Zapytanie ofertowePobieranie 62.8 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar62.8 Kb.
Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. z siedzibą w Katowicach

al. Korfantego 38, 40-161 KatowiceAdres do korespondencji: ul. Wolności 90, 42-625 Ożarowice

tel. (48) 32 39 27 200 fax. (48) 32 39 27 376www.gtl.com.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczące:

opracowania koncepcji i dokumentacji projektowej remontu i modernizacji hangaru położonego w Międzynarodowego Portu Lotniczego KATOWICEw Pyrzowicach”.

1. Postanowienia zapytania ofertowego - rozdziały od I do XII

2. Załącznik Nr 1 - formularz ofertowy

3. Załącznik Nr 2 - wykaz osób, które będą

uczestniczyć w wykonaniu

zamówienia

4. Załącznik Nr 3 - wykaz wykonanych projektów

5. Załącznik Nr 4 - umowa projekt


Pyrzowice, dnia 25.03.2009 r. Zatwierdził:


Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze SA z siedzibą w Katowicach (zwane dalej GTL S.A.) reprezentowane przez:
Pana Leszek Budka – Wiceprezesa Zarządu

Pana Paweł Wojda – Prokurent


zaprasza do złożenia oferty na „opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej remontu i modernizacji hangaru położonego w Międzynarodowego Portu Lotniczego KATOWICE w Pyrzowicach”.

I. Informacje ogólne.

1.Zamawiający:


GÓRNOŚLĄSKIE TOWARZYSTWO LOTNICZE S.A.

Al. Korfantego 38, 40-161 KatowiceAdres do korespondencji: ul. Wolności 90, 42-625 Ożarowice

tel. (48) 32 39 27 200 fax. (48) 32 39 27 376www.gtl.com.pl

2. Niniejsze zamówienie będzie udzielone na podstawie art. 133 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655).

3. Regulamin wyłaniania Wykonawców stosuje się odpowiednio.

4. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z udziałem w postępowaniu. Wykonawca nie będzie miał prawa żądania zwrotu kosztów w przypadku nie wybrania jego oferty względnie unieważnienia postępowania przez Zamawiającego.
 1. Przedmiot oferty.

1. Przedmiot zamówienia :

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie „opracowania koncepcji i dokumentacji projektowej remontu i modernizacji hangaru położonego w Międzynarodowego Portu Lotniczego KATOWICE w Pyrzowicach”.


Opis stanu istniejącego:

Budynek hangaru znajduje w części wschodniej MPL Katowice w Pyrzowicach się na działce nr 497/78 stanowiącej własność GTLS.A.


Obiekt użytkowany do 2000 roku przez Jednostkę Wojskową.

Brak dokumentacji technicznej obiektu.


Dane ogólne budynku

Rok budowy – 1953

Powierzchnia użytkowa – 4 717m² (w tym płyta postojowa 3.540,72m2).

Kubatura – 54 701m³

Wysokość w szczycie – 16,5m

W świetle konstrukcji ok. 8m


Budynek hangaru wraz z przybudówkami, wolnostojący, niepodpiwniczony.

Konstrukcję nośną dachu stanowią stalowe dźwigary kratowe, oparte na stalowych słupach. Płaszczyzna dachu półkolista. Ocieplenie dachu – suprema. Pokrycie dachu papowe.Przeznaczenie budynku hangaru – serwisowanie samolotów.
Zakres prac objętych niniejszym zapytaniem:

 1. Przed przystąpieniem do projektowania wykonanie inwentaryzacji wielobranżowej z zaznaczeniem elementów budowlanych, instalacji i urządzeń do wymiany i remontu.

 2. Przeprowadzenie ekspertyzy technicznej stanu konstrukcji dachu i elementów budynku.

 3. Modernizacja konstrukcji dachu (jeżeli będzie to konieczne po przeprowadzeniu ekspertyzy).

 4. Wymiana pokrycia papowego dachu hangaru.

 5. Renowacja ścian wewnątrz budynku polegająca na naprawie tynków i malowaniu.

 6. Remont elewacji zewnętrznych budynku hangaru.

 7. Wymiana przeszklonych ścian południowej i północnej na ścianę aluminiową z wypełnieniem poliwęglanem komorowym.

 8. Wymiana istniejącego wejścia (bramy) do hangaru. Konstrukcję istniejącej bramy tworzy rama z profili stalowych i wypełnieniem z drewna, na prowadnicach (szynach). Wymiana na bramę samonośną otwieraną automatycznie (dwie części po ok. 35mb jedna). W bramie powinny być 2 włazy umożliwiające wjazd samochodów osobowych i małych samochodów dostawczych.

 9. Wymiana nawierzchni betonowej pod stanowiskami postojowymi dla statków powietrznych (2 stanowiska) w śladzie goleni (kół) samolotu, oraz naprawa/odnowienie podłogi hangaru. Nawierzchnie hangaru gdzie będzie wprowadzany samolot (patrz golenie) musi być przystosowana do przenoszenia obciążeń min 68 ton (ACN 41, nawierzchnia betonowa, kategoria podłoża „B” wg Aneksu 14), pod samolot kodu C tj. Airbus A320 lub Boeing 737.

 10. Obiekt należy przystosować do obowiązujących przepisów p. poż. - wbudowanie nowych czujników p.poż., wykonanie nowego systemu alarmowego.

 11. Remont pomieszczeń biurowych polegający na naprawie tynków i malowaniu, nowe posadzki, nowe drzwi drewniane.

 12. Remont istniejących szatni polegający na naprawie tynków i malowaniu, nowe posadzki, nowe drzwi.

 13. Remont istniejących pomieszczeń magazynowych polegający na naprawie tynków i malowaniu, nowe posadzki, nowe drzwi stalowe.

 14. Remont istniejącej instalacji wodno-kanalizacyjnej. Woda na potrzeb hangaru i przybudówek dostarczana jest przyłączem wodociągowym średnicy Ø160 z polietylenu PE.

 15. Wykonanie instalacji klimatyzacji w magazynie (wg wskazań użytkownika obiektu).

 16. Zapewnienie urządzenia do ciągłego zasilania statków powietrznych w energią elektryczną (wg wskazań użytkownika obiektu).

 17. Zapewnienie urządzenia (kompresor) ze sprężonym powietrzem.

 18. Montaż konstrukcji w celu osłonięcia/pokrycia wystającego poza obiekt ogon samolotu. (może być mobilna/ruchoma).

 19. Zapewnienie stanowiska do mycia statków powietrznych.


Dodatkowe informacje:

Przy wycenie prac projektowych należy uwzględnić koszty wynajmu podnośnika(zwyżki).

Przed złożeniem oferty zaleca się dokonanie wizji lokalnej obiektu. Termin wizji lokalnej wyznaczony został na dzień 03 kwietnia 2009 roku godz. 10.00. Zbiórka przy Wartowni Głównej WSOL obok Terminalu „A”.
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dla całości zamierzenia jw.:


 1. Planu (koncepcji) modernizacji hangaru.

 2. Dokumentacji projektowej remontu i modernizacji hangaru.

 3. Kosztorysów inwestorskich.

 4. Projektu technologii i organizacji robót budowlanych,

 5. Sprawowanie pełno branżowego nadzoru autorskiego w okresie realizacji inwestycji.

f) Uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę

 1. Pozostałe usługi niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia wymienione
  w pkt. 2.3. treści zapytania ofertowego, które zobowiązany jest wykonać wykonawca.
2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia:

2.1. Koncepcja modernizacji hangaru obejmuje:

 1. projekty koncepcyjne przyjętych rozwiązań projektowych i materiałowych,

 2. określenie kolejności wykonywania poszczególnych etapów robót będących przedmiotem zamówienia, uwzględniającej potrzeby Zamawiającego i wymagania techniczno – technologiczne ich realizacji.

 3. wstępne oszacowanie kosztów realizacji robót.

Projekty koncepcyjne winny zawierać:

 1. optymalne rozwiązania funkcjonalno-użytkowe, konstrukcyjne i materiałowe.

 2. część opisową (krótki opis techniczny),

 3. część rysunkową (rysunki, szkice, schematy),

 4. zestawienie wstępnych kosztów robót.

Koncepcja winna zostać opracowana w uzgodnieniu z Zamawiającym.

Zatwierdzona przez Zarząd Zamawiającego koncepcja będzie podstawą do opracowania dokumentacji projektowej.

Ponadto wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia koncepcji ze dzierżawca/głównym użytkownikiem obiektu.

Koncepcję należy opracować w ilości 4 (czterech) egzemplarzy w wersji (papierowej i elektronicznej).

Projekty wstępne należy wykonać z zastosowaniem techniki komputerowej.
2.2. Wielobranżowa dokumentacja projektowa obejmuje wykonanie:

a) projektu budowlanego modernizacji hangaru dla całości zamierzenia budowlanego (w tym projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno – budowlany), sporządzonego zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z pózn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03/07/2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133);

b) projektów wykonawczych, sporządzonych zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02/09/2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. z 2004 r., nr 202, poz. 2072 z późn. zm.) oraz zgodnie z pkt. II opisu przedmiotu zamówienia.

c) przedmiarów robót, sporządzonych zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02/09/2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. z 2004 r., nr 202, poz. 2072 z późn. zm.);

d) informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzonej zgodnie
z wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02/09/2004r.
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. z 2004 r., nr 202, poz. 2072 z późn. zm.);

2.3. Kosztorysy inwestorskie powinny być sporządzone zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18/05/2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz.U. z 2004 r. nr 130, poz. 1389);
Podstawą wykonania wielobranżowej dokumentacji projektowej będzie zatwierdzona przez Zarząd koncepcja remontu i modernizacji hangaru w MPL Katowice.

W przypadku zmiany któregokolwiek z ww. aktów prawnych wykonawca dostosuje dokumentację projektową do obowiązującego prawa.


Wyżej wymienioną dokumentację projektową należy opracować w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (na płytach CD).

Dokumentację należy wykonać z zastosowaniem techniki komputerowej.


Projekt budowlany i wykonawczy należy opracować w ilości 5 (pięciu) egzemplarzy dla każdej wersji (papierowej i elektronicznej).

Dokumentację projektową w wersji elektronicznej należy wykonać w formacie umożliwiającym odczyt plików i ich wydruk, a mianowicie:

- pliki tekstowe: rozszerzenie .doc i .pdf

- pliki graficzne: rozszerzenie .dwg i .pdf

- arkusze kalkulacyjne: rozszerzenie .xls i/lub .pdf
2.4. Pozostałe usługi niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, które zobowiązany jest wykonać wykonawca:


  1. Wykonanie ekspertyzy technicznej stanu konstrukcji dachu i elementów budynku,

  2. Wykonanie lub pozyskanie wraz z aktualizacją opracowań geodezyjno-kartograficznych do celów projektowych obejmujących przygotowanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do wykonania projektu budowlanego (np. wykonanie map do celów projektowych)

  3. Uzyskanie wypisu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

  4. Opracowanie operatu wodno prawnego – jeżeli wystąpi taka konieczność.

  5. Uzyskanie pozwolenia wodno prawnego– jeżeli wystąpi taka koniczność.

f. Sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko– jeżeli wystąpi taka konieczność.

  1. Uzyskanie prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody
   na realizację przedsięwzięcia– jeżeli wystąpi taka koniczność.

  2. Uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę.

h. Przeniesienie na Zamawiającego wszelkich autorskich praw majątkowych do ww. dokumentacji na następujących polach eksploatacji:

 • utrwalanie,

 • zwielokrotnianie określoną techniką,

 • wprowadzanie do obrotu,

 • wprowadzanie do pamięci komputera,

 • wystawianie,

 • wyświetlanie,

 • najem,

 • dzierżawa,

 • udzielanie licencji na wykorzystanie,

 • nadawanie za pomocą wizji lub fonii bezprzewodowej albo

przewodowej,

 • przetwarzanie,

 • zezwolenie na wykonanie zależnych praw autorskich,

 • wykorzystywanie do opracowania lub realizacji innych projektów,

 • udostępniania wykonawcom lub podwykonawcom,

 • odsprzedaż

i. Wykonanie innych opracowań i dokumentacji wymaganych przez jednostki opiniujące i uzgadniające dokumentację projektową.
2.5. Sprawowanie pełno branżowego nadzoru autorskiego w okresie realizacji
inwestycji.

W ramach nadzoru autorskiego wykonawca będzie zobowiązany do: 1. kontroli zgodności realizacji inwestycji z dokumentacją projektową oraz oceny ich technicznej i estetycznej jakości w toku wykonywania robót budowlanych
  wg szacunków Zamawiającego,

 2. uzgadniania i oceny zasadności wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, a zgłoszonych przez wykonawcę robót budowlanych lub Zamawiającego w toku wykonywania robót budowlanych,

 3. udziału w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez siebie, Zamawiającego lub wykonawcę robót budowlanych, we wskazanym miejscu
  i terminie wg szacunków Zamawiającego,

 4. udzielania stosownych wyjaśnień wykonawcy robót budowlanych odnośnie wszelkich wątpliwości powstałych na tle przyjętych rozwiązań projektowych w toku realizacji inwestycji, będącej przedmiotem opracowania,

 5. opiniowania i uzgadniania projektów wykonawcy robót budowlanych (wykonawcze projekty technologiczne i rysunki warsztatowe),

 6. sporządzania dodatkowych rysunków, jeżeli dokumentacja projektowa
  w niedostatecznym stopniu wyjaśnia rozwiązania techniczne,

 7. udziału, po pisemnym powiadomieniu przez Zamawiającego, w odbiorach końcowych wykonanych robót budowlanych.

Jednostka projektowa udzieli pisemnej gwarancji jakości na przedmiot zamówienia.. Bieg terminu gwarancji jakości rozpoczyna się od daty bezusterkowego odbioru przedmiotu zamówienia, a kończy po bezusterkowym odbiorze robót budowlanych wykonanych
w oparciu o dokumentację będącą przedmiotem zamówienia.
III. Warunki udziału. Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów.

 1. Oferent składający ofertę musi:

1.1. posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

1.2. posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

1.2.1. wykonać w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania
o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej 2 prace odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia i załączą dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie.

1.2.2. dysponować osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia. 1. Wymagane dokumenty:

 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
  W przypadku, gdy przedstawiony odpis z rejestru nie odzwierciedla aktualnego stanu faktycznego i może wprowadzić w błąd, co do poprawności złożenia wniosku (uprawnienia do jego podpisywania) wymagane jest przedłożenie złożonego wniosku o wpis do odpowiedniego rejestru zawierającego dane o zmianie stanu np. reprezentacji albo oświadczenia Wykonawcy o takich zmianach lub zasadach reprezentacji zawartych w innych niż urzędowe dokumentach.

 2. Oświadczenie Wykonawcy, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

 3. Pełnomocnictwo do działania w imieniu Oferenta w przypadku, gdy nie jest to osoba upoważniona do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z wymogami obowiązującego prawa.

 4. W przypadku Wykonawców działających wspólnie (konsorcjum) umowa konsorcjum podpisana przez wszystkich partnerów konsorcjum, z podziałem obowiązków podczas realizacji zamówienia

 5. Wykaz usług, prac podobnych do przedmiotu zamówienia wykonanych w ostatnich 5 latach przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem miejsca wykonania usługi i daty wykonania oraz wskazanie adresu siedziby zamawiającego wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie zamówienia, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają jeden wspólny ww. wykaz. Warunek zostanie uznany przez Zamawiającego za spełniony, jeżeli Wykonawcy składający ofertę wspólną będą ją spełniać łącznie .

 1. Wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają jeden wspólny wykaz osób . Warunek zostanie uznany przez Zamawiającego za spełniony, jeżeli Wykonawcy składający ofertę wspólną będą ją spełniać łącznie .
IV. Opis sposobu przygotowania ofert .

 1. Oferta zostanie sporządzona zgodnie z formularzem Oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

 2. Do oferty winny zostać załączone odpowiednie dokumenty wymagane postanowieniami części III punkt 2 zapytania ofertowego. W przypadku, gdyby oferent, jako załącznik do oferty, dołączył kopię jakiegoś dokumentu, kopia ta winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez oferenta.

 3. Oferta winna być sporządzona w formie pisemnej w języku polskim. Oferty nieczytelne lub posiadające istotne braki nie będą rozpatrywane.

 4. Oferta winna być podpisana w sposób wiążący oferenta. Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty. Oferent winien umieścić ofertę w kopercie zaadresowanej na zamawiającego oraz posiadającej następujące oznaczenia: „Dokumentacja projektowa – remont i modernizacja hangaru”

Nie otwierać przed komisyjnym otwarciem ofert.
V. Miejsce i termin składania ofert.

 1. Ofertę należy złożyć w Kancelarii Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A. pokój 204, Oddział w Pyrzowicach Międzynarodowy Port Lotniczy „Katowice” w Pyrzowicach na adres ul. Wolności 90, 42-625 Ożarowice.

 2. Termin składania ofert upływa dnia 17 kwietnia 2009 roku o godz. 10.00. Oferty otrzymane przez GTL S.A. po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania.


VI. Kryteria oceny ofert.

 1. GTL S.A. przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie kierowało się w szczególności następującymi kryteriami i ich wagami:

cena – 100 %

Liczba punktów przyznawana będzie wg wzoru :


najniższa oferowana cena brutto

-------------------------------------------- x 100

cena brutto badanej oferty
Cena za przedmiot zamówienia stanowi cenę oferty. W cenę oferty należy wkalkulować wszystkie koszty związane z realizacją umowy. Wszelkie zaokrąglenia należy dokonać do drugiego miejsca po przecinku.

Wynagrodzenie za realizację przedmiotu zamówienia określone w ofercie jest wynagrodzeniem ryczałtowym i nie podlega zmianie w okresie realizacji przedmiotu zamówienia.

Cena określona przez Wykonawcę nie podlega waloryzacji w okresie realizacji przedmiotu zamówienia.

Zamawiający dopuszcza wykonywanie przedmiotu zamówienia przy udziale Podwykonawców zaakceptowanych przez Zamawiającego.

Zaleca się, aby Wykonawca przed ostatecznym określeniem ceny ofertowej dokonał na własny koszt wizji lokalnej terenu przedmiotu zamówienia i jego otoczenia oraz zdobył wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do wyceny oferty.
VII. Termin związania ofertą i wykonania zamówienia.


  1. Termin związania ofertą wynosi 4 tygodnie od upływu terminu do składania ofert.

VIII. Oferty częściowe i oferty wariantowe.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
IX. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.


  1. Zgodnie z § 6 projektu umowy wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

  2. Zabezpieczenie należy wnieść w formach określonych art. 148 ust. 1 Ustawy:

  1. w pieniądzu;

  2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

  3. gwarancjach bankowych;

  4. gwarancjach ubezpieczeniowych;

  5. poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy
   z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

3. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia:

 1. w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej

 2. przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

 1. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną z wyżej wymienionych form. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana
  z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jej wysokości


X. Zawarcie umowy

W przypadku wyboru oferty do zawarcia umowy dojdzie pod rygorem nieważności,


w formie pisemnej, na warunkach określonych w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do zapytania ofertowego, o ile strony nie postanowią inaczej. Umowa zostanie zawarta w języku polskim.
XI. Osoby uprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami :

Osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do bezpośredniego kontaktowania się


z oferentami jest:

 1. Paweł Wyra tel. 0-32 39 27 490.

 2. Mariola Adamczyk tel. 0-32 39 27 186.XII. Zakończenie procesu wyboru
1. GTL SA zastrzega sobie prawo:

1.1. przerwania procesu wyboru Wykonawcy w każdym czasie i na każdym etapie,

1.2. nie dokonania wyboru żadnego z Oferentów, którzy złożą oferty,

1.3. dokonania swobodnego wyboru oferty przy posiłkowym zastosowaniu kryteriów oceny ofert określonych w zapytaniu ofertowym.

2. Informacje o wyniku postępowania dotyczącego zapytania ofertowego zostaną przekazane Oferentom pisemnie w terminie do dwóch tygodni od rozstrzygnięcia.
Uwaga :

1.Osoby zatrudnione przez Wykonawcę, a także inne osoby wyraźnie przez niego wskazane, przebywające na trenie Międzynarodowego Portu Lotniczego „Katowice”,


a w szczególności na terenie parkingu, obszarze zaplecza technicznego oraz w tzw. strefie sterylnej i zastrzeżonej, zostaną zapoznane i zobowiązane do przestrzegania Instrukcji
w sprawie określenia trybu wydawania przepustek i Instrukcji Operacyjnej Lotniska oraz Programu Ochrony Lotniska.
2.Wykonawca robót zostanie obciążony kosztami związanymi z wystawieniem przepustek osobowych dla pracowników realizujących zamówienie w wysokości 60 zł/szt. Powyższe oferent winien uwzględnić w składanej ofercie.

Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie jest zobowiązaniem do zawarcia umowy i nie rodzi żadnych skutków prawnych i nie jest ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Wyłącza się stosowanie przepisów art. 661 § 1 - § 3 Kodeksu Cywilnego. Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zaproszenia do składania ofert na każdym etapie postępowania.Pobieranie 62.8 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna