Zarządzenie Nr 1158/05 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 16 września 2005 rPobieranie 11.6 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar11.6 Kb.
Zarządzenie Nr 1158/05

Prezydenta Miasta Gdańska

z dnia 16 września 2005 r.
zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie upoważnienia Dyrektora oraz pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku do załatwiania w imieniu Prezydenta Miasta Gdańska spraw określonych przepisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1592, z 2002r.: Dz. U. Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 200, poz. 1688, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, z 2003r.: Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z 2004r.: Dz. U. Nr 102, poz.1055) oraz art. 9 ust. 7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnieniu i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001, Dz. U. Nr 273, poz. 2703, z 2005r.: Dz. U. Nr 64, poz. 565, Dz. U. Nr 94, poz. 788), zarządza się, co następuje:
§1


 1. W Zarządzeniu Nr 1/2005 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 5 stycznia 2005r. w sprawie upoważnienia Dyrektora oraz pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku do załatwiania w imieniu Prezydenta Miasta Gdańska spraw określonych przepisami ustawy o promocji zatrudnienia i i instytucjach rynku pracy, zmienionego Zarządzeniami Prezydenta Miasta Gdańska: Nr 264/05 z dnia 11 marca 2005r., oraz Nr 994/05 z dnia 23 sierpnia 2005r., w załączniku do zarządzenia wprowadza się następujące zmiany - w § 3 ust. 2 uchyla się dotychczasowy załącznik i wprowadza niniejszym zarządzeniem nowy.
 1. Pozostałe postanowienia zarządzenia nie ulegają zmianie.

§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Gdańska

Paweł Adamowicz

Załącznik

do Zarządzenia nr 1158/05

Prezydenta Miasta Gdańska

z dnia 16.09.05 r.


I. Wykaz pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku upoważnionych do wydawania w imieniu Prezydenta Miasta Gdańska decyzji i zaświadczeń administracyjnych w indywidualnych sprawach o:
1. uznaniu lub odmowie uznania danej osoby za bezrobotną oraz przyznaniu, odmowie przyznania prawa do zasiłku:


 1. Krystyna Kostrzewa,

 2. Anna Radzimska,

 3. Sylwia Rusowicz,

 4. Bożena Wasilewska,

 5. Teresa Błaszczyk,

 6. Ewa Nowicka,

 7. Maria Dybciak;

2. uznaniu lub odmowie uznania danej osoby za bezrobotną oraz odmowie przyznania prawa do zasiłku:
 1. Maria Dec,

 2. Iwona Wiktorowska,

 3. Danuta Żabska,

 4. Gabriela Walk,

 5. Dorota Misiejuk,

 6. Maria Świątek,

 7. Maria Słowik,

 8. Teresa Kałużna,

 9. Beata Rafalska-Kościelak,

 10. Mej EI-Azzeh,

 11. Zofia Anikiej,

 12. EwelinaSchmidt;

3. utracie statusu bezrobotnego:
 1. Anna Filipowicz,

 2. Agata Koza,

 3. Renata Milewska,

 4. Teresa Nieścior,

 5. Bogusława Sienkiewicz,

 6. Grażyna Świstun;

4. utracie statusu bezrobotnego, przyznaniu dodatku szkoleniowego lub stypendium:
 1. Mariola Buczek;

5. uznaniu lub odmowie uznania danej osoby za bezrobotną, utracie statusu bezrobotnego, przyznaniu, odmowie przyznania, utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku, dodatku szkoleniowego albo stypendium:
 1. Teresa Dubicka.

 2. Danuta Tywońska,

 3. Aleksandra Miranowicz,

 4. Sylwia Laskowska;

6. przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu, wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku, dodatku szkoleniowego, dodatku aktywizacyjnego, stypendium, obowiązku zwrotu nienależnie pobranego zasiłku, dodatku szkoleniowego, dodatku aktywizacyjnego, stypendium, innych nienależnie pobranych świadczeń lub kosztów szkolenia finansowanych z Funduszu Pracy lub Europejskiego Funduszu Społecznego, odroczeniu terminu spłaty, rozłożeniu na raty lub umorzeniu części albo całości nienależnie pobranego świadczenia:
 1. Anna Kozłowska,

 2. Krystyna Pawłowska,

 3. Sabina Szulc,

 4. Wanda Dulna,

 5. Aleksandra Samulewska,

 6. Agata Suchocka;

7. utracie prawa do zasiłku lub stypendium oraz statusu bezrobotnego:
 1. Bożena Bobrowska,

 2. Anna Drawska,

 3. Sara Just,

 4. Alicja Kułaga,

 5. Wioletta Przybył,

 6. Krystyna Madej,

 7. Marzena Kobrzyńska.


II. Wykaz pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku upoważnionych do wydawania zaświadczeń w zakresie zadań wykonywanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku:


 1. Jadwiga Słowińska,

 2. Halina Sobecka,

 3. Krystyna Madej,

 4. Maria Michaluk,

 5. Ewa Olszewska,

 6. Jolanta Krzyżanowska,

 7. Joanna Niezabitowska,

 8. Adam Hawrusik,

 9. Aleksandra Rokacz,

 10. Marzena Kolmer,

 11. Klaudia Smętek.

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna