Zarządzenie nr 26/ 2013 burmistrza jedwabnegoPobieranie 347.3 Kb.
Strona1/6
Data08.05.2016
Rozmiar347.3 Kb.
  1   2   3   4   5   6
ZARZĄDZENIE NR 26/ 2013

BURMISTRZA JEDWABNEGO

z dnia 28 maja 2013 r.

w sprawie informacji o wykonaniu budżetu gminy, kwocie wykorzystanych środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2, zobowiązaniach, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 4, dotacjach otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, dotacjach udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego, wykazie udzielonych poręczeń i gwarancji, wykazie osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg , odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty oraz wykazie osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2012 r.

   1. Na podstawie art. 37 ust.1, pkt. 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. ( Dz.U z 2009 r. Nr 157, poz.1240, z poźn. zm.) zarzadza się co następuje :

   2. § 1. Podać do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie informacji Publicznej oraz wywieszenie na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Jedwabnem informację obejmującą :

   3. a) dane o wykonaniu budżetu Gminy Jedwabne za 2012 rok według poniższej tabeli:  1. Wyszczególnienie

  Plan na 2012 r. wg uchwały budżetowej

  1. Wykonanie za

  2. 2012 r.

  1. Wskaźnik realizacji

  2. w %

  1. a) Dochody – ogółem, w tym:

  1. 18 168 823,00

  18 097 667,49

  99,61

  1. - dochody bieżące

  1. 15 015 208,00

  14 944 052,49

  99,52

  1. - dochody majątkowe

  1. 3 153 615,00

  3 153 615,00

  100,00

  1. b) Wydatki – ogółem , w tym:

  1. 14 776 541,00

  14 404 997,91

  1. 97,49

  1. - wydatki bieżące

  1. 14 428 541,00

  14 066 637,77

  1. 97,49

  1. - wydatki inwestycyjne

  1. 348 000,00

  338 360,14

  1. 97,22

  1. nadwyżka (+) / deficyt (-)

  1. 3 392 282,00

  3 692 669,58

  1. 108,85

  1. c) Przychody, w tym:

  1. -

  346 781,36

  -

  1. - kredyty długoterminowe

  1. -

  -

  -

  1. - inne źródła – (wolne środki)

  1. -

  1. 346 781,36

  1. -

  1. d) Rozchody, w tym:

  1. 3 392 282,00

  1. 3 392 281,15

  100,00

  1. - spłata kredytu

  736 000,00

  736 000,00

  1. 100,00

  1. - spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

  2 656 282,00  2 656 281,15100,00


b) kwotę wykorzystanych środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 :

W 2012 r. Gmina Jedwabne otrzymała środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - 3 120 465,48 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań finansowanych z udziałem środków unijnych:

- ,, Indywidualizacja nauczania uczniów klas I – III w Gminie Jedwabne ‘’ – Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 69 423,48 zł,

- ,, Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Jedwabnem ul. Piękna oraz w miejscowości Burzyn ul. Nowy Rynek ‘’ – Projekt realizowany był w ramach działania ,, Odnowa i rozwój wsi ‘’ objętego PROW na lata 2007 – 2013 - 282 556,00 zł,

- ,, Budowa stacji wodociągowej i urządzeń związanych z funkcjonowaniem stacji, budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Jedwabne’’, Projekt realizowany był w ramach działania ,,Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej ‘’ objętego PROW na lata 2007 – 2013 - 2 768 486,00 zł.

c) zobowiązania, których mowa w art. 72 ust.1 pkt.4 ustawy :

Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2012 r. w Gminie nie wystąpiły,d) kwoty dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego :

Gmina Jedwabne otrzymała następujące dotacje z budżetu jednostek samorządu terytorialnego :- na zadnia zlecone z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w następującym zakresie:

 • Administracji publicznej – 77 942,00 zł,

 • Rolnictwa i łowiectwa – 587 039,45 zł,

 • Pomocy społecznej – 2 142 211,99 zł.

Ogółem otrzymano z PUW na zadania zlecone – 2 807 193,44 zł,

Gmina otrzymała także dotację na realizację zadań zleconych przez Krajowe Biuro Wyborcze, Delegaturę w Łomży na prowadzenie aktualnego rejestru wyborców w gminie - 976,00 zł.- na zdania własne Gminy z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w następującym zakresie:

 • Pomocy społecznej – 981 752,58 zł,

 • Dotacja z tytułu zwrotu poniesionych wydatków w 2011 r. z Funduszu Sołeckiego - 57 352,80 zł,

 • Edukacyjnej opieki wychowawczej – 117 051,36 zł.

Ogółem Gmina otrzymała z PUW na zadania własne gminy – 1 156 156,74 zł.

W 2012 r. Gmina otrzymała również dotację na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników – 8 081,00 zł oraz dotację z OSP Jedwabne w kwocie - 38 720,00 zł z przeznaczeniem na zakup zestawu hydraulicznych narzędzi.Gmina Jedwabne z Budżetu Gminy na 2012 r. udzieliła dotacje w kwocie - 438 613,00 zł następującym podmiotom :

WYKAZ DOTACJI Z BUDŻETU GMINY DLA INSTYTUCJI KULTURY


Lp.


Dział


Rozdział


§


Plan


WykonaniePrzeznaczenie

1.

921

92109

2480

219 000,00

219 000,00

Dotacja do działalności statutowej Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnem

2.

921

92116

2480

136 000,00

136 000,00

Dotacja do działalności statutowej Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Jedwabne


Razem:_____355_000,00__355_000,00'>Razem:
355 000,00

355 000,00
WYKAZ DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH Z BUDŻETU GMINY JEDWABNE DLA KOMUNALNEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W JEDWABNEM


Lp.


Dział


Rozdział


§


Plan


WykonaniePrzeznaczenie

1.

900

90017

2650

43 613,00

43 613,00

Dopłata do 1 t składowanych odpadów na wysypisku


2.

900

90017

6210

20 000,00

20 000,00

Dotacja na zakup wozu asenizacyjnego


Razem:
63 613,00

63 613,00
WYKAZ DOTACJI Z BUDŻETU GMINY - JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH


Lp.


Dz.


Rozdz.


§


Nazwa podmiotu


Plan


WykonaniePrzeznaczenie
1.


926

92605

2820

Miejsko – Gminny Klub Sportowy ,, VICTORIA „ w Jedwabnem

20 000,00

20 000,00Zadania

w zakresie kultury fizyczneji sportu: zalaczniki -> art
art -> Przebudowa drogi gminnej nr 104467b kuzie – Charubin
art -> 1. Numer Identyfikatora Podatkowego składającego informację
art -> 1. Numer Identyfikatora Podatkowego składającego informację (pesel/nip)
art -> Zaproszenie ponowne do złożenia oferty Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do 14 000 euro
art -> Specyfikacja zamawianego sprzętu komputerowego `08 Załącznik nr 2 do siwz
art -> Przedmiar robot
art -> Warunki gwarancji I serwisu
art -> Załącznik nr 2 do Regulaminu naboru projektów wskazanych do wsparcia informacyjno-promocyjnego
art -> Zarządzenie nr 42/07 WÓjta gminy łomża z dnia 24 września 2007 r w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej
art -> 1 wojskowy szpital kliniczny z polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie Al. Racławickie 23

Pobieranie 347.3 Kb.

  1   2   3   4   5   6
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna