Zarządzanie finansami przedsiębiorstwaPobieranie 280.72 Kb.
Strona5/6
Data07.05.2016
Rozmiar280.72 Kb.
1   2   3   4   5   6

Funkcje amortyzacji

 1. funkcja umorzeniowa,

 2. funkcja kosztowa,

 3. funkcja finansowa,


Funkcja umorzeniowa polega na korekcie wartości początkowej środka trwałego przez uwzględnienie zużycia fizycznego i ekonomicznego.
Funkcja kosztowa polega na obciążeniu kosztów przedsiębiorstwa kwotą wyliczonej amortyzacji.
Funkcja finansowa polega na gromadzeniu funduszy pieniężnych przeznaczonych na reprodukcję środka trwałego.
W naszym kraju w celu ustalenia odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych przyjęto zasady, że podstawą dla tych odpisów jest wartość początkowa środka trwałego. Możliwe są cztery sposoby ustalenia wartości początkowej a mianowicie:

 1. cena nabycia,

 2. koszt wytworzenia,

 3. wartość rynkowa,

 4. indywidualne ustalenie wartości początkowej , gdy inny sposób nie jest możliwy.

W praktyce stosowane są cztery grupy metod amortyzacji środka trwałego jakimi są: 1. metoda naturalna,

 2. metoda czasowa,

 3. metody specjalne,

 4. metoda jednorazowego odpisu.


Metoda naturalna amortyzowania środków trwałych zwana jest również metodą produkcyjną , bierze za podstawę do wyliczenia nakłady na środki trwałe oraz efekt jaki można uzyskać dzięki wykorzystaniu tego środka .

Uzależnia więc wysokość stawek amortyzacyjnych od wielkości produkcji w ujęciu fizycznym w danym okresie . Metoda ta może być wykorzystywana przez przedsiębiorstwa które mają produkcje jednorodną.


Metoda czasowa -przedsiębiorstwo najczęściej stosuje czasowe metody amortyzacyjne na fundusz amortyzacyjny do których zaliczamy :

 1. metodę liniową,

 2. metodę degresywną

  1. metoda malejącej wartości bieżącej

  2. metoda zmodyfikowana ( łącząca metody czasową i degresywną)

  3. metoda wykorzystująca sumy lat użytkowania,

 3. metoda progresywna ( która jest odwrotnością metody degresywnej).Metoda liniowa jest najprostszą, najczęściej stosowaną metodą liczenia amortyzacji. Polega ona na tym ,że cały okres użytkowania wartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych jest jednakowa niezależnie od intensywności wykorzystywania jego środka i jego rzeczywistego zużycia . Przy zastosowaniu tej metody więc równomiernie rozkłada się wartość środka trwałego na poszczególne lata użytkowania.

Metoda degresywna polega na zastosowaniu malejących odpisów amortyzacyjnych od środka trwałego w miarę upływa lat ich użytkowania.

Jest to uzasadnione tym, że w miarę upływu lat zmniejsza się przydatność środka trwałego oraz jego wartości .

Dlatego też na początku okresu użytkowania , gdy przy pomocy tego środka można wykonać większą ilość określonych wyrobów odpisy są większe, a następnie się zmniejszają, gdy środek trwały się zużywa i dodatkowo wymaga nakładów na remonty, które co prawda przywracają utraconą w procesie produkcji wartość środka trwałego ale powiększają także koszty danego okresu.
W naszym kraju stosuje się zmodyfikowaną metodę malejącej wartości bieżącej środka trwałego . Modyfikacja ta polega na zastąpieniu metody malejącej wartości bieżącej środka trwałego przez metodę amortyzacji liniowej w momencie gdy stawka amortyzacji liczona tą metodą degresywną będzie mniejsza niż stawka liczona metodą liniową.
W ten sposób przyspieszono tempo odtwarzania środka trwałego i tworzenia funduszu amortyzacyjnego.

Przy zastosowaniu metody wykorzystującej sumę lat użytkowania do naliczania stawki odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środka trwałego stawka amortyzowana na początku jest wysoka i z rokiem maleje.

Wartość rocznych stawek odpisów amortyzacyjnych uzależniona jest od przypisanego ułamka.

Licznik ułamka – to lata użytkowania maszyny uporządkowane od najwyższego do najniższego

Mianownik – jest stały i odpowiada sumie wszystkich lat użytkowania

Np. środek trwały na 8 lat użytkowania

To 1 rok - w liczniku 8 a w mianowniku 36 ( 1+2+3+4+5+6+7+8 )

I tak 2 rok - w liczniku 7 a w mianowniku 36

Stopy % mogą być podwyższone gdy środki trwałe pracują w specyficznych warunkach ( trudnych )
Przyspieszona amortyzacja daje szybsze odtworzenie środka trwałego i wpływa na postęp technologiczny

.

Metody progresywne


Naliczanie odpisów amortyzacyjnych polega na tym że w pierwszym roku odpisy są najniższe a następnie rosną.

Metody te nie odpowiadają procesowi zużywania się środków trwałych i dlatego są stosowane rzadko.

Są stosowane w tych przedsiębiorstwach które zakupiły majątek trwały w oparciu o kredyty.

Metody specjalne.

Gdy przedsiębiorstwa wykorzystują unikalne składniki majątku trwałego albo gdy nie istnieje możliwość wyliczenia stawek amortyzacyjnych dla pojedyńczych składników majątku trwałego stosowane są specjalne metody amortyzacji do których zaliczamy: 1. metodę szacunkową amortyzacji

 2. metodę kosztów likwidacji lub wymiany

 3. metodę grupową amortyzacji

Metoda jednorazowego odpisu.

Jest stosowana w przypadku gdy ich wartość początkowa jest równa lub niższa od pewnej kwoty np. 3.500 zł.


Metody różnią się wielkością odpisów, okresami amortyzowania, szybkością gromadzenia funduszy odtworzeniowego, szybkością gromadzenia środków pieniężnych.

Wielkość odpisu zależy od wyceny środka trwałego i metody amortyzacji.


Majątek obrotowy.

Do majątku obrotowego zaliczamy wszystko to czego nie zaliczyliśmy do środków trwałych a co przedsiębiorstwo zamierza zużyć , spieniężyć lub sprzedać w ciągu jednego cyklu gospodarczego.Mamy 5 podstawowych grup:

 1. zapasy

 2. należności i roszczenia

 3. papiery wartościowe przeznaczone do obrotu

 4. środki pieniężne

 5. nakłady przyszłych okresów

Zapasy :

  1. zapasy materiałowe:

   • materiały podstawowe

   • materiały pomocnicze

   • paliwo

   • opakowania

   • części zapasowe do maszyn i urządzeń

  2. zapasy produkcyjne:

   • produkcja w toku

   • półfabrykaty

   • wyroby gotowe

  3. towary- czyli środki obrotowe przeznaczone do sprzedaży ale które nie zostały wytworzone w naszym przedsiębiorstwie

Należności i roszczenia.

Należności - powstają wtedy gdy materialnej sprzedaży wyrobów gotowych, towarów czy usług nie towarzyszy moment zapłaty – nie pokrywają się z momentem zapłaty.

Roszczenia – powstają gdy kontrahent nie akceptuje w całości lub częściowo należności.

Mogą wystąpić następujące należności i roszczenia:

 1. należności z tytuły dostaw i usług

 2. należności z tyt. podatków

 3. dotacje i ubezpieczenia

 4. wewnątrz zakładowe

 5. pozostałe

 6. dochodzone na drodze sądowej

Podatkowe i niepodatkowe obciążenia przedsiębiorstwa na rzecz finansów publicznych.Związek gospodarki finansowej przedsiębiorstwa z finansami publicznymi.

Obciążenia mogą dotyczyć zarówno kosztów, jak i akumulacji pieniężnej przedsiębiorstw.

Obciążenia kosztowe - ze względu na powszechność i neutralność wobec konkurencyjności w sprzedaży – mają charakter cenotwórczy , tzn. są z reguły wkalkulowane w cenę.

W odniesieniu do akumulacji finansowej przedsiębiorstw niektóre obciążenia nie mają charakteru cenotwórczego ( podatek dochodowy) , inne mają charakter cenotwórczy ( podatek od towarów i usług- VAT , akcyza).

Niepodatkowymi obciążeniami kosztów są składki na :
ZUS,

Fundusz Pracy

Fundusz Świadczeń Gwarantowanych.
Podatkowe obciążenia kosztów to głównie podatki terenowe. Wśród nich aktualnie wyróżniamy podatek od nieruchomości. Ma on wyznaczoną centralnie granicę obciążenia.
Ponadto koszty obciążają:


  1. odsetki z tytułu różnych zobowiązań ( np. kredytu bankowego, zobowiązań wobec dostawców i innych)

  2. Obowiązkowe ubezpieczenia ( OC)

  3. dobrowolne składki ubezpieczeniowe ( głównie towaru w transporcie)

W kosztach jako obciążenie może także tkwić cło.

Akumulację finansową obciążają świadczenia o charakterze podatkowym:


  1. VAT

  2. akcyza

  3. podatek dochodowy od osób prawnych i osób fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą.


Podatki pośrednie – cenotwórcze, przerzucane w zasadzie na końcowego odbiorcę, bowiem płaci on ten podatek, uiszczając zapłatę za towar czy też usługę w ich cenie. Ponadto w przedsiębiorstwach państwowych występuje obowiązkowa dywidenda.

Podatkami pośrednimi w Polsce są:  1. podatek od towarów i usług(VAT)

  2. akcyza

Podatki pośrednie stanowią ok. 50% dochodów budżetowych na świecie.

Przesłankami wprowadzenia VAT-u w Polsce były:


  • Upodobnienie systemu podatkowego do rozwiązań europejskich,

  • Znaczna neutralność podatku , co oznacza że w założeniu nie interweniuje on w relację popyt – podaż,

  • Wygoda dla budżetu poprzez uproszczenie procesu egzekwowania podatku,

Vat to podatek wielofazowy tzn. pobierany od każdej sprzedaży , obciążony stawkami VAT. Jest on jednak podatkiem netto. Każdy podmiot bowiem płaci go od wielkości o którą zwiększył obroty.
Występuje szereg zwolnień od podatku:

  1. nie przetworzone produkty rolne,

  2. nie przetworzone produkty leśne, łowieckie, pochodzące z połowów

  3. usługi na rzecz rolnictwa leśnictwa, poczty,

  4. usługi komunalne z wyjątkiem dostarczenia energii,

  5. usługi mieszkaniowe z wyjątkiem wynajmu,

  6. usługi w zakresie nauki, jej rozwoju, techniki, oświaty, wychowania , kultury sztuki, zdrowia, opieki społecznej, kultury fizycznej, administracji państwowej i samorządowej:

  7. usługi finansowe oraz ubezpieczenia osobowe i majątkowe,

  8. usługi świadczone przez organizacje polityczne

  9. zwolniony jest taż obrót do 80.000 zł. w skali roku,

W Polsce występują następujące stawki:  1. podstawowa 22%

  2. preferencyjna 7%

  3. przejściowa

  4. 0% tzw. zerowa – stosowane powszechnie w eksporcie.

Stawka podstawowa (22%) dotyczy wszystkich towarów i usług, produkowanych na zaopatrzenie krajowe, z wyjątkiem wspomnianych już zwolnień od podatków oraz tych które są obciążone stawką preferencyjną albo przejściową.


Stawki preferencyjne dotyczą:

  1. towarów na rzecz produkcji roślinnej i leśnej

  2. towarów związanych z ochroną zdrowia

  3. niektórych towarów spożywczych

  4. artykułów dziecięcych ( dla dzieci do lat 11)

Przy pośrednim sposobie zwrotu podatku który dotyczy artykułów o O% -owej stawce VAT, podatek potrąca się od kwoty naliczeniowego VAT-u który byłby wpłacany do budżetu.

Bezpośredni zwrot to dotacja z Urzędu Skarbowego.

Występuje wówczas gdy cała sprzedaż jest kierowana na eksport lub gdy poprzednich fazach pobierano stawkę podstawową a w ostatniej fazie – stawkę prefernecyjną 7% lub 0%.

Wtedy następuje trwała nadpłata podatku.

W Polsce przyjęto zasadę odliczania VAT-u także od inwestycji, podejmowanych przez płatnika VAT-u.

W drobnej wytwórczości i handlu istnieją zasady uproszczonego pobierania VAT-u.

Są to :


 • VAT rozlicza się strukturą zakupu ( restauracje, kawiarnie ) i uznaje się że ta struktura jest taka sama jak sprzedaży

 • Przy jednorodnej sprzedaży istnieje możliwość pobierania stawek uproszczonych: przy stawce podstawowej – 18,03% i przy stawce preferencyjnej – 6,54%.

Akcyza stanowi obciążenie z tytułu sprzedaży różnych artykułów które z uwagi na swoje przeznaczenie nie mogą być sprowadzone do jednego mianownika.

Wyroby obciążone akcyzą można podzielić na 4 grupy:       1. prohibity ( papierosy, alkohol )

       2. artykuły i usługi luksusowe ( broń myśliwska, gry losowe, samochody osobowe, jachty, sprzęt elektroniczny, kosmetyki)

       3. paliwa płynne do silników

       4. artykułu tradycyjnie obciążone akcyzą ( sól)

W podatku akcyzowym występują stawki kwotowe i procentowe

Przy imporcie cena kształtuje się następująco:

Wartość celna, naliczane cło zwiększone o akcyzę a następnie o VAT.


Podatki bezpośrednie - obciążające wynik finansowy przedsiębiorstwa..

Są to ogólnie podatki dochodowe, czyli pobierane od nadwyżki przychodów nad kosztami, po potrąceniu ewentualnie podatku akcyzowego oraz VAT-u.

W wielu wypadkach podatek dochodowy jest pobierany od przychodów istnieje bowiem albo pewność że podatnik osiąga dochód ale ma trudności z jego ustaleniem ( drobna działalność gospodarcza ) albo też ustawodawca chce w ten sposób uniknąć potencjalnych nadużyć wynikających z ukrywania zysków i wykazywania strat.

Od przychodów płacone są:


 • Podatek od udziałów z zysku ( dywidenda i udziały własnościowe ) – 20 %

 • Podatek od przychodów kapitałowych – ( odsetki od pożyczek ) 20 %

 • Zryczałtowany podatek od przychodów

 • Opodatkowanie w formie karty podatkowej

 • Wykorzystywanie myśli technicznej ( sprzedaż licencji, patentów )

Osoby fizyczne płacą podatek progresywny na zasadzie: im większy dochód tym większa partycypacja państwa w tym dochodzie.

Do osób prawnych zaliczamy:


 • przedsiębiorstwa państwowe

 • spółdzielcze

 • spółki prawa handlowego

 • banki

 • instytucje ubezpieczeniowe

 • fundusze powiernicze i inwestycyjne

 • przedsiębiorstwa zagraniczne i ich przedstawicielstwa

 • podmioty nie mające osobowości prawnej ( spółki: cywilna, jawna, komandytowa, organizacje społeczne, zawodowe, polityczne prowadzące działalność gospodarczą )

Zwolnione podmiotowo od płacenia podatku dochodowego od osób prawnych są:

- skarb państwa

- Narodowy Bank Polski

- jednostki budżetowe

- scentralizowane fundusze celowe

- przedsiębiorstwa międzynarodowe

- zakłady pracy chronionej

- kościelne osoby prawne

Podatku dochodowego osoby prawne nie płacą gdy:

- działają w sferze rolnictwa i leśnictwa ( podatek rolny lub leśny )

- uzyskują przychody z tyt. realizacji działalności która nie może być przedmiotem skutecznej umowy prawnej ( dochody z tyt. łapówki )


W podatku dochodowym od osób prawnych ważne jest określenie przychodu, jego formy i kosztu uzyskania przychodu.

Przychód ma charakter memoriałowo- kasowy, tak jak i koszt w zasadzie jest realizowany w roku kalendarzowym

Charakter kasowy – wpływ pieniędzy do kasy lub na rachunek bankowy.

Charakter memoriałowy – data wystawienia faktury.

Przychód stanowią:


 • Wpływy w walucie polskiej.

 • Przychody w naturze oraz dewizowe po przeliczeniu na walutę krajową wg średniego kursu NBP z uwzględnieniem różnic kursowych zakupu i sprzedaży.

Tytuły przychodów:

- działalność gospodarcza

- kapitały pieniężne ( odsetki od pożyczek, dywidendy )

- prawa majątkowe

- nieruchomości

- najem


- darowizny

- subwencje

- dotacje

- uzyskane wierzytelności które zostały spisane w koszty lub sfinansowane z rezerw oraz umorzone zobowiązania z tyt. pożyczek

Przychodami nie są:

- zaliczki

- otrzymane pożyczki

- nie uzyskane odsetki

- umorzenia

- umorzone, poniechane podatki i opłaty skarbowe

- inne wydatki nie zaliczane do kosztów
Kosztami uzyskania przychodów są:

- koszty bezpośrednie:

- zakup surowców , materiałów , energii wraz z kosztami transportu i cła

- wynagrodzenia z obciążeniami

- koszty usług

- wydatki na zakup elementów majątku

- opłaty telekomunikacyjne

- wydatki na szkolenie, remonty, naprawę środków trwałych

- koszty pośrednie :

- amortyzacja, koszty likwidacji

- losowe straty

- wydatki na prace rozwojowe

- odsetki od zobowiązań

- podatki obciążające koszty ( od nieruchomości )

- odpis na fundusz świadczeń socjalnych

- wydatki na reklamę ( 0,25% obrotu )

Kosztami nie są:

- nabycie gruntów

- w zasadzie nabycie środków trwałych

- nabycie praw majątkowych ( akcje, udziały )

- zakup obligacji

- wydatki na fundusze celowe ( oprócz funduszu świadczeń socjalnych )

- spłaty zobowiązań

- kary


- darowizny
Zwolnienia stosowane dotychczas:

- nowe spółki o charakterze mieszanym , zagraniczno – krajowym

- nowe spółki krajowe

- niektóre rodzaje działalności ( z reguły na 3 lata )


Obecnie stosowane ulgi z tytułu:

- inwestycji

- zakładania firm na terenach o dużym stopniu bezrobocia

1   2   3   4   5   6


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna