Zarządzenie Nr /15 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w PoznaniuPobieranie 0.99 Mb.
Strona6/6
Data27.04.2016
Rozmiar0.99 Mb.
1   2   3   4   5   6
Uzasadnienie
Na podstawie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz.U. z 2015, poz.1651) zwanej dalej ustawą o ochronie przyrody, dla obszaru Natura 2000 sprawujący nadzór nad obszarem sporządza projekt planu zadań ochronnych, dalej zwany projektem PZO, na okres 10 lat. Zgodnie z art. 27a ust. 2 ustawy o ochronie przyrody, nadzór nad obszarem Natura 2000 Wielki Łęg Obrzański PLB300004, zwanym dalej obszarem Natura 2000, sprawuje Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu.

Obszar Natura 2000 został wyznaczony rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz.U. nr 229, poz. 2313 z późn. zm.). Niniejszy akt prawny został zastąpiony rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz.U. nr 25, poz. 133 z późn. zm.).

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu sporządził projekt PZO uwzględniając treść art. 28 ust. 10 ustawy o ochronie przyrody oraz treść rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz.U. nr 34, poz. 186, z późn. zm.), zwanego dalej rozporządzeniem w sprawie projektu PZO.

Projekt PZO został sporządzony dla całego obszaru Natura 2000, gdyż nie stwierdzono okoliczności, o których mowa w art. 28 ust. 11 ustawy o ochronie przyrody: • dla obszaru Natura 2000 ani jego części nie ustanowiono planu ochrony;

 • na terenie obszaru Natura 2000 nie znajduje się park narodowy, rezerwat przyrody lub park krajobrazowy, dla których ustanowiono plan ochrony uwzględniający zakres,
  o którym mowa w art. 28 ust. 10 ustawy o ochronie przyrody;

 • na terenie obszaru Natura 2000 nie znajduje się park narodowy lub rezerwat przyrody, dla których ustanowiono zadania ochronne uwzględniające zakres, o którym mowa
  w art. 28 ust. 10 ustawy o ochronie przyrody;

 • obszar Natura 2000 nie znajduje się w obszarach morskich;

 • obszar Natura 2000 nie pokrywa się w całości lub w części z obszarem będącym
  w zarządzie nadleśnictwa, dla którego ustanowiony plan urządzenia lasu uwzględnia zakres, o którym mowa w art. 28 ust. 10 ustawy o ochronie przyrody.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu zapewnił udział społeczeństwa w opracowywaniu projektu PZO w trybie ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą ooś. Informację o przystąpieniu do opracowywania projektu PZO wraz z pozostałymi informacjami, o których mowa w art. 39 ust. 1 pkt. 2–5 ustawy ooś, podano do publicznej wiadomości poprzez:

 • udostępnienie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu ……………… r.;

 • ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu w terminie od ……….. do ………..;

 • ogłoszenie w prasie o zasięgu wojewódzkim …………...

W przewidzianym na składanie uwag i wniosków terminie 21 dni zgłoszono następujące uwagi:…

Podstawą sporządzenia planu zadań ochronnych było opracowanie: Kiczyńska A., Wylegała P., Horbacz A. 2013. Ekspertyza przyrodnicza gatunków ptaków na potrzeby projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Wielki Łęg Obrzański PLB300004. Narodowa Fundacja ochrony Środowiska. Poznań – Warszawa.

W celu umożliwienia zainteresowanym osobom i podmiotom prowadzącym działalność w obrębie siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000, udziału w pracach związanych ze sporządzaniem projektu PZO, o którym mowa w art. 28 ust. 3 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody przekazano projekt zarządzenia najważniejszym podmiotom prowadzącym działalność w obrębie siedlisk gatunków uznanych za przedmioty ochrony przedmiotowego obszaru.

Granicę obszaru Natura 2000 opisano w oparciu o 1020 punktów węzłowych, dla których podano długość i szerokość geograficzną w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992.

Przedmiotami ochrony obszaru Natura 2000 jest populacja rozrodcza kulika wielkiego Numenius arquata oraz populacja migrująca siewki złotej Pluvialis apricaria. Stan ochrony ww. gatunków oceniony został dla kulika wielkiego na poziomie U2 (stan zły) a dla siewki złotej na poziomie U1 (stan niezadowalający). Kulik wielki jest gatunkiem o tzw. niekorzystnym statusie ochronnym w Europie, klasyfikowanym ostatnio w kategorii NT wg kryteriów IUCN (BirdLife International 2012). Polska populacja wykazuje w ostatnich dwóch dekadach silne tendencje zmniejszając liczbę par lęgowych od 20 do 90%.

Zgodnie z art. 28 ust. 10 ustawy o ochronie przyrody i § 3 rozporządzenia w sprawie projektu PZO dokonano identyfikacji zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony gatunków ptaków będących przedmiotami ochrony obszaru Natura 2000 z podziałem na zagrożenia istniejące i potencjalne. Dla kulika wielkiego jako zagrożenie istniejące wskazano zaprzestanie użytkowania łąk, drapieżnictwo ptaków krukowatych i lisa Vulpes vulpes niszczących jego legi, oraz prace agrotechniczne (w szczególności włókowanie, koszenie łąk) prowadzone w okresie gniazdowania. Istniejącymi zagrożeniami dla populacji migrującej siewki złotej jest zaprzestanie użytkowania łąk, w dużej mierze w rezultacie utrzymującego się wysokiego poziomu wód na łąkach.

Jako cel działań ochronnych dla kulika wielkiego wskazano poprawę stanu ochrony poprzez zmniejszenie presji drapieżczej ptaków krukowatych i lisa oraz czynną ochronę lęgów, natomiast dla siewki złotej przywrócenie właściwego stanu ochrony poprzez użytkowanie kośne użytków trwałych. Powyższe cele realizowane będą poprzez działania ochronne z zakresu ochrony czynnej polegające na zmniejszeniu presji drapieżniczej ptaków krukowatych i lisa poprzez ograniczenie wielkości ich populacji, czynną ochronę lęgów poprzez inkubację jaj w warunkach sztucznych i rezygnację z prowadzenia prac agrotechnicznych w odległości do 10 m od gniazda w trakcie lęgów oraz użytkowanie kośne trwałych użytków zielonych. Zaplanowano również działania dotyczące monitoringu stanu przedmiotów ochrony oraz monitoringu realizacji celów działań ochronnych. W tym zakresie zaplanowano w czwartym, siódmym i dziesiątym roku obowiązywania planu zadań ochronnych wykonanie oceny stanu ochrony kulika wielkiego i siewki złotej oraz coroczne określanie liczebności par lęgowych kulika wielkiego i liczby młodych ptaków odchowanych przez poszczególne pary, monitoring stanu populacji ptaków krukowatych i lisa.

Zgodnie z § 3 pkt 2 lit. c rozporządzenia w sprawie projektu PZO przeanalizowano dokumenty planistyczne, w tym zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. W związku z brakiem zagrożeń wynikających z realizacji tych dokumentów w PZO nie określono wskazań do ich zmian.

Nie wskazano terminu sporządzenia planu ochrony dla całości lub części obszaru Natura 2000, gdyż nie stwierdzono występowania przesłanek, o których mowa w § 3 pkt 8 rozporządzenia w sprawie projektu PZO.

Na podstawie zgromadzonej dokumentacji sporządzono projekt zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu w sprawie ustanowienia PZO dla obszaru Natura 2000, zwany dalej projektem zarządzenia.Projekt zarządzenia został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Radę Ochrony Przyrody w Poznaniu uchwałą nr …. z …… 2015 r. oraz uzgodniony z Wojewodą Wielkopolskim pismem ……… z ……… 2015 r.
: files -> aktualnosci
aktualnosci -> 1. Poszukiwani są partnerzy do 3 projektów (ist) pr konkurs na wnioski projektowe w dziedzinie materiałów I inżynierii materiałowej
aktualnosci -> Data imprezy Wydarzenie
aktualnosci -> *Kształcenie w zakresie rozszerzonym – dodatkowo 4 godz tygodniowo. Semestr I
aktualnosci -> 1. Kolejne zmiany dotyczące modelu kosztów w 7 Programie Ramowym
aktualnosci -> Zakres konkursu
aktualnosci -> Nauczyciel zastępujący, przedmiot Ks. J. Dzierżak
aktualnosci -> 2. Konkurs Best of Good Practice (e-business, e-government, e-health, e-learning) Finanse I zarządzanie projektami w pr – korzystajmy z helpdesk’a Konferencja „Zrównoważony I Bezpieczny Transport Powierzchniowy”
aktualnosci -> Zgoda 13 Szanowni Państwo! W związku z wymianą podzielników, prosimy Państwa o obecność w domu dnia
aktualnosci -> Janusz Żurakowski
aktualnosci -> Do podręcznika Poznać przeszłość, zrozumieć dziś. Starożytność, średniowiecze

Pobieranie 0.99 Mb.

1   2   3   4   5   6
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna