Zarząd Dróg i Transportu MiejskiegoPobieranie 48.76 Kb.
Data27.04.2016
Rozmiar48.76 Kb.
Zarząd Dróg

i Transportu Miejskiego

Dział Zamówień Publicznych

ul. S. Klonowica 5, 71-241 Szczecin

tel:+48 91 48 00 510 faks: +48 91 43 93 003

www.zditm.szczecin.pl

dot. ZP/22/PN/14 Szczecin, 03.06.2014 r.- Wykonawcy –

biorący udział w postępowaniu

STRONA INTERNETOWA ZAMAWIAJĄCEGO
Wyjaśnienie pytań oraz modyfikacja treści siwz

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela odpowiedzi na pytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Dostosowanie skrzyżowania ulic: Bogumińska – Hoża do nowej organizacji ruchu wraz z przebudową sygnalizacji świetlnej”.Pytanie nr 1

Z dokumentacji technicznej wynika konieczność wykonania kanalizacji dwuotworowej (studnie SO-S1 i SO-S3). W przedmiarze robót nie uwzględniono wykonania tego rodzaju prac. Czy kanalizacja między wykazanymi studniami ma być jednootworowa? Jeżeli nie to prosimy o uzupełnienie przedmiaru.Odpowiedź na pytanie nr 1

Kanalizacja kablowa 2 otworowa.

2 odcinki kanalizacji kablowej 2 otworowej:

pomiędzy studniami S0 – S1, dwie rury A100, L=4 m,

pomiędzy studniami S0 – S3, dwie rury A100, L=16 m.

W związku z ww. zapytaniem do SIWZ Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonuje modyfikacji treści SIWZ. Dokonaną modyfikację treści SIWZ Zamawiający udostępnia na stronie internetowej: http://www.zditm.szczecin.pl/przetargi.php.


Pytanie nr 2

Z dokumentacji technicznej wynika konieczność wykonania kanalizacji dwuotworowej pod jezdniami (studnie S1-S19, S3-S7, S12-S16). W przedmiarze robót nie uwzględniono wykonania tego rodzaju prac. Czy należy wykonać kanalizację między wykazanymi studniami? Czy ta kanalizacja ma być dwuotworowa? Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.Odpowiedź na pytanie nr 2

Kanalizacja kablowa:

trzy przepusty kablowe pod drogą tj. pomiędzy studniami S3 - S7, dwie rury RHDPE100, L=16,5 m, pomiędzy studniami S12 - S16, dwie rury RHDPE100, L=12,5 m, pomiędzy studniami S19 - S21, dwie rury RHDPE100, L=13 m.

W związku z ww. zapytaniem do SIWZ Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonuje modyfikacji treści SIWZ. Dokonaną modyfikację treści SIWZ Zamawiający udostępnia na stronie internetowej: http://www.zditm.szczecin.pl/przetargi.php.


Pytanie nr 3

Z dokumentacji technicznej wynika konieczność montażu przycisków zgłoszenie pieszego pkt 2.8.2. typu EK 424 – czyli nie wygłaszającego jakiekolwiek komunikaty. W pozycji 79 przedmiaru robót wykazano konieczność montażu przycisków wygłaszających komunikaty słowne. Prosimy o jednoznaczne określenie czy montowane przyciski zgłoszenia pieszego mają nadawać komunikaty słowne?Odpowiedź na pytanie nr 3

Przyciski z modułem SD-1 wygłaszających komunikaty słowne. Lokalizacja modułu SD-1 w komorze latarni pieszych.


Pytanie nr 4

Z dokumentacji technicznej wynika konieczność montażu sygnalizatorów nad jezdnią. W przedmiarze robót brak pozycji na wykonanie tego rodzaju prac. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót.Odpowiedź na pytanie nr 4

Wykonanie tego rodzaju prac ujęte jest w pozycji 17 oraz 21 przedmiaru robót.


Pytanie nr 5

W przedmiarze robót w pozycji 77 montaż sygnalizatora pieszego podano ilość 7 szt. Natomiast ilość wynikająca z dokumentacji wynosi 6. Prosimy o sprecyzowanie ile sygnalizatorów pieszych ma być zainstalowana?Odpowiedź na pytanie nr 5

Ma być zainstalowanych 6 szt. sygnalizatorów dla pieszych. W związku z ww. zapytaniem do SIWZ Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonuje modyfikacji treści SIWZ. Dokonaną modyfikację treści SIWZ Zamawiający udostępnia na stronie internetowej: http://www.zditm.szczecin.pl/przetargi.php.


Pytanie nr 6

W pozycji 73 przedmiaru robót wskazano ilość konsol 10 szt. Natomiast przy dwupunktowym mocowaniu sygnalizatorów ilość powinna być dwa razy większa. Prosimy sprecyzować czy sygnalizatory mają być mocowane dwupunktowo. Jeżeli tak to prosimy o skorygowanie przedmiaru robót.Odpowiedź na pytanie nr 6

Należy zastosować latarnie sygnalizacyjne przystosowane do montażu dwupunktowego. W związku z ww. zapytaniem do SIWZ Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonuje modyfikacji treści SIWZ. Dokonaną modyfikację treści SIWZ Zamawiający udostępnia na stronie internetowej: http://www.zditm.szczecin.pl/przetargi.php.


Pytanie nr 7

Prosimy o podanie wymiaru pętli indukcyjnych.Odpowiedź na pytanie nr 7

Pętla długa 6mx1m, pętla skośna 1x2x3,5m, pętla krótka 1,5 x1,5m. W związku z ww. zapytaniem do SIWZ Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonuje modyfikacji treści SIWZ. Dokonaną modyfikację treści SIWZ Zamawiający udostępnia na stronie internetowej: http://www.zditm.szczecin.pl/przetargi.php.


Pytanie nr 8

Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o układanie kabli YKY 4x1,5 mm² do zasilania sygnalizatorów kołowych (pozycja 76 obejmuje jedynie wciągania kabla w słupy i maszty).Odpowiedź na pytanie nr 8

W związku z ww. zapytaniem do SIWZ Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonuje modyfikacji treści SIWZ. Dokonaną modyfikację treści SIWZ Zamawiający udostępnia na stronie internetowej: http://www.zditm.szczecin.pl/przetargi.php.


Pytanie nr 9

Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o układanie kabli YKY 3x1,5 mm² do zasilania sygnalizatorów pieszych.Odpowiedź na pytanie nr 9

W związku z ww. zapytaniem do SIWZ Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonuje modyfikacji treści SIWZ. Dokonaną modyfikację treści SIWZ Zamawiający udostępnia na stronie internetowej: http://www.zditm.szczecin.pl/przetargi.php.
Pytanie nr 10

Czy Zamawiający podtrzymuje przyjęte rozwiązania techniczne polegające na załamaniu kanalizacji kablowej (ok. 100 stopni) punkt załamania nr 11 bez zabudowy studni kablowej?Odpowiedź na pytanie nr 10

Punkt załamania nr 11 pozostaje bez studni.


Pytanie nr 11

Mając na uwadze technologię robót bitumicznych sugerujemy aby grubość warstwy ścieralnej, wiążącej na poszerzeniach wynosiły odpowiednio 4 cm i 7 cm. Umożliwi to układanie warstwy ścieralnej o jednej grubości na całym zakresie robót bitumicznych.


Odpowiedź na pytanie nr 11

Wykonanie konstrukcji poszerzeń w sposób: 4 cm – warstwa ścieralna oraz 7 cm warstwa wiążąca jest dopuszczalne.


Pytanie nr 12

Prosimy o określenie czy zapis w pkt. 5.1 Opisu Technicznego „Krawężniki o promieniach niższych od 30 m należy zamawiać z wykonaniem łukowym pod konkretny wymiar. Nie dopuszcza się układania łuków z odcinków prostych” dotyczy tylko nowych krawężników peronowych? Czy krawężniki kamienne z odzysku również podlegają tym wymaganiom? Jednocześnie zwracamy uwagę, że GW nie ma wpływu na parametry techniczne materiałów z odzysku.Odpowiedź na pytanie nr 12

Zapis w pkt. 5.1 Opisu Technicznego dotyczy tylko nowych krawężników betonowych.


Pytanie nr 13

Prosimy o umieszczenie w Specyfikacji Technicznej D-08.01.02 Krawężniki kamienne w wymaganiach dotyczących materiałów, zapisu „Do wykonania krawężników kamiennych należy użyć krawężnika kamiennego dostarczonego przez Zamawiającego”.Odpowiedź na pytanie nr 13

Zgodnie z ustaleniami na etapie projektowania mającymi na celu minimalizację kosztów inwestycji krawężniki kamienne z odzysku dostarcza Zamawiający. W związku z ww. zapytaniem do SIWZ Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonuje modyfikacji treści SIWZ. Dokonaną modyfikację treści SIWZ Zamawiający udostępnia na stronie internetowej: http://www.zditm.szczecin.pl/przetargi.php.


Pytanie nr 14

Prosimy o dokonanie aktualizacji dokumentacji projektowej o uwagi zawarte w opiniach i zatwierdzeniach.Odpowiedź na pytanie nr 14

Dokumentacja zawiera zalecenia zawarte w uwagach. W wypadku uwag dotyczących stałej lub czasowej organizacji ruchu uwagi należy rozpatrywać łącznie z dokumentacją i wprowadzić je na etapie realizacji robót.


Pytanie nr 15

Prosimy o udostępnienie planszy tyczenia, niwelety jezdni, rzędnych wysokościowych chodników dla całego zadania. Mając na uwadze małej ilości wpustów ulicznych i projektowane krawężniki do ustawienia obawiamy się, że mogą wystąpić zastoiny wody (utrzymując istniejące spadki jezdni).Odpowiedź na pytanie nr 15

Udostępniona przez Zamawiającego dokumentacja umożliwia realizację przedmiotu zamówienia. Wykonanie nawierzchni bitumicznej polega na wykonaniu wzmocnienia istniejącej nawierzchni w oparciu o stan istniejący. W chwili obecnej zastoiny wody nie występują, więc przy zachowaniu rzędnych oraz spadków przedstawionych w dokumentacji projektowej nie wystąpi zjawisko występowania zastoin wodnych.Pytanie nr 16

Prosimy o udostępnienie czasowej organizacji ruchu na roboty bitumiczne wykonywane na skrzyżowaniu ul. Bogumińskiej i Hożej.Odpowiedź na pytanie nr 16

Roboty bitumiczne należy wykonać zachowując ciągłość ruchu, przy ręcznym sterowaniu ruchem.


Pytanie nr 17

Czy podbudowa zasadnicza z betonu C20/30 na zatokach autobusowych ma być zbrojna?Odpowiedź na pytanie nr 17

Podbudowa zatok autobusowych nie jest zbrojna.


Pytanie nr 18

Prosimy o udostępnienie szczegółu dowiązania się do istniejącego terenu – kierunek Police, strona prawa na długości zatoki autobusowej.Odpowiedź na pytanie nr 18

Układ drogowy został zaprojektowany w oparciu o istniejące rzędne wysokościowe oraz dowiązany sytuacyjnie i wysokościowo do przyległego terenu.


Pytanie nr 19

Dotyczy D.04.07.01. Treść ST jest niespójna. Wymagania przedstawione w tablicach 6,7,9,11 są niezgodne z dokumentem przywołanym w pkt. 1.3, tj. WT2-2010. Prosimy o skorygowanie treści ST lub wyrażenie pisemnej zgody na zastosowanie wymagań zgodnych z WT2 - 2010. Nadmieniamy, że specyfikacja D.05.03.05 również została opracowana w oparciu o ww. dokument.Odpowiedź na pytanie nr 19

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie wymagań zgodnych z WT2 - 2010.


Pytanie nr 20

Dotyczy D.05.03.13. Treść ST jest niespójna. Wymagania przedstawione w tablicach 2 i 3 są niezgodne z dokumentem przywołanym w pkt.1.3 oraz 10.2.33, tj. WT2 - 2010. Prosimy o skorygowanie treści ST lub wyrażenie pisemnej zgody na zastosowanie wymagań zgodnych z WT2- 2010.Nadmieniamy, że specyfikacja D.05.03.05 również została opracowana w oparciu o ww. dokument.Odpowiedź na pytanie nr 20

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie wymagań zgodnych z WT2 - 2010.


Pytanie nr 21

W dokumentacji przetargowej występuje niespójność dotycząca uziarnienia mieszanki z SMA. Zgodnie z opisem technicznym do projektu, warstwę ścieralną należy wykonać z SMA 11, natomiast w tab. 2 D.05.03.13 przedstawiono krzywe graniczne uziarnienia dla SMA 8. Prosimy o wyjaśnienie.Odpowiedź na pytanie nr 21

Warstwę ścieralną należy wykonać z SMA 11. W związku z ww. zapytaniem do SIWZ Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonuje modyfikacji treści SIWZ. Dokonaną modyfikację treści SIWZ Zamawiający udostępnia na stronie internetowej: http://www.zditm.szczecin.pl/przetargi.php.


Pytanie nr 22

Pozycja przedmiaru nr 25 – w opisie i projekcie występuje RM 2,5 MPa gr. 15 cm natomiast w przedmiarze 20 cm, jaką grubość należy zastosować?Odpowiedź na pytanie nr 22

Należy przyjąć grubość 15 cm. W związku z ww. zapytaniem do SIWZ Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonuje modyfikacji treści SIWZ. Dokonaną modyfikację treści SIWZ Zamawiający udostępnia na stronie internetowej: http://www.zditm.szczecin.pl/przetargi.php.


Pytanie nr 23

Pozycja przedmiaru nr 26 – w opisie występuje RM 2,5 MPa gr. 12 cm natomiast w przedmiarze 20 cm, jaką grubość należy zastosować?Odpowiedź na pytanie nr 23

Należy przyjąć grubość 20 cm. W związku z ww. zapytaniem do SIWZ Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonuje modyfikacji treści SIWZ. Dokonaną modyfikację treści SIWZ Zamawiający udostępnia na stronie internetowej: http://www.zditm.szczecin.pl/przetargi.php.


Pytanie nr 24

Pozycja przedmiaru nr 27 – w opisie występuje gr. 10 RM 1,5 Mpa (pod chodnik10 cm, pod zjazdy 15 cm) natomiast w przedmiarze 15 cm, jaką grubość należy zastosować?Odpowiedź na pytanie nr 24

Należy przyjąć grubość 15 cm zarówno pod chodniki jak i podjazdy. W związku z ww. zapytaniem do SIWZ Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonuje modyfikacji treści SIWZ. Dokonaną modyfikację treści SIWZ Zamawiający udostępnia na stronie internetowej: http://www.zditm.szczecin.pl/przetargi.php.


Pytanie nr 25

Brak podbudowy pod schody i chodniki, w opisie występuje kruszywo gr. 10 cm oraz RM gr. 10. Przedmiar zawiera jedynie RM gr. 15 cm tylko pod chodniki. Prosimy o wyjaśnienie nieścisłości.Odpowiedź na pytanie nr 25

Pozycje 38 oraz 39 powinny zawierać również wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego grubości 10 cm. W związku z ww. zapytaniem do SIWZ Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonuje modyfikacji treści SIWZ. Dokonaną modyfikację treści SIWZ Zamawiający udostępnia na stronie internetowej: http://www.zditm.szczecin.pl/przetargi.php.


Pytanie nr 26

Po zapoznaniu się z dokumentacją techniczną oraz po wizji w terenie stwierdzamy, że ok. 30 drzew istniejących może być narażonych na oddziaływanie tej inwestycji. Trzeba je zabezpieczyć i rewitalizować. Niema tego w przedmiarze ani w opisie projektu ale w specyfikacji są podane


standardowe rozwiązania (zabezpieczenia podstawowe to ochrona pni i systemów korzeniowych drzew oraz ew. korekta koron, sanacja otoczenia i podstawowe zabiegi pielęgnacyjne po wykonaniu wszystkich prac). Prosimy o przedstawienie inwentaryzacji zieleni oraz wskazanie drzew które będą wymagały zabezpieczeń oraz sposobu ich zabezpieczenia. Jednocześnie
prosimy o wstawienie pozycji przedmiarowej która obejmuje tego typu prace.

Odpowiedź na pytanie nr 26

Ilość drzew podana jest w zmodyfikowanym przedmiarze robót. W związku z ww. zapytaniem do SIWZ Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonuje modyfikacji treści SIWZ. Dokonaną modyfikację treści SIWZ Zamawiający udostępnia na stronie internetowej: http://www.zditm.szczecin.pl/przetargi.php.

W związku z ww. zapytaniami do SIWZ Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonuje modyfikacji treści SIWZ poprzez dołączenie zmodyfikowanego załącznika nr 9 do siwz (dokumentacja projektowa – ST oraz przedmiary robót). Dokonaną modyfikację treści SIWZ Zamawiający udostępnia na stronie internetowej: http://www.zditm.szczecin.pl/przetargi.php.

Ulegają zmianie i otrzymują nowe brzmienie poniższe zapisy SIWZ:
 1. W załączniku nr 9 do siwz (dokumentacja projektowa) w Specyfikacji Technicznej D.08.01.02 Krawężniki kamienne dodany został zapis „Do wykonania krawężników kamiennych należy użyć krawężnika kamiennego dostarczonego przez Zamawiającego”.

 2. W załączniku nr 9 do siwz (dokumentacja projektowa) w Specyfikacji Technicznej D.05.03.13 Tablica 2 Uziarnienie mieszanki mineralnej, zawartość lepiszcza oraz środka stabilizującego mieszanki SMA do warstwy ścieralnej – SMA 11. 1. W załączniku nr 9 do siwz (dokumentacja projektowa) w opisie 4.3. Rozwiązania konstrukcyjne – konstrukcja zatoki autobusowej – mieszanka piaskowo-cementowa o RM=2,5 Mpa, gr. 20 cm.

 2. W załączniku nr 9 do siwz (dokumentacja projektowa) w opisie 4.3. Rozwiązania konstrukcyjne – konstrukcja chodnika, schodów i peronów przystankowych – mieszanka piaskowo-cementowa o RM=1,5 Mpa, gr. 15 cm.

 3. W załączniku nr 9 do siwz (dokumentacja projektowa) przedmiar robót poz. 38 – Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej (typu LP5 lub równoważnej) szarej układana na podsypce cementowo-piaskowej oraz kruszywie łamanym 0/32 gr. 10 cm (chodnik + schody).

 4. W załączniku nr 9 do siwz (dokumentacja projektowa) przedmiar robót poz. 39 – Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej specjalnej (typu LP5 lub równoważnej – bąble prowadzące) układana na podsypce cementowo-piaskowej oraz kruszywie łamanym 0/32 gr. 10 cm (chodniki).

 5. W załączniku nr 9 do siwz (dokumentacja projektowa) przedmiar robót – branża elektryczna dodane zostały pozycje:

 • budowa kanalizacji kablowej z rur PCW fi 100 mm, w gr. kat. I-II, 1 warstw. w ciągu kan., 2 rur. w warstwie, 2 otw. w ciągu kan. 16+4,

 • wykonanie przepustów rura PCWB śr. 100 mm pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym w gr. kat. V-VI 13,

 • wykonanie przepustów o długości do 20 m pod dróg torami i in. przesz. w gr. kat. III met. hydraulicz. przecisk dwóch rur RHDPE o śr. 100 mm 16.5,

 • wykonanie przepustów o długości do 15 m pod dróg torami i in. przesz. w gr. kat. III met. hydraulicz. przecisk dwóch rur RHDPE o śr. 100 mm 12.5,

 • ręczne wciąganie kabla YKY 4x1,5 mm² w częściowo zajęty otwór kanalizacji kablowej do sygnalizatorów kołowych – 335 m,

 • ręczne wciąganie kabla YKY 3x1,5 mm² w częściowo zajęty otwór kanalizacji kablowej do sygnalizatorów pieszych – 275 m,


Modyfikacja siwz jest integralną częścią siwz. Pozostałe zapisy siwz pozostają bez zmian

Sprawę prowadzi: Katarzyna Jakubiec, tel. 91 48-00-438 NIP: 852-25-96-059 REGON:321165698
: ogloszenia
ogloszenia -> Finaliści III mazowieckiego Konkursu Wiedzy Astronomicznej rok szkolny 2010/2011
ogloszenia -> Nasz znak: wa. 6740 311. 2012. Mk. Aar sucha Beskidzka, 12. 09. 2012r
ogloszenia -> Nasz znak: wa. 6740 408. 2012. Mk. Aar sucha Beskidzka, 12. 09. 2012r
ogloszenia -> Dostawa : odczynników hematologicznych wraz z dzierżawą analizatora hematologicznego „5diff” oraz odczynników I części zużywalnych do analizatora hematologicznego abx micros sekcja I: zamawiająCY
ogloszenia -> Płyta główna
ogloszenia -> Dotyczy Konkursu ofert Badania diagnostyczne/konsultacje specjalistyczne Rozstrzygnięcie
ogloszenia -> Dostawa : odczynników wraz z dzierżawą analizatora biochemicznego, odczynników do badań z zakresu hemostazy z dzierżawą analizatora podstawowego i rezerwowego
ogloszenia -> I. badania laboratoryjne
ogloszenia -> Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie plac Na stawach 1 30-107 Kraków Znak sprawy: oz-z. 271. 42. 2012
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna