Zarząd powiatu w kraśniku plan gospodarki odpadamiPobieranie 1.95 Mb.
Strona1/36
Data09.05.2016
Rozmiar1.95 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   36


ZARZĄD POWIATU W KRAŚNIKU
PLAN GOSPODARKI ODPADAMI


DLA POWIATU KRAŚNICKIEGOLublin, grudzień 2003


Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Kraśnickiego został opracowany na podstawie umowy z dnia 10 lipca 2003 roku w Kraśniku pomiędzy: Powiatem Kraśnickim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Kraśniku, a „EKO-GEO” Pracownią Geologii i Ochrony Środowiska z siedzibą w Lublinie reprezentowaną przez Annę Majka-Smuszkiewicz

Sfinansowano ze środków


Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Kraśniku

Głowni autorzy opracowania

„EKO-GEO” Pracownia Geologii i Ochrony Środowiska w Lublinie

mgr inż. Anna Majka-Smuszkiewicz

mgr Adam Lesiuk

mgr Stanisław Kozina

mgr inż. Kazimierz Smuszkiewicz

Prace nad Planem Gospodarki Odpadami dla Powiatu Kraśnickiego prowadzone były przy ścisłej współpracy z: Zarządem Powiatu, Komisją Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu, Burmistrzami Miast i Wójtami Gmin terenu powiatu kraśnickiego, z Wydziałem Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Starostwa Powiatowego, którym Autorzy składają podziękowania za współpracę.


Projekt Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Kraśnickiego został poddany szerokiej dyskusji i konsultacji oraz przeprowadzonej procedurze opiniowania, zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
(Dz. U. Nr 62, poz. 627, z póżn. zm.)

SPIS TREŚCIZARZĄD POWIATU W KRAŚNIKU 1

STRESZCZENIE 6

1. WSTĘP 16

0.1 Wprowadzenie 16

0.2 Cel planów gospodarki odpadami 17

0.3 Wymagania prawne dotyczące planów gospodarki odpadami 19

1 ZAŁOŻENIA I DANE PODSTAWOWE 25

1.1 Charakterystyka powiatu pod kątem gospodarki odpadami 25

1.2 Ludność powiatu 31

1.3 Infrastruktura techniczna i gospodarka powiatu 32

2 ANALIZA – STAN ISTNIEJĄCY W SEKTORZE GOSPODARKI ODPADAMI 36

2.1 Odpady z sektora komunalnego 36

2.2 Komunalne osady ściekowe 43

2.3 Odpady powstające w sektorze gospodarczym 44

2.4 Rejestr tzw. „dzikich składowisk” 58

2.5 Charakterystyka istniejących obiektów utylizacji i unieszkodliwiania odpadów wraz z planowanym terminem zamknięcia obiektów 59

2.6 Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie gospodarki odpadami 60

2.7 Istniejący system zbierania odpadów 62

2.8 Przepływ strumienia odpadów komunalnych 64

2.9 Koszty związane z gospodarowaniem odpadami oraz typowe opłaty dla głównych rodzajów odpadów i głównych wytwórców odpadów 65

2.10 Charakterystyka geologiczna, hydrologiczna i przyrodnicza pod kątem aktualnej i planowanej lokalizacji obiektów gospodarki odpadami 67

2.11 Możliwości zastosowania do celów nawozowych i rekultywacyjnych kompostów z odpadów 68

2.12 Ocena stosowanych rozwiązań techniczno – organizacyjnych gospodarki odpadami w Powiecie Kraśnickim 68

3 PRZEWIDYWANE ZMIANY – ZAŁOŻENIA 73

3.1 Prognoza zmian demograficznych w Powiecie Kraśnickim 73

3.2 Prognoza zmian innych czynników wpływających na wytwarzanie odpadów w przyszłości 73

3.3 Prognoza ilości odpadów wytwarzanych w przyszłości według głównych rodzajów odpadów 75

4 POLITYKA, CELE I ZADANIA 79

4.1 Polityka, cele i zadania w planach wyższego szczebla (Plan Gospodarki Odpadami dla woj. Lubelskiego) 79

4.2 Polityka, cele i zadania przyszłego systemu gospodarki odpadami dla Powiatu Kraśnickiego 81

5 ANALIZA WARIANTÓW TECHNOLOGICZNYCH SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI 106

5.1 Przykłady opcji rozwiązań techniczno – organizacyjnych systemu gospodarki odpadami 107

5.2 Wybór optymalnego wariantu technologiczno-organizacyjnego systemu gospodarki odpadami w Powiecie Kraśnickim 121

6 DŁUGOTERMINOWY PROGRAM STRATEGICZNY – 12 LAT 127

6.1 Struktura organizacyjna gospodarki odpadami w Powiecie Kraśnickim 127

6.2 System zbierania odpadów w Powiecie Kraśnickim 127

6.3 Zapotrzebowanie na nowe instalacje zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów i ich lokalizacja 132

6.4 Prognoza inwestycji i kosztów w zakresie systemu gospodarki odpadami 133

6.5 Harmonogram działań 138

7 KRÓTKOTERMINOWY PLAN DZIAŁAŃ – 4 LATA 140

7.1 Działania zmierzające w celu ograniczenia i zapobiegania wytwarzania odpadów 141

7.2 System zbierania odpadów w Powiecie Kraśnickim 142

7.3 Zapotrzebowanie na nowe instalacje odzysku i unieszkodliwiania odpadów i ich lokalizacja 146

7.4 Prognoza inwestycji i kosztów systemu gospodarki odpadami 147

7.5 System ewidencji odpadów 153

7.6 Harmonogram działań 154

7.7 Procedura przyjęcia planu 155

8 ANALIZA ODDZIAŁYWAŃ 156

8.1 Analiza oddziaływania na środowisko proponowanego Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Kraśnickiego 156

8.2 Porównanie projektowanego systemu gospodarki odpadami z obecnie funkcjonującym 158

8.3 Wpływ PGO dla Powiatu Kraśnickiego na przyszły przepływ odpadów 159

8.4 Koszty wdrożenia systemu gospodarki odpadami zgodnego z Planem Gospodarki Odpadami dla Powiatu Kraśnickiego 160

8.5 Zasady finansowania Planu Gospodarki Odpadami 162

8.6 Wybrane źródła finansowania Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Kraśnickiego 165

8.7 Przyszłe wielkości opłat za użytkowanie systemu gospodarki odpadami 174

9 WDROŻENIE PLANU 175

9.1 Jednostka wdrażająca plan gospodarki odpadami dla Powiatu Kraśnickiego 175

9.2 Zasady współpracy sektora publicznego i prywatnego 175

9.3 Program promocji i edukacji w zakresie gospodarki odpadami 176

9.4 Priorytety i harmonogram działań 181

9.5 Opis systemu monitoringu i oceny wdrożenia zadań i celów 182

9.6 Zasady zarządzania systemem gospodarki odpadami w Powiecie Kraśnickim 183

10 ZAŁĄCZNIKI 187

10.1 Wykaz aktów prawnych – stan na 30.12.2003 r. 187

10.2 Wykaz dotychczasowych aktów prawnych związanych z gospodarką odpadami, które zachowały moc (tj. tych, które weszły w życie przed dniem l października 2001 r.) 196

10.3 Prawodawstwo Unii Europejskiej 198
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   36


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna