Zarządzenie nr 141/2015 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 14 września 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Harmonogramie Realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki I Rozwiązywania Problemów Alkoholowych



Pobieranie 29.8 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar29.8 Kb.
ZARZĄDZENIE Nr 141/2015

Burmistrza Miasta Łuków

z dnia 14 września 2015 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w Harmonogramie Realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Problemów Narkomanii i Przemocy w Rodzinie


na 2015 rok.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
/tekst jednolity Dz. U z 2013 r., poz. 594 ze zm./ oraz Uchwały Nr III/7/2014 Rady Miasta Łuków
z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Problemów Narkomanii i Przemocy w Rodzinie na 2015 rok, zarządzam
co następuje:
§ 1.

Wprowadza się zmiany w Harmonogramie Realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki


i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Problemów Narkomanii i Przemocy w Rodzinie na 2015 rok
w sposób następujący:
Wprowadzić zmiany w: specyfikacji wynagrodzenia i/lub kwotach w:
- Dziale II Pomoc dzieciom z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym i przemocy, poz. 9 Prowadzenie Miejskiej Świetlicy Środowiskowej „Parasol” przy ul. Browarnej w Łukowie, otrzymuje następujące brzmienie:
Dział II – Pomoc dzieciom z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym i przemocy

Lp

Treść i zakres zadania

Realizator

Termin realizacji

Specyfikacja wynagrodzenia

Kwota

9

Prowadzenie Miejskiej Świetlicy Środowiskowej „Parasol”

przy ul. Browarnej w Łukowie



-

2015 rok

Koordynator:

(Danuta Dybciak-Bocian) - 200h x 35 zł - 7 000 zł
zajęcia świetlicowe: 1 000 h x 35 zł - 35 000 zł w tym:

Adriana Sosnowska 80 h x 35 zł – 2 800 zł

Zofia Kamola 120 h x 35 zł – 4 200 zł

Marcin Borkowski 120 h x 35 zł – 4 200 zł

Marcin Rychta 80 h x 35 zł – 2 800 zł

Dorota Piszcz 160 h x 35 zł – 5 600 zł

Rafał Słodkowski 120 h x 35 zł – 4 200 zł

Elżbieta Mateńko 80 h x 35 zł – 2 800 zł

Agata Zakrzewska 120 h x 35 zł – 4 200 zł

Danuta Dybciak Bocian 80 h x 35 zł – 2 800 zł

Anna Pudełek 20 h x 35 zł – 700 zł

Monika Jakubowska 20 h x 35 zł – 700 zł


zajęcia specjalistyczne: 560 h x 40 zł - 22 400 zł

Jacek Ptaszyński 80 h x 40 zł – 3 200 zł

Zygmunt Kamola 40 h x 40 zł – 1 600 zł

Adam Marciniak 40 h x 40 zł – 1 600 zł

Joanna Zienkiewicz 40 h x 40 zł – 1 600 zł

Danuta Dybciak-Bocian 40 h x 40 zł – 1 600 zł

Halina Sekita-Waltz 120 h x 40 zł – 4 800 zł

Anna Pudełek 100 h x 40 zł – 4 000 zł

Monika Jakubowska 56 h x 40 zł – 4 000 zł

Jacek Jakubowski 44 h x 40 zł – 1 760 zł


wyżywienie - 17 000 zł

animacja życia kulturalnego - 3 000 zł

obóz - 15 000 zł + 1 000 zł wynagrodzenie opiekunów

materiały i nagrody - 8 000 zł




108 400 zł

- Dziale VI - Wspomaganie działalności organizacji pozarządowych, w których statucie znajdują się zapisy określające zaangażowanie w sprawy związane z rozwiązywaniem problemów alkoholowych, narkomanii, przemocy w rodzinie po ogłoszeniu konkursu ofert lub złożeniu w trybie pozakonkursowym, poz. 5 Realizacja projektu przygotowującego liderów społecznych do działań w środowisku lokalnym


na rzecz propagowania wartości życia zaangażowanego i wolnego od środków psychoaktywnych, otrzymuje następujące brzmienie:
Dział VI – Wspomaganie działalności organizacji pozarządowych, w których statucie znajdują się zapisy określające zaangażowanie w sprawy związane z rozwiązywaniem problemów alkoholowych, narkomanii, przemocy w rodzinie po ogłoszeniu konkursu ofert lub złożeniu w trybie pozakonkursowym

Lp

Treść i zakres zadania

Realizator

Termin realizacji

Specyfikacja wynagrodzenia

Kwota

5

Realizacja projektu przygotowującego liderów społecznych do działań

w środowisku lokalnym na rzecz propagowania wartości życia zaangażowanego

i wolnego od środków psychoaktywnych




-

2015 rok

-

0 zł

- Dziale VI - Wspomaganie działalności organizacji pozarządowych, w których statucie znajdują się zapisy określające zaangażowanie w sprawy związane z rozwiązywaniem problemów alkoholowych, narkomanii, przemocy w rodzinie po ogłoszeniu konkursu ofert lub złożeniu w trybie pozakonkursowym, poz. 6 Dodatkowe zadania zgłoszone do realizacji z pominięciem otwartego konkursu ofert zgodnie


z art. 19a ustawy z dn. 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
lub złożonych w trybie art. 12 ust. 1 w/w ustawy, otrzymuje następujące brzmienie:
Dział VI – Wspomaganie działalności organizacji pozarządowych, w których statucie znajdują się zapisy określające zaangażowanie w sprawy związane z rozwiązywaniem problemów alkoholowych, narkomanii, przemocy w rodzinie po ogłoszeniu konkursu ofert lub złożeniu w trybie pozakonkursowym

Lp

Treść i zakres zadania

Realizator

Termin realizacji

Specyfikacja wynagrodzenia

Kwota

6

Dodatkowe zadania zgłoszone do realizacji


z pominięciem otwartego konkursu ofert zgodnie
z art. 19a ustawy
z dn. 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
lub złożonych w trybie
art. 12 ust. 1 w/w ustawy


-

2015 rok

-

14 700 zł


§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi Burmistrza Miasta Łuków do spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Problemów Narkomanii i Przemocy w Rodzinie.


§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Burmistrz Miasta Łuków
(-) mgr Dariusz Szustek




©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna