Zarządzenie nr 11/13Pobieranie 17.46 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar17.46 Kb.

ZARZĄDZENIE NR 11/13


Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

z dnia 30 stycznia 2013r.

w sprawie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.
Mając na uwadze konieczność zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych oraz obowiązków Uczelni wynikających z Ustawy o Ochronie Danych Osobowych (Ustawa z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.), na podstawie § 40 ust. 6 pkt 4 Statutu Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 29 listopada 2011 r. ze zm. zarządza się, co następuje

§ 1

W Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu powołuje się stanowiska Lokalnych Administratorów Bezpieczeństwa Informacji (LABI).§ 2
Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych Uczelni do wyznaczenia po jednej osobie (z każdej ujawnionej w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia jednostki), która będzie pełnić funkcję Lokalnego Administratora Bezpieczeństwa Informacji (LABI) i powiadomienia o tym pisemnie Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) w terminie do 28.02.2013r. włącznie.
§ 3

Zakres zadań związanych z ww. funkcją określa załącznik nr 2 do zarządzenia.§ 4

Funkcję Lokalnego Administratora Bezpieczeństwa Informacji (LABI) w komisjach rekrutacyjnych pełnią przewodniczący tych komisji.


§ 5

W nowo powstałej jednostce organizacyjnej funkcję Lokalnego Administratora Bezpieczeństwa Informacji (LABI) pełni jej Kierownik, aż do momentu wyznaczenia przez niego innej osoby.


§ 6

Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI) ma obowiązek zwrócenia się do Kierownika określonej jednostki organizacyjnej o wyznaczenie Lokalnego Administratora Bezpieczeństwa Informacji (LABI) w przypadku: 1. nabycia uprawnień przez daną jednostkę organizacyjną Uczelni do przetwarzania danych osobowych (zmiana zakresu zadań, łączenie jednostek);

 2. nierzetelnego wykonywania obowiązków przez dotychczasowego Lokalnego Administratora Bezpieczeństwa Informacji (LABI).


§ 7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

REKTOR
prof. dr hab. med. Jerzy SmorawińskiZałącznik nr 1

do zarządzenia nr 11/13

Rektora AWF w Poznaniu


z dnia 30.01.2013r.

 1. Dział Spraw Pracowniczych

 2. Biblioteka Główna

 3. Dział Obsługi Studenta

 4. Dom Studencki

 5. Centrum Doskonalenia Kadr i Szkolenia

 6. Biuro Karier

 7. Pracownia Praktyk Pedagogicznych

 8. Sekcja Księgowości i Kosztów

 9. Sekcja Likwidatury i Operacji Finansowych

 10. Sekcja ds. Księgowości ZWKF

 11. Archiwum

 12. Dziekanat ZWKF


Załącznik nr 2

do zarządzenia nr 11/13

Rektora AWF w Poznaniu


z dnia 30.01.2013r.

Do obowiązków Lokalnego Administratora Bezpieczeństwa (LABI) należy:

 1. prowadzenie i uaktualnianie na podstawie wzorów oraz przesyłanie Administratorowi Bezpieczeństwa Informacji (ABI) danych dotyczących:

 1. rejestru użytkowników danych osobowych;

 2. wykazu pomieszczeń, w których dane są przetwarzane;

 1. zgłaszanie wniosku o upoważnienie pracownika do przetwarzania danych osobowych;

 2. zgłaszanie wniosku o odebranie uprawnień pracownikowi do przetwarzania danych osobowych;

 3. zgłaszanie oraz bieżące aktualizowanie list osób upoważnionych do pobierania kluczy do pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe;

 4. zgłaszanie Administratorowi Bezpieczeństwa Informacji o wszelkich zauważonych usterkach i nieprawidłowościach na stanowiskach komputerowych przetwarzających dane osobowe;

 5. zgłaszanie Administratorowi Bezpieczeństwa Informacji o funkcjonujących oraz nowo powstałych bazach danych w celu wykonania zgłoszenia do GIODO;

 6. przekazywanie nośników danych (pendrive, dyskietki, płyty CD/DVD) zawierających dane osobowe, które przeznaczone są do likwidacji bezpośrednio Administratorowi Bezpieczeństwa Informacji (ABI);

 7. nadzór nad prawidłowym niszczeniem dokumentów sporządzonych w sposób tradycyjny przeznaczonych do likwidacji;

 8. wykonywanie innych zadań zleconych przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) wynikających z nieprzewidzianych wcześniej potrzeb związanych z ochroną danych osobowych.

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna