Zarz ą dzenie nr 13 /2011 Dyrektora Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z/s w Bratoszewicach z dnia 17 marca 2011 r w sprawie trybu opracowywania rocznego programu działalności Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą wPobieranie 337.72 Kb.
Strona1/3
Data08.05.2016
Rozmiar337.72 Kb.
  1   2   3
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 13 /2011

Dyrektora Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z/s w Bratoszewicach

z dnia 17 marca 2011 r.

w sprawie trybu opracowywania rocznego programu działalności Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach, zasad jego realizacji i sprawozdawczości z realizacji

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. Nr 251, poz. 2507 ze zm.) zarządzam, co następuje:§ 1.1 Słowniczek pojęć podstawowych. Ilekroć w Zarządzeniu mowa o:

 1. ośrodku – oznacza to Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach,

 2. ustawie o jdr – oznacza to ustawę o jednostkach doradztwa rolniczego z 22 października 2004 r., opublikowaną w Dzienniku Ustaw z 2004 r., Nr 251, poz. 2507 z późniejszymi zmianami,

 3. umowie o udzielenie dotacji celowej – oznacza to umowę zawieraną między właściwym miejscowo wojewodą, a dyrektorem ośrodka, o udzielenie, w trybie art. 11 ust. 1 pkt. 1 i art. 11 ust. 2 ustawy o jdr, dotacji celowej z budżetu państwa na wykonanie zadań z zakresu doradztwa rolniczego, o których mowa w art. 4 ust. 2 ustawy o jdr,

 4. rocznym programie działalności ośrodka – oznacza to roczny program działalności jednostki doradztwa rolniczego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 1 i art. 12 ust. 1 pkt. 1 ustawy o jdr,

 5. terminie opracowania programu działalności ośrodka - oznacza to termin określony w art. 12 ust. 1 pkt. 1 ustawy o jdr, tj. 30 listopada roku poprzedzającego rok, na który program jest sporządzany,

 6. terminie opracowania sprawozdania z realizacji rocznego programu działalności ośrodka – oznacza to termin określony w art. 12 ust. 1 pkt. 2 ustawy o jdr, tj. 31 stycznia roku następującego po roku, który sprawozdanie obejmuje,

 7. Dziale/Zespole doradczym – oznacza to Dział/Zespół: ~ Ekonomiki, ~ Systemów Produkcji Rolnej i Standardów Jakościowych, ~ Przedsiębiorczości, Wiejskiego Gospodarstwa Domowego i Agroturystyki, ~ Zastosowań Teleinformatyki, ~ Metodyki Doradztwa, Oświaty i Szkoleń, Wydawnictw i Informacji.

 8. doradcy zakładowym – oznacza to pracowników Działów/Zespołów doradczych, z wyłączeniem pracowników technicznych Działu/Zespołów Metodyki Doradztwa, Oświaty i Szkoleń, Wydawnictw i Informacji,

 9. doradcy terenowym – oznacza to pracowników Rejonowych Zespołów Doradców,

 10. doradczej kadrze kierowniczej – oznacza to kierowników działów doradczych i koordynatorów zespołów doradczych oraz kierowników Rejonowych Zespołów Doradców.

 11. intranetowym systemie ośrodka – oznacza to lokalny, firmowy system komunikacji wewnętrznej ośrodka, dostępny jedynie dla pracowników ośrodka, zwany „platformą intranetową”,

§ 2.1 Ustalam tryb opracowywania rocznego programu działalności Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach.

  1. Roczny program działalności ośrodka opracowywany jest w oparciu o wytyczne do opracowywania rocznego programu działalności ośrodka, dalej zwane „wytycznymi”,

 1. Wytyczne tworzy się w oparciu o katalog zadań wymienionych w art. 4 ustawy o jdr., przy uwzględnieniu celów strategicznych, celów szczegółowych i głównych kierunków działania dla obszaru priorytetowego „obszary wiejskie” określonych w strategii rozwoju województwa łódzkiego. Wytyczne mogą być uzupełnione o zadania, o które wnioskuje organ, któremu ośrodek podlega lub Rada Społeczna Doradztwa Rolniczego działająca przy ośrodku. Wytyczne podlegają corocznej aktualizacji o nowe zadania doradcze wynikające z bieżących potrzeb, ze zmiany prawodawstwa, z wyznaczenia przez organy, którym ośrodek podlega nowych kierunków działania, z nowości technologicznych i innowacji.

 2. Wytyczne określają główne kierunki działania ośrodka w roku, na który opracowywany jest roczny program działalności oraz określają minimalne ilości zadań przyjmowanych do programu działalności ośrodka, wymienionych w art. 4 ust. 2 ustawy o jdr , zwanych dalej zadaniami obligatoryjnymi, ilości zadań realizowanych w trybie art. 4 ust. 4 ustawy o jdr, zwanych dalej zadaniami fakultatywnymi, oraz sposoby realizacji tych zadań. W przypadkach możliwych do określenia, wytyczne mogą zawierać minimalne ilości zadań fakultatywnych.

 3. Wytyczne dla doradców zakładowych i doradców terenowych, w zakresie właściwości działu, opracowują kierownicy działów doradczych. Wytyczne dla kierowników działów i koordynatorów zespołów doradczych opracowuje właściwy zastępca dyrektora. Zbiorcze zestawienie wytycznych dla wszystkich komórek organizacyjnych ośrodka oraz sposoby realizacji zadań w zgodzie z metodyką doradztwa opracowuje Dział Metodyki Doradztwa, Oświaty i Szkoleń, Wydawnictw i Informacji,

 4. Kierownik Działu Metodyki Doradztwa, Oświaty i Szkoleń, Wydawnictw i Informacji, po sprawdzeniu i podpisaniu, przedkłada dyrektorowi ośrodka lub właściwemu zastępcy dyrektora projekt wytycznych do zatwierdzenia,

 5. Wytyczne, w każdym momencie realizacji rocznego programu działalności mogą ulec zmianie, zwłaszcza w zakresie sposobów realizacji zadań. Zmiany wytycznych nie mogą zmieniać głównych kierunków działania oraz nie mogą zmniejszać zakresu zadań określonych w zatwierdzonym rocznym programie działalności ośrodka. Zmiany wytycznych dokonuje się aneksem do wytycznych, zatwierdzanym przez dyrektora ośrodka lub właściwego zastępcę dyrektora ośrodka.

 6. Zasady programowania działalności i sposoby realizacji rocznego programu działalności określone w wytycznych są obowiązujące na równi z zasadami określonymi w niniejszym zarządzeniu.

 7. Do wdrożenia wytycznych i kontroli ich stosowania zobowiązuję doradczą kadrę kierowniczą. Działowi Metodyki Doradztwa, Oświaty i Szkoleń, Wydawnictw i Informacji powierzam funkcje koordynacyjne i kontrolne stosowania wytycznych w zakresie opisanym w par. 2 ust. 4 pkt. 4 i pkt. 7 lit. c oraz par. 4 ust. 2 pkt 3 i pkt 6.  1. Ustalam czterostopniowy tryb opracowywania rocznego programu działalności ośrodka: indywidualne programy działalności doradcy i doradczej kadry kierowniczej, zbiorcze programy działalności komórek organizacyjnych, zbiorcze programy działalności w zakresie właściwości działów doradczych i zbiorczy program działalności ośrodka.

4.1) Doradcy zakładowi i terenowi oraz kierownicy/koordynatorzy doradczej kadry kierowniczej opracowują indywidualne programy działalności, Rejonowe Zespoły Doradców, działy i zespoły doradcze opracowują zbiorcze programy działalności dla swych komórek organizacyjnych, działy doradcze opracowują zbiorcze programy działalności obejmujące programy Rejonowych Zespołów Doradczych, zespołów doradczych w oddziałach i pracowników działów w zakresie właściwości działu, Dział Metodyki Doradztwa, Oświaty i Szkoleń, Wydawnictw i Informacji opracowuje zbiorczy, roczny program działalności ośrodka.

  1. Indywidualne programy działalności opracowują wszyscy, aktywni zawodowo w czasie programowania: doradcy zakładowi, doradcy terenowi oraz kierownicy/koordynatorzy doradczej kadry kierowniczej, tj. niebędący długotrwale nieobecni w pracy z przyczyn obiektywnych, np. z powodu przebywania na urlopach macierzyńskich, wychowawczych, bezpłatnych lub na długotrwałych zwolnieniach lekarskich. Obowiązek opracowania rocznego programu działalności nakładam na wszystkich doradców i doradczą kadrę kierowniczą, niezależnie od charakteru umowy o pracę, tj. od tego, czy jest ona zawierana na czas określony czy nieokreślony.

  2. Indywidualne, roczne programy działalności doradcy zakładowego i terenowego oraz kierownika/koordynatora doradczej kadry kierowniczej opracowuje się dla osoby doradcy lub kierownika/koordynatora, a nie dla terytorialnej jednostki administracyjnej (gminy, powiatu), leżącej na obszarze obsługiwanym przez komórkę organizacyjną ośrodka.

  3. Doradcy zakładowi i terenowi wraz z doradczą kadrą kierowniczą, podejmujący pracę lub powracający do pracy lub obejmujący stanowisko pracy, dla którego ustalono inne zadania w wytycznych, którzy nie posiadają lub posiadają niezgodne z wytycznymi indywidualne programy działalności, opracowują je/aktualizują zgodnie z wytycznymi w ciągu miesiąca od podjęcia pracy, przyjmując do realizacji zadania w ilości proporcjonalnej do czasu od podjęcia pracy, do zakończenia roku.

  4. Za opracowanie/aktualizację indywidualnych programów działalności odpowiadają bezpośredni przełożeni doradców i kierowników/koordynatorów podejmujących pracę lub zmieniających stanowisko pracy. Kierownikowi Działu Metodyki Doradztwa, Oświaty i Szkoleń, Wydawnictw i Informacji powierzam funkcje koordynacyjne i kontrolne w zakresie kompletności indywidualnych programów działalności kadry doradczej oraz zgodności tych programów z wytycznymi.

  5. W sytuacjach działania siły wyższej, wystąpienia stanu wyższej konieczności, ze względu na ważny interes społeczny lub interes ośrodka, dyrektor ośrodka z własnej inicjatywy lub na wniosek organu, któremu podlega ośrodek lub Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego działającej przy ośrodku, może, w dowolnym momencie, zlecić rozszerzenie rocznego programu działalności każdego z osobna doradcy zakładowego i terenowego oraz każdego kierownika/koordynatora doradczej kadry kierowniczej o zadania konieczne do wykonania, których realizacja nie była możliwa do przewidzenia w momencie opracowywania wytycznych oraz w ustawowym terminie opracowywania programu działalności ośrodka.

 1. Programy działalności opracowywane na wszystkich szczeblach organizacyjnych ośrodka podlegają sprawdzeniu pod kątem zgodności z wytycznymi i zatwierdzeniu według następujących kompetencji:

a) indywidualne programy działalności doradców i doradczej kadry kierowniczej zatwierdzają bezpośredni przełożeni,

 1. zbiorcze programy działalności zespołów doradczych w rejonach i oddziałach, w zakresie właściwości działów, zatwierdzają kierownicy działów doradczych, a programy działalności działów doradczych – właściwy zastępca dyrektora ośrodka,

 2. projekt rocznego programu działalności ośrodka podlega zatwierdzeniu przez dyrektora ośrodka. Za zgodność z wytycznymi i strukturą programu określoną w załącznikach nr 3 i nr 5 do zarządzenia odpowiada Dział Metodyki Doradztwa, Oświaty i Szkoleń, Wydawnictw i Informacji. Kierownik tego działu, po sprawdzeniu i podpisaniu przedkłada dyrektorowi ośrodka do zatwierdzenia projekt rocznego programu działalności ośrodka.

 1. Kierownikowi Działu Metodyki Doradztwa, Oświaty i Szkoleń, Wydawnictw i Informacji polecam koordynowanie równomiernego rozłożenia w ciągu roku zadań planowanych w ilościach wielokrotnie powtarzalnych, w szczególności planowanych szkoleń i konferencji wojewódzkich i oddziałowych oraz planu wydawniczego ośrodka.

 2. Kierownikowi Działu Metodyki Doradztwa, Oświaty i Szkoleń, Wydawnictw i Informacji polecam dokonanie analizy zgłoszonych do opracowania broszur i ulotek i przedłożenie dyrektorowi ośrodka lub właściwemu zastępcy dyrektora propozycji planu wydawniczego ośrodka. Plan wydawniczy ośrodka stanowi integralną część rocznego programu działalności ośrodka i podlega zatwierdzeniu przez dyrektora ośrodka lub właściwego zastępcę dyrektora ośrodka.

5.1) Roczny program działalności ośrodka zawiera zadania obligatoryjne, realizowane w trybie art. 4 ust. 2 ustawy o jdr, na które ośrodek otrzymuje, zgodnie z art. 11, ust. 2 ustawy o jdr, celową dotację budżetową i zadania fakultatywne, realizowane w trybie art. 4 ust. 4 ustawy o jdr.  1. Ustalam jednolitą strukturę programów działalności dla szczebli organizacyjnych ośrodka zobowiązanych do opracowywania tych programów.

  1. Struktura indywidualnego programu działalności doradcy zakładowego, doradcy terenowego i doradczej kadry kierowniczej jest określona w załącznikach Nr 1 i Nr 5 do niniejszego zarządzenia,

   1. Struktura zbiorczego, rocznego programu działalności komórki organizacyjnej ośrodka jest określona w załącznikach Nr 2 i Nr 5 do niniejszego zarządzenia,

   2. Struktura zbiorczego programu działalności w zakresie właściwości działu i rocznego programu działalności ośrodka jest określona w załącznikach Nr 3 i Nr 5 do niniejszego zarządzenia. Działy doradcze opracowują zbiorczy program działalności w zakresie właściwości działu zgodnie z punktami od VII do XI załącznika nr 3 do zarządzenia.

   3. Wzory formularzy programów działalności, o których mowa w punktach: 2, 3 i 4 ustali kierownik Działu Metodyki Doradztwa, Oświaty i Szkoleń, Wydawnictw i Informacji, jako załącznik do wytycznych. Kierownik Działu Metodyki Doradztwa, Oświaty i Szkoleń, Wydawnictw i Informacji odpowiada za zbieżność struktury programów działalności na wszystkich szczeblach organizacyjnych ośrodka.

   4. Programy działalności, o których mowa w punkcie 2 opracowuje się w formie papierowej, a programy działalności wymienione w punktach 3 i 4 w formie elektronicznej, w formacie edytowalnego pliku tekstowego oraz w formie papierowej.  1. Projekt rocznego programu działalności ośrodka, po zaopiniowaniu przez Radę Społeczną Doradztwa Rolniczego działającą przy ośrodku, jest przedkładany do zatwierdzenia organowi, któremu podlega ośrodek w terminie do 30 listopada roku poprzedzającego rok, na który program został sporządzony. Zatwierdzony, roczny program działalności ośrodka jest przedkładany do wglądu, w terminie 5 dni od jego zatwierdzenia, właściwemu miejscowo wojewodzie.

8.1) Ustalam osoby i komórki organizacyjne odpowiedzialne za poszczególne etapy opracowywania rocznego programu działalności ośrodka oraz terminarz opracowywania, w odniesieniu do terminu opracowania rocznego programu działalności ośrodka:

 1. Opracowanie „wytycznych” - „minus” 60 dni, rozumiane jako 60 dni przed terminem opracowania programu działalności ośrodka – odpowiedzialni kierownicy działów doradczych, a w zakresie wytycznych dla kierowników działów doradczych – odpowiedzialny właściwy zastępca dyrektora ośrodka. Za opracowanie zbiorczych wytycznych dla wszystkich komórek organizacyjnych ośrodka oraz ustalenie sposobów realizacji zadań w zgodzie z metodyką doradztwa odpowiada kierownik Działu Metodyki Doradztwa, Oświaty i Szkoleń, Wydawnictw i Informacji.

 2. opracowanie indywidualnych programów działalności doradców zakładowych i terenowych oraz doradczej kadry kierowniczej – „minus” 50 dni – odpowiedzialni doradcy zakładowi i terenowi oraz kierownicy/koordynatorzy doradczej kadry kierowniczej,

 3. kontrola zgodności z wytycznymi, zatwierdzenie do realizacji indywidualnych programów działalności doradców i opracowanie zbiorczych programów działalności dla poszczególnych komórek organizacyjnych ośrodka – „minus” 40 dni – odpowiedzialna doradcza kadra kierownicza, a w zakresie kontroli i zatwierdzenia indywidualnych programów działalności kierowników działów doradczych – właściwy zastępca dyrektora ośrodka,

 4. kontrola zgodności z wytycznymi, zatwierdzenie do realizacji zbiorczych programów działalności zespołów doradczych w rejonach i oddziałach ośrodka i opracowanie zbiorczych programów działalności w zakresie właściwości działów – „minus” 30 dni – odpowiedzialni kierownicy działów doradczych, a w zakresie kontroli i zatwierdzenia zbiorczych programów działalności działów - właściwy zastępca dyrektora ośrodka,

 5. opracowanie projektu zbiorczego, rocznego programu działalności ośrodka zgodnie z wytycznymi i strukturą programu określoną w załączniku nr 3 do zarządzenia – „minus” 15 dni – odpowiedzialny kierownik Działu Metodyki Doradztwa, Oświaty i Szkoleń, Wydawnictw i Informacji.

 6. opiniowanie projektu rocznego programu działalności ośrodka przez Radę Społeczną Doradztwa Rolniczego – „minus” 7 dni – odpowiedzialny właściwy zastępca dyrektora ośrodka.

§ 3.1 Ustalam tryb realizacji rocznego programu działalności ośrodka.

  1. Zadania obligatoryjne, o których mowa w par. 2 ust. 2 pkt. 3 i par. 2 ust. 5 pkt. 1 zarządzenia nie podlegają substytucji co do ilości i rodzaju, natomiast mogą być realizowane zamiennie co do ich tematu. Zmiana tematów zadań może wynikać z pojawiających się w trakcie roku nowych problemów doradczych koniecznych do rozwiązania, lecz nie może dotyczyć zadań wprowadzonych do programu na wniosek organu, któremu ośrodek podlega lub na wniosek Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego. Zmiana tematów zadań nie może prowadzić do zmiany kierunków działalności zatwierdzonych przez organ, któremu ośrodek podlega. Zmiana tematów zadań następuje za zgodą kierowników działów doradczych.

 1. Wykonanie przyjętych w rocznym programie działalności ilości zadań obligatoryjnych jest rozliczane na poziomie indywidualnego programu działalności doradcy oraz kierownika/koordynatora doradczej kadry kierowniczej.

 1. Zadania obligatoryjne realizowane są odrębnie od zadań przyjętych do realizacji w trybie odrębnie zawieranych umów z instytucjami zarządzającymi funduszami i programami pomocy, na które ośrodek pozyskuje środki finansowe poza dotacją celową, np. z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Centrum Doradztwa Rolniczego, Fundacją Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, Instytutem Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy, Urzędem Marszałkowskim itp.

 2. W przypadku długotrwałej nieobecności w pracy z powodów losowych lub zwolnienia etatu dopuszcza się niewykonanie zadań obligatoryjnych w ilości proporcjonalnej do czasu nieobecności.

 3. Zadania fakultatywne, o których mowa w par. 2 ust. 2 pkt. 3 i par. 2 ust. 5 pkt. 1 zarządzenia, dla których nie określono minimalnych ilości, realizowane są w miarę potrzeb i możliwości.

3.1) Kierownicy doradczych komórek organizacyjnych wszystkich szczebli prowadzą stały monitoring realizacji zadań przez podległych im doradców i kierowników/koordynatorów, kontrolują i koordynują wykonanie tych zadań i odpowiadają za wykonanie programu działalności komórki organizacyjnej ośrodka, którą kierują. Kierownicy ci analizują wykonanie rocznego programu działalności i przekazują informacje kierownikowi Działu Metodyki Doradztwa, Oświaty i Szkoleń, Wydawnictw i Informacji w celu przygotowania informacji, o których mowa w punktach: 2 litera b i 2 litera c.

 1. Koordynację realizacji zbiorczego, rocznego programu działalności ośrodka powierzam kierownikowi Działu Metodyki Doradztwa, Oświaty i Szkoleń, Wydawnictw i Informacji. Koordynacja ta polega na :

  1. prowadzeniu stałego monitoringu realizacji rocznego programu działalności ośrodka, zwłaszcza pod kątem zgodności co do ilości, rodzaju i terminów wykonania zadań obligatoryjnych, a także prawidłowości rejestracji wykonanych zadań w systemie sprawozdawczości prowadzonym na platformie intranetowej,

  2. składaniu dyrektorowi ośrodka, raz na pół roku, do 15 dnia po zakończeniu półrocza, za wyjątkiem sytuacji opisanej w punkcie 2 litera c, pisemnej informacji o zagrożeniach realizacji rocznego programu działalności, ze szczególnym uwzględnieniem opóźnień i zagrożeń wykonania zadań obligatoryjnych lub przypadków niewykonania tych zadań z przyczyn opisanych w par. 3 ust. 2 pkt. 4 lub z innych przyczyn.

  3. Informacja o stanie realizacji rocznego programu działalności ośrodka i zagrożeniach wykonania zadań obligatoryjnych za cały rok jest przedkładana dyrektorowi ośrodka do 15 grudnia roku, który obejmuje program działalności ośrodka. Informacja ta sporządzana jest na poziomie szczegółowości obejmującym indywidualne programy działalności doradcy zakładowego, terenowego, kierownika i koordynatora.

  4. prowadzeniu i zlecaniu kontroli metodycznych realizacji rocznego programu działalności i składaniu dyrektorowi ośrodka, raz na kwartał, do 15 dnia po zakończeniu kwartału, pisemnej informacji o przebiegu tych kontroli, spostrzeżeniach i wnioskach z nich wynikających.

§ 4.1 Ustalam dwustopniowy tryb prowadzenia sprawozdawczości z realizacji programu działalności ośrodka: sprawozdawczość bieżącą i sprawozdawczość roczną.

  1. Sprawozdawczość bieżąca prowadzona jest w okresach miesięcznych w intranetowym systemie ośrodka, przez każdego z osobna doradcę i kierownika/koordynatora doradczej kadry kierowniczej, na poziomie szczegółowości indywidualnego programu działalności.

 1. Indywidualne programy działalności każdego doradcy i kierownika/koordynatora doradczej kadry kierowniczej podlegają rejestracji w intranetowym systemie ośrodka do 20 stycznia roku, który obejmuje program działalności.

 2. Bezpośredni przełożeni, dyrektorzy oddziałów i zastępcy dyrektora ośrodka, w zakresie określonym w punkcie 5, weryfikują prawidłowość rejestracji indywidualnych programów działalności na platformie intranetowej i zatwierdzają je. Osoby zatwierdzające prawidłowość rejestracji indywidualnych programów działalności mają prawo wykluczania (kasowania) nieprawidłowo zarejestrowanych wpisów. Działowi Metodyki Doradztwa, Oświaty i Szkoleń, Wydawnictw i Informacji powierzam zadanie kontrolowania zgodności rejestracji całości planowanych zadań z wytycznymi i rocznym programem działalności ośrodka, na poziomie ośrodka.

 3. Każdy doradca zakładowy i terenowy oraz każdy kierownik/koordynator doradczej kadry kierowniczej rejestruje wykonanie zadań w intranetowym systemie ośrodka, w terminie do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego sprawozdanie dotyczy. Odrębnej rejestracji podlegają szkolenia, niezwłocznie po ich zakończeniu.

 4. Miesięczne sprawozdanie z realizacji zadań podlega weryfikacji i zatwierdzeniu przez bezpośrednich przełożonych. Zadania kierowników Rejonowych Zespołów Doradczych w oddziałach ośrodka weryfikują dyrektorzy oddziałów, zadania kierowników działów doradczych i kierowników Rejonowych Zespołów Doradczych bezpośrednio podległych centrali ośrodka weryfikuje właściwy merytorycznie zastępca dyrektora ośrodka,

 5. Bezpośredni przełożeni, o których mowa w punkcie 5 i w zakresie określonym w punkcie 5, mają prawo wykluczenia (kasowania) nieprawidłowo zarejestrowanych zadań lub zadań zrealizowanych niezgodnie z wytycznymi i/lub niniejszym zarządzeniem. Działowi Metodyki Doradztwa, Oświaty i Szkoleń, Wydawnictw i Informacji powierzam zadanie kontrolowania prawidłowości rejestracji wykonanych zadań na poziomie ośrodka.

 6. Rejestracji szkoleń w harmonogramie szkoleń tworzonym na platformie intranetowej nadaję atrybut nieodzowności i zobowiązuję osoby weryfikujące i zatwierdzające miesięczne sprawozdania do zatwierdzania wyłącznie szkoleń zgłoszonych do harmonogramu,

 7. Dział Metodyki Doradztwa, Oświaty i Szkoleń, Wydawnictw i Informacji sporządza zbiorcze, miesięczne sprawozdanie z realizacji programu działalności ośrodka w terminie do 14 dnia po miesiącu, którego sprawozdanie dotyczy, a sprawozdanie za miesiąc grudzień do 9 stycznia roku następującego po roku, którego sprawozdanie dotyczy. Miesięczne sprawozdania, po zatwierdzeniu przez dyrektora ośrodka, są przedkładane właściwemu miejscowo wojewodzie, w trybie określonym w umowie o udzielenie dotacji celowej, oraz do wiadomości organowi, któremu podlega ośrodek,

3.1) Sprawozdawczość roczna z realizacji rocznego programu działalności ośrodka jest prowadzona po zakończeniu roku, który obejmuje program działalności , w celu opracowania sprawozdania , o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt. 2 ustawy o jdr.

 1. Ustalam jednolitą strukturę zbiorczego sprawozdania z realizacji rocznego programu działalności ośrodka, określoną w załącznikach nr 4 i nr 5 do niniejszego zarządzenia,

 2. Zbiorcze sprawozdanie z realizacji rocznego programu działalności opracowywane jest na poziomie szczegółowości komórek organizacyjnych ośrodka: działów doradczych i Rejonowych Zespołów Doradczych, w układzie podsumowań poszczególnych rodzajów działalności.

 3. Na podstawie sprawozdawczości bieżącej prowadzonej na platformie intranetowej oraz informacji uzupełniających złożonych przez doradców i doradczą kadrę kierowniczą, kierownicy działów i Rejonowych Zespołów Doradców opracowują zbiorcze sprawozdania z realizacji rocznego programu działalności komórki organizacyjnej ośrodka, którą kierują.

 4. Kierownicy, każdego z osobna działu doradczego, opracowują zbiorcze sprawozdania obejmujące zestawienie zadań wykonanych przez dział, zespoły i Rejonowe Zespoły Doradców w zakresie właściwości działu.

 5. Opracowanie projektu zbiorczego sprawozdania z realizacji rocznego programu działalności ośrodka, na podstawie sprawozdań obejmujących realizację zadań w zakresie właściwości każdego działu doradczego, powierzam Działowi Metodyki Doradztwa, Oświaty i Szkoleń, Wydawnictw i Informacji. Kierownik tego działu, po sprawdzeniu spójności informacji i zgodności sprawozdania z programem, którego dotyczy oraz po podpisaniu, przedkłada dyrektorowi ośrodka lub właściwemu zastępcy dyrektora projekt sprawozdania z realizacji rocznego programu działalności ośrodka.  1. Projekt zbiorczego sprawozdania z realizacji rocznego programu działalności, po zaopiniowaniu przez Radę Społeczną Doradztwa Rolniczego działającą przy ośrodku, jest przedkładany do zatwierdzenia organowi, któremu podlega ośrodek oraz do wglądu właściwemu miejscowo wojewodzie, w terminie w terminie do 31 stycznia roku następującego po roku, którego sprawozdanie dotyczy.

5.1) Ustalam osoby i komórki organizacyjne odpowiedzialne za poszczególne etapy opracowywania zbiorczego sprawozdania z realizacji rocznego programu działalności ośrodka oraz terminarz opracowywania, w odniesieniu do terminu opracowania sprawozdania z realizacji rocznego programu działalności:

 1. Opracowywanie informacji uzupełniających do miesięcznych sprawozdań z realizacji indywidualnych programów działalności doradców zakładowych, terenowych oraz doradczej kadry kierowniczej – „minus” 40 dni, rozumiane jako 40 dni przed terminem opracowania sprawozdania z realizacji rocznego programu działalności ośrodka – odpowiedzialni doradcy wszystkich szczebli oraz doradcza kadra kierownicza,

 2. Opracowanie zbiorczych sprawozdań z realizacji programów działalności przez poszczególne komórki organizacyjne – „minus” 30 dni – odpowiedzialna doradcza kadra kierownicza,

 3. Opracowanie zbiorczych sprawozdań z zadań wykonanych przez działy, zespoły i Rejonowe Zespoły Doradców w zakresie właściwości każdego działu doradczego – „minus” 25 dni odpowiedzialni kierownicy działów doradczych.

 4. Opracowanie projektu zbiorczego sprawozdania z realizacji rocznego programu działalności ośrodka – „minus” 15 dni – odpowiedzialny kierownik Działu Metodyki Doradztwa, Oświaty i Szkoleń, Wydawnictw i Informacji,

 5. opiniowanie projektu sprawozdania z realizacji rocznego programu działalności ośrodka przez Radę Społeczną Doradztwa Rolniczego – „minus” 7 dni – odpowiedzialny właściwy zastępca dyrektora ŁODR.Pobieranie 337.72 Kb.

  1   2   3
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna