Zarząd województwa śWIĘtokrzyskiego prognoza oddziaływania na środowisko projektu „Programu ochrony środowiska dla województwa świętokrzyskiego”Pobieranie 0.78 Mb.
Strona1/17
Data10.05.2016
Rozmiar0.78 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO


Prognoza oddziaływania na środowisko

projektu

Programu ochrony środowiskadla województwa świętokrzyskiego”

Kielce, lipiec 2007

SPIS TREŚCI

1. WPROWADZENIE 3

2. ZAWARTOŚĆ, GŁÓWNE CELE I POWIĄZANIA Z INNYMI DOKUMENTAMI „PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO” 4

3. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO WOJEWÓDZTWA 11

4. CELE OCHRONY ŚRODOWISKA UZNANE ZA PRIORYTETOWE NA SZCZEBLU MIĘDZYNARODOWYM, KRAJOWYM I REGIONALNYM ORAZ ZAKRES I SPOSOBY ICH UWZGLĘDNIENIA W „PROGRAMIE...” — IDENTYFIKACJA, ANALIZA I OCENA 46

5. POTENCJALNE ZMIANY STANU ŚRODOWISKA W PRZYPADKU BRAKU REALIZACJI „PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO” 48

6. PRZEWIDYWANE ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ORAZ ROZWIĄZANIA ALTERNATYWNE I KOMPENSUJĄCE NEGATYWNE ODDZIAŁYWANIA 52

7. NIEDOSTATKI I BRAKI MATERIAŁÓW UTRUDNIAJĄCE OCENĘ SZKODLIWEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO USTALEŃ PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU 65

8. METODY WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU PROGNOZY I ANALIZIE REALIZACJI „PROGRAMU ...” 65

9. POTENCJALNE TRANSGRANICZNE ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE 65

STRESZCZENIE 66

1. WPROWADZENIE

Opracowując projekt „Programu ochrony środowiska dla województwa świętokrzyskiego” Zarząd Województwa zobowiązany jest do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko tego dokumentu programowego. Powyższy obowiązek nałożony został w art. 41 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902, z późniejszymi zmianami). Wynika on z konieczności przeprowadzenia przez właściwy organ administracji postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, które odbywa się w oparciu o niniejszy dokument „Prognozy...”.

Zgodnie z pismem Wojewody Świętokrzyskiego, znak ŚR V 7041-60/06, z dnia 22.11.2006r., określającym zakres i stopień szczegółowości, prognoza ta powinna:


 1. zawierać informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego powiązaniach z innymi dokumentami,

 2. określać, analizować i oceniać istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku realizacji projektowanego dokumentu,

 3. określać, analizować i oceniać stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem,

 4. określać, analizować i oceniać istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów chronionych,

 5. określać, analizować i oceniać cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym albo krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu, oraz sposoby, w jakich te cele i inne problemy środowiska zostały uwzględnione podczas opracowywania dokumentu,

 6. określać, analizować i oceniać przewidywane znaczące oddziaływania na środowisko oraz zabytki, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe,

 7. przedstawiać rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji projektowanego dokumentu,

 8. przedstawiać rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny prowadzącej do tego wyboru, w tym także wskazania napotkanych trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy,

 9. zawierać informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy,

 10. zawierać informacje o przewidywanych metodach analizy realizacji postanowień projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania,

 11. zawierać informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko,

 12. zawierać streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym”.

Prognoza oddziaływania na środowisko, powinna również uwzględnić informacje zawarte w prognozach oddziaływania na środowisko sporządzonych dla przyjętych dokumentów powiązanych z projektem dokumentu.
Wyżej przedstawiony zakres opracowania jest jednocześnie zakresem ustawowym, odnoszącym się do wielu innych dokumentów programowych, tak więc treść poszczególnych zagadnień została dostosowana do specyfiki „Programu ochrony środowiska dla województwa świętokrzyskiego”.

2. ZAWARTOŚĆ, GŁÓWNE CELE I POWIĄZANIA Z INNYMI DOKUMENTAMI „PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO”

W celu realizacji polityki ekologicznej państwa na poziomie regionalnym, zarządy województw są zobligowane do sporządzania wojewódzkich programów ochrony środowiska (art.17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska) i ich aktualizacji co 4 lata (art.14 ustawy POŚ).


W dniu 1 lipca 2003 roku Uchwałą Nr XI/87/03 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego przyjęto drugą edycję „Programu ...”, będącą uszczegółowieniem edycji pierwszej z 2001 roku. Dokument ten ujmował zadania w dziedzinie ochrony środowiska przyrodniczego na lata 2003-2006, z uwzględnieniem perspektywy do roku 2010 i stanowił podstawę zarządzania środowiskiem w województwie świętokrzyskim w latach 2003 –2006.

W okresie od jego uchwalenia do chwili obecnej istotnie zmieniły się uwarunkowania zewnętrzne (europejskie i krajowe) wojewódzkiej polityki ekologicznej. Ponadto pod koniec 2006 roku mija 4-letni okres, na który został uchwalony „Program ..”. Zatem Zarząd Województwa przystąpił do trzeciej aktualizacji „Programu ..”. W wyniku przetargu nieograniczonego opracowanie projektu aktualizacji „Programu ...” powierzono firmie ARCADIS Ekokonrem Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.


Projekt „Programu ochrony środowiska dla województwa świętokrzyskiego”, będący trzecią edycją dokumentu programowego w zakresie ochrony środowiska w województwie świętokrzyskim, należy postrzegać nie tylko jako formalne wypełnienie obowiązku aktualizacji poprzedniego Programu, ale także jako potrzebę dopasowania celów, priorytetów i kierunków działań do obecnego stanu środowiska i wymagań wynikających z nowych przepisów ochrony środowiska UE oraz aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej województwa i planów rozwojowych w tym zakresie.
W związku z powyższym projekt pn. „Program ochrony środowiska dla województwa świętokrzyskiego” składa się z następujących rozdziałów:
Rozdział 1 WSTĘP

W rozdziale tym przedstawiono podstawę prawną opracowania, ogólną charakterystykę województwa, strukturę dokumentu projektu „Programu...”, metodykę jego sporządzenia i zawartość.


Rozdział 2 ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE PROGRAMU

Rozdział ten ujmuje uwarunkowania projektu „Programu ...”, tj. zewnętrzne wynikające przede wszystkim z polityki ekologicznej państwa i strategii rozwoju kraju oraz uwarunkowania wewnętrzne wynikające z wojewódzkich dokumentów programowych i planistycznych.


Rozdział 3 AKTUALNY STAN ŚRODOWISKA I JEGO ZAGROŻENIA

W rozdziale przedstawiono aktualny stan w zakresie poszczególnych elementów środowiska i uciążliwości, zagrożenia i najważniejsze problemy. Stan środowiska stanowi bazę dla formułowania celów ekologicznych i kierunków działań zmierzających do jego poprawy.


Rozdział 4 OCENA REALIZACJI DRUGIEJ EDYCJI "PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO"

Ocena zawiera informacje nt. najważniejszych działań podejmowanych w okresie 2003-2005 oraz syntetyczną ocenę stopnia realizacji celów i działań zdefiniowanych w poprzednim Programie.


Rozdział 5 CEL NADRZĘDNY I PRIORYTETY POLITYKI EKOLOGICZNEJ WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Cel nadrzędny uwzględnia podstawową zasadę zrównoważonego rozwoju. Wojewódzkie priorytety ekologiczne zostały sformułowane na podstawie aktualnego stanu środowiska, rozpatrywanego w kontekście aktualnych i przyszłościowych wymagań prawnych w tym zakresie.


Rozdzial 6 STRATEGIA DZIAŁAŃ DO 2011 ROKU W PERPSPEKTYWIE ROKU 2015

W rozdziale przedstawiono cele średniookresowe do 2015 roku oraz kierunki działań na lata 2007-2011 w zakresie: zagadnień o charakterze systemowym, ochrony dziedzictwa przyrodniczego i racjonalnego użytkowania zasobów przyrody, zrównoważonego wykorzystania surowców, materiałów, wody i energii oraz dalszej poprawy jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego. W rozdziale podano także strategię działań w ujęciu obszarowym.


Rozdział 7 LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH

W rozdziale przedstawiono listę przedsięwzięć priorytetowych, planowanych do realizacji w okresie 2007-2013 wraz z prognozowanymi zewnętrznymi źródłami finansowania.


Rozdział 8 ZARZĄDZANIE PROGRAMEM

W rozdziale przedstawiono strukturę zarządzania projeket „Programu …”, monitoring i harmonogram procesu jego wdrażania.


Rozdział 9 ASPEKTY FINANSOWE REALIZACJI „PROGRAMU ...”

W rozdziale przedstawiono koszty realizacji projektu „Programu …”, wg poszczególnych dziedzin ochrony środowiska. Koszty wraz z potencjalnymi źródłami finansowania podano dla dwóch okresów, tj.: 2007-2011 i 2012 – 2015.


Rozdział 10 WYTYCZNE DO SPORZĄDZANIA POWIATOWYCH PROGRAMÓW OCHRONY ŚRODOWISKA

Analiza uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych stanowiła podstawę do sformułowania programu ochrony środowiska; celów ekologicznych i kierunków działań, priorytetów ekologicznych oraz konkretnych przedsięwzięć zmierzających do poprawy jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego, ochrony dziedzictwa przyrodniczego i racjonalnego użytkowania zasobów przyrody.


Uwarunkowania zewnętrzne

Projekt „Programu ochrony środowiska województwa świętokrzyskiego” winien być zgodny przede wszystkim:

- z ustaleniami i rekomendacjami wynikającymi z projektu „Polityki ekologicznej państwa na lata 2007-2010 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2011-2014”,

- ze Strategią Rozwoju Kraju 2007-2015,

- z Narodowymi Strategicznymi Ramami Odniesienia 2007-2013.
Powyższe dokumenty uwzględniają zobowiązania międzynarodowe związane z wdrażaniem Dyrektyw Unii Europejskiej i są spójne ze wspólnotowymi dokumentami programowymi.
Polityka ekologiczna państwa, a więc i polityka województwa, oparte są na konstytucyjnej zasadzie zrównoważonego rozwoju. Oznacza to konieczność uwzględniania tej zasady we wszystkich dokumentach strategicznych oraz programach, przygotowywanych na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym.

Cele polityki ekologicznej państwa w powiązaniu ze specyfiką regionu świętokrzyskiego nakreślają konkretne wyzwania dla „Programu ochrony środowiska dla województwa świętokrzyskiego”.

Są to przede wszystkim:
1. W zakresie zadań systemowych:

- zapewnienie włączenia celów ochrony środowiska do ustaleń zawartych we wszystkich dokumentach strategicznych i przeprowadzenia oceny skutków ekologicznych ich realizacji przed ich zatwierdzeniem,

- upowszechnienie idei Systemów Zarządzania Środowiskowego (SZŚ) i wdrażanie tych systemów w gałęziach przemysłu o znaczącym oddziaływaniu na środowisko,

- kształtowanie proekologicznych wzorców konsumpcji i zachowań mieszkańców w duchu zasady zrównoważonego rozwoju, zagwarantowanie szerokiego dostępu do informacji o środowisku i jego ochronie oraz dalszy rozwój współpracy z pozarządowymi organizacjami ekologicznymi.


2. W zakresie dalszej poprawy jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego:

- osiągnięcie dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych poprzez uporządkowanie gospodarki ściekami komunalnymi oraz zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń pochodzących ze źródeł rozproszonych, trafiających do wód wraz ze spływami powierzchniowymi,

- spełnienie wymagań prawnych w zakresie jakości powietrza,

- zmniejszenie zagrożenia mieszkańców województwa ponadnormatywnym hałasem, zwłaszcza emitowanym przez środki transportu,

- wprowadzenie kompleksowego, nowoczesnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,

- zmniejszanie ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej oraz ograniczenie skutków poważnych awarii.


3. W zakresie ochrony dziedzictwa przyrodniczego:

- ochrona i wzrost różnorodności biologicznej,

- rozwijanie trwale zrównoważonej, wielofunkcyjnej gospodarki leśnej,

- ograniczenie negatywnego oddziaływania procesów gospodarczych na środowisko glebowe,

- rekultywacja gruntów zdegradowanych,

- optymalizacja wykorzystania i zrównoważone użytkowanie zasobów kopalin oraz zminimalizowanie niekorzystnych skutków eksploatacji.


4. W zakresie zrównoważonego wykorzystania materiałów, wody i energii

- eliminacja nieuzasadnionego wykorzystywania wód podziemnych na cele przemysłowe,

- wprowadzanie nowoczesnych technologii w przemyśle i energetyce w celu zmniejszenia wodochłonności, materiałochłonności, energochłonności i odpadowości produkcji oraz redukcji emisji zanieczyszczeń do środowiska (BAT),

- wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych,

- efektywna ochrona przed powodzią i skutkami suszy.
5. Współpraca z sąsiednimi województwami, ukierunkowana m.in. na wspólne rozwiązywanie problemów gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, rozwoju odnawialnych źródeł energii.
6. Doskonalenie struktur zarządzania środowiskiem w skali województwa.
Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 (SRK) jest podstawowym dokumentem strategicznym określającym cele i priorytety w obszarze rozwoju społeczno-gospodarczego Polski oraz warunki, które powinny ten rozwój zapewnić. Strategia Rozwoju Kraju realizuje cele i wyzwania ujęte w podstawowym dokumencie strategicznym UE, tj. Strategii Lizbońskiej i jej odnowionych założeń. Kładzie duży nacisk na wzrost gospodarczy i zatrudnienie oraz aspekty zrównoważonego rozwoju.

Głównym celem strategii jest podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców Polski poprzez: • wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki,

 • poprawę stanu infrastruktury technicznej i społecznej, wzrost zatrudnienia i podniesienie jego jakości,

 • budowę zintegrowanej wspólnoty społecznej i jej bezpieczeństwa,

 • rozwój obszarów wiejskich,

 • rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej.

SRK jest dokumentem stanowiącym odniesienie dla innych strategii i programów, zarówno rządowych jak i opracowywanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Stanowi ona podstawę dla efektywnego wykorzystania przez Polskę środków rozwojowych, zarówno krajowych, jak i z Unii Europejskiej, na realizację celów społeczno-gospodarczych.

Cele i priorytety Strategii Rozwoju Kraju realizowane będą m.in. poprzez działania wynikające z programów operacyjnych w ramach „Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013” .
Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 będą wdrażane poprzez 6 Programów Operacyjnych (PO) zarządzanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz poprzez Regionalne Programy Operacyjne (RPO), zarządzane przez Samorządy poszczególnych województw.
Głównym celem Regionalnych Programów Operacyjnych jest podnoszenie konkurencyjności poszczególnych regionów i promowanie zrównoważonego rozwoju. Wśród zadań z zakresu ochrony środowiska, objętych wsparciem w ramach RPO, należy wymienić:


 • Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość,

 • Środowisko,

 • Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń przyrodniczych i technologicznych,

 • Inwestycje w transport,

 • Inwestycje energetyczne.

Z sześciu Programów Operacyjnych – dwa mają istotne znaczenie dla niniejszego programu środowiska. Są to: • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko,

 • Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Głównym celem Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko jest podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia społeczeństwa, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej. Cele szczegółowe PO Infrastruktura i Środowisko istotne dla województwa świętokrzyskiego to: • budowa infrastruktury zapewniającej, że rozwój gospodarczy Polski będzie dokonywał się przy równoczesnym zachowaniu i poprawie stanu środowiska naturalnego,

 • zwiększenie dostępności głównych ośrodków gospodarczych w Polsce poprzez powiązanie ich siecią autostrad i dróg ekspresowych oraz alternatywnych wobec transportu drogowego środków transportu,

 • zapewnienie długookresowego bezpieczeństwa energetycznego Polski poprzez dywersyfikacje dostaw, zmniejszenie energochłonności gospodarki i rozwój odnawialnych źródeł energii.


Program Rozwoju Obszarów Wiejskich obejmuje 4 osie w ramach priorytetowych kierunków wsparcia obszarów wiejskich UE. Dla potrzeb programu ochrony środowiska najważniejsze znaczenie ma Oś 2: Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich. Z instrumentów wsparcia będą korzystały zarówno silne i dobrze zorganizowane gospodarstwa, jak również mniejsze, funkcjonujące w sposób tradycyjny, tj. przy dużych nakładach pracy własnej i niewielkiej presji na środowisko. W ramach realizacji tego programu w latach 2007-2013 przykładowo realizowane będą następujące działania:

 1. Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW).

 2. Płatności dla obszarów Natura 2000 oraz związanych z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej.

 3. Programy rolnośrodowiskowe (poprawa środowiska przyrodniczego i obszarów wiejskich).

 4. Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne.

 5. Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy i wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych.


Uwarunkowania wewnętrzne

Strategia rozwoju województwa jest nadrzędnym, wieloletnim dokumentem strategicznym rozwoju społeczno-gospodarczego województwa świętokrzyskiego. Obecna "Strategia rozwoju województwa świętokrzyskiego do 2020 roku" uwzględnia zmienione uwarunkowania zewnętrzne (europejskie i krajowe) rozwoju regionu, stwarzające nowe perspektywy realizacji strategicznych celów rozwojowych województwa. Ponadto model programowania dopasowany jest do nowej formuły planowania działań wspieranych z funduszy UE, a także zintegrowano polityki sektorowe na poziomie regionalnym i uwzględniono problemy międzyregionalne.

Misją Strategii jest: podniesienie poziomu i jakości życia meiszkańców województwa świętokrzyskiego.

„Program ochrony środowiska dla województwa świętokrzyskiego” jest jednym z programów realizacyjnych "Strategii rozwoju województwa świętokrzyskiego do 2020 roku". Oznacza to, że zapisy strategii dotyczące ochrony środowiska (bezpośrednio i pośrednio) stanowią wytyczne do sformułowania celów ekologicznych, kierunków działań i konkretnych przedsięwzięć.


"Strategia rozwoju województwa świętokrzyskiego do 2020 roku" definiuje cel generalny, cele warunkujące, priorytety wraz z kierunkami działań. Poniżej przedstawiono te cele i priorytety "Strategii ..", które zostały zaadaptowane dla potrzeb niniejszego programu ochrony środowiska.


CEL GENERALNY: Wzrost atrakcyjności województwa

Fundamentem zintegrowanego rozwoju w sferze społecznej, gospodarczej i przestrzennej

Cele warunkujące

Priorytety

CEL 1

PRZYSPIESZENIE ROZWOJU BAZY EKONOMICZNEJ

I WZROSTU INNOWACYJNOŚCI WOJEWÓDZTWA


Priorytet 2.

Wspieranie rozwoju gospodarki opartej na wiedzyPriorytet 4.

Kreowanie rozwoju i dywersyfikacji funkcji wyższego rzędu w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym oraz racjonalny rozwój miast i centrów gmin województwaCEL 3

OCHRONA I RACJONALNE WYKORZYSTANIE ZASOBÓW PRZYRODY

I DÓBR KULTURY


Priorytet 1.

Tworzenie warunków zrównoważonego rozwoju umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie systemów ekologicznychCEL 5

ROZWÓJ SYSTEMÓW INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I SPOŁECZNEJPriorytet 2.

Podnoszenie standardów i stworzenie spójnego układu komunikacyjnego oraz gospodarki przestrzennej stymulującej rozwój regionuPriorytet 3.

Rozwój komunalnej infrastruktury ochrony środowiskaPriorytet 4.

Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznegoCEL 6

AKTYWIZACJA ROLNICTWA I WIELOFUNKCYJNY ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICHPriorytet 1.

Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich umożliwiający przechodzenie ludności wiejskich do zawodów pozarolniczychPriorytet 2.

Rozwój i modernizacja produkcji rolnej i przetwórstwa rolno-spożywczegoPriorytet 3.

Rozbudowa otoczenia instutucjonalnego rynku rolnego


W dokumencie "Strategii ..", w ramach każdego priorytetu, wyszczególniono kierunki działań, które także zostały uwzględnione w niniejszym „Programie ochrony środowiska…”. Jednak ze względu na ich ilość nie podano ich w powyższej tabeli, natomiast stosowne odniesienia znajdują się w rozdziale pt. "Strategia działań w zakresie ochrony środowiska do 2010 roku w perspektywie 2015 roku".


Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego będzie realizowana poprzez wiele programów, a przede wszystkim poprzez Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego (RPOWŚ) stanowi kompleksowe narzędzie prowadzenia polityki rozwoju regionu w latach 2007 -2013. Należy go postrzegać jako jeden z instrumentów realizacji „Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013” oraz jako instrument realizacji Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego.

Celem generalnym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 jest:Poprawa warunków sprzyjających budowie konkurencyjnej

i generującej nowe miejsca pracy regionalnej gospodarki
Cel generalny realizowany będzie poprzez 6 celów szczegółowych, z których dla niniejszego programu najważniejsze znaczenie ma cel 4, tj.: Poprawa stanu środowiska naturalnego województwa.

Mając na uwadze konieczność odwrócenia peryferyzacji regionu, wysiłki województwa powinny być skoncentrowane na szybkiej poprawie stanu ilościowego i jakościowego infrastruktury technicznej, w tym również infrastruktury ochrony środowiska: systemy zaopatrzenia mieszkańców w wodę pitną, systemy odprowadzania i oczyszczania ścieków, systemy składowania i unieszkodliwiania odpadów, komunalne systemy grzewcze oraz obiekty ochrony przeciwpowodziowej.

Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego realizowana będzie także poprzez strategie branżowe i programy wojewódzkie. Wśród nich istotne znaczenie dla ochrony środowiska mają:

- Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Świętokrzyskiego,

- Strategia Rozwoju Turystyki w Województwie Świętokrzyskim na lata 2006-2014,

- Kompleksowy Program Rozwoju Sieci Drogowej,

- Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Świętokrzyskiego,

- Program małej retencji dla województwa świętokrzyskiego,

- Program Reelektryfikacji Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013,

- Program Ochrony Zasobów Wodnych dla Województwa Świętokrzyskiego.


Zadaniem samorządu województwa jest kształtowanie i prowadzenie regionalnej polityki przestrzennej. Podstawowym instrumentem tej polityki jest „Plan zagospodarowania przestrzennego województwa”.

Głównym zadaniem „Planu …” jest określenie celów, zasad i kierunków gospodarowania przestrzenią województwa.

Cel generalny zagospodarowania przestrzennego województwa świętokrzyskiego to:

Wzrost atrakcyjności województwa dla rozwoju społecznego i gospodarczego
Poniżej przedstawiono cele warunkujące i priorytety polityki przestrzennej dotyczące ochrony środowiska.
Cel 3 Tworzenie warunków do poprawy jakości życia i zaspokajania potrzeb społecznych – podnoszenie standardu cywilizacyjnego.
Priorytety polityki przestrzennej:

- poprawa jakości środowiska przyrodniczego we wszystkich jego elementach.


Cel 4 Aktywna ochrona wartości i racjonalne wykorzystanie zasobów środowiska przyrodniczego przy zachowaniu zasady zrównoważonego rozwoju i bezpieczeństwa ekologicznego województwa.

Priorytety polityki przestrzennej: • dążenie do zgodności charakteru oraz intensywności zagospodarowania z cechami i walorami środowiska przyrodniczego oraz naturalną chłonnością i odpornością środowiska na antropopresję,

 • tworzenie warunków do zachowania istniejących oraz objęcia ochroną, dalszych, unikatowych walorów środowiska i krajobrazu – przywracanie utraconej równowagi przyrodniczej,

 • uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej, w pierwszej kolejności na obszarach wymagających szczególnej ochrony wód,

 • zachowanie ograniczonych zasobów gleb klas bonitacyjnych I-III oraz wód podziemnych w stanie nienaruszonym dla przyszłych pokoleń,

 • oszczędne i racjonalne zagospodarowanie surowców mineralnych z uwzględnieniem wymagań środowiskowych i zminimalizowaniem niekorzystnych skutków eksploatacji,

 • zapewnienie warunków do wzrostu lesistości oraz funkcji ochronnych lasów, z jednoczesnym udostępnieniem części zasobów leśnych na cele turystyczne i drobnego przemysłu drzewnego,

 • wdrożenie jednolitych procedur i wymogów uwzględniania spraw ochrony środowiska w planach zagospodarowania przestrzennego,

 • wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych.

Cel 7 Podnoszenie obronności i bezpieczeństwa społecznego regionu.


Priorytety polityki przestrzennej:

 • kształtowanie układów przestrzennych, zwiększenia obszarów zieleni oraz minimalizowania skutków awarii i klęsk żywiołowych,

 • modernizacja i rozbudowa systemu ochrony przeciwpowodziowej oraz wyłączenie z zabudowy obszarów zagrożonych powodzią.

Ponadto „Plan zagospodarowania przestrzennego…”, w ramach głównych systemów zagospodarowania przestrzennego, definiuje wiele celów i zasad ich realizacji oraz kierunków polityki przestrzennej. Istotne znaczenie dla „Programu ochrony środowiska …” mają ustalenia dla takich systemów jak: system osadniczy, system transportowy, system infrastruktury elektroenergetycznej, środowisko przyrodnicze, przestrzeń gospodarcza (turystyka i rekreacja, przemysł, zagospodarowanie surowców mineralnych, rolnictwo, leśnictwo). Cele, a zwłaszcza kierunki polityki przestrzennej w ramach wyżej wymienionych systemów zagospodarowania, po odpowiedniej weryfikacji w związku ze zmianami jakie wynikają z upływu czasu od uchwalenia „Planu …”, zostały wykorzystane przy formułowaniu niniejszego projektu „Programu …”.


: temp -> zdjecia kat
zdjecia kat -> Aplikacja do aiesec
zdjecia kat -> Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej
zdjecia kat -> Tak walczyliśmy o województwo w 1998 r ważyły się losy naszego regionu. Ówczesna władza przygotowała bowiem projekt nowej reformy administracyjnej, który przewidywał podział kraju na 12 dużych regionów
zdjecia kat -> Program X festiwalu Tańca 3 lipca
zdjecia kat -> Wschód I zachód wobec zjawisk kryzysowych polityka – gospodarka kultura pod Patronatem Honorowym Ambasad
zdjecia kat -> Wojewódzka rada kombtantów I osób represjownych w kielcach
zdjecia kat -> Wykaz jednostek samorządu terytorialnego województwa świętokrzyskiego, którym udziela się pomocy rzeczowej w postaci uczniowskich zestawów do kształcenia kompetencji z matematyki dla niżej wymienionych szkół
zdjecia kat -> Recital fortepianowy
zdjecia kat -> Podstawowe tendencje
zdjecia kat -> Wykaz miejsc odbioru zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna