Zapytanie ofertowe z dn. 18-10-2013 – projekt „internetowy geniusz handlowy” §1 ZamawiającyPobieranie 110.45 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar110.45 Kb.


Projekt „INTERNETOWY GENIUSZ HANDLOWY

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Opoczno, dn. 18-10-2013 r.ZAPYTANIE OFERTOWE z dn. 18-10-2013 – PROJEKT „INTERNETOWY GENIUSZ HANDLOWY”
§1 Zamawiający

Zamawiający: Ceramika Paradyż sp. z o.o., ul. Piotrkowska 61, 26-300 Opoczno.
§2 Postanowienia ogólne

 1. Stosując się do Zasad finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Zamawiający zwraca się
  z prośbą o przedstawienie oferty gotowych szkoleń e-learning z zakresu: „Radzenie sobie ze stresem”, „Efektywne zarządzanie sobą w czasie”, „Obsługa pakietu Microsoft Office 2010: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook” przewidzianych w zadaniu 1 oraz w zadaniu 2 w projekcie nr POKL.08.01.01-10-494/11 pt. „INTERNETOWY GENIUSZ HANDLOWY” realizowanym w ramach Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Działania 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałania 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw”, zwanym dalej Projektem.

 2. Przedmiot zapytania ofertowego, zgodnie z umową UDA-POKL.08.01.01-10-494/11 zawartą z Województwem Łódzkim, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 5. Zamówienie powyżej 14.000,00 euro netto (wartość zamówienia ustalana zgodnie ze średnim kursem złotego w stosunku do euro podawanym przez Narodowy Bank Polski na dzień 18.10.2013), będzie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych.

 6. Zamawiający ma możliwość odstąpienia od zamówienia wyżej wymienionej usługi w przypadku rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego.


§3 Opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia są gotowe szkolenia e-learningowe:

- „Radzenie sobie ze stresem”,

- „Efektywne zarządzanie sobą w czasie”,

- „Obsługa Pakietu Microsoft Office 2010: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook”,

z licencją otwartą, nieograniczoną czasowo i ilościowo.

Szkolenia e-learning będzie możliwe do osadzenia na wystandaryzowanej platformie e-learningowej Zamawiającego, zgodnej ze specyfikacją SCORM 1.2 oraz AICC.

Szkolenia e-learning powinny być oparte na dynamicznej prezentacji z fabułą i interaktywnymi scenkami, zawierać grafiki w postaci rysunków lub zdjęć, animacje flash, materiał dźwiękowy, quizy, ćwiczenia; materiał szkoleniowy powinien być interaktywny, angażujący osobę szkoloną oraz prosty w obsłudze. Uczestnik powinien mieć możliwość przerwania szkolenia w dowolnym momencie, a następnie kontynuowania go od miejsca,


w którym zakończył.

 1. Zakres szkoleń e-learning, będących przedmiotem niniejszego zapytania:

 • zakres szkolenia e-learning „Radzenie sobie ze stresem” powinien obejmować co najmniej informacje teoretyczne dotyczące stresu i mechanizmu jego działania, informacje dotyczące przyczyn stresu oraz sposobów radzenia sobie z nim (np. techniki relaksacyjne). Celem szkolenia powinno być wypracowanie u uczestnika właściwych reakcji na sytuacje stresowe w życiu zawodowym, • zakres szkolenia e-learning „Efektywne zarządzanie sobą w czasie” powinien obejmować co najmniej zagadnienia związane z planowaniem oraz efektywnym zarządzaniem czasem i sobą w czasie. Dzięki szkoleniu uczestnik ma poznać i umieć zastosować odpowiednie techniki pozwalające zwiększyć efektywność jego pracy,

 • szkolenie e-learning z „Obsługi Pakietu Microsoft Office: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook” powinno obejmować poziom podstawowy i ponadpodstawowy (rozszerzony) obsługi programów: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint oraz MS Outlook. Szkolenia oprócz prezentacji powinny zawierać liczne przykłady i ćwiczenia,

 • szkolenie MS Word powinno obejmować co najmniej: omówienie interfejsu programu, podstawowe operacje na plikach, podstawowe skróty klawiszowe, wstawianie i formatowanie obiektów (np. obraz, WordArt, SmartArt), tworzenie tabel, drukowanie, wstawianie równań matematycznych, korespondencja seryjna, stosowanie sekcji Recenzja,

 • szkolenie MS Excel powinno obejmować co najmniej: omówienie interfejsu programu, stosowanie szablonów arkuszu, wprowadzanie i edycja danych w arkuszu, formatowanie komórek, funkcje: suma, średnia, maksimum, minimum, adresowanie komórek, tworzenie wykresów i tabel przestawnych, formatowanie warunkowe,

 • szkolenie MS PowerPoint powinno obejmować co najmniej: omówienie interfejsu programu, przygotowanie prezentacji, przejścia slajdów, animacje, drukowanie prezentacji, pokaz slajdów, praca
  z plikami wideo, używanie komentarzy i notatek,

 • szkolenie MS Outlook powinno obejmować co najmniej: omówienie interfejsu programu, kontakty, wysyłanie wiadomości, formatowanie tekstu, automatyczny podpis, tworzenie folderów wiadomości, kategoryzację wiadomości, tworzenie reguł, kalendarz.

 1. Szkolenia e-learning zostaną udostępnione Zamawiającemu na serwerze FTP w postaci paczek SCORM gotowych do zaimplementowania na platformie e-learning Zamawiającego.

 2. Kod CPV zgodny ze wspólnym Słownikiem Zamówień określonym w Rozporządzeniu Komisji WE
  nr 213/2008 z dn.28.11.2007: 80420000 – 4.

 3. Usługa powinna zostać wykonana zgodnie z wytycznymi zawartymi w aktualnych dokumentach,
  w szczególności:

  1. Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

  2. Szczegółowym Opisie Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

  3. Zasadach finasowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

  4. Zasadach systemu sprawozdawczości Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

  5. Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

  6. wnioskiem o dofinansowanie Projektu.

 4. Realizacja usługi polega na przeprowadzeniu usługi zgodnie z podaną niżej specyfikacją:

Kategoria

Jednostka miary

Liczba

Termin dostarczenia

Wymagania

Szkolenie e-learning:

1. „Radzenie sobie ze stresem”,

2. „Zarządzanie sobą w czasie”,

3. „Obsługa Pakietu Microsoft Office 2010: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook”Szkolenie e-learning

3

7 dni roboczych od dnia podpisania umowy

- szkolenie e-learning będzie możliwe do osadzenia na wystandaryzowanej platformie e-learningowej Zamawiającego, zgodnej ze specyfikacją SCORM 1.2 oraz AICC,

- licencja otwarta, nieograniczona czasowo i ilościowo


 1. Cena netto 1 szkolenia e-learning powinna zawierać wszystkie koszty związane z dostarczeniem szkolenia e-learning, gotowego do zainstalowania na platformie e-learning Zamawiającego, z licencją otwartą, nieograniczoną czasowo i ilościowo.


§4 Zasady składania ofert

 1. Do składania ofert mogą przystąpić jedynie podmioty w żaden sposób niepowiązane z Zamawiającym (weryfikacja na podstawie oświadczenia). Oferenci nie spełniający tego warunku zostaną wykluczeni na etapie oceny formalnej.

 2. Ofertę cenową realizacji usługi należy składać zgodnie ze wzorem formularza oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

 3. Do formularza oferty należy załączyć:

 1. kopię dokumentu rejestrowego Oferenta (np. wypis z KRS, wypis z ewidencji działalności gospodarczej,
  w przypadku spółki cywilnej również umowa spółki),

 2. oświadczenie o aktualności danych, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania,

 3. oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub/i osobowych, którego wzór stanowi załącznik nr 3,

 4. oświadczenie o prowadzeniu działalności w zakresie realizacji usług tożsamych z treścią niniejszego
  zapytania, minimum przez 3 ostatnie lata, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zapytania,

 5. pisemne referencje, potwierdzające realizację usług tożsamych z treścią niniejszego zapytania (maksymalnie z 3 ostatnich lat, minimum od 3 odbiorców),

 6. oświadczenie Oferenta o niezaleganiu z płaceniem podatków oraz o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne (wzór stanowi załącznik nr 5),

 7. dane dostępowe do wersji demo oferowanych szkoleń e-learning (wzór stanowi załącznik nr 6),

 8. programy/spisy treści oferowanych szkoleń e-learning (wzór stanowi załącznik nr 7).

 1. Dokumenty wymienione w §4 ust. 3 należy przesłać w wersji elektronicznej, w formie skanu, po wcześniejszym ich wypełnieniu i podpisaniu przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta.

 2. Kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem na każdej stronie (data, czytelny podpis i pieczęć firmowa) lub jeśli strony są numerowane: na pierwszej stronie zapis: „za zgodność z oryginałem od strony… do strony…” wraz z datą, czytelnym podpisem i pieczęcią firmową.

 3. Wszelkie dodatkowe dokumenty załączone do oferty nie będą brane pod uwagę podczas procesu jej oceny.

 4. Oferty należy wysłać drogą mailową na adres: nwijata@paradyz.com.pl, w terminie do 04.11.2013 do godz.23.59.W tytule maila należy wpisać: Gotowe szkolenia e-learning - IGH/nazwa Oferenta. Oryginał oferty proszę przesłać do siedziby firmy pocztą tradycyjną na adres: ul. Piotrkowska 61, 26-300 Opoczno; przy czym ważny jest termin otrzymania oferty drogą mailową.


§5 Proces oceny ofert

 1. Ocenie merytorycznej poddane zostaną tylko kompletne formularze ofertowe, opracowane w oparciu
  o wzory określone w §4.

 2. Oferty złożone bez kompletu załączników oraz zawierające braki formalne zostaną odrzucone w przyczyn formalnych.

 3. Z tytułu odrzucenia oferty, Oferentom nie przysługuje żadne roszczenie od Zamawiającego.

 4. Zamawiający zastrzega, że w przypadku niedokonania wyboru żadnej oferty może unieważnić konkurs. Nie tworzy to żadnych roszczeń po stronie Oferentów.

 5. Oferty zostaną ocenione w kolejności zgodnej z numeracją nadawaną podczas przyjmowania ofert.

 6. Oferty będą ocenianie 3 etapowo:

 1. W pierwszej kolejności weryfikowana będzie poprawność formalna oferty, w tym jej kompletność

i zgodność ze wzorami załączonymi do zapytania ofertowego.

 1. W drugiej kolejności weryfikacji na podstawie załączonej dokumentacji poddane będą kryteria dostępu tj.:

  1. cena netto podana zgodnie z załącznikiem nr 1, nie wyższa niż wynikająca z budżetu projektu,

  2. realizacja usług tożsamych z zapytaniem przez minimum 3 ostatnie lata i referencje od minimum 3 odbiorców, maksymalnie z ostatnich 3 lat (na podstawie załącznika nr 4 i załączonych referencji).

 2. Oferty, które spełnią kryteria dostępu będą oceniane merytorycznie zgodnie z następującymi kryteriami wyboru wg wag punktowych:

 1. Kryterium 1 - jakość oferowanych szkoleń e-learning pod kątem grafiki, dźwięków, multimediów (waga punktowa 4)

 2. Kryterium 2 - doświadczenie Oferenta w realizacji usług będących przedmiotem zapytania (waga punktowa 3)

 3. Kryterium 3 - konkurencyjność ceny netto za 1 szkolenie e-learning (waga punktowa 2)

 4. Kryterium 4 – program/spis treści szkoleń e-learning (waga punktowa 1)

 1. Skala punktowa za spełnienie danego kryterium:

1 - nie spełnia wymagań

2 - częściowo spełnia wymagania

3 - spełnia wymagania

4 - spełnia wymagania w stopniu dobrym

5 - spełnia wymagania w stopniu b. dobrym

6 - przewyższa wymagania


 1. Sposób oceny ofert:Punktacja za stopień spełnienia kryterium 1


x
waga punktowa 4

+

Punktacja za stopień spełnienia kryterium 2


x
waga punktowa 3

+

Punktacja za stopień spełnienia kryterium 3


x
waga punktowa 2

+

Punktacja za stopień spełnienia kryterium 4


x
waga punktowa 1

=

Suma przyznanych punktów


 1. Ocena zostanie dokonana przez Komisję, w skład której będą wchodzić:

 1. Koordynator projektu,

 2. Pracownik ds. szkoleń,

 3. Pracownik ds. rozliczenia finansowego,

 4. Administrator platformy e-learningowej.

 1. Ocena dokonana przez Komisję ma charakter ostateczny.

 2. Informacja o wynikach oceny zostanie przesłana do Oferentów drogą elektroniczną, na adres mailowy wskazany w Formularzu oferty, w terminie 10 dni roboczych od dnia sporządzenia protokołu wyboru.

Sporządziła:

Natalia Wijata

tel. 44 736 41 21

W załączeniu:

Załącznik nr 1 – Wzór formularza oferty

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o aktualności danych

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku występowania powiązań kapitałowych lub/i osobowych

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o prowadzeniu działalności tożsamej z treścią zapytania

Załącznik nr 5 - Oświadczenie o niezaleganiu z podatkami i składkami na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne

Załącznik nr 6 – Dane dostępowe do wersji demo oferowanych szkoleń e-learning

Załącznik nr 7 – Program / spis treści szkolenia e-learning


Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego z dn. 18.10.2013 – PROJEKT „INTERNETOWY GENIUSZ HANDLOWY”
FORMULARZ OFERTY


Nazwa Oferenta
Dane teleadresowe Oferenta
Osoba do kontaktu
Adres do korespondencji
Mail do korespondencji

CENA NETTO

Lp.

Kategoria

Cena netto za 1 szkolenie e-learning

Cena brutto za 1 szkolenie e-learning

1

Szkolenie e-learning „Radzenie sobie ze stresem”2

Szkolenie e-learning „Zarządzanie sobą w czasie”3

Szkolenie e-learning „Obsługa Pakietu Microsoft Office 2010: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook”


Ja niżej podpisany………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


reprezentując firmę …………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….
Oświadczam, iż:

- podana kwota netto zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, zgodnie z §3 pkt 6 zapytania

ofertowego,

- zamówienie nie zostanie wykonane przez podwykonawców.

……………………………………………………….....
……………………………………………………….....

data i miejsce
czytelny podpis osoby/osób upoważnionych do reprezentowania OferentaZałącznik nr 2 do zapytania ofertowego z dn. 18.10.2013 – PROJEKT „INTERNETOWY GENIUSZ HANDLOWY”

……………………………………………..

(pieczęć firmowa)

OŚWIADCZENIE O AKTUALNOŚCI DANYCH

Niniejszym oświadczam, iż dane Oferenta:………………………………………………………………………………………………………………

(nazwa firmy)

zawarte w dokumentach rejestrowych załączonych do oferty nie uległy zmianie i są aktualne na dzień podpisania niniejszego oświadczenia.
……………………………………………………….....
……………………………………………………….....

data i miejsce
czytelny podpis osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Oferenta


Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego z dn. 18.10.2013 – PROJEKT „INTERNETOWY GENIUSZ HANDLOWY”

……………………………………………..

(pieczęć firmowa)

OŚWIADCZENIE O BRAKU WYSTĘPOWANIA POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB/I OSOBOWYCH

Niniejszym oświadczam, iż firma:


………………………………………………………………………………………………………………

(nazwa firmy)Nie jest powiązana kapitałowo ani osobowo z Zamawiającym tj. firmą
Ceramika Paradyż sp. z o.o. ul. Piotrkowska 61, 26-300 Opoczno,
jak również z osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego oraz osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy,
w szczególności poprzez:

- uczestnictwo w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji,

- pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
……………………………………………………….....
……………………………………………………….....

data i miejsce
czytelny podpis osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Oferenta


Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego z dn. 18.10.2013 – PROJEKT „INTERNETOWY GENIUSZ HANDLOWY”

……………………………………………..

(pieczęć firmowa)


OŚWIADCZENIE O PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI TOŻSAMEJ Z TREŚCIĄ ZAPYTANIA

Niniejszym oświadczam, iż firma:


………………………………………………………………………………………………………………

(nazwa firmy)


realizuje usługi sprzedaży szkoleń e-learning, przez minimum 3 ostatnie lata.WYBRANI KLIENCI

Nazwa firmy

Rok realizacji usługi

Zakres usługi

Osoba do kontaktu/telefon


……………………………………………………….....
……………………………………………………….....

data i miejsce
czytelny podpis osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Oferenta


Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego z dn. 18.10.2013 – PROJEKT „INTERNETOWY GENIUSZ HANDLOWY”

……………………………………………..

(pieczęć firmowa)


OŚWIADCZENIE O NIEZALEGANIU Z PODATKAMI I SKŁADKAMI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE I SPOŁECZNE

Niniejszym oświadczam, iż firma:


………………………………………………………………………………………………………………

(nazwa firmy)


nie zalega z płatnościami do Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

……………………………………………………….....
……………………………………………………….....

data i miejsce
czytelny podpis osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Oferenta


Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego z dn. 18.10.2013 – PROJEKT „INTERNETOWY GENIUSZ HANDLOWY”


DANE DOSTĘPOWE DO WERSJI DEMO

Temat szkolenia

Dane dostępowe

Radzenie sobie ze stresem
Efektywne zarządzanie sobą w czasie
Obsługa Pakietu Microsoft Office 2010: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook


……………………………………………………….....
……………………………………………………….....

data i miejsce
czytelny podpis osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Oferenta


Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego z dn. 18.10.2013 – PROJEKT „INTERNETOWY GENIUSZ HANDLOWY”PROGRAM / SPIS TREŚCI SZKOLENIA E-LEARNING

Lp.

Temat szkolenia

Program/spis treści

1

Szkolenie e-learning „Radzenie sobie ze stresem”
2

Szkolenie e-learning „Zarządzanie sobą w czasie”
3

Szkolenie e-learning „Obsługa Pakietu Microsoft Office 2010 : MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook”

……………………………………………………….....
……………………………………………………….....

data i miejsce
czytelny podpis osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Oferenta©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna