznik nr 1


FORMULARZ OFERTY NA OPRACOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ Z ZAKRESU ABC BIZNESU ORAZ SZKOLENIA Z PODSTAW OBSŁUGI KOMPUERA I KASY FISKLANEJ WZBOGACONYCH O ZAJĘCIA WSPARCIA PSYCHOLOGICZNO - ZAWODOWEGO

w ramach projektu

Nowe perspektywy”


ZAMAWIAJĄCY: Gmina Glinojeck, ul. Płocka 12, 06 – 450 Glinojeck

  1. Wykonawca

Nazwa Wykonawcy
Siedziba Wykonawcy
NIP
REGON
Osoba/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (imię, nazwisko, stanowisko)  1. Dane do kontaktów (w sprawie niniejszej oferty)

   Imię
   Nazwisko
   Telefon kontaktowy
   Fax
   E mail
  2. Niniejszym oświadczamy, ze oferujemy się wykonać zamówienie, zgodnie z warunkami zawartymi w zapytaniu ofertowym, za następującą cenę brutto:

 1. wynagrodzenie za 1 godzinę lekcyjną zajęć z zakresu ABC biznesu: ………………..…..zł

słownie: ……………………………………………………………………………

wynagrodzenie ogółem dla jednej grupy za 60 godzin lekcyjnych zajęć z ABC biznesu: ………………zł x60 = ………………………… zł

słownie: …………………………………………………………………….
wynagrodzenie za 1 godzinę lekcyjną zajęć wsparcia psychologiczno - doradczego: ………………..…..zł

słownie: ……………………………………………………………………

wynagrodzenie ogółem dla jednej grupy za 30 godzin lekcyjnych zajęć wsparcia psych. - doradczego:

………….. zł x 30 = ………………………… zł

słownie: …………………………………………………………………………….


Wynagrodzenie ogółem dla jednej grupy za 90 godzin zajęć:

(………….. zł x 60) + (………....zł x 30) = ………………………… złsłownie: ……………………………………………………………………….


 1. wynagrodzenie za jedną godzinę lekcyjną zajęć z podstaw obsługi komputera i kas fiskalnych: ………………..…zł

słownie: ………………………………………………………………

wynagrodzenie ogółem dla jednej grupy za 60 godzin zajęć z podstaw obsługi komputera i kas fiskalnych: ………….. x 60 = ………… zł

słownie: ……………………………………………………………….

wynagrodzenie całkowite dla 2 grup po 60 godzin zajęć z podstaw obsługi komputera i kas fiskalnych: ………….. x 60 x 2 grupy = ………… zł


wynagrodzenie za 1 godzinę lekcyjną zajęć wsparcia psychologiczno - doradczego: ………………..…..zł

słownie: ……………………………………………………………………………

wynagrodzenie ogółem dla jednej grupy za 30 godzin lekcyjnych zajęć wsparcia psych. - doradczego:……….. zł x 30 = …………… zł

słownie:………………………………………………………………………….

wynagrodzenie całkowite dla 2 grup po 30 godzin lekcyjnych zajęć wsparcia psych. - doradczego:………….. zł x 30 x 2 grupy = …………………. zł

słownie: ………………………………………………………………………….


Wynagrodzenie ogółem dla dwóch grup za 180 godzin zajęć:

(………….. zł x 60) x 2 grupy + (………....zł x 30) x 2 grupy = ………………………… złsłownie: ……………………………………………………………………….
Niniejszym oświadczamy, iż podane kwoty są kwotami brutto i uwzględniają wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.

……………………………… ……………………………………….(miejscowość, data) Pieczęć i podpis osoby upoważnionej

Pobieranie 44.7 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna