Zarządzenie nr 13/2011 WÓjta gminy turawa z dnia 21 lutego 2011 r w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnychPobieranie 7.29 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar7.29 Kb.
Wójt Gminy

TURAWA


woj. opolskie

ZARZĄDZENIE Nr 13/2011

WÓJTA GMINY TURAWA

z dnia 21 lutego 2011 r.

w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych

Na podstawie art.33 ust.3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 póz. 1591 zmiany: z 2002 r. Nr 23, póz. 220, Nr 62, póz. 558, Nr 113, póz. 984, Nr 153, póz. 1271, Nr 214, póz. 1806 z 2003 r. Nr 80, póz. 717, Nr 162, póz. 1568 z 2004 r. Nr 102, póz. 1055, Nr 116, póz. 1203 z 2005 r. Nr 172, póz. 1441, Nr 175, póz. 1457 z 2006 r. Nr 17, póz. 128, Nr 181, poz.1337 z 2007 r. Nr 48, póz. 327 Nr 138, póz. 974, Nr 173, póz. 1218 z 2008 r. Nr 180, póz. 1111, Nr 223, póz. 1458 z 2009 r. Nr 52, póz. 420, Nr 157, póz. 1241 z 2010 r. Nr 28 póz. 142 i 146, Nr 40, póz. 230 oraz Nr 106, póz. 675) w związku z § 2 ust. 2 Instrukcji kancelaryjnej stanowiącej załącznik Nr l do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. W sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, póz. 67) zarządzam, co następuje:

§1


  1. Wyznaczam Panią Agnieszkę Balewską - Kierownika USC ( prowadzącą archiwum zakładowe Urzędu) na koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy Turawa.

  2. Koordynator czynności kancelaryjnych odpowiada za sprawowanie bieżącego nadzoru nad
    prawidłowością wykonywania czynności kancelaryjnych, w szczególności w zakresie doboru klas z wykazu akt do załatwianych spraw, w prowadzeniu, oznaczaniu i przechowywaniu akt sprawy i ich archiwizacji.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY TURAWA Waldemar Kampa

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna