Zarządu dzielnicy mokotów m. St. Warszawy z dnia 26 czerwca 2013 rPobieranie 16.11 Kb.
Data30.04.2016
Rozmiar16.11 Kb.
UCHWAŁA NR 4094/2013

ZARZĄDU DZIELNICY MOKOTÓW M.ST. WARSZAWY

Z DNIA 26 czerwca 2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Dalkią Warszawa S.A. umowy udostępnienia nieruchomości pod inwestycję liniową przy ul.Zakrzewskiej 16.
Na podstawie § 43 ust. 1 i § 50 ust. 1 Statutu Dzielnicy Mokotów miasta stołecznego Warszawy stanowiącego Załącznik nr 4 do Uchwały Nr LXX/2182/2010 Rady m. st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 32, poz. 453 ze zm.) oraz § 7 pkt 13 Uchwały Nr XLVI/1422/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie przekazania dzielnicom m. st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań i kompetencji m. st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. nr 220, poz. 9485 ze zm.), Zarząd Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy uchwala, co następuje:

§ 1. Wyrazić zgodę na zawarcie z Dalkia Warszawa S.A. nowej umowy udostępnienia nieruchomości stanowiących część działek ewidencyjnych nr: 49/3 i 49/5 z obrębu 0305, uregulowanej w KW WA2M/00449676/9 i nr: 42/6 i 42/7 z obrębu 0305, uregulowanej w KW WA2M/00173673/2, będącej własnością m.st. Warszawy, pod budowę 52mb sieci ciepłowniczej preizolowanej z przyłączem i 2-ma studniami przy ul.Zakrzewskiej 16.


§ 2. Zaliczyć na poczet opłaty z tytułu udostępnienia nieruchomości opłatę wpłaconą przez SPEC S.A. (obecnie Dalkia Warszawa S.A.) do umowy nr 133U/10/AZ z dnia 29.06.2010r. w wysokości 13.387,32zł, która nie została skonsumowana przez wykonanie inwestycji.

§ 3. Ustalić opłatę za udostępnienie nieruchomości według aktualnie obowiązujących stawek.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Zarząd Dzielnicy Mokotów

m.st. Warszawy
Burmistrz

Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Bogdan Olesiński
Zastępca Burmistrza

Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Zdzisław Szczekota
Zastępca Burmistrza

Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Piotr Boresowicz
Zastępca Burmistrza

Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Krzysztof Skolimowski
UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR 4094/2013

ZARZĄDU DZIELNICY MOKOTÓW M.ST. WARSZAWY

Z DNIA 26 czerwca 2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Dalkią Warszawa S.A. umowy udostępnienia nieruchomości pod inwestycję liniową przy ul.Zakrzewskiej 16.
Dalkia Warszawa S.A., w związku z likwidacją węzła grupowego w budynku ul.Zakrzewska 16, zamierza realizować budowę sieci ciepłowniczej preizolowanej z przyłączem oraz 2-ma studniami, na gruncie stanowiącym własność m.st. Warszawy położonym przy ul.Zakrzewskiej 16, oznaczonym w ewidencji gruntów jako część działek ewidencyjnych nr: 49/3 i 49/5 z obrębu 0305, uregulowany w KW WA2M/00449676/9 i nr: 42/6 i 42/7 z obrębu 0305, uregulowany w KW WA2M/00173673/2, będący w zarządzie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami dla Dzielnicy Mokotów.

SPEC S.A. w dniu 29.06.2010r. zawarł umowę nr 133U/10/AZ udostępnienia nieruchomości pod inwestycję liniową zmienioną aneksami nr 1/266U/11/AZ z dnia 30.05.2011r., nr 2/310U/11/AZ z dnia 03.10.2011r. i nr 3/388U/12/AZ z dnia 21.05.2012r. oraz uiścił jednorazową opłatę za udostępnienie gruntu w wysokości 13.387,32zł. Umowa wygasa w dniu 29.06.2013r., po trzyletnim okresie obowiązywania.

W dniu 24 września 2012r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego dokonał wpisu do rejestru przedsiębiorców wniosku Stołecznego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. o zmianę statutu Spółki, a co za tym idzie zmianę nazwy Spółki na Dalkia Warszawa S.A., w związku z wejściem przedsiębiorstwa do Grupy Dalkia. Powyższe stanowi jednak wyłącznie zmianę nazwy, nie miała miejsca zmiana podmiotu ani nawet jej przekształcenie. Spółka, która od dnia 24.09.2012r. działa pod nową nazwą, pozostaje stroną wcześniej zawartych umów bez potrzeby ich aneksowania oraz jest adresatem wcześniej wydanych decyzji i pozwoleń bez potrzeby ich zmiany. W związku z powyższym w dniu 21.02.2013r. Dalkia Warszawa S.A. wystąpiła z nowym wnioskiem o ponowne udostępnienie gruntu pod planowaną inwestycję liniową, zgodnie z projektem zatwierdzonym przez Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Sieci Uzbrojenia Terenu Urzędu m.st. Warszawy. Pismem z dnia 11.03.2013r. Dalkia Warszawa S.A. poinformowała o rezygnacji z budowy kanalizacji teletechnicznej.

Zgodnie z § 2 ust. 1 Zarządzenia Nr 2920/2005 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji, modernizacji, naprawy, konserwacji i eksploatacji podziemnych inwestycji liniowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi, udostępnianie nieruchomości pod inwestycje liniowe następuje poprzez zawarcie odpłatnej umowy udostępnienia gruntu.Projektowaną inwestycję uzgodniono z Wydziałem Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Mokotów, Wydziałem Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Mokotów, Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami dla Dzielnicy Mokotów, zgodnie z § 5 w/w Zarządzenia Nr 2920/2005 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 21 listopada 2005 r. Ponadto uzyskano informację o braku roszczeń do nieruchomości, na której zaprojektowano inwestycję liniową, ponieważ zgodnie z § 2 ust. 3 załącznika do uchwały Nr XXVIII/534/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości m.st. Warszawy oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata – nie byłoby możliwe zawarcie umów o udostępnienie nieruchomości pod inwestycje liniowe na czas nieoznaczony w przypadku toczącego się postępowania administracyjnego a także sądowego, dotyczącego prawidłowości nabycia nieruchomości przez m.st. Warszawa lub o zwrot nieruchomości oraz jeśli istnieją roszczenia wynikające z Kodeksu Cywilnego i innych przepisów prawa.

W nowej umowie naliczono zwiększoną o 6.327,76zł opłatę za udostępnienie nieruchomości, zgodnie z aktualnie obowiązującymi stawkami zatwierdzonymi przez Zarząd Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy na posiedzeniach w dniach 09.01.2013r. i 06.03.2013r. Ponadto w związku z oświadczeniem Dalkia Warszawa S.A., iż nie będzie budowana kanalizacja teletechniczna zostaje z umowy usunięty zapis o wyrażeniu przez m.st. Warszawa zgody na budowę kanalizacji teletechnicznej.
: rdonlyres
rdonlyres -> Ud-iii-wod-o-0053-678/2011
rdonlyres -> Ministerstwo
rdonlyres -> Załącznik nr 2 do uchwały nr lviii/1749/2009 Rady m st. Warszawy z dnia 9 lipca 2009 r. Raport dot opracowania projektu „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy do 2015 roku I na lata kolejne
rdonlyres -> Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego i wyniku wykonania budżetu m st. Warszawy
rdonlyres -> Zarządzenie Nr 1526/2004 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 30 kwietnia 2004 r w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Warszawa-Bielany im. Stanisława Staszica
rdonlyres -> Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r
rdonlyres -> Konkurs ofert – Zarządzenie Nr 2407/2008 Prezydenta m st. Warszawy z dnia 15. 12. 2008 roku OŚwiadczenie
rdonlyres -> Action spółka Akcyjna
rdonlyres -> Uchwała nr 2958/2012 zarządu dzielnicy praga południe miasta stołecznego warszawy z dnia 25 lipca 2012 r w sprawie wyrażenia zgody na zmianę podmiotu najmu lokalu użytkowego u-1 przy al najmowanego na podstawie umowy najmu nr 196/2011 z dnia
rdonlyres -> Obwieszczenie arkusz z Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 28 lipca 2015 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o numerach I granicach

Pobieranie 16.11 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna