Zarząd Województwa Śląskiego regionalny program operacyjny województwa śLĄskiego na lata 2014-2020 szczegóŁowy opis osi priorytetowych załącznik nr 4 do szoop rpo wsl 2014-2020 Wykaz projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowegoPobieranie 97 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar97 Kb.


Zarząd Województwa Śląskiego

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020
SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

Załącznik nr 4 do SZOOP RPO WSL 2014-2020

Wykaz projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego

Katowice, 2015 r.

Lp.

Numer działania lub poddziałania

Tytuł lub zakres projektu

Podmiot zgłaszający4

Data identyfikacji

Podmiot, który będzie wnioskodawcą

Szacowana całkowita wartość projektu (PLN)

Szacowana wartość kosztów kwalifikowalnych

(PLN)

Duży projekt (T/N/ND)

Szacowany wkład UE (PLN)

Zakładane efekty projektu wyrażone wskaźnikami

Przewidywany w dniu identyfikacji termin złożenia wniosku o dofinansowanie (kwartał/ miesiąc oraz rok)

Przewidywany w dniu identyfikacji termin rozpoczęcia realizacji projektu

(kwartał/miesiąc oraz rok)

Przewidywany w dniu identyfikacji termin zakończenia realizacji projektu (kwartał/miesiąc oraz rok)

wskaźnik

wartość docelowa
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1.

9.1.6

Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – tryb pozakonkursowy

Samorząd Województwa Śląskiego/Wydział EFS

05.03.2015

powiatowe centra pomocy rodzinie oraz ośrodki pomocy społecznej z miast na prawach powiatu

120 000 000

120 000 000

ND

102 000 000

Produktu:

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie


Produktu:

Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie


Rezultatu:

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu


Rezultatu:

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu


Rezultatu:

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)


7150


710
2514

1 709


1 226


III kwartał 2015

III kwartał 2015

31.12.2017

2.

9.2.7Wdrażanie działań i procedur w zakresie adopcji w województwie śląskim

Samorząd Województwa Śląskiego/Wydział EFS

12.02.2015

Samorząd Województwa Śląskiego/ Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

4 800 000


4 800 000


ND

4 080 000


Produktu:

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie


Rezultatu:

Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu


246


9


II kwartał 2015

III kwartał 2015

IV kwartał 2017

3.

9.3.2

Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w regionie

Samorząd Województwa Śląskiego/Wydział EFS

09.02.2015

Samorząd Województwa Śląskiego/ Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

1 482 320

1 482 320

ND

1 259 972

Produktu: liczba opracowanych pakietów rekomendacji dotyczących obszaru ekonomii społecznej
Rezultatu: liczba pakietów rekomendacji dotyczących obszaru ekonomii społecznej, które zostały wdrożone na poziomie minimum 60%

2
1


III kwartał 2015

III kwartał 2015

IV kwartał 2017

4.

11.1.5

Wsparcie stypendialne młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, uzdolnionej w zakresie przedmiotów matematycznych, przyrodniczych, informatycznych lub języków obcych poprzez stypendia naukowe dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Samorząd Województwa Śląskiego/Wydział EFS

02.04.2015

Samorząd Województwa Śląskiego/Wydział EFS

4 000 000

4 000 000

ND

3 400 000

Produktu – liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie
Rezultatu – liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu

500

32515.06.2015

01.07.2015

31.08.2016

5. 1

7.2

Wzrost aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia

WUP Katowice

14.11.2015

(Data decyzji)Powiatowe urzędy pracy

z terenu województwaśląskiego


64 292 800

64 292 800

ND

54 648 880

Wskaźniki przypisane do działania 7.2 będą wynikać ze złożonych przez PUP projektów

Wartość docelowa wskaźników będzie wynikać ze złożony przez PUP projektów

II kwartał 2015

II kwartał 2015

IV kwartał 2015

6.

7.1.4

Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia - projekty pozakonkursowe EURES

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

01.04.2015

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

917 000,50


917 000,50

ND

779 450,43


Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie

64

IV kwartał 2015

IV kwartał 2015

IV kwartał 2017

7.

13.1

Plan Działań Pomocy Technicznej na rok 2015

Województwo Śląskie – Wydział Rozwoju Regionalnego

08.09.2014

Województwo Śląskie – Wydział Rozwoju Regionalnego

-

-

-

6 216 766

-


-

-

-

-

8.

13.1

Plan Działań Pomocy Technicznej na rok 2015

Województwo Śląskie – Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

08.09.2014

Województwo Śląskie – Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

-

-

-

4 369 085

-


-

-

-

-

9.

13.1

Plan Działań Pomocy Technicznej na rok 2015

Województwo Śląskie – Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

08.09.2014

Województwo Śląskie – Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

-

-

-

11 462 590

-


-

-

-

-

10.

13.1

Plan Działań Pomocy Technicznej na rok 2015

Instytucja Pośrednicząca - Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

08.09.2014

Instytucja Pośrednicząca - Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

-

-

-

2 125 000

-


-

-

-

-

11.

13.1

Plan Działań Pomocy Technicznej na rok 2015

Instytucja Pośrednicząca - Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

08.09.2014

Instytucja Pośrednicząca - Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

-

-

-

5 016 059

-


-

-

-

-

12.

13.1

Plan Działań Pomocy Technicznej na rok 2015

Instytucja Pośrednicząca RIT – Miasto Bielsko-Biała

08.09.2014

Instytucja Pośrednicząca RIT – Miasto Bielsko-Biała

-

-

-

269 150

-


-

-

-

-

13.

13.1

Plan Działań Pomocy Technicznej na rok 2015

Instytucja Pośrednicząca RIT –Gmina-Miasto Częstochowa

08.09.2014

Instytucja Pośrednicząca RIT –Gmina-Miasto Częstochowa

-

-

-

269 150,00

-


-

-

-

-

14.

13.1

Plan Działań Pomocy Technicznej na rok 2015

Instytucja Pośrednicząca RIT –Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku

08.09.2014

Instytucja Pośrednicząca RIT –Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku

-

-

-

269 200,00

-


-

-

-

-1 Dane dotyczące wartości budżetów projektów oraz wartości docelowych wskaźników znajdują się w siedzibie WUP w Katowicach oraz siedzibach powiatowych urzędów pracy województwa śląskiego©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna