Zarząd dróg I zieleni w gdańskuPobieranie 11.74 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar11.74 Kb.ZARZĄD DRÓG I ZIELENI W GDAŃSKU

Sygn. akt 65/B/NI/2014

Gdańsk, dnia 13.08.2014r.


Do Wykonawców

ubiegających się o udzielenie

n/w zamówienia publicznego
dot.: zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Przebudowę nawierzchni jezdni i chodników ulicy Trakt Św. Wojciecha na odcinku od ul. Gościnnej do ul. Sandomierskiej w Gdańsku” Etap I – skrzyżowanie z ul. Sandomierską.

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013. poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, dokonuje modyfikacji treści SIWZ poprzez dodanie poz. 54 w Przedmiarze robót (Zał. nr 3 SIWZ) o następującej treści:
7.

Odtworzenie pętli indukcyjnych

Jm

Ilość

54.

Odtworzenie pętli indukcyjnych Tristar znajdujących się w nawierzchni wraz podłączeniem i sprawdzeniem sprawności działania

szt.

19

W związku z powyższym Zamawiający przedłuża termin do składania ofert w przedmiotowym postępowaniu o czas niezbędny na dokonanie zmian w ofertach.


Termin składania ofert upływa w dniu 22.08.2014 r. godz. 9:00 – Sekretariat ZDiZ, pokój nr 25, bud. B.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.08.2043 r. godz. 10:00, w pokoju nr 3, bud. B.
Powyższa zmiana treści SIWZ wprowadzona niniejszym pismem stanowi integralną część SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

DYREKTOR

Mieczysław Kotłowski


Siedziba: ul. Partyzantów 36, 80-254 Gdańsk

tel.: 58 341 20 41, fax: 58 52 44 609,

e-mail: info@zdiz.gda.pl ; www.zdiz.gda.pl
Pobieranie 11.74 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna