Zarządzanie finansami przedsiębiorstwaPobieranie 280.72 Kb.
Strona2/6
Data07.05.2016
Rozmiar280.72 Kb.
1   2   3   4   5   6

Nadwyżka

Z makroekonomicznego punktu widzenia finansowym wyrazem nadwyżki ekonomicznej jest akumulacja pieniężna brutto. Inaczej można ją określić jako akumulację pieniężną netto zwiększoną o amortyzację ( cash flow brutto = akumulacja + amortyzacja).


Akumulacja netto stanowi różnicę pomiędzy utargiem a kosztami odnoszącymi się do tego utargu ( nadwyżka utargu nad kosztami) jest to tzw. akumulacja ze sprzedaży. Akumulacja ta skorygowana o saldo zysków i strat nadzwyczajnych stanowi akumulację z całokształtu działalności.
Akumulacja pieniężna jest zjawiskiem finansowym tzn. musi występować zawsze jako konkretna suma pieniędzy.

Akumulacja pieniężna zwana inaczej akumulacją finansową może składać się z: • VAT-u

 • akcyzy,

 • zysku brutto,

Jeżeli jakiś element nie występuje to części składowe są redukowane o ten element i tak jeśli nie występuje VAT i akcyza to akumulacja powinna być równa zyskowi brutto.


Zysk może być utworzony z dotacji budżetowej a akumulacja nie może być utworzona z dotacji budżetowej.
Akumulacja pieniężna w skali kraju jest wielkością zagregowaną , stanowi sumę osiągniętą na poszczególnych wyrobach i usługach.
W przedsiębiorstwie wysokość akumulacji zależy od poziomu cen, kosztów, fizycznych rozmiarów sprzedaży, asortymentu sprzedaży. Im wyższy jest poziom cen tym większa może być akumulacja przy założeniu, niezmienności popytu.

Dla celów podatkowych koszt jest ściśle określony. Inny może być jednak koszt wyliczony w deklaracji podatkowej inny natomiast jest rzeczywisty – wynikający z nie sprzedania części towarów i usług.


Nadwyżka ekonomiczna nie jest pojęciem jednoznacznym. Inna jest nadwyżka w pojęciu makroekonomiczym z punktu widzenia państwa, a inna w ujęciu mikroekonomiczym z punktu widzenia przedsiębiorstwa.

Także typ własności i forma organizacyjna wyznacza charakter nadwyżki ekonomicznej .


W przedsiębiorstwach prywatnych nadwyżką finansową jest zysk netto ( zysk po opodatkowaniu) powiększony o amortyzację. Jest to bowiem źródło pomnażania kapitału i tworzenia dochodów osobistych właścicieli.

Podobnie jest w skomercjalizowanych przedsiębiorstwach państwowych tą nadwyżką finansową może być zysk netto powiększony o amortyzację pod warunkiem zainteresowania ni kadry kierowniczej i ewentualnej załogi. W obu tych przypadkach podstawową rolę odgrywa zysk ponieważ zależy od trafności podejmowanych decyzji podczas gdy amortyzacja jest naliczana automatycznie w sposób podyktowany obowiązującymi przepisami prawnymi.


W innych typach przedsiębiorstw państwowych za nadwyżkę finansową można uznać kwotę obejmującą wynagrodzenia pracownicze oraz zyski netto i amortyzację , z tym że szczególnie aktywną rolę odgrywają tu płace ( ich maksymalizacja lub utrzymanie jeśli jest to możliwe w realnej , nie zmienionej postaci) wynika to z roli samorządu pracowniczego, wpływającego na sposób postępowania przedsiębiorstwa.

W drobnych przedsiębiorstwach prywatnych nadwyżką finansową jest różnica między przychodem a poniesionymi wydatkami.

W skład tej nadwyżki wchodzą wydatki na konsumpcję właściciela i dalszy rozwój firmy.
Ekonomicznie akumulację można określić jako finansowy odpowiednik nadwyżki ekonomicznej netto w skali makro.
Występują różnice:


 • akumulacja odnosi się do utargu

 • nadwyżka ekonomiczna częściowo występuje w utargu, w części zaś w wytworzonych ale niesprzedanych wyrobach i usługach.

Akumulacja różni się od nadwyżki o różnicę remanentów towarów, wyrobów gotowych, usług, produkcji w toku wytworzonej ale nie sprzedanej.

W zależności od różnic remanentów akumulacja może być większa lub mniejsza od nadwyżki ekonomicznej.
Różnica między akumulacją a nadwyżką wywodzi się również z faktu że pewne elementy nadwyżki ekonomicznej tkwią w kosztach , dotyczy to ogółu kosztów finansowych.
Niekiedy także dla celów bodźcowych część wynagrodzeń ( premie, nagrody) znajdują się w zysku, chociaż są one w rzeczywistości kosztami .
Zysk stanowi główną treść nadwyżki finansowej rozpatrywanej z mikroekonomicznego punktu widzenia ( w większości przedsiębiorstw). Rola zysku wynika z funkcji jaką może on pełnić w przedsiębiorstwie.
Funkcje zysku ( można je określić jako zbiór podstawowych reguł):

1. zysk jest najbardziej ogólny i wszechstronnym miernikiem oceny pracy przedsiębiorstwa,

przyjęcie zysku jako miernika oceny pracy przedsiębiorstwa wynika z jego walorów w tej roli: 1. jest on wskaźnikiem odzwierciedlającym efekty działalności,

 2. ma syntetyczny charakter,

 3. ma najszersze pole recepcji( wiąże się ze wszystkimi elementami gospodarki przedsiębiorstwa),

 4. jest zawsze skawntyfikowany ( określony jednoznacznie ilościowo)

2.zysk może motywować właścicieli kapitału i załogi do pomnażania jego,
w przedsiębiorstwie prywatnym zysk jest naturalnym motywem podejmowania dalszej realizacji działalności, jest on bowiem w tym zakresie czynnikiem sprawczym ( motorycznym). Jest tak dlatego, że zysk powoduje powstanie dochodów osobistych właścicieli oraz tworzy podstawę do pomnażania wartości ich kapitału. W Firmach państwowych istnieje potrzeba zbudowania mechanizmu zainteresowania kierownictwa i załogi kształtowaniem zysku. Służyć temu mogą premie wypłacane z zysku , a także ocena jakości działania kierownictwa przez pryzmat osiągniętego zysku.

3. zysk stanowi źródło samofinansowania rozwoju przedsiębiorstwa. Zysk jest istotnym źródłem zwiększania kapitału własnego a pośrednio pozycji firm na rynku . Jest to czynnik wzmagający zainteresowanie właścicieli ( kadry kierowniczej i ewentualnie załogi) wynikiem finansowym. Z pewnym uproszczeniem można to sprowadzić do polepszenia warunków trwania i rozwoju pracy, a przynajmniej do utrzymania dotychczasowej jego sytuacji.


Podstawowe postacie wyniku finansowego w przedsiębiorstwie

Wynik finansowy netto ( zysk netto) stanowi różnicę pomiędzy wynikiem działalności operacyjnej ( w tym na operacjach finansowych) skorygowanym o saldo wyniku na operacjach nadzwyczajnych ( straty i zyski nadzwyczajne) a obowiązkowymi obciążeniami z tytułu podatku dochodowego i płatności z nim zrównanych.


Wynik działalności operacyjnej jest różnicą między sumą należnych przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i innych składników majątku wyrażonych w rzeczywistych cenach sprzedaży z uwzględnieniem dotacji , upustów, rabatów i innych zwiększeń lub zmniejszeń , bez VAT i ewentualnie akcyzy a wartością sprzedanych wyrobów , usług, towarów i składników majątkowych po koszcie wytworzenia lub cenie nabycia , powiększonych o koszty ogólnego zarządu, koszty operacyjne oraz podatki wliczone w koszty sprzedawcy.
Jako zysk na operacjach finansowych traktujemy różnicę między przychodami z operacji finansowych ( udziały własnościowe w innych przedsiębiorstwach, papiery wartościowe i zyski z ich sprzedaży, oprocentowanie lokat, dodatnie różnice kursowe) a kosztami prowadzonych operacji finansowych ( zapłacone odsetki i prowizje od pożyczek i zobowiązań , straty poniesione na sprzedaży papierów wartościowych, ujemne różnice kursowe).
Przychody z działalności operacyjnej

_

koszty działalności operacyjnej

=

Wynik na działalności operacyjnej

+

Przychody finansowe

-

Koszty finansowe

=

Wynik brutto na działalności gospodarczej

+

Zyski nadzwyczajne

-

Straty nadzwyczajne

=

Wynik finansowy brutto

-

Podatek dochodowy

=

Wynik finansowy netto
Do analizy jakości osiągniętego zysku „ w czasie” i w przestrzeni stosujemy odmienne postacie analityczne.
Ze względu na postać możemy wyróżnić:

 1. wskaźniki absolutne

 2. wskaźniki realne,

Wskaźniki absolutne:  1. kwota zysku,

  2. przyrost zysku,

Kwota zysku wskazuje na rozmiar uzyskanego efektu finansowego obliczanego w kwocie złotych.

Będąc miarą efektywności i rzeczywistym źródłem samofinansowania wskaźnik ten:


 1. nie nadaje się do porównań w czasie i przestrzeni pozwalających na wyciąganie jednoznacznych wniosków co do zmiany w jakości gospodarowania.

 2. sama kwota zysku bez powiązania jej z poziomem zaangażowanego kapitału względnie poniesionych nakładów, nie daje obrazu skali osiągnięć ekonomicznych

 3. w warunkach inflacji porównywanie zmian zysku w różnych okresach wymaga doprowadzenia do porównywalności

1   2   3   4   5   6


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna