Zarządzanie w opiece zdrowotnejPobieranie 39.76 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar39.76 Kb.
KATEDRA USŁUG AKADEMII EKONOMICZNEJ W POZNANIU


CELE I PROGRAM

PODYPLOMOWEGO STUDIUM:

ZARZĄDZANIE W OPIECE ZDROWOTNEJ


Edycja V

Kierownik Studium:

Dr Monika Dobska


 1. CELE

Zmiany zapoczątkowane w systemie opieki zdrowotnej w Polsce po wejściu w życie reformy służby zdrowia, spowodowały daleko idące zmiany w funkcjonowaniu podmiotów uczestniczących w tworzeniu rynku usług medycznych. Dlatego też Katedra Usług Akademii Ekonomicznej w Poznaniu uruchomiła Studium Podyplomowe „Zarządzanie w opiece zdrowotnej” kierowane do osób zainteresowanych nowoczesnym zarządzaniem.

Celem studium podyplomowego jest przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu zarządzania zakładami opieki zdrowotnej pod postacią zarządzania marketingowego, zarządzania przez jakość, kierowania zespołami pracowniczymi oraz kształtowania praktycznych umiejętności niezbędnych w realizacji funkcji kierowniczych.

Uprofilowanie programu studium przesądziło o doborze osób prowadzących zajęcia. W realizację programu zaangażowani będą zarówno pracownicy naukowo – dydaktyczni, jak i menedżerowie z zakładów opieki zdrowotnej.
 1. UCZESTNICY KURSU

Studium przeznaczone jest dla osób prowadzących własną praktykę (gabinet, zespół gabinetów) oraz dla osób pracujących w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej. W Studium mogą uczestniczyć osoby, które nie mają wykształcenia medycznego, a są odpowiedzialne za zarządzanie lub przygotowują się do objęcia takiego stanowiska.

Z formalnego punktu widzenia o przyjęcie na Studium mogą ubiegać się osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych.

Pracownikom skierowanym przez zakład pracy na studia podyplomowe, przysługują świadczenia szkoleniowe przewidziane Rozporządzeniem Ministrów Edukacji Narodowej oraz Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12.10.1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji i wykształcenia ogólnego dorosłych (Dz.U. nr 103, poz. 472).
 1. PLAN ZAJĘĆ

Zajęcia na studium realizowane będą w trzech formach: (a) wykłady, (b) warsztaty, (c) seminaria podyplomowe. Łączny wymiar 200 godzin powoduje, że Studium będzie trwało dwa semestry (od listopada 2004 do czerwca 2005) i prowadzone będzie w systemie studiów zaocznych. Dwudniowe zjazdy organizowane będą dwa razy w miesiącu w dni weekendowe (piątek 15.00 – 18.00, sobota 9.00 – 18.00).

Program obejmuje 17 przedmiotów oraz seminaria podyplomowe.

Zajęcia seminaryjne będą prowadzone w grupach 10 – 15 osobowych
 1. RAMOWY PROGRAM STUDIUMPrzedmiot


Prowadzący

Godz.

Podstawy zarządzania

Dyr. mgr inż. J. Atłachowicz, dr P. Dobski

15

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Prof. dr hab. G. Bartkowiak

11

Systemy finansowania i organizacji świadczeń zdrowotnych

Dr J.Rój

10

Ekonomika zdrowia

Prof. dr hab. J.Sobiech

10

Marketing usług medycznych

Dr M. Dobska, dr P. Dobski

15

Strategiczne zarządzanie przez jakość w zoz

Dr M. Dobska


15

Marketing relacyjny

Prof. dr hab. K.Rogoziński

15

Restrukturyzacja zoz

Dr M. Mikietyński

8

Prywatyzacja zoz

Dyr. M. Wójciak

8

Rachunek kosztów

Dr K. Graf, Dyr. M. Wójciak

10

Komunikacja interpersonalna w obsłudze pacjenta

Prof. dr hab. J. Paluchowski, Dyr. J. Łukomski

15

Elementy prawa medycznego

Mec B. Cegłowski

10

Demografia

Prof. dr hab. A. Szuman

10

Strategia budowy wizerunku zoz

Dr M. Chłodnicki

8

Projektowanie produktu medycznego

Prof. dr hab. K.Rogoziński


9

Samorządy zawodowe

Dr E. Buczkowska

15

Seminaria dyplomowe
16

Łączny wymiar godzinowy

200Wykładowcy:

Atłachowicz J., dyr. Mgr inż., dyrektor Szpitala Powiatowego w Rawiczu

Bartkowiak G., prof. dr hab., pracownik naukowo – dydaktyczny, Katedry Teorii Organizacji i Zarządzania AE w Poznaniu,

Buczkowska E., dr., przewodnicząca Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych w Warszawie

Cegłowski B, mec, współwłaściciel firmy doradczej „PERSON _ LEX” w Poznaniu

Dobska M., dr., pracownik naukowo – dydaktyczny Katedry Usług AE w Poznaniu,

Dobski P., dr., pracownik naukowo – dydaktyczny AE w Poznaniu,

Graf K., właściciel prywatnej kliniki stomatologicznej „UNIMEDEX” w Szczecinie, doktorant Katedry Usług Akademii Ekonomicznej w Poznaniu

Łukomski J. , dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu

Mikietyński M., dr., do 2002 roku dyr. Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie, menedżer roku 2000, obecnie Prezydent Miasta Koszalina,

Paluchowski J. prof. dr hab., pracownik naukowo – dydaktyczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

Rogoziński K, prof. dr hab., kierownik Katedry Usług, AE w Poznaniu,

Rój J., dr., pracownik Katedry Finansów Przedsiębiorstw AE w Poznaniu

Sobiech J., prof. dr hab., kierownik Katedry Finansów Przedsiębiorstw AE w Poznaniu,

Szuman A., prof. dr hab., pracownik naukowo – dydaktyczny Katedry Statystyki i Demografii, AE w Poznaniu,

Wójciak M. ,dyrektor SPZOZ w Kup

 1. WARUNKI UZYSKANIA ŚWIADECTWA DOKUMENTUJĄCEGO UKOŃCZENIE STUDIUM

Uczestnik otrzyma świadectwo ukończenia Studium „Zarządzanie w opiece zdrowotnej”, jeśli spełni następujące warunki:

  1. Uzyska w indeksie wpis potwierdzający zaliczenie przedmiotów,

  2. Na wybranym seminarium przygotuje prace podyplomową i obroni jej zasadniczą tezę.
 1. ZAPISY

Informacji o Studium udziela:

 • Sekretariat Katedry Usług (wtorek – piątek; 10.00 – 14.00) tel. 854 37 97,

 • Informacje można znaleźć w portalu internetowym Katedry Usług:

www.uslugi.ae.poznan.pl lub www.arsprodendi.pl

 • Sekretariat Studiów Zaocznych, Wieczorowych i Podyplomowych AE w Poznaniu, al.Niepodległości 10, pok. 143, tel. 856 92 30, 856 92 31 856 92 37 lub 856 92 41

Zgłoszenia kierować należy na adres: (do 10 października 2004 – decyduje kolejność zgłoszeń)

 • Katedra Usług, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, al. Niepodległości 10, 60 – 967 Poznań, z dopiskiem Studium Podyplomowe „Zarządzanie w opiece zdrowotnej”,

 • Zgłoszenia można także nadsyłać drogą faxową: fax: 854 33 18, po przesłaniu zgłoszenia faxem proszę o potwierdzenie telefoniczne zgłoszenia tel. 854 37 97 (wtorek – piątek; 10.00 – 14.00);

 • Zgłoszenia można także nadsyłać na adres e-mailowy: monika.dobska@ae.poznan.pl

 • Zgłoszenia można także nadsyłać na adres Sekretariatu Studiów Zaocznych, Wieczorowych i Podyplomowych AE w Poznaniu, al.Niepodległości 10, pok. 143, 60 – 967 Poznań, z dopiskiem Studium Podyplomowe „Zarządzanie w opiece zdrowotnej”,

O zakwalifikowaniu na Studium i terminie rozpoczęcia zajęć kandydaci zostaną powiadomieni odrębnym pismem. Po zakwalifikowaniu wniosek o przyjęcie na Studium powinien zawierać następujące dokumenty:

 • Podanie kandydata,

 • Życiorys,

 • Kwestionariusz osobowy,

 • Odpis dyplomu (nie kserokopię) ukończenia studiów wyższych,

 • Dwa zdjęcia formatu legitymacyjnego, opisane na odwrocie,

 • Dwie koperty ze znaczkami i aktualnym adresem kandydata,

 • Ewentualne skierowanie z zakładu pracy wraz z oświadczeniem dotyczącym pokrycia kosztów.

Studium jest odpłatne, zgodnie z zasadami prowadzenia studiów podyplomowych, a wysokość opłaty wynosi: 4.200 zł

Liczba miejsc na studium jest ograniczona, więc o przyjęciu decydować będzie kolejność zgłoszeń.


Pobieranie 39.76 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna