Zarząd Województwa LubelskiegoPobieranie 9.37 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar9.37 Kb.
Zarząd Województwa Lubelskiego
który powierzył pełnienie roli Instytucji Wdrażającej Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego dla działań adresowanych do sektora małych i średnich przedsiębiorstw Lubelskiej Fundacji Rozwoju – Agencji Rozwoju Regionalnego
ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach

Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego,

Priorytet II „Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach”


Działanie 2.5 – „Promocja przedsiębiorczości”,

konkurs nr 2/2005
Uprawnionymi do składania wniosków są podmioty wskazane w Uzupełnieniu ZPORR.

Wszystkie wnioski muszą być wypełnione przy pomocy aplikacji Generator Wniosków.

Generator Wniosków, Uzupełnienie ZPORR oraz wszelkie dokumenty programowe dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki i Pracy: www.zporr.gov.pl
Wnioski należy składać w siedzibie Lubelskiej Fundacji Rozwoju – Agencji Rozwoju Regionalnego, ul. Tomasza Zana 41, 20 – 601 Lublin, II piętro, Punkt naboru wniosków,

ul. Rynek 7, 20 – 111 Lublin w terminie:
od 11 IV 2005 roku do 4 V 2005 roku

w godzinach 8.00 – 16.00 (od poniedziałku do piątku)


Ostateczny termin składania wniosków upływa 4 V 2005 r., godz. 16.00.

Wnioski, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.


Wnioski należy składać w jednym oryginale i dwóch kopiach. Do dokumentów należy dołączyć wersję elektroniczną wniosku na dyskietce lub płycie CD. Obydwie wersje wniosku o dofinansowanie (papierową i elektroniczną) wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami należy złożyć osobiście, listem poleconym lub pocztą kurierską.

Wniosek należy złożyć w zapieczętowanej kopercie, która powinna zawierać:  • sformułowanie: „Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach ZPORR, Priorytet II „Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach” Działanie 2.5 „Promocja przedsiębiorczości”

  • numer konkursu,

  • pełną nazwę Beneficjenta oraz jego adres,

  • pełną nazwę Instytucji Wdrażającej oraz jej adres,

  • napis „Nie otwierać przed terminem sesji otwarcia”.


Szczegółowe zasady przygotowania i składania wniosków znajdują się w „Dokumentacji konkursowej” dostępnej na stronie internetowej LFR-ARR www.lfr.lublin.pl, oraz na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego www.zporr.lubelskie.pl.

Informacje dodatkowe można uzyskać w LFR Dziale Obsługi ZPORR, ul. T. Zana 41, 20-601 Lublin, Punkt Konsultacyjny ul. Rynek 7, 20-111 Lublin.tel. (81) 531 80 07, 531 80 19

e-mail: lfr@lfr.lublin.pl
: rdonlyres
rdonlyres -> Ud-iii-wod-o-0053-678/2011
rdonlyres -> Ministerstwo
rdonlyres -> Załącznik nr 2 do uchwały nr lviii/1749/2009 Rady m st. Warszawy z dnia 9 lipca 2009 r. Raport dot opracowania projektu „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy do 2015 roku I na lata kolejne
rdonlyres -> Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego i wyniku wykonania budżetu m st. Warszawy
rdonlyres -> Zarządzenie Nr 1526/2004 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 30 kwietnia 2004 r w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Warszawa-Bielany im. Stanisława Staszica
rdonlyres -> Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r
rdonlyres -> Konkurs ofert – Zarządzenie Nr 2407/2008 Prezydenta m st. Warszawy z dnia 15. 12. 2008 roku OŚwiadczenie
rdonlyres -> Action spółka Akcyjna
rdonlyres -> Uchwała nr 2958/2012 zarządu dzielnicy praga południe miasta stołecznego warszawy z dnia 25 lipca 2012 r w sprawie wyrażenia zgody na zmianę podmiotu najmu lokalu użytkowego u-1 przy al najmowanego na podstawie umowy najmu nr 196/2011 z dnia
rdonlyres -> Obwieszczenie arkusz z Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 28 lipca 2015 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o numerach I granicach

Pobieranie 9.37 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna