Zarząd województwa kujawsko-pomorskiego Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2015 roku Toruń 2004 Komitet Sterujący projektu kujawy-Pomorze risPobieranie 0.53 Mb.
Strona1/11
Data03.05.2016
Rozmiar0.53 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


zarząd WOJEWÓDZTWA kujawsko-pomorskiego

Regionalna Strategia Innowacji

Województwa Kujawsko-Pomorskiego

do 2015 roku

Toruń 2004

Komitet Sterujący PROJEKTU Kujawy-Pomorze RIs
dr Władysław Kubiak, Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Przewodniczący Komitetu

prof. dr hab. inż. Antoni Bukaluk, Prorektor ds. Nauki Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy, Z-ca Przewodniczącego

prof. dr hab. Marek Zaidlewicz, Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

prof. dr hab. Józef Kubik, Prorektor ds. Nauki Akademii Bydgoskiej w Bydgoszczy

dr Andrzej Potoczek, Z-ca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu

mgr Sławomir Wiertel, Z-ca Dyrektora Departamentu Gospodarki i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu

mgr Andrzej Wegner, Starosta Tucholski

dr Andrzej Baranowski, Dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy

dr Światosław Kudrycki, Wiceprezydent Kujawskiej Izby Przemysłowo-Handlowej we Włocławku

mgr Janusz Niedźwiecki, Wiceprezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Toruniu, Prezes APATOR S.A

mgr Piotr Terlecki, Prezes Kujawsko-Pomorskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Bydgoszczy

dr Jan Gołębiewski, Dyrektor Instytutu Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „Metalchem”

mgr Henryk Skopowski, Dyrektor Oddziału Regionalnego PKO BP S.A. w Bydgoszczy
konsorcjum wykonawcze projektu
Województwo Kujawsko-Pomorskie

Akademia Techniczno-Rolnicza im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego w Toruniu

Kujawsko-Pomorski Związek Pracodawców i Przedsiębiorców w Bydgoszczy

Bydgoska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Bydgoszczy
grupa zarządzająca
mgr inż. Małgorzata Anforowicz, Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy

mgr Zbigniew Barański, Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego w Toruniu

prof. dr hab. inż. Antoni Bukaluk, Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy

mgr Jerzy Górzyński, Kujawsko-Pomorski Związek Pracodawców i Przedsiębiorców w Bydgoszczy

prof. dr hab. Mirosław Haffer, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

dr Rafał Haffer, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

dr Jolanta Konkel, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

inż. Waldemar Książczak, Kujawsko-Pomorski Związek Pracodawców i Przedsiębiorców w Bydgoszczy

dr inż. Ewa Rybińska, Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego w Toruniu

prof. dr hab. inż. Michał Styp-Rekowski, Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy

mgr Witold Szylman, Bydgoska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Bydgoszczy

mgr Teresa Szymorowska, Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu

mgr Henryk Tomaszewski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

mgr Edyta Urbańska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

mgr Sławomir Wiertel, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

dr inż. Sławomir Żak, Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy


kierownik Projektu
prof. dr hab. inż. Antoni Bukaluk Prorektor ds. Nauki Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy
NADZÓR nad projektem ze strony Urzędu MARSZAŁKOWSKIEGO
mgr Sławomir Wiertel, Z-ca Dyrektora Departamentu Gospodarki i Infrastruktury

Dokument powstał w ramach projektu celowego dla Regionalnych Strategii Innowacjispis treści1. Wstęp 4

2. Charakterystyka potencjału GOSPODARCZEGO WOJEWÓDZTWA 7

2.1. Województwo i jego gospodarka 7

2.2. Potencjał innowacyjny regionu 12

3. Tryb i metody prac nad strategią innowacji 18

4. Wyniki przeprowadzonych analiz 23

4.1. Analiza potrzeb firm w regionie 23

4.2. Analiza sfery badawczo-rozwojowej i JEDNOSTEK WSPOMAGAJĄCYCH innowacje 25

4.3. Analiza SWOT 26

4.4. Analiza problemów 27

4.5. Analiza celów 32

5.HARMONOGRAM DZIAŁAŃ 34

6. kierunki działań PROINNOWACYJNYCH 38

7. Pilotażowe projekty 42

8. system wdrażania i Monitoringu Regionalnej strategii innowacji WOJEWÓDZTWA kujawsko-pomorskiego 51

9.Zakończenie 55

10.Literatura 57

ZAŁĄCZNIK 1: Podstawowe pojęcia i definicje 58
1. Wstęp


Przygotowanie i uchwalenie Regionalnej Strategii Innowacji przez Sejmik Województwa w dniu 11 czerwca 2001r. wynikało z potrzeby usystematyzowania
i ukierunkowania działań proinnowacyjnych w celu nadrobienia opóźnień w zakresie nowoczesności i innowacyjności gospodarki, a także wielu dziedzin życia społecznego. Obecnie, po niespełna 4 latach realizacji, należy stwierdzić, że Strategia Innowacji nie była zbiorem pięknych deklaracji, ale przede wszystkim zestawem kompleksowych i spójnych przedsięwzięć mających swój konkretny wymiar praktyczny. Wiele z nich zostało już zrealizowanych, wiele jest w trakcie realizacji, a pozostałe będą realizowane w najbliższej przyszłości. W tym kontekście można mówić, że stworzenie Regionalnej Strategii Innowacji, a zwłaszcza jej realizacja były ogromnym sukcesem całego regionu.

Do realnych efektów wykonania Strategii Innowacji w zakresie poprawy poziomu wykształcenia mieszkańców regionu należy zaliczyć utworzenie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku, Wyższej Szkoły Inżynierii Środowiska w Tucholi, Toruńskiej Szkoły Wyższej w Toruniu, Grudziądzkiej Szkoły Wyższej w Grudziądzu, Wyższej Szkoły Menedżerskiej i Wyższej Szkoły Języków Obcych w Świeciu. Udzielono wsparcia finansowego instytucjom oświatowym i dydaktycznym podległym Samorządowi Województwa oraz placówkom szkolnictwa podstawowego i ponadpodstawowego.

W zakresie wspierania sfery przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego w 2002 r. utworzono Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych, który rozpoczął swoją działalność latem 2003r. i aktualnie uznawany jest za najbardziej dynamiczny w kraju. W 2004r. Fundusz udzielił 293 poręczenia na kwotę 10,6 mln zł, co pozwoliło małym i średnim firmom z regionu na zaciągnięcie kredytów na sumę blisko 22 mln zł. Wiele z zaciąganych przez przedsiębiorców kredytów zostało wykorzystanych na dalszy rozwój przedsiębiorstw, na liczne inwestycje w nowe maszyny i urządzenia. Ponadto udzielone poręczenia przyczyniły się do powstania niemal 500 nowych miejsc pracy. Należy również zwrócić uwagę, że niektóre z firm, dzięki poręczeniu i uzyskanemu kredytowi mogły nadal prowadzić działalność gospodarczą. W województwie funkcjonują także lokalne fundusze poręczeń kredytowych w Bydgoszczy, Toruniu, Świeciu i Płużnicy. Trwają prace na utworzeniem takiego funduszu w Grudziądzu.

Podejmowane są działania na rzecz integracji regionu poprzez kolejne edycje Kujawsko-Pomorskiego Forum Gospodarczego. Do tej pory odbyły się 4 edycje Forum. Ich zadaniem była integracja działań środowisk: samorządowych, gospodarczych i naukowych regionu na rzecz rozwoju województwa.

Powołano Kujawsko-Pomorską Radę Przedsiębiorczości, która ukonstytuowała się w listopadzie 2003 roku dla wspólnego wypracowania i podejmowania działań związanych ze zdynamizowaniem rozwoju gospodarczego regionu. Rada pracuje w 25-osobowym składzie pod przewodnictwem Marszałka Województwa, a w jej skład wchodzą rektorzy najsilniejszych uczelni, szefowie organizacji samorządu gospodarczego, samorządu lokalnego, związków zawodowych, największych przedsiębiorstw i wybranych organizacji społeczno-zawodowych.

Przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Toruniu powstało Regionalne Centrum Eksportu, w ramach którego utworzona została m.in. baza eksporterów z województwa. Funkcjonuje także Kujawsko-Pomorski Klub Eksportera.

W regionie utworzono Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy. Akt założycielski spółki podpisany został w dniu 8 września 2004 roku. Przewiduje się, że pierwsze pożyczki powinny być udzielone na początku 2005 roku.

W 2004 roku na mocy porozumienia z Polską Agencją Inwestycji i Informacji Zagranicznych utworzono w strukturach Urzędu Marszałkowskiego Centrum Obsługi Inwestora o zasięgu regionalnym.

W ramach Phare 2001 Spójność Społeczna i Gospodarcza zrealizowany został projekt budowy Centrum Transferu Technologii w Toruniu. Zadanie zostało zakończone w listopadzie 2004 roku przez Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. Program Phare współfinansuje również projekt przygotowania terenów inwestycyjnych pod Park Przemysłowy w Solcu Kujawskim.

W ramach Phare 2002 Spójność Społeczna i Gospodarcza realizowany jest projekt utworzenia Inkubatora Przedsiębiorczości w Solcu Kujawskim. Natomiast w ramach Phare 2003 Spójność Społeczna i Gospodarcza realizowany jest projekt utworzenia Vistula Park Świecie.

Zaawansowane są także działania na rzecz stworzenia parków przemysłowo-technologicznych w Bydgoszczy i w Toruniu. Przewiduje się, że poprawią one atrakcyjność inwestycyjną regionu, przyczynią się do rozwoju infrastruktury lokalnej, wzrostu liczby MŚP i instytucji otoczenia biznesu, a także do stworzenia nowych trwałych miejsc pracy.

Partnerami Toruńskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego są: Województwo Kujawsko-Pomorskie, Agencja Rozwoju Przemysłu, Elana Toruń S.A., Miasto Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Natomiast w tworzeniu Parku Przemysłowo-Technologicznego na terenach Zakładów Chemicznych „Zachem” w Bydgoszczy uczestniczą Miasto Bydgoszcz, Akademia Techniczno-Rolnicza im. J.J. Śniadeckich, Zakłady Chemiczne ZACHEM S.A. oraz Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie. Prowadzone są także działania na rzecz utworzenia Inkubatora Przedsiębiorczości w Rypinie.

Przy Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy powstało Regionalne Centrum Innowacyjności, a na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w Toruniu Regionalne Studium Informatyczne.

Zadanie dotyczące budowy społeczeństwa informacyjnego realizowane jest m. in. poprzez utworzenie regionalnej, szerokopasmowej, szkieletowej sieci informacyjnej z węzłem dystrybucyjnym w każdym powiecie. W tym celu w 2002r. została powołana Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna Sp. z o.o. Spółka dysponuje własnym Centrum Zarządzania Siecią i prowadzi prace w ramach, których m.in.:  1. realizuje transmisje szerokopasmowe pomiędzy Bydgoszczą - Toruniem-Włocławkiem,

  2. uruchomiła szerokopasmową sieć miejską we Włocławku,

  3. uruchomiła transmisje danych pomiędzy Akademią Medyczną w Bydgoszczy
   i wybranymi szpitalami w województwie,

  4. uczestniczy w pracach aplikacyjnych i przygotowaniu usług z zakresu
   e-administracji, nauczania na odległość i telemedycyny.

W zakresie informatyzacji regionu i budowy podstaw społeczeństwa informacyjnego województwo kujawsko-pomorskie należy do krajowej czołówki. Zgodnie z zapisami Regionalnej Strategii Innowacji działania w tym zakresie były szeroko opisywane i konsekwentnie realizowane. Zaowocowało to szeregiem działań zarówno na poziomie lokalnym, jak i regionalnym. Kontynuowanie przedsięwzięć związanych z budową społeczeństwa informacyjnego wymaga stworzenia dokumentu e-Strategia poświęconego wyłącznie tej problematyce. W związku z tym w opracowanej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego zagadnienia z tego obszaru potraktowane zostały bardzo ogólnie.

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego zakładała przeprowadzenie na etapie wdrożeniowym analizy popytu na innowacje i potrzeb firm w zakresie wspierania innowacji. Zamierzenie to zostało zrealizowane poprzez projekt celowy dla Regionalnej Strategii Innowacji współfinansowany ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Ministerstwa Nauki i Informatyzacji. Projekt umożliwił przeprowadzenie badań dotyczących potrzeb firm w regionie oraz przeprowadzenie analizy potencjału badawczo-rozwojowego i jednostek wspomagających innowacje. Jednocześnie pozwolił zweryfikować kierunki działań proinnowacyjnych oraz stworzyć konkretne projekty do realizacji w okresie 2005-2015.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna