Zarząd powiatu w Grodzisku Mazowieckim program ochrony środowiskaPobieranie 1.42 Mb.
Strona1/16
Data08.05.2016
Rozmiar1.42 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

ZARZĄD POWIATU w Grodzisku MazowieckimPROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA

DLA

POWIATU GRODZISKIEGO
Autorzy opracowania:

Zespół pod kierownictwem Naczelnika

Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki

Wodnej Starostwa Powiatu Grodziskiego

Pana mgr inż. Tomasza Zycha
Konsultacje:

dr. Zbigniew Karaczun

Grodzisk Mazowiecki Maj 2004 r.

Streszczenie – synteza


Spis treści
1. Wprowadzenie

1.1 Przesłanki ogólne

1.2 Podstawy prawne

1.3 Cele i zakres Programu

1.4 Funkcje Programu
2. Założenia i dane podstawowe


  1. Położenie geograficzne powiatu

  2. Granice i gminy powiatu. Powiązania z terenami sąsiadującymi

  3. Warunki przyrodnicze i klimatyczne

  4. Ludność, gospodarstwa domowe

  5. Infrastruktura, sieć komunikacyjna

  6. Działalność gospodarcza na terenie powiatu

  7. Kierunki rozwoju wg istniejących programów powiatowych (gminnych)

3. Środowisko przyrodnicze i jego ochrona. Analiza stanu istniejącego. Główne problemy i zagrożenia  1. Polityka i zarządzanie ochroną środowiska

  2. Gospodarka odpadami

  3. Jakość powietrza atmosferycznego

  4. Gospodarka wodno – ściekowa

  5. Powierzchnia ziemi. Gleby

  6. Hałas

  7. Ochrona przyrody

  8. Nadzwyczajne zagrożenia środowiska. Awarie

  9. Surowce i zasoby mineralne

  10. Udział społeczny w ochronie środowiska. Edukacja ekologiczna

STRESZCZENIE.


Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska oraz ustawą o odpadach Rady powiatów mają obowiązek uchwalenia nowych programów ochrony środowiska do 31 grudnia 2003 r.

W związku z powyższym Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Wodnej podjął działania zmierzające do opracowania Powiatowego Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami, który określa wymagania odnoszące się do polityki ekologicznej Państwa, a w szczególności:
 • cele i priorytety ekologiczne,

 • rodzaj i harmonogram działań proekologicznych,

 • środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawne, ekonomiczne i społeczne.

Punktem wyjścia dla wykonania programu ochrony środowiska w powiecie grodziskim jest aktualna ocena stanu poszczególnych elementów środowiska dokonana na podstawie uzyskiwanych wyników monitoringu prowadzonego przez różne służby, a zwłaszcza przez Wojewódzką Inspekcję Ochrony Środowiska. Materiałami pomocniczymi stały się wszelkie opracowania przygotowane na potrzeby strategii rozwoju powiatu/gmin, wieloletnich planów inwestycyjnych, programów zrównoważonego rozwoju itp. Ponadto dużą uwagę zwracamy na szeroko rozumiane konsultacje społeczne, tzn. zorganizowano do tej pory szereg spotkań na które zaproszenia otrzymały organizacje pozarządowe związane z działalnością ekologiczną oraz upoważnieni przedstawiciele gmin wchodzących w skład powiatu grodziskiego.

Program w swej treści zawiera informacje dotyczące stanu istniejącego czyli diagnozę, ponadto określa zadania ( cele ) w zakresie gospodarki odpadami, gospodarki wodno – ściekowej, ochrony przed hałasem, ochrony przyrody, ochrony atmosfery przed zanieczyszczeniami, ochronę gleb itd.:
Plan gospodarki odpadami stanowiący część programu ochrony środowiska został sporządzony w odniesieniu do standardów unijnych, które zostały przeniesione do odpowiednich aktów prawa krajowego. Podstawowe znaczenie ma tutaj Dyrektywa Rady 75/442/EWG (Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich seria L 194 z dnia 25 lipca 1975 r., s. 23 i n.) w sprawie odpadów, której postanowienia zostały przeniesione do ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.
Program omawia szczegółowo zadania na lata 2003 – 2011. Taki horyzont czasowy przyjęto w odniesieniu do podstawowego dokumentu wyznaczającego kierunki polskiej polityki ochrony środowiska tj. „ Polityka ekologiczna Państwa na lata 2003 – 2006 z uwzględnieniem perspektyw na lata 2007 – 2010”. Podejście takie jest też zgodne z przepisami Prawa ochrony środowiska, określającego w art. 14 ust.2, iż politykę ekologiczną przyjmuje się na cztery lata, z tym że przewidziane w niej działania w perspektywie obejmują kolejne cztery lata.
Stąd w programie sformułowano zadania obejmujące dwa okresy:

zadania i cele krótkoterminowe – lata 2003 – 2006,

zadania i cele długoterminowe – do roku 2011.
Należy tu nadmienić, iż nadrzędnym celem polityki ochrony środowiska powiatu grodziskiego jest jego zrównoważony rozwój i stała poprawa warunków życia jego mieszkańców, a będzie to osiągane poprzez cele cząstkowe czyli:

wspieranie rozwoju infrastruktury zapewniający właściwy standard życia mieszkańców powiatu ( wodociągi i kanalizacja, komunikacja zbiorowa, telefony i internet, właściwy stan dróg ), zwiększanie aktywności obywatelskiej i podnoszenie stanu świadomości ekologicznej społeczeństwa. Będzie to osiągane m. in. poprzez wspieranie edukacji formalnej w tej dziedzinie, stałe ograniczanie emisji substancji i energii, wzmacnianie nadzoru nad podmiotami odprowadzającymi zanieczyszczenia do środowiska, ścisłe egzekwowanie decyzji administracyjnych, wspieranie przedsiębiorców w działaniach proekologicznych, bierna i czynna ochrona zasobów środowiska przyrodniczego i krajobrazu, poprzez tworzenie nowych obiektów chronionych, wzmacnianie nadzoru nad terenami i obiektami chronionymi.

Przy opracowywaniu niniejszego programu wykorzystano fragmenty opracowania pt:. "Stan gospodarki wodnej na terenie powiatu Grodzisk Mazowiecki", wykonany przez Narodową Fundację Ochrony Środowiska, ul. Ciołka 13, 01-445 Warszawa. ( Autorzy opracowania: dr Michał Fic, mgr inż. Kazimierz Borys, mgr. inż. Zbigniew Bartosik, oraz mgr inż. Sylwester Rukść, mgr inż. Jakub Batory, mgr Jarosław Kręgiel, mgr Marcin Honczaruk ).

1. WPROWADZENIE

1.1 Przesłanki ogólne

Od początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku Polska prowadzi aktywną politykę ekologiczną. Jej główną przesłanką jest przekonanie, że nasz kraj będzie się rozwijać zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Oznacza to, że wsparcie dla rozwoju gospodarczego i społecznego odbywać się będzie z poszanowaniem wymagań ochrony środowiska, tak aby pozostawić możliwość korzystania z zasobów przyrodniczych przyszłym pokoleniom. Zasada zrównoważonego rozwoju znalazła swoje potwierdzenie w Konstytucji, która w artykule 5 mówi: „Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju”. Ustawa zasadnicza wskazuje także, że ochrona środowiska jest obowiązkiem zarówno obywateli jak i władz publicznych, które poprzez swoją politykę, powinny zapewnić nie tylko bezpieczeństwo ekologiczne, ale i dostęp do zasobów przyrodniczych zarówno współczesnemu jak i przyszłym pokoleniom.

Takimi władzami są m.in. samorządy powiatowe. Ustawa stanowi, że powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym, w tym między innymi zadania z zakresu ochrony przyrody i środowiska, leśnictwa, gospodarki wodnej, rybactwa śródlądowego, zapobiegania nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska.

Powiat, akceptując zasady zrównoważonego rozwoju, powinien szukać takich kierunków rozwoju, które doprowadzą do ograniczania emisji, zmniejszania energo-, wodo- i materiałochłonności, poprawy jakości środowiska przyrodniczego, wzmacniania struktur ekologicznych, rozwijania aktywności obywatelskiej, poprawy jakości życia mieszkańców. Winno w tym pomóc właściwe, zgodne z ideą ekorozwoju, planowanie wszelkich działań. Stąd powiaty zostały zobowiązane do przygotowania programów ochrony środowiska.

Niniejszy dokument zawiera taki program przygotowany dla powiatu grodziskiego. Przedstawia on w sposób kompleksowy politykę ekologiczną powiatu, wyznacza najważniejsze cele i zadania jakie w tym zakresie powinny być na jego terenie osiągnięte. Przedstawiając niniejszy dokument władze powiatu wyrażają nadzieje, ze realizacja przedstawionych w nim celów i zadań przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców powiatu.

1.2 Podstawy prawne
Zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku (DU 62/01 poz. 627) działania z zakresu ochrony środowiska na szczeblu powiatowym powinny być realizowane zgodnie z programem ochrony środowiska. Art. 17 ust.1 ww. ustawy nakazuje przygotowanie powiatowego programu ochrony środowiska w celu realizacji polityki ekologicznej państwa. Program powinien określać wymagania odnoszące się do polityki ekologicznej państwa, a w szczególności:


 • cele i priorytety ekologiczne,

 • rodzaj i harmonogram działań proekologicznych,

 • środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawne, ekonomiczne, społeczne.

Rada Powiatu ma obowiązek uchwalić program ochrony środowiska do dnia 31 grudnia 2003 roku. Z wykonania Programu Zarząd Powiatu sporządzi co dwa lata raporty, które przedłoży Radzie Powiatu.


Dodatkowo artykuł 14 ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 roku (DU 62/01 poz. 628) zobowiązuje Zarząd Powiatu do opracowania planu gospodarki odpadami, który stanowić ma część programu ochrony środowiska. Plan gospodarki odpadami powinien określać w szczególności:

 • aktualny stan gospodarki odpadami w powiecie, ich charakterystykę jakościową i ilościową,

 • istniejące instalacje odzysku i unieszkodliwiania odpadów, schemat przepływu odpadów, koszty gospodarowania odpadami,

 • prognozowane zmiany w zakresie gospodarowania odpadami,

 • cele i działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarowania odpadami,

 • instrumenty finansowe służące realizacji zamierzonych celów,

 • system monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów.

Zgodnie z ustawą plan gospodarki odpadami winien być zaopiniowany przez Zarząd Województwa Mazowieckiego oraz burmistrzów i wójtów gmin. Zarząd Powiatu składał będzie co 2 lata Radzie Powiatu sprawozdanie z jego realizacji, a nie rzadziej niż co 4 lata plan ten powinien ulegać aktualizacji. Zarząd Powiatu w Grodzisku Mazowieckim postanowił przygotować pod obrady Rady Powiatu wspólny dokument pt. „Program ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami w powiecie grodziskim do 2011 r.”.1.3 Cele i zakres Programu
Głównym celem Programu jest określenie polityki ekologicznej powiatu grodziskiego, realizującej zarówno priorytety i strategię powiatu jak i polityki ekologicznej państwa. Przygotowany Program uwzględnia uwarunkowania wojewódzkie wynikające z przygotowania i przyjęcia następujących dokumentów:

 • Strategia rozwoju województwa mazowieckiego,

 • projektu Regionalnego programu operacyjnego dla województwa mazowieckiego na lata 2004 – 2006,

 • projektu Programu ochrony środowiska dla województwa mazowieckiego,

 • projektu Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego.

Ponieważ program powinien być spójny z celami dokumentów tworzonych na szczeblu centralnym, przy jego opracowaniu wzięto pod uwagę cele zawarte w następujących, przyjętych przez Parlament dokumentach krajowych: • Polityka ekologiczna państwa (1991 r.) i II Polityka ekologiczna państwa,

 • Program wykonawczy do II Polityki ekologicznej państwa na lata 2002 – 2010,

 • Polityka ekologiczna państwa na lata 2003 – 2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007 – 2010,

 • Polska 2025, długookresowa strategia trwałego i zrównoważonego rozwoju,

 • Krajowy plan gospodarki odpadami,

 • Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych.

Ponadto, zarówno ze względu na międzynarodowe uwarunkowania krajowej polityki ekologicznej, wynikające z podpisanych wielostronnych umów i konwencji, a także biorąc pod uwagę przyszłe członkostwo w Unii Europejskiej przy przygotowywaniu Programu starano się uwzględnić priorytety wynikające z takich dokumentów jak: • Traktat Akcesyjny (ze szczególnym uwzględnieniem zobowiązań wynikających ze stanowiska negocjacyjnego w obszarze Środowisko);

 • Strategię zrównoważonego rozwoju Unii Europejskiej;

 • Szósty Program Działań UE na rzecz ochrony środowiska;

 • Agenda 21 – Ramowy Program Działań;

 • konwencje i porozumienia międzynarodowe podpisane i ratyfikowane przez Polskę (m.in. Ramowa Konwencja NZ w sprawie Zmiany Klimatu i Protokół z Kioto, Konwencja Wiedeńska, Protokół Montrealski oraz poprawki do Protokołu, Konwencja o bioróżnorodności i inne).

Program przyjmuje podstawowe zasady ogólne, leżące u podstaw polityki ochrony środowiska UE i Polski . Są to: • zasada zrównoważonego rozwoju,

 • zasada przezorności ,

 • zasada prewencji,

 • zasada „zanieczyszczający” płaci,

 • zasada równego dostępu do środowiska postrzegana w kategoriach:

 • sprawiedliwości międzypokoleniowej,

 • sprawiedliwości międzyregionalne i międzygrupowej,

 • równoważenia szans między człowiekiem i przyrodą,

 • zasada uspołecznienia

 • zasada subsydiarności,

 • zasada efektywności ekologicznej i ekonomicznej.

Program określa:  • aktualną sytuację ekologiczną w powiecie, w powiązaniu z sąsiednimi powiatami,

  • ekologiczne, przestrzenne, społeczne i ekonomiczne uwarunkowania rozwoju powiatu,

  • priorytetowe działania w podziale na krótkoterminowe (lata 2003 – 2006) i długoterminowe (do roku 2010),

  • harmonogram konkretnych zadań w zakresie ograniczenia emisji, ochrony zasobów przyrody, racjonalnego gospodarowania środowiskiem, aktywizacji prośrodowiskowej społeczeństwa i wzrostu świadomości ekologicznej z podziałem na:

  • zadania powiatu,

  • zadania innych organów administracji publicznej oraz instytucji, przedsiębiorstw i organizacji społecznych,

  • zalecenia do programów gmin,

  • uwarunkowania realizacyjne Programu, jego wdrożenie i monitoring.

Program dotyczy obszaru powiatu grodziskiego, tym niemniej bierze on pod uwagę różnego rodzaju powiązań, w tym ekologicznych z powiatami sąsiednimi.

Program opracowany jest z uwzględnieniem ustrojowej pozycji samorządu powiatu i jego kompetencji wynikających z przepisów prawa ochrony środowiska, a więc ograniczonych własnych możliwości realizacyjnych i finansowych.
Program przygotowany został z udziałem społeczeństwa, do którego adresowano ankiety, zapraszano do udziału w pracach Komitetu Sterującego i zgłaszania swoich uwag do projektu Programu. Założenia do programu, materiały, wnioski przedstawiano w mediach i w internecie. Zainteresowani mogli śledzić przebieg prac nad Programem. Konsultowano jego projekt z różnymi grupami społecznymi i zawodowymi: nauczycielami, przedsiębiorcami, przedstawicielami nauki, reprezentantami gmin.

1.4 Funkcje Programu

Niniejszy „Program ochrony środowiska" wraz z "Planem gospodarki odpadami" w powiecie grodziskim do 2010r.” ma stać się podstawowym dokumentem koordynującym działania na rzecz ochrony środowiska w powiecie. W szczególności: • przekazuje społeczeństwu, przedsiębiorcom, samorządom informacje na temat zasobów środowiska przyrodniczego oraz stanu poszczególnych komponentów środowiska,

 • omawia najważniejsze problemy, w tym zagrożenia ekologiczne, proponując sposoby ich rozwiązania w określonym czasie,

 • jest gwarantem wdrażania zrównoważonego rozwoju powiatu,

 • określa sposoby współpracy administracji publicznej wszystkich szczebli oraz instytucji i pozarządowych organizacji ekologicznych na rzecz ochrony środowiska w powiecie,

 • ułatwia, a niekiedy formalnie umożliwia występowanie o środki finansowe potrzebne do realizacji przedsięwzięć,

 • ułatwia opiniowanie gminnych programów ochrony środowiska, wydawanie decyzji określających sposób i zakres korzystania ze środowiska,

 • obiektywizuje wydawanie decyzji określających sposób i zakres korzystania ze środowiska,

 • organizuje system informacji o stanie środowiska i działaniach zmierzających do jego poprawy.

Program omawia szczegółowo zadania na lata 2003 – 2010. Taki horyzont czasowy przyjęto w odniesieniu do podstawowego dokumentu wyznaczajacego kierunki polskiej polityki ochrony środowiska tj. „Polityka ekologiczna państwa na lata 2003 – 2006 z uwzględnieniem perspektyw na lata 2007 – 2010”. Podejście takie jest także zgodne z przepisami Prawa ochrony środowiska, określającego w art. 14 ust. 2, iż politykę ekologiczną przyjmuje się na cztery lata, z tym że przewidziane w niej działania w perspektywie obejmują kolejne cztery lata. Stąd w Programie sformułowano zadania obejmujące dwa okresy: • zadania i cele krótkoterminowe – lata 2003 – 2006,

 • zadania i cele długoterminowe – do roku 2010.

Jak już wskazano wyżej ocena i weryfikacja realizacji zadań Programu dokonywana będzie zgodnie z wymogami ustawy co 2 lata od przyjęcia Programu, aktualizacja zarówno programu ochrony środowiska jak i planu gospodarki odpadami nastąpić musi po upływie 4 lat.2. DANE PODSTAWOWE
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna