Zarządzenie Nr 1076/2003 Prezydenta m st. Warszawy z dnia 22 grudnia 2003 r w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla osób podejmujących i wykonujących transport drogowy taksówkąPobieranie 94.45 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar94.45 Kb.
PW-0152/1076/2003

Zarządzenie Nr 1076/2003

Prezydenta m.st. Warszawy

z dnia 22 grudnia 2003 r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla osób podejmujących i wykonujących transport drogowy taksówką

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. Nr 125, poz. 1371 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 lutego 2002 r. w sprawie programu szkolenia, wzoru zaświadczenia oraz wysokości opłat za szkolenie i egzaminowanie w zakresie transportu drogowego taksówką (Dz.U. Nr 12, poz. 118) zarządza się, co następuje:


§ 1

 1. Powołuje się komisję egzaminacyjną do przeprowadzania egzaminów dla osób podejmujących i wykonujących transport drogowy taksówką, zwaną dalej komisją, w składzie:

 1. przewodniczący – Bartłomiej Rychlewski,

 2. członkowie komisji ds. merytorycznej oceny testów:

  • Anna Bednarek-Mazgajska,

  • Adam Bieńkowski,

  • Teresa Daszkowska,

  • Helena Dębicka,

  • Leokadia Dobrowolska,

  • Tomasz Górski,

  • Paweł Janik,

  • Hanna Kowalska,

  • Andrzej Kowalski,

  • Maciej Martyński,

  • Irma Mierosławska,

  • Joanna Sakowicz,

  • Jadwiga Wall,

 1. przedstawiciele środowiska taksówkarzy warszawskich:

  • Janusz Kosiński

  • Maciej Rogoziński

  • Tadeusz Stasiów

 1. Pracą komisji kieruje przewodniczący komisji, zwany dalej przewodniczącym.

 2. Tryb pracy komisji określa załącznik nr 1 do zarządzenia.

 3. Organizację oraz sposób przeprowadzenia egzaminu, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 2 do zarządzenia.


§ 2

 1. Wysokość opłaty za egzamin określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 lutego 2002 r. w sprawie programu szkolenia, wzoru zaświadczenia oraz wysokości opłat za szkolenie i egzaminowanie w zakresie transportu drogowego taksówką (Dz.U. Nr 12, poz. 118).

 2. Opłatę wnosi się na konto Urzędu m.st. Warszawy, prowadzone w Banku BPH-PBK SA O/Warszawa, nr rachunku 84 1060 0076 0000 4020 1000 7387.

 3. Opłata stanowi dochód m.st. Warszawy.

 4. Dopuszcza się zwrot wniesionej opłaty, jeżeli przed rozpoczęciem egzaminu złożone zostanie wobec członków zespołu egzaminacyjnego oświadczenie o odstąpieniu od egzaminu.


§ 3

 1. Obsługę organizacyjno-techniczną egzaminów zapewnia Biuro Działalności Gospodarczej i Zezwoleń Urzędu m.st. Warszawy.

 2. Obsługa organizacyjno-techniczna obejmuje:

 1. przyjmowanie i rejestrowanie osób zamierzających przystąpić do egzaminu,

 2. przygotowanie odpowiedniej liczby zestawów testów egzaminacyjnych i dokumentów towarzyszących oraz przekazanie ich przewodniczącemu,

 3. odebranie od przewodniczącego protokołów egzaminacyjnych, wydanie na ich podstawie zaświadczeń o zdanym egzaminie i dołączenie ich do akt osób ubiegających się o licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką.

 1. Wzór protokołu egzaminacyjnego oraz arkusza egzaminacyjnego określają odpowiednio załącznik nr 3 i załącznik nr 4 do zarządzenia.


§ 4

O terminie i miejscu egzaminów informuje się umieszczając pisemne ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w Biurze Działalności Gospodarczej i Zezwoleń Urzędu m.st. Warszawy.§ 5

Traci moc zarządzenie Nr 187/2003 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2003 r. w sprawie powołania i trybu pracy komisji egzaminacyjnej do prowadzenia egzaminów dla osób wykonujących lub zamierzających wykonywać transport drogowy w zakresie przewozu osób taksówką.


§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Prezydent m.st. Warszawy

/-/ Lech Kaczyński

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 1076/2003

Prezydenta m.st. Warszawy

z dnia 22 grudnia 2003 r.Tryb pracy komisji egzaminacyjnej
§ 1

W skład komisji egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminów dla osób podejmujących i wykonujących transport drogowy taksówką, zwanej dalej komisją, wchodzą: 1. przewodniczący komisji egzaminacyjnej,

 2. członkowie komisji ds. merytorycznej oceny testów,

 3. przedstawiciele środowiska taksówkarzy warszawskich.


§ 2

 1. Przewodniczący komisji egzaminacyjnej, zwany dalej przewodniczącym, kieruje pracą komisji, a także:

 1. wskazuje dzień i miejsce przeprowadzenia egzaminu,

 2. wyznacza zespoły egzaminacyjne i nadzoruje ich czynności,

 3. przekazuje zespołom egzaminacyjnym zestawy testów egzaminacyjnych oraz klucze odpowiedzi,

 4. informuje zdających o organizacji i sposobie przeprowadzenia egzaminu,

 5. stwierdza ważność egzaminu.

 1. Członkowie ds. merytorycznej oceny testów sprawdzają testy, wystawiają ocenę i potwierdzają ją podpisami na testach oraz w protokole egzaminu.

 2. Przedstawiciele środowiska taksówkarzy warszawskich, wskazani przez związki zawodowe taksówkarzy działające na terenie m.st. Warszawy, uczestniczą w pracach komisji jako mężowie zaufania, czuwając nad prawidłowym przebiegiem egzaminów, co stwierdzają podpisem w protokole egzaminu.


§ 2

Funkcje pomocnicze przy przeprowadzaniu egzaminu wykonuje sekretarz komisji, a w szczególności: 1. sporządza listy zdających egzamin,

 2. powiadamia o dniu i miejscu przeprowadzenia egzaminu,

 3. przeprowadza czynności przygotowawcze do przeprowadzenia egzaminu,

 4. sporządza protokół egzaminu i przekazuje go przewodniczącemu.


§ 3

 1. W skład zespołu egzaminacyjnego wchodzą:

 1. przewodniczący zespołu,

 2. dwóch członków ds. merytorycznej oceny testów,

 3. przedstawiciel środowiska taksówkarzy warszawskich.

 1. Zespoły egzaminacyjne wyznaczane są w zależności od potrzeb i możliwości przeprowadzania egzaminów.


§ 4

 1. Za wykonywane czynności członkom komisji przysługuje wynagrodzenie w wysokości:

 1. członkom komisji ds. merytorycznej oceny testów – 15 zł brutto od jednego sprawdzonego testu,

 2. przedstawicielom środowiska taksówkarzy warszawskich – 200 zł brutto od jednej grupy egzaminowanej.

  1. Przewodniczący oraz sekretarz komisji, będący pracownikami Biura Działalności Gospodarczej i Zezwoleń Urzędu m.st. Warszawy, wykonują swoje zadania w ramach obowiązków służbowych.

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 1076/2003

Prezydenta m.st. Warszawy

z dnia 22 grudnia 2003 r.
Organizacja i sposób przeprowadzenia egzaminu
§ 1
Egzamin przeprowadza się w dniach i miejscach wskazanych przez przewodniczącego komisji egzaminacyjnej.
§ 2


   1. Egzamin ma formę testu polegającego na udzieleniu przez osobę egzaminowaną odpowiedzi na 15 pytań zawartych w teście.

   2. Prawidłowa odpowiedź na pytanie polega na wskazaniu wszystkich właściwych odpowiedzi spośród trzech wskazanych przy każdym pytaniu i zaznaczeniu ich jednoznacznie długopisem.

   3. Dokonywanie jakichkolwiek poprawek lub skreśleń przy udzielaniu odpowiedzi powoduje uznanie jej za odpowiedź błędną.

   4. Testy są anonimowe.


§ 3

 1. Osoby przystępujące do egzaminu wpuszczane są na salę po okazaniu sekretarzowi komisji egzaminacyjnej dokumentu potwierdzającego tożsamość i dowodu uiszczenia opłaty egzaminacyjnej.

 2. Brak któregokolwiek z dokumentów wskazanych w ust. 1 skutkuje niedopuszczeniem do zdawania egzaminu w danym dniu.


§ 4

 1. Przed rozpoczęciem egzaminu sporządza się listę osób przystępujących do egzaminu.

 2. Podczas egzaminu na sali przebywać mogą jedynie osoby zdające egzamin, przewodniczący komisji egzaminacyjnej, członkowie zespołu egzaminacyjnego oraz osoby upoważnione przez Prezydenta m.st. Warszawy lub przewodniczącego komisji egzaminacyjnej.


§ 5

    1. Każda z osób zdających egzamin otrzymuje otwartą nieprzezroczystą kopertę zawierającą formularz do wpisania danych osobowych, który po wypełnieniu zdający umieszcza w kopercie i zakleja.

    2. Przewodniczący informuje zdających o sposobie przeprowadzenia egzaminu, a następnie zarządza rozdanie testów i ogłasza rozpoczęcie egzaminu.

    3. Przewodniczący przekazuje jednemu z członków zespołu egzaminacyjnego zamkniętą i zabezpieczoną kopertę zawierającą zestawy testowe oraz zamkniętą i zabezpieczoną kopertę zawierającą klucze odpowiedzi.

    4. Kopertę zawierającą zestawy testowe członek komisji otwiera w obecności zdających egzamin, zaś koperta zawierająca klucze odpowiedzi pozostaje zamknięta do zakończenia rozwiązywania testu przez zdających.


§ 6

Rozwiązywanie testu trwa 30 minut.


§ 7

W przypadku stwierdzenia, że zdający egzamin rozwiązuje test niesamodzielnie, korzysta z materiałów pomocniczych lub dokonuje jakichkolwiek poprawek po czasie, członek zespołu egzaminacyjnego przerywa zdającemu rozwiązywanie testu. W takim przypadku zdającemu wystawia się ocenę negatywną.


§ 8

 1. Po zakończeniu rozwiązywania testu zdający egzamin oddaje go sekretarzowi komisji wraz z kopertą zawierającą formularz z danymi osobowymi, a następnie opuszcza salę.

 2. Test i koperta zawierającą formularz z danymi osobowymi oznaczane są przez sekretarza komisji kodem.

 3. Sekretarz komisji przekazuje testy członkom komisji ds. merytorycznej oceny testów, a koperty zawierające formularze z danymi osobowymi przewodniczącemu.


§ 9

 1. Każdy test sprawdzany jest przez dwóch członków komisji ds. merytorycznej oceny testów, którzy potwierdzają to własnoręcznym podpisem na teście.

 2. Sprawdzone testy przekazywane są sekretarzowi komisji, który otwiera koperty zawierające formularze z danymi osobowymi i łączy je z testami.


§ 10

 1. Z przeprowadzonego egzaminu sekretarz komisji sporządza protokół, który ponadto podpisują przewodniczący komisji egzaminacyjnej oraz wszyscy członkowie zespołu egzaminacyjnego.

 2. Z chwilą podpisania protokołu egzamin uznaje się za ważny.

 3. Protokół pozostaje w aktach komisji, a jego kopia wywieszana jest do wiadomości zainteresowanych.


§ 11

Wynik egzaminu uznaje się za pozytywny, jeżeli zdający odpowiedział poprawnie na co najmniej 12 pytań.


§ 12

 1. Zdającemu przysługuje prawo wglądu do swojego sprawdzonego testu.

 2. Zdającemu przysługuje prawo złożenia pisemnego odwołania w terminie 14 dni od dnia wywieszana kopii protokołu do wiadomości zainteresowanych.

 3. Odwołania przyjmuje i rozpatruje przewodniczący komisji egzaminacyjnej.

 4. Przewodniczący może przed rozpatrzeniem odwołania zasięgnąć opinii członków komisji ds. merytorycznej oceny testów.


§ 13

 1. W przypadku stwierdzenia naruszenia organizacji lub sposobu przeprowadzenia egzaminu Prezydent m.st. Warszawy lub osoba przez niego upoważniona może unieważnić egzamin.

 2. Powtórzenie unieważnionego egzaminu nie wymaga wnoszenia dodatkowej opłaty.


§ 14

Skargi oraz wnioski dotyczące organizacji i przebiegu egzaminu rozpatruje Dyrektor Biura Działalności Gospodarczej i Zezwoleń Urzędu m.st. Warszawy.


Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 1076/2003

Prezydenta m.st. Warszawy

z dnia 22 grudnia 2003 r.

Protokół nr ………….
z przeprowadzonego w dniu ……………………, o godzinie ……………..

egzaminu dla osób podejmujących i wykonujących transport drogowy taksówką


  1. Egzamin przeprowadził zespół egzaminacyjny w składzie:

  1. ………………………………….., - przewodniczący zespołu,

  2. ………………………………….., - członek komisji ds. merytorycznej oceny testów,

  3. ………………………………….., - członek komisji ds. merytorycznej oceny testów,

  4. ………………………………….., - przedstawiciel środowiska taksówkarzy warszawskich.
  1. Wyniki egzaminu:

Do egzaminu przystąpiło …… osób, z których:

…… uzyskało wynik pozytywny,…… uzyskało wynik negatywny.


lp.

imię i nazwisko

nr testu

podpis uczestnika

odpow. poprawne

odpow. błędne

wynik egzaminu

1234567891011121314151617181920


  1. Egzamin uznaje się za ważny:

………………………………….. - przewodniczący komisji egzaminacyjnej


członkowie zespołu egzaminacyjnego:

………………………………….., - przewodniczący zespołu,

………………………………….., - członek komisji ds. merytorycznej oceny testów,

………………………………….., - członek komisji ds. merytorycznej oceny testów,

………………………………….., - przedstawiciel środowiska taksówkarzy warszawskich.

Protokół sporządził: …………………… - sekretarz komisji

Załącznik nr 4 do zarządzenia Nr 1076/2003

Prezydenta m.st. Warszawy

z dnia 22 grudnia 2003 r.

Prezydent

miasta stołecznego Warszawy
Warszawa, dnia ……..
Zestaw nr
ARKUSZ EGZAMINACYJNY

Uwaga!


 • Przed rozpoczęciem rozwiązywania testu należy wypełnić formularz, a następnie włożyć go do koperty i zakleić.
 • Zaklejoną kopertę z formularzem z danymi osobowymi oddaje się wraz z rozwiązanym testem sekretarzowi komisji egzaminacyjnej, co potwierdza się własnoręcznym podpisem w protokole egzaminu.
 • W przypadku stwierdzenia, że zdający egzamin rozwiązuje test niesamodzielnie, korzysta z materiałów pomocniczych lub dokonuje jakichkolwiek poprawek po czasie, członek zespołu egzaminacyjnego przerywa zdającemu rozwiązywanie testu. W takim przypadku zdającemu wystawia się ocenę negatywną.
 • Prawidłowa odpowiedź na pytanie polega na wskazaniu wszystkich właściwych odpowiedzi spośród trzech wskazanych przy każdym pytaniu. Przy każdym pytaniu może być jedna, dwie, bądź trzy prawidłowe odpowiedzi.

Odpowiedzi należy zaznaczać jednoznacznie długopisem. Dokonywanie jakichkolwiek poprawek lub skreśleń przy udzielaniu odpowiedzi powoduje uznanie jej za odpowiedź błędną.


 • Wynik egzaminu uznaje się za pozytywny, jeżeli zdający odpowiedział poprawnie na co najmniej 12 pytań.


 1. ……………….

A -

B -


C -


 1. ……………….

A -

B -


C -


 1. ……………….

A -

B -


C -


 1. ……………….

A -

B -


C -


 1. ……………….

A -

B -


C -


 1. ……………….

A -

B -


C -


 1. ……………….

A -

B -


C -


 1. ……………….

A -

B -


C -


 1. ……………….

A -

B -


C -


 1. ……………….

A -

B -


C -


 1. ……………….

A -

B -


C -


 1. ……………….

A -

B -


C -


 1. ……………….

A -

B -


C -


 1. ……………….

A -

B -


C -


 1. ……………….

A -

B -


C -
: prawo -> v syrenka -> samorzad -> wladze -> zarzadzenia -> doc
doc -> Pw-0152/1017/2003 Zarządzenie Nr 1017/2003
doc -> Zarządzenie Nr 138/2003 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Spółce z o o. pod firmą „Metro Warszawskie”
doc -> Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 4 czerwca 2003 roku
doc -> Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 4 czerwca 2003 roku
doc -> Pw-0152/187/2003 Zarządzenie Nr 187/2003
doc -> Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 4 czerwca 2003 roku
doc -> Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy
doc -> Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 4 czerwca 2003 roku
doc -> Zarządzenie Nr 862/2003 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 listopada 2003 roku w sprawie konkursu na ekspozycję Muzeum Powstania Warszawskiego
doc -> Zarządzenie Nr 546/2003 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 sierpnia 2003 r
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna