Zarządzanie marketingiem notatki z wykładu prof dr hab. Jan Wiktor Nowy Sącz 2008 rPobieranie 130.34 Kb.
Data29.04.2016
Rozmiar130.34 Kb.
Zarządzanie marketingiem – notatki z wykładu – prof. dr hab. Jan Wiktor

Nowy Sącz – 2008 r.
 1. Istota i funkcje marketingowego zarządzania przedsiębiorstwem.

 2. Misja i rynek przedsiębiorstwa.

 3. Analiza rynku w zarządzaniu marketingiem.

 4. Analiza tendencji mian w makrootoczeniu i mikrootoczeniu przedsiębiorstwa.

 5. Rynkowe aktywa przedsiębiorstwa.

 6. Strategiczne aspekty analizy i oceny struktury działalności firmy.

 7. Struktura celów marketingu przedsiębiorstwa.

 8. Strategie marketingowe funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstwa.

 9. Planowanie operacyjne marketingu.

 10. Organizacja i kierowanie marketingiem.

 11. Kontrola działalności marketingowej przedsiębiorstwa.

Adnotacje do tych zagadnień:

1) Marketingowa koncepcja zarządzania przedsiębiorstwem.

* pojęcie zarządzania

H. Fayol – zarządzanie to: planowanie, organizowanie, rozkazywanie, koordynowanie i kontrola.

Ch, Barnard: zarządzanie polega na:

- wyposażaniu organizacji w system komunikowania się;

- dbałość o zapewnienie jej podstawowych wysiłków (egzekwowanie podstawowych usług ze strony jednostek);

- formułowanie i definiowanie celów.

J. Stoner i Ch. Wandel

- zarządzanie jest procesem planowania, organizowania, przewodzenia i kontrolowania działalności członków organizacji oraz wykorzystywania wszystkich innych zasobów dla osiągnięcia ustalonych celów.

Twórczy charakter zarządzania • Z – tworzenie wizji i koncepcji funkcjonowania i rozwoju instytucji poprzez wpływ na urządzenie firmy i oddziaływania na otoczenie.

 • wychodzi poza bierne reagowanie i adaptacje do bieżącej sytuacji i warunków

 • złożoność wymagająca wysokich kwalifikacji

P. Drucker:

„kto nie myśli o rzeczach niemożliwych – nigdy ich nie osiągnie”.


Szkoła klasyczna: F. Taylor, H. Grantt, H, Fayol

Szkoła behawioralna: organizacja to ludzie: E. Mayo

Szkoła ilościowa: badanie operacyjne i teoria decyzji.


przedmiot zarządzania : zaopatrzenie

badanie i rozwój

produkcja (świadczenie usług)

personel

finanse


marketing

czas zarządzanie marketingiem
 1. zarządzanie strategiczne (długookresowe)

 2. zarządzanie operacyjne (krótkookresowe)

funkcje zarządzania: • analiza

 • planowanie

 • organizowanie

 • realizacja i kontrola
 1. Zarządzanie marketingiem: obejmuje decyzje i działania związane z wyborem i racjonalnym wykorzystaniem rynku stanowiącego główne źródło przychodów przedsiębiorstwa.

 2. Zarządzanie marketingiem: to sposób zarządzania polegający na realizacji włożonych celów firmy poprzez jak najlepsze zaspokojenie potrzeb klientów – partnerów wymiany

Zarządzane marketingiem: 1. Dążenie do realizacji celów firmy poprzez zadowolenie klientów.

 2. Świadomy wybór rynku.

 3. Klienci – najważniejszym składnikiem aktywów marketingowych (zasobów firmy)

 4. Dążenie do skuteczności działania.

 5. Celowe kształtowanie rynku za pomocą celowej kompozycji (a nie pojedynczych narzędzi!)

M-max (N. H. Borden)

minimalizacja kosztów

4 X P (Mc Carthy) 5 X P (Groonros)


Istota orientacji marketingowej:

- najważniejszym elementem twojego przedsiębiorstwa są klienci;

- klienci mają wybór – wcale nie musza kupować u ciebie – w twojej firmie.


 1. Wybór grupy klientów, którym chcesz służyć (= RYNKU DOCELOWEGO)

 2. Poznaniu i zrozumieniu potrzeb i zachowań nabywców

 3. Zdefiniowaniu PRODUKTU, który zaspokoi potrzeby nabywcy

 4. Ustaleniu CENY, która zadowoli obie strony – (cena – strefa kompromisu)

 5. Dostarczeniu produktu do oczekiwanego miejsca zakupu (DYSTRYBUCJA)

 6. Informowaniu klienta o ofercie przedsiębiorstwa

(PROMOCJA = KOMUNIKACJA MARKETINGOWA)
Marketing – to istota, „filozofia” współczesnego biznesu, natura przedsiębiorstwa;

centralna, integrująca funkcja zarządzania całym przedsiębiorstwem


Pojęcie marketingu: H. Meffert

marketing oznacza odpowiednie planowanie, koordynację i kontrolę wszystkich działań przedsiębiorstwa, ukierunkowanych na aktualne i potencjalne rynki zbytu.


Ph. Kotler: marketing jest działalnością ludzką, zmierzającą do zaspokojenia potrzeb i życzeń nabywców poprzez procesy wymiany.

Marketing – jako funkcje – jest sam w sobie zróżnicowany pod względem pełnionych funkcji.

Pojęcie 1: tworzenie wartości (zestaw korzyści) dla nabywcy: M. wartości dla N

Pojęcie 2: ujęcie szczegółowe: przygotowawcze, wykonawcze i funkcje wspomagające.


UŻYTECZNOŚCI:

- FORMY (produkt i cena);

- CZASU (dystrybucja i promocja)

- MIEJSCA (dystrybucja i promocja)

- POSIADANIA (sprzedaż, dzierżawa, najem, leasing, wypożyczenie itp.)
Łańcuch wartości – koncepcja M. Portera

Funkcje marketingu związane z tworzeniem ZESTAWU KORZYŚCI (łańcucha wartości)

Zaopatrzenie

B + R

Produkcja

Personel  RYNEK

Finanse

Marketing
 • zajmuje centralne miejsce wśród funkcji zarządzania

 • jest ogniwem integrującym całość funkcji regulacji i realnych (?)

 • jest wynikiem ewolucji podejścia firmy do rynku:

  • od orientacji produkcyjnej

  • poprzez sprzedażową do

  • orientacji MARKETINGOWEJ

- Jest procesem obejmującym szereg elementów: od badań rynkowych, poprzez produkcję, usługi do sprzedaży

- Nie ogranicza się do kierowania komórką marketingu, lecz

- Realizuje się w wszystkich szczeblach organizacji

Różnica:


 1. zarządzanie marketingiem: - traktuje się jako zarządzania komórką marketingu

 2. zarządzanie marketingowe: - szerokie rozumienie, upowszechnienie na wszystkich szczeblach firmy (organizacji)

T. Levitt

- „każda firma prowadząca biznes nie może myśleć o sobie jako o producencie i sprzedawcy produktów i usług, lecz jako nabywcy przychylności konsumentów…”


Strategiczny i operacyjny wymiar zarządzania marketingiem:

 • decyzje strategiczne

 • decyzje operacyjne

 • ich wzajemne związki i zależności:  optymalizacja decyzji i zarządzania.

Decyzja strategiczna:

 1. Dotyczy całego przedsiębiorstwa

 2. Decyzje mają szczegółowy ciężar gatunkowy.

 3. Mają długi horyzont czasu

 4. Znacząca wielkość niezbędnych nakładów

 5. Długi okres ujawniania się efektów:

- poszczególnych rynków;

- poszczególnych produktów

- SJB

- poszczególnych narzędzi marketingu (np..: strategia dystrybucji).


Proces zarządzania marketingiem

 • zarządzanie strategiczne a marketing strategiczny – czy synonimy?

 • przesłanki rozwoju marketingu strategicznego

Zarządzanie marketingiem to:

- proces;

- zbiór procedur

- zbiór instrumentów

- zbiór decyzji

Fazy (etapy, ogniwa) procesu zarządzania marketingiem:


 1. Analiza sytuacji decyzyjnej przedsiębiorstwa – diagnoza i ustalenie możliwości funkcjonowania i rozwoju;

 2. Planowanie marketingu – formułowanie koncepcji i środków realizacji;

 3. Organizowanie działań marketingowych – organizacja statyczna i dynamiczna: struktury, instrumenty, wzorce, procedury i standardy

 4. Bieżące kierowanie – realizacja ustaleń, koordynacja, motywowanie, eliminacje zakłóceń.

 5. Kontrola – ocena stopnia realizacji ustaleń, wnioski i korekta.

Misja i Rynek przedsiębiorstwa: 1. Istota i znaczenie misji firmy

 2. Pojęcie i struktura rynku przedsiębiorstwa:

- wymiar podmiotowy rynku:

- wymiar przedmiotowy rynku:

- wymiar przestrzenny rynku


 1. Pole rynkowe i strategiczna jednostka biznesu – SJB

Misja – ogólna postać kategorii, celu działania przedsiębiorstwa, instytucji


Wizja – obraz rzeczywistości w bliższej lub dalszej perspektywie, koncepcja modelowa przyszłej organizacji i pożądanego rozwoju firmy.

Odnosi się do wykorzystania zasobów firmy w przyszłości (koncepcja potencjału – R. Koch)


Misja – posłannictwo pełnione przez osobę, organizację, specyficzną wola przedsiębiorstwa, ma być wyrazem jej odrębności, tożsamość i sens istnienia.

 1. Deklaracja misji określa rodzaj działalności firmy. Wskazuje na potencjalnych klientów oraz rynki, które firma zamierza obsługiwać. Odpowiada na pytanie: w jakiej dziedzinie biznesu firma będzie się specjalizować.

 2. Misja to specyficzny powód istnienia organizacji, wyróżniający ją od innych (J.A.F Stoner, Ch. Wankel)

Winna zawierać odpowiedź na pytanie:

 • co jest przesłanką istnienia firmy, co jest jej głównym celem

 • jakie specyficzne cechy charakteryzują firmę

 • kim są i kim być powinni główni klienci firmy

 • jakie będą i są główne wyroby firmy

 • jakie są podstawowe wartości, aspiracje i priorytety firmy.

Ujęcie tradycyjne misji – nacisk na: rodzaj działalności i produkty

Ujęcie marketingowe: akcent na:

- potrzeby, wartości i oczekiwania nabywców oraz

- sposób ich zaspokojenia przez przedsiębiorstwo.

Przedsiębiorstwo: jego tożsamość – strategie, struktury decyzje i zasoby działania;

Otoczenie: mikro i makro (bliższe i dalsze): wartość rynkowa, wizerunek, pozycja rynkowa i szanse dalszego rozwoju.


Znaczenie misji:

 • wyznacza rolę przedsiębiorstwa w gospodarce, w życiu społecznym

 • określa, czyje potrzeby (jakiej grupy klientów) firma będzie chcieć zaspokoić

 • precyzuje szczególne istotne wartości (korzyści) dla nabywców, oferowane przez firmę

 • definiuje główne rynki, stanowiące źródło dochodów przedsiębiorstwa

 • wyznacza obszar (domenę) aktywności rynkowej firmy i stwarza przesłanki ukształtowania strategii marketingowej i kompozycji 4xP (5xP)

Przykłady misji:

Ford Motor Company:

„… jesteśmy światowym liderem przemysłu motoryzacyjnynego. Przewodzimy również w innych dziedzinach, takich jak produkcja lotnicza, komunikacja….

Naszą misją jest ciągłe doskonalenie wyrobów i usług, zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami klientów. Dzięki temu możemy rozwijać nasza firmę, przynosząc satysfakcjonujące zyski naszym akcjonariuszom…”

ComArch S.A.

„… liderem w dziedzinie nowoczesnych systemów i technologii informatycznych, dostawcą kompleksowych rozwiązań dla sektorów: finansowego, telekomunikacyjnego i przemysłowego…”

Taksówkarz w Nowym Jorku:

„… cześć! Nazywam się G. Walter. Jestem teraz Twoim kierowcą. Zamierzam zawieść Cię na wskazanie miejsce bezpiecznie, wygodnie i na czas…”
2. Pojecie i struktura rynku przedsiębiorstwa
Definicje rynku ekonomii:


 • układ trzech zmiennych: podaży, popytu i ceny;

 • całokształt warunków transakcji sprzedaży.

W marketingu: - trzy wymiary definiowania rynku przez przedsiębiorstwo:

* podmiotowy

* przedmiotowy

* przestrzenny

Podmiotowy wymiar rynku:


 • charakterystyczny i specyficzny dla marketingu sposób definiowania rynku przez przedsiębiorstwo:

- „mój rynek – to moi klienci”

* określenie podmiotowe rynku – to wskazanie rodzaju nabywców (konsumentów) tworzących popyt wraz z:

* szeroką charakterystyką kupujących - ich wielkości, potrzeb, możliwości zakupowych, zróżnicowania

* dokonaniem segmentacji rynku !


3. Pole rynkowe strategiczna jednostka biznesu

Pole rynkowe – • suma” wszystkich rynków przedsiębiorstwa o zróżnicowanycm obszarze (przedmiocie) działalności

 • jest podstawą do całości analizy sytuacji marketingowej w wymiarze strategicznym

 • przedmiotem oceny – sytuacja na każdym rynku przy uwzględnieniu ich wzajemnych powiązań

Przestrzenny wymiar rynku: • trzeci wymiar definiowania rynku

 • przestrzenny zasięg rynku

 • dla firm produkcyjnych – kwestia stosunkowo prosta: rynek regionalny, krajowy, międzynarodowy

 • dla firm usługowych – handlowych – sprawa „granic” bardzo złożona:

jaki jest promień obsługi sklepu, banku, uczelni
Przedmiotowy wymiar rynku:

 • istota przedmiotowego definiowania rynku nie łączy się z produktem (!) lecz jego funkcjami użytkowymi – stopniem zaspokojenia potrzeb:

 • szybkie zmiany w tym zakresie w wyniku postępu technicznego, skracają cykl życia, szerokich możliwości substytucji, globalizacji rynków

 • dotyczy określonego produktu lub grupy produktów będących względem siebie w układach substytucyjnych i komplementarnych,

 • rynek w wymiarze przedmiotowym wymaga spojrzenia poprzez pryzmat potrzeb, a nie konkretnej branży, surowca, technologii itp.

1. Przedmiot i zakres analizy


Szerokość i głębokość analizy zależy od:


 1. możliwości i aspiracji firmy:

przetrwanie  rozwój

 1. tendencji rozwojowych w gospodarce (rynku)

Stagnacja gospodarki  rozwój


Przedmiot analizy:

- poprawne zdefiniowanie w 3 wymiarach rynek (obecny i potencjalny)

- przyczyny, uwarunkowania i tendencje rozwoju

Cele analizy rynku:

- rozpoznanie warunków i możliwości rozwoju przedsiębiorstwa


Analiza rynku w zarządzaniu marketingiem

  1. Przedmiot i zakres analizy

  2. Jakościowa analiza rynku

  3. Ilościowa analiza rynku

  4. Analiza sytuacji konkurencyjnej


Proces zarządzania marketingiem

w przedsiębiorstwach i zróżnicowanej działalności przebiega w trzech poziomach: 1. firmy jako całości

 2. Strategicznych jednostek biznesu

 3. produktu jako elementu SJB lub określonej dziedziny działalności firmy

Cechy SJB:

 • jednorodność SJB z punktu widzenia struktury rynku i warunków skutecznego marketingu;

 • koncepcja, liczba i rodzaj SJB nie są pochodną podziału formy na wydziały, oddziały czy określonych kryteriów technologii, branży, lokalizacji

 • pojedynczy biznes lub zbiór powiązanych interesów, które mogą być planowane oddzielnie w stosunku do reszty przedsiębiorstwa,

 • jednostka mająca swoich konkurentów

 • jednostka o znacznym stopniu samodzielności, której kierownictwo jest odpowiedzialne za planowanie strategiczne i uzyskiwanie rezultaty (ocena strategiczna)

SJB

celowo ukształtowana i wyodrębniona organizacyjne dziedzina interesów przedsiębiorstwa (domena)

względnie jednorodną z punktu widzenia zarządu strategicznego (moduły: produkt  rynek)

Rynek 1


Rynek 2

Rynek 3
  

POLE rynkowe

Pole rynkowej aktywności przedsiębiorstwa

Pole rynkowe przedsiębiorstwa
Istota:


 • rynek musi być precyzyjnie zdefiniowany w odniesieniu do jednorodnej działalności (!) (jeden produkt przeznaczony dla jednej, danej grupy nabywców

 • Pole rynkowe firm prowadzących różne rodzaje działalności jest szersze i bardziej złożone

Rodzaje – aspekty analizy rynku: • analiza jakościowa rynku

 • analiza ilościowa runku

Cele jakościowej analizy rynku: • charakterystyka nabywców i konsumentów (rodzaj, potrzeby, preferencje, motywy i uwarunkowania zachowań rynkowych)

 • wyodrębnienie i opis segmentów rynku

 • rozpoznanie kanałów rynku

 • rozpoznanie natężenia i charakteru konkurencji

Cele ilościowej analizy rynku

Określenie, ocena:


 • wielkości i pojemności rynku

 • dynami rynku

 • cenowej struktury rynku

 • rentowności działalności na danym rynku

3.1 Wielkość i pojemność rynku


Podstawowe charakterystyki ilościowe rynku:

- wielkość, pojemność oraz chłonność rynku


1. Wielkość rynku

* ilościowy stan rynku (wielkość sprzedaży) w danym momencie lub danym okresie (np. ilość sprzedanych samochodów w Polsce w ubiegłym roku, ilość studentów w Polsce pod konie 31.01. br)


Mierniki wielkości rynku:

 • liczba osób fizycznych (konsumentów danego dobra)

 • liczba gospodarstw domowych

 • liczba instytucji różnego rodzaju, generujących zapotrzebowanie na dobra i/lub usługi

 • liczba wytwórców określonego rodzaju produktu

2. Pojemność rynku:

 • to wielkość zakupów danego produktu, usługi (pod warunkiem dostatecznej podaży!)

 • pojemność wyraża natężenie popytu w danym czasie i na określonym rynku

 • niedostateczna podaż – chłonność rynku

3. Chłonność rynku:

 • to ilościowe relacje między popytem a podażą

 • wskazuje na względną łatwość lub trudność sprzedaży na danym rynku:

 • duża chłonność – łatwość sprzedaży (i odwrotnie)

3.1 Relacje podaży i popytu – są płaszczyzną odmiennych ocen rynku:

 • rynek w pełni nasycony, niewielka chłonność, niewystarczający perspektyw rozwoju, albo

 • rynek bardzo chłonny, dający szanse dużego sukcesu

3.2 Dynamika rynku:

 • to kierunek i intensywność zmian rynku (jego wielkości rynku i jego pojemności) w dwóch wymiarach:

- dotychczasowy, poprzedzający moment analizy, oraz

- prognostyczny (jaki będzie rynek w przyszłości)

Przyczyny zmian wielkości rynku:


 • czynniki demograficzne

 • zmiany strukturalne w gospodarce

 • postęp techniczny i technologiczny

 • integracja z rynkami zagranicznymi

Przyczyny zmian popytu (wielkości sprzedaży):

 • uwarunkowania popytowe

 • uwarunkowania podażowe

Mierniki dynamiki rynku:

 • wskaźniki dynamiki o postawie stałej

 • wskaźniki dynamiki o postawie zmiennej

 • wskaźniki dynamiki o postawie średniorocznej (dla okresu lat….)

Relatywizm oceny dynamiki rynku

porównanie do wskaźników: - w branży; - w całej gospodarce … i innych płaszczyzn odniesienia:

wskaźnik względnej dynamiki rynku – jego interpretacja!
3.3 Cenowa struktura rynku

Struktura ta obejmuje trzy segmenty (części) rynku: • rynek górny (rynek cen wysokich – Premium)

 • rynek średni

 • rynek dolny (cen niskich)

Zakres analizy cenowej struktury rynku:

 • ustalenie cen maksymalnych i minimalnych na rynku danego produktu i na danym rynku geograficznym

 • ustalenie rozmiarów sprzedaży odpowiadającej poszczególnym poziomom cen

 • oszacowanie wielkości i pojemności poszczególnych segmentów cenowych

3.4 Rentowność i wartość rynku

Cele:


 • oszacowanie przeciętnej stopy zysku z działalności na danym rynku (dotychczas lub w przyszłości)

 • ustalenie minimalnej skali produkcji i sprzedaży dla osiągnięcia opłacalności działania (BEP – próg rentowności)

 • sprowadzenie poziomu kosztów jednostkowych do porównywalności z konkurentami

Mierniki rentowności i wartości rynku:

 • przeciętna stopa zysku

 • zysk netto (i mierniki pochodne)

 • poziom kosztów

 • zyskowność sprzedaży

 • marża brutto: różnica miedzy przychodem netto a kosztami zmiennymi

Interpretacja: wkład danej „jednostki” – produktu, grupy produktów, jednostki organizacyjnej, SJB, rynku w pokrycie kosztów stałych przedsiębiorstwa
4. Analiza sytuacji konkurencyjnej
4.1. Wymiar konkurencji:

Wymiary konkurencji:

- przedmiotowa (dobra, usługi)

- podmiotowa (producenci, sprzedawcy)

Konkurencja jako cecha mechanizmu rynkowego:


 • Rywalizacja o miejsce w decyzjach zakupowych nabywców

 • Przesłanka konkurencji: substancja produktów w zaspokojeniu potrzeb:

- substancja bliższa (bezpośrednia)

- substancja dalsza


Rozpoznanie sytuacji konkurencyjnej w sektorze wymiarze przedmiotowym:

 • identyfikacja firm oferujących substytuty bliskie, a także dalsze,

 • identyfikacja zachowań nabywców !!!, które wyznaczają zakres alternatyw produktów, zaspokajających daną potrzebę (potrzebę pisania, słuchania „radia” itp.)

 • określenie granic sektora konkurencyjnego (kto z kim rywalizuje, jakimi produktami)

 • określenie własnej pozycji rynkowej firmy na tle zaspakajanej potrzeby i pozycji konkurentów

4. Analiza tendencji zmian w otoczeniu przedsiębiorstwa 1. Struktura otoczenia marketingowego przedsiębiorstwa

 2. Cele i zakres analizy zamian w otoczeniu ogólnym – makrootoczeniu

 3. Cele i zakres analizy tendencji rozwoju rynku

 4. Metody analizy zmian w otoczeniu

Struktura otoczenia przedsiębiorstwa:

Makrootoczenie

Otoczenie ogólne Wpływ na firmę:

 • pośredni

 • widoczny w długim okresie

Mikrootoczeniu

Otoczenie bezpośrednie Wpływ na firmę:

 • bezpośredni

 • widocznym w krótkim okresie

Elementy makrootoczeniu:

- demograficzne

- ekonomiczne

- polityczno – prawne

- techniczne (technologiczne)

- przyrodnicze

- kulturowe

Elementy mikrootoczeniu: • nabywcy (klienci, konsumenci)

 • konkurenci

 • dostawcy

 • pośrednicy w kanałach dystrybucji

 • instytucje zaufania publicznego

2. Cele i zakres analizy zmian w otoczeniu ogólnym - makrootoczeniu

1) synteza obserwacja zmian – obiektywną potrzebą i koniecznością zarządzania strategicznego

2) uświadomienie wielości czynników wpływających na działalność firmy

3) identyfikacja czynników otoczenia, które istotnie kształtują sytuacje w sektorze (na danym rynku) – obecnie i w przyszłości

4) uświadomienie możliwych, potencjalnych zagrożeń dla firmy ze strony otoczenia,

5) określenie możliwych szans dalszego rozwoju firmy w warunkach ciągłych zmian otoczenia.jedyną stałą we współczesnym biznesie jest – zmiana”
Charakter zmian w otoczeniu:

- zmiany ciągłe;

- zmiany nieciągłe;

Zmiany ciągłe: 1. oddziałują stopniowo w długim okresie

 2. są w dużym stopniu przewidywalne

 3. są możliwe do ekstrapolacji (prognozowaniu – szeregi czasowe, trendy rozwoju)

 4. mają charakter „systematyczny” wymagające ciągłego przystosowania, adaptacji

Przykłady zmian ciągłych:

 1. proces starzenie się społeczeństwa

 2. malejący przyrost naturalny

 3. zmniejszająca się liczba zawieranych małżeństw przy wzrastającej liczbie gospodarstw domowych

 4. dyfuzja zachodnich stylów życia i pracy

 5. otwartość dla kultury zachodniej zwłaszcza amerykańskiej

 6. zmieniający się stosunek do tradycyjnych wzorców życia, do religii, autorytetów

 7. syndrom „globalnej wioski” – procesy globalizacji

 8. rozwój informatyki – komputeryzacji

 9. powstanie i dynamiczny rozwój Internetu

 10. rozwój elektroniki, automatyzacji, minimalizacji

 11. rozwój biotechnologii

 12. szybkość procesu dyfuzji innowacji w skali globalnej

Zmiany nieciągłe:

 • występują nagle, często w sposób przypadkowy

 • czas, charakter i skala wystąpienia są trudnoprzewidywalne

 • mają charakter potencjalny, prawdopodobny

 • stwarzają ryzyko, ale i zarazem szanse

 • wymagają szybkiego reagowania

Przykłady zmian nieciągłych: 1. pojawienie się przełomowych innowacji technicznych technologicznych (Internet, sieć telefonii mobilnej GSM lub UMTS)

 2. gwałtowne ożywienie lub załamanie koniunktury gospodarczej

 3. fuzje i przejęcia firm, alianse strategiczne (np. miedzy dotychczasowymi konkurentami

 4. zaskakujące zmiany polityczne, konflikty zbrojne, akty terrorystyczne

Reakcja przedsiębiorstwa wobec zmian nieciągłych:

 • czy zmiany nieciągłe przekreślają sens planowania strategicznego?

 • zarządzanie kryzysem (zarządzanie w sytuacji kryzysowej) i

 • tworzenie alternatywnych programów działania

3. Cele i zakres analizy tendencji rozwoju rynku

Każdy rynek produktowy ma „swoją historię”, określoną przez fazy rozwoju: 1. tworzenia – powstania rynku

 2. wzrostu

 3. dojrzewania

 4. schyłku

Cykl życia rynku a cykl życia produktu:

 • Podobieństwa ale nie tożsamość !!!

 • Cykl życia rynku jest z reguły znacznie dłuższy i ma charakter bardziej ogólny w stosunku do cyklu życia produktu

Skuteczność lokowania nowych produktów na rynku – doświadczenia handlu niemieckiego

Grupy produktów

Nowe produkty R- 1

Z tego w ciągu 4 lat ubyło:

„Stopa ubytku” w %

lody

33

19

58

sery

25

17

65

mięso i wędliny

49

39

80

przyprawy i sosy

101

81

81

napoje bezalkoholowe

34

30

88

przetwory owocowo-warzywne

32

21

97

herbata

43

42

98

OGÓŁEM

1134

965

85 %

Powstanie i dynamika rozwoju rynku mediów:

Liczba lat, w jakich media zdobyły rynek 50 milionów nabywców (odbiorców):


 • radia – 40 lat

 • telewizja – 13 lat

 • komputer osobisty – 16 lat

 • TV kablowa – 10 lat

 • Internet – 5 lat

 • MP3 – 5 lat

4. Metody analizy zmian w otoczeniu:a) ilościowe * bezscenariuszowe

b) jakościowe * scenariuszowe
Metody ilościowe:

Służą do pomiaru mierzalnych zmian ciągłych: 1. badanie i ekstrapolacja trendu

 2. badanie zależności przyczynowo – skutkowych (korelacja)

 3. metody wielowymiarowe, sieci neuronowe

 4. metody symulacji przebiegu procesów rynkowych itp..

Metody jakościowe:

 1. metody logicznej analizy i oceny

 2. metody wykorzystania wiedzy i doświadczenia ekspertów (techniki heurystyczne, inwentyczne. np.:

- burza mózgów

- technika Gordona

- technika delficka i inne

Metody bezscenariuszowe:

Istota:


 • ustalenie jednej wersji potencjalnych możliwości zmian otoczenia – rozwoju sytuacji na danym rynku – na podstawie dotychczasowych trendów rozwoju (ekstrapolacja funkcji trendów)

Metody scenariuszowe:

Istota:


 • opracowanie kilku możliwości, potencjalnych scenariuszy rozwoju sytuacji w otoczeniu, rozwoju rynku itp.

Scenariusze zmian otoczenia

 1. optymistyczny

 2. pesymistyczny

 3. obarczony „niespodziankami”

 4. najbardziej prawdopodobny

Etapy analizy scenariuszowej:

 1. identyfikacja struktury otoczenia (ilości potencjalnych składników)

 2. przyjęcie skali oceny znaczenia analizowanych czynników

 3. ocena siły wpływu i prawdopodobieństwa wystąpienia zmian w poszczególnych czynników

 4. uporządkowanie przewidywanych zmian i sporządzenie scenariuszy i rozwoju sytuacji

 5. zestawienie zbiorcze w postaci tabeli (wykresu) i ukazanie możliwego wpływu badanych czynników na przyszły kształt i rozwój sytuacji na rynku i dla przedsiębiorstwa.

5. Rynkowe aktywa przedsiębiorstwa  1. Istota i znaczenie

  2. Udział w rynku

  3. Atrakcyjność oferty

  4. Cenowa pozycja firmy

  5. System dystrybucji

  6. Aktywa promocyjne

  7. Wykorzystanie metody ABC w ocenie rynkowych aktywów przedsiębiorstwa

1. istota i znaczenie

* pojecie aktywów marketingowych (rynkowych):

Zbiór wszystkich elementów kształtujących wartość rynkową przedsiębiorstwa i współtworzące jego siłę konkurencyjną

Aktywa marketingowe – refleksja nad istotą:

* T. Watson, były szef IBM:

„…sukces w dużo większm stopniu zależy od podstawowych wartości ducha ożywiającego przedsiębiorstwo niż od jego zasobów technicznych i finansowych, struktury, innowacji czy sposobów organizowania…”


Struktura aktywów marketingowych:

  1. wielkości finansowo-rynkowe, odzwierciedlające w bilansie firmy wartość, strukturę i ruch zasobów

  2. system zarządzania przedsiębiorstwem

  3. zasoby pracy

  4. aktywa rynkowej pozycji przedsiębiorstwa, będące wyrazem jego silnych i słabych stron: udziału w rynku, atrakcyjność i cenowa pozycja produktów, system dystrybucji, aktywa promocyjne, marka firmy i jej rynkowy wizerunek

  5. kapitał intelektualny przedsiębiorstwa

Aktywa marketingowe:

Związki i zależności:

Zasoby firmy  Decyzje o wykorzystaniu  Rezultaty:


       • udział w rynku

       • atrakcyjność produktu

       • system dystrybucji

       • promocja

       • wizerunek rynkowy

       • pozostałe komponenty

Aktywa w firmie o orientacji:

 1. produkcyjnej: majątek trwały

 2. marketingowej: Rynek (nabywca, kontrahenci, marka, wizerunek)

Znaczenie aktywów – podstawowe refleksje:

 1. między różnymi składnikami aktywów zachodzą ścisłe związki

 2. aktywa rynkowe odbijają sprawność zarządzania firmą

 3. ich znaczenie jest tym większe im trudniejszy jest rynek przedsiębiorstwa

 4. aktywa rynkowe w długiej perspektywie określają możliwości rozwoju – są bowiem nie tylko konsekwencją decyzji o wykorzystaniu zasobów, ale ich podstawą

2. Udział w rynku

Istota:


 • udział w rynku wyraża ilość (wartość) sprzedaży przedsiębiorstwa na danym rynku w danym okresie w stosunku do sprzedaży pozostałych sprzedawców

 • wyraża, jaką część popytu na danym rynku przestrzennym zaspakaja przedsiębiorstwo

 • jest jednym z głównych celów marketingu

 • może być odnoszony tylko do SJB (bardzo ważne przy szerokim asortymencie – dywersyfikacji produkcji)

 • jest podstawą oceny pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa na rynku

 • relatywizm oceny udziału w tynku: bardzo ważny, zwłuszcza przy stosunkowo niewielkim wskaźniku i stopniu koncentracji podaży

 • czy udziały w rynku na poziomie:

 • 2%

 • 14%

 • 37%

 • są duże?

Znaczenie udziału w rynku:

 1. jest jednym z głównych aktywów marketingowych i decyduje o pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa

 2. na płaszczyźnie ekonomicznej: zwiększenie udziału w rynku towarzyszy zwykle obniżanie kosztu jednostkowego (krzywa doświadczenia, zasada ekonomii skali)

 3. udział w rynku dodatnio i istnie koreluje ze stopą zwrotu kapitału (ROI) oraz płynnością finansową

 4. udział w rynku służy ocenie rzeczywistej pozycji, planowania celów i kontroli ich realizacji

 5. miernik udziału w rynku jest niewrażliwy na wahania koniekturalne i zjawisko inflacyjne (deflacyjne)

Pytania:

 • czy udział w rynku mierzy tylko stronę ilościową marketingu przedsiębiorstwa?

 • czy przedsiębiorstwo o najwyższym udziale w rynku jest „najlepsze”?

Udział rozgłośni radiowych w rynku ogólnopolskim (12’2007-02’2008) – dane SMG/KRC

 1. RMF MF – 27,7%

 2. Radio Zet - 22,2%

 3. Pakiet Eska [38] - 11,8%

 4. Trójka – PR – 5,7%

 5. Jedynka – PR – 4,8%

 6. Pakiet niezależnych[44] – 4,6%

 7. Pakiet Agora [27] – 4,1%

 8. Pakiet Złote Przeboje [18] – 2,7 %

3. Atrakcyjność oferty produktowej

Istota:


 • to ocena sumy korzyści, stwarzanych nabywcy przez oferowany produkt

 • to stosunek „korzyści” do „uciążliwości” (kosztów) zakupu i użytkowania produktu

Atrakcyjność oferty produktowej – kawa – pozycjonowanie – wizerunek:

Jak zrobić kawę, której:

- smak rozpala wyobraźnię,

- aromat budzi pragnienie, a

- każdy łyk pieści zmysły?

Jak zrobić taką kawę…?

„… wsyp do filiżanki 1. łyżeczkę Nescafe Gold i zlej gorącą, ale nie wrzącą wodą…”

Najbardziej wartościowe marki na świecie:Marka

Wartość w mld. USA

Coca cola

70,5

Microsoft

65,2

IBM

51,2

GE

42,3

Intel

31,11

Nokia

29,5

Disney

28,0

McDonald’s

24,7

Marlboro

22,2

Mercedes

21,4

Najbardziej wartościowe marki na świecie (wg Millward Brown Optimom – BrandZ (22.04.2008)Marka

Wartość w mld. USA

Gogle

80,6

GE

71,4

Coca-cola

58,2

China Mobile

57,2

IBM

55,3

Apple

55,2

McDonald’s

49,9

Nokia

43,9

Marlboro

37,3

6. Analiza obecnej struktury działalności i perspektyw rozwoju firmy  1. Analiza cyklu życia produktu

  2. Analiza portfelowa strategicznych jednostek biznesu – macierz BCG

  3. Analiza SWOT/TOWS

1. Analiza struktury działalności poprzez pryzmat cyklu życia produktu:

Istota:


 • graficzny obraz natężenia sprzedaży produktu w czasie - 4 lub 5 faz

sprzedaż

czas


wprowadzenie wzrost dojrzałość/ nasycenie spadek
Znaczenie analizy cyklu życia:

  1. pomoc w podejmowaniu decyzji strategicznych dotyczących zakresu działania i oferowania zestawu produktów

  2. dostosowanie działań marketingowych do potrzeb rynku, tendencji jego rozwoju

Rodzaje cyklu życia produktu na rynku:

 • cykl klasyczny

 • recykl

 • cykl produktu poddawanego modyfikacjom

 • cykl życia produktu modnego

 • cykl produktu – „sezonowe dziwactwo”

2. Analiza portfelowa strategicznych jednostek biznesu

Macierz (analiza) BCG

Inne rodzaje analiz portfelowych – m. In.:

Macierz General Electric (macierz MC Kinsey’a = macierz atrakcyjności rynku)7. Formułowanie marketingowej strategii funkcjonowania i rozwoju 1. Istota i znaczenie strategii rozwoju

 2. System i struktura celów przedsiębiorstwa

 3. Luka rozwojowa a strategia rozwoju

 4. Macierz Ansofta jako podstawa formułowania strategii rozwoju

1) Istota i znaczenie strategii rozwoju: • główna linia i zbiór sposobów postępowania nastawionych na osiągnięcie podstawowych celów zdefiniowanych prze misję przedsiębiorstwa (instytucji)

 • wzorzec rozwoju organizacji ( A.D. Handler, jr).

 • działania zmierzające do najbardziej korzystnego wyróżnienia się przedsiębiorstwa na tle swoich konkurentów (K. Ohmae)

 • opis czynności związanych z odległym horyzontem w czasie, zarówno z punktu wykonania jak i spodziewanych efektów (J.A. Stoner, Ch. Wankel)

 • zbiór podstawowych – średnio i długookresowych zasad działania, wyznaczających ramy aktywności rynkowej przedsiębiorstwa

Strategia w koncepcji marketingowej przedsiębiorstwa:

Misja - cele główne (kierunkowe)

STRATEGIEKompozycja marketingu – MIX

Znaczenie strategii rozwoju:

 • wyznacza cele długookresowego rozwoju

 • ukazuje zasady – ramy ich realizacji

 • jest płaszczyzną wszelkich decyzji

 • stanowi kryterium alokacji zasobów

 • integruje załogę przedsiębiorstwa wokół celów

 • jest płaszczyzną budowania przewagi konkurencyjnej

2. System i struktura celów przedsiębiorstwa

 • pojecie celu: antycypowany, przyszły stan rzeczy, korzystny dla podmiotu działania i ukierunkowujący jego działanie…

 • cel przedsiębiorstwa: zysk jako cel główny, zapewniający reprodukcje roszczeniową - ?

 • zysk jako miernik sprawności działania – w jakim okresie?

 • nie jeden, lecz wiele różnych celów przedsiębiorstwa o różnej strukturze hierarchicznej i relacjach hierarchicznych

Podział celów przedsiębiorstwa

Ze względu na:

1. na stopień ogólności: • cele kierunkowe – misja, osobowość, podstawowe zasady działania

 • cele konkretne (są określone co do istoty – co? miejsca, terminu, nakładów itp…) – tworzą określona strukturę, katalog celów

2. na czas:

 • cele strategiczne (długookresowe, cele kierunkowe)

 • cele operacyjne (krótkookresowe, konkretyzowane)

3. ze względu na poziom zarządzania:

 • cele ogólne całego przedsiębiorstwa

 • cele poszczególnych dziedzin funkcjonowania

 • cele SJB

 • cele związane z poszczególnymi instrumentami działania

4. ze względu na współzależność:

 • cele nadrzędne i podrzędne

 • cele główne i uboczne

 • cele komplementarne

 • cele konkurencyjne (wewnątrz firmy)

 • cele neutralne

Struktura celów przedsiębiorstwa:

- rynkowe, marketingowe

- finansowe

- ekonomiczne

- społeczne, socjalne

- pozostałe
Cele rynkowe (marketingowe)

Katalog celów: • udział w rynku

 • obrót (wartość sprzedaży, przychodów)

 • wizerunek

 • wejście na nowe rynki, w tym zagraniczne

 • …..

Cele ekonomiczne, finansowe

Katalog celów: • zysk

 • rentowność sprzedaży

 • stopa zysku

 • rentowność kapitału

 • wzrost wartości rynkowej przedsiębiorstwa

 • ….,

3. Luka rozwojowa a strategia rozwoju • cele kierunkowe i struktura celów – podstawa wyboru optymalnej (najlepszej) strategii rozwoju przedsiębiorstwa

 • trzy kluczowe, strategiczne pytania:

  1. w jakim stopniu dotychczasowy profil i sposób działalności: produkty, rynki, ceny, kanały dystrybucji, strategia promocji – może zapewnić realizację przyjętych celów? – możliwość wystąpienia luki rozwojowej

  2. z jakich dziedzin działalności (np. produktów) przedsiębiorstwo powinno się wycofać, dążąc do optymalnego wykorzystania zasobów?

  3. jakie nowe obszary działań należy uruchomić, aby osiągnąć założone cele?


Strategiczna luka rozwoju przedsiębiorstwa

To różnica pomiędzy: • linią celu (celów – wielkości pożądanych, planowanych) a

 • linią obecnych możliwości ich realizacji (osiągnięcia celów)

Przyczyny luki rozwoju:

 • projekcja przyszłości przy założeniu dotychczasowego sposobu działania

 • dążenie do tworzenia atrakcyjnej wizji rozwoju

 • zmiana otoczenia: starzenie się moralne produktów, postęp techniczny

 • Cd

W takich warunkach może się pojawić spodkowa tendencja „wyników działalności” – ograniczonych możliwościach osiągnięcia celów, co – przy aspiracjach rozwojowych kierownictwa firmy – tworzy określoną różnicę – lukę rozwojową.

Konsekwencje luki rozwojowej:

- luka ujawnia skalę problemów do rozwiązania:


 • strategicznych ( luka strategiczna) i

 • operacyjnych (luka operacyjna)

Np.:

 • „luka organizacji EURO 2021

 • luka internacjonalizacji i wejścia firmy na rynki zagraniczne

Luka jest zasadniczym problemem dla formułowania strategii rozwoju:

- „domknięcie” (likwidacja) luki to: 1. poszukiwanie realnych możliwości rozwoju firmy lub

 2. obniżenie zakładanych celów

tkwią one w polu rynkowej aktywności firmy – macierz Ansoffa
4. Macierz Ansoffa jako podstawa formułowania strategii rozwoju

Macierz Ansoffa – to teoretyczna podstawa rozwiązania problemu luki strategicznej i kształtowania pola rynkowego przedsiębiorstwa

Kierunki kształtowania pola rynkowego i rozwoju firmy – opcje strategiczne (strategie) w macierzy Ansoffa:


 • penetracja rynku

 • rozwój rynku

 • rozwój produktu

 • dywersyfikacja

Produkty

Rynki

Dotychczasowe

Nowe

Dotychczasowe

Penetracja rynku

Rozwój rynku

Nowe

Rozwój produktu

Dywersyfikacja

Strategia dywersyfikacji to:

Rozszerzenie dotychczasowego zakresu działania przedsiębiorstwa:


 • wejście na nowe rynki z nowymi (dla firmy) produktami

 • najdalej idący i najtrudniejszy wariant strategii kształtowania pola rynkowego i zamknięcia luki rozwoju

Warianty strategii dywersyfikacji:

 • pozioma ( rozszerzenie pola o produkty pokrewne)

 • pionowa (podejmowanie działalności, stanowiącej ogniwo: poprzednie (dywersyfikacja wstecz) lub następne (dywersyfikacja wprzód) w stosunku do obecnego obszaru aktywności firmy

 • równoległa (zupełnie nowy rodzaj działalności)

8. Planowanie marketingu   1. funkcje planu marketingowego

   2. struktura planu marketingowego

   3. planowanie strategiczne (plan strategii)

   4. planowanie operacyjne

1. Funkcje planu marketingowego

Definicja planu marketingowego:

Zbiór ustaleń (decyzji) dotyczących celów rynkowych przedsiębiorstwa i sposobów ich osiągnięcia.

Funkcje planu marketingowego: • koordynacyjna

 • weryfikacyjna

 • kontrolna

 • zasileniowo-informacyjna

 • motywacyjna

Znaczenie planu marketingowego

2. Struktura planu marketingowego

Ramowy układ typowego planu:

Plan marketingowy: 1. Zagadnienia wstępne

 2. Analizy i prognozy

 3. Plan właściwy

 4. Zagadnienia kontroli wykonywania planu

Struktura szczegółowa PM: 1. Streszczenie dla kierownictwa (jakie funkcje?)

 2. Ocena bieżącej sytuacji marketingowej firmy

 3. Analiza możliwości rozwojowych (szans i zagrożeń w otoczeniu)

 4. Cele główne

 5. Strategia marketingowa

 6. Program działania

 7. Przewidywane wyniki finansowe

 8. Kontrola

3. Panowanie strategii marketingowej

Plan Strategii


 1. Strategia oddziaływania na klientów

 2. Strategia konkurencji

 3. Strategia współpracy z uczestnikami kanałów rynku

9. Organizacja marketingu   1. znaczenie organizacji w marketingu

   2. ewolucja organizacji marketingu w przedsiębiorstwie

   3. modele organizacji służb marketingowych

1. Znaczenie organizacji w marketinguWymagania stawiane organizacji marketingu:

 • tworzenie warunków dla integracji działań marketingowych

 • zachowanie elastyczności działania

 • stymulowanie twórczych, innowacyjnych postaw i zachowań

 • zapewnienie właściwej specjalizacji pracowników

Rola organizacji marketingu • na poziomie całego przedsiębiorstwa – jakie miejsce w S-O ma zająć komórka zajmująca się marketingiem?

 • na poziomie komórki marketingu – według jakich kryteriów dokonywać podziału pracy wewnątrz komórki? Jakie przyjąć zależności służbowe?


Organizacja marketingu – podstawowe aspekty

 • statyczna – struktury organizacyjne, zależności służbowe, układy kompetencji itd.,

 • dynamiczna – organizacja procesów, programów, kampanii itd.

Od czego zależy organizacja marketingu?

A. Uwarunkowania wewnętrzne: • wielkość przedsiębiorstwa

 • misja i strategie marketingowe przedsiębiorstwa

 • styl zarządzania

 • kwalifikacje pracowników

B. Uwarunkowania zewnętrze

 • charakter i wielkość obsługiwanych rynków

 • stopień nasycenia rynku i charakter konkurencji

 • rozwój rynku „usług marketingowych” (doradczych, system instytucji wspomagających marketing)

2. Ewolucja organizacji marketingu w przedsiębiorstwie

   1. prosty” dział sprzedaży (=dział marketingu?)

   2. dział sprzedaży z pomocniczymi funkcjami marketingu

   3. samodzielny dział marketingu

   4. nowoczesny dział marketingu realizujący wszystkie funkcje marketingowe

3. Modele organizacji służb marketingowych

    1. struktura zorientowana funkcjonalnie

    2. struktura zorientowana według produktów

    3. struktura zorientowana według rynków

    4. modele zależności służbowych (hierarchicznych)


Struktura zorientowana funkcjonalnie:

 • najprostsze rozwiązanie organizacyjne marketingu

 • dogodne – dla firm działających na względnie jednorodnym rynku

 • istota – wyodrębnienie komórek w oparciu o realizowane funkcje:

- przygotowawcze (tworzenie informacyjnych podstaw decyzji)

- realizacyjne – wykonawcze (marketing operacyjny)

 • Problemy koordynacji zadań
I tyle tych notatek mam – gdy się do czegoś komu przydadzą – będzie mi miło 

Pobieranie 130.34 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna