Zarządzenie Nr 47/08 Starosty Krakowskiego z dnia 15 maja 2008r w sprawie referatów i zamiejscowych stanowisk pracy utworzonych w Wydziałach Starostwa Powiatowego w KrakowiePobieranie 121.84 Kb.
Data30.04.2016
Rozmiar121.84 Kb.
RodzajReferat
Zarządzenie Nr 47/08

Starosty Krakowskiego

z dnia 15 maja 2008r.
w sprawie referatów i zamiejscowych stanowisk pracy utworzonych w Wydziałach Starostwa Powiatowego w Krakowie.
Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz § 4. ust. 3 i 4, § 7. ust. 3 i 4 Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Krakowie (Dz.Urz. Woj. Małopolskiego z 2007r. Nr 431, poz. 2860 z późn. zm.) zarządzam co następuje:
§ 1.
1. W ramach wydziałów Starostwa Powiatowego w Krakowie tworzę następujące referaty oraz zamiejscowe stanowiska pracy oznaczone symbolami:
1) w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich – symbol „ORB”:

 1. Referat Kadr – symbol „ORB.I”,

 2. Referat Biuro Zarządu – symbol „ORB.II”,

 3. Referat do spraw Informatyki – symbol „ORB.III”,

 4. Zamiejscowe Stanowiska Pracy w Filiach Starostwa Powiatowego w Krakowie w Krzeszowicach, Skawinie i Węgrzcach;

2) w Wydziale Finansów – symbol „FN”: 1. Referat Planowania i Analiz – symbol „FN.I”;

3) w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru – symbol „GKiK”: 1. Referat Ewidencji Gruntów – symbol „G KiK.I”,

 2. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - symbol „GKiK.II” ;

4) w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami - symbol „ GN” :

a) Referat Gospodarki Nieruchomościami - symbol „GN.I”,

b) Referat Zwrotów Nieruchomości - symbol „ GN.II”,

5) w Wydziale Komunikacji – symbol „K”:


 1. Referat I Praw Jazdy – symbol „K.I-W” w Filii Starostwa Powiatowego w Węgrzcach,

 2. Referat II Rejestracji Pojazdów – symbol „K.II-W” w Filii Starostwa Powiatowego w Węgrzcach,

 3. Referat III Rejestracji Pojazdów – symbol „K.III-K” w Filii Starostwa Powiatowego w Krzeszowicach:

 4. Referat IV Rejestracji Pojazdów – symbol „K.IV-S” w Filii Starostwa Powiatowego w Skawinie;

6) w Wydziale Architektury, Budownictwa, Inwestycji i Remontów – symbol „AB”: 1. Referat I Architektoniczno – Budowlany – symbol „AB.I-K” w Filii Starostwa Powiatowego w Krzeszowicach,

 2. Referat II Architektoniczno – Budowlany – symbol „AB.II-S” w Filii Starostwa Powiatowego w Skawinie,

 3. Referat III Architektoniczno – Budowlany – symbol „AB.III-W” w Filii Starostwa Powiatowego w Węgrzcach :

- Zamiejscowe Stanowisko Pracy w Skale – symbol „AB.III-WS”,,

 1. Referat IV Architektoniczno – Budowlany – symbol „AB.IV”,

 2. Referat V Architektoniczno – Budowlany – symbol „AB.V”;

7) w Wydziale Techniczno – Gospodarczym – symbol „TG”: 1. Zamiejscowe Stanowiska Pracy w Filiach Starostwa Powiatowego w Krzeszowicach, Skawinie i Węgrzcach,

8) w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa -symbol „ OS” :

a) Referat do spraw Środowiska, Odpadów i Emisji –symbol „ OS .I.”.
2. Symbole określone w ust. 1 stosuje się jako stałą cechę rozpoznawczą ustalając znaki spraw prowadzonych w referatach.
§ 2.
Do zakresu działania Referatu Kadr „ORB.I” należy prowadzenie spraw kadrowych i szkolenia pracowników Starostwa, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu w tym:


 1. przygotowywanie dokumentów związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem oraz wynagradzaniem pracowników oraz kierowników jednostek organizacyjnych i Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego;
 1. ustalanie świadczeń związanych z pracą; 1. prowadzenie akt osobowych;
 1. wypełnianie i przekazywanie do ZUS oraz innych instytucji niezbędnych dokumentów związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników oraz zleceniobiorców;
 1. kontrola dyscypliny pracy;
 1. organizowanie i nadzorowanie praktyk zawodowych uczniów, studentów i aplikantów;
 1. wykonywanie zadań związanych z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym pracowników Starostwa, w tym kierowanie pracowników na różne formy szkolenia,
 1. wykonywanie czynności związanych z wynagradzaniem i awansowaniem pracowników.


§ 3.
Do zakresu działania referatu Biuro Zarządu „ORB.II” należy:


 1. przygotowywanie materiałów i obsługa posiedzeń Zarządu;
 1. prowadzenie rejestrów:

- uchwał Zarządu,

- zarządzeń Starosty,

- umów,

- porozumień;
 1. obsługa kancelaryjno – biurowa Zarządu;
 1. sporządzanie zbiorczych informacji z prac Zarządu;
 1. czuwanie nad terminowością udzielania odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski radnych i Komisji Rady;
 1. prowadzenie rejestru powiatowych jednostek organizacyjnych, służb, inspekcji
  i straży;
 1. współdziałanie z Biurem Rady i innymi Wydziałami w zakresie przygotowywania materiałów na posiedzenia Rady Powiatu w Krakowie i jej organów oraz Zarządu Powiatu.§ 4.

Do zakresu działania Referatu do spraw Informatyki „ORB.III” należy:
 1. administrowanie oprogramowaniem, sprzętem i siecią komputerową Starostwa;
 1. zabezpieczanie prawidłowego funkcjonowania systemów informatycznych Starostwa;
 1. koordynowanie przedsięwzięć w zakresie informatyzacji Starostwa;
 1. zapewnianie bezpieczeństwa informacji przetworzonych w systemach informatycznych Starostwa, a w szczególności ochrony danych osobowych oraz informacji niejawnych;
 1. nadzór nad wdrożonymi systemami informatycznymi;
 1. wspomaganie i szkolenie użytkowników systemów;
 1. bieżąca konserwacja sprzętu komputerowego;
 1. nadzorowanie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych;
 1. wykonywanie zadań z zakresu udostępniania informacji publicznej wynikających z przepisów wewnętrznych.


§ 5.
Do zakresu działania zamiejscowych stanowisk pracy Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich należy obsługa kancelaryjna Filii.

§ 6.
Do zakresu działania Referatu Planowania i Analiz „FN.I” należy:


 1. opracowywanie zbiorczego projektu planu finansowego w zakresie zadań zleconych powiatowi i zadań własnych powiatu;
 1. opracowywanie układu wykonawczego budżetu powiatu;
 1. rozliczanie kwot dotacji przekazywanych do gmin i jednostek niepaństwowych;
 1. całokształt spraw związanych ze zmianami planów na zadania zlecone powiatu i zadania własne powiatu w poszczególnych jednostkach oraz gminach i jednostkach niepaństwowych;
 1. opracowywanie okresowych informacji z realizacji planu dochodów i wydatków powiatu,
 1. podział środków finansowych na poszczególne jednostki i gminy;
 1. opracowywanie zbiorczych harmonogramów dochodów i wydatków w powiecie;
 1. przygotowywanie materiałów na posiedzenia Rady Powiatu i Zarządu Powiatu w zakresie planu dochodów i wydatków oraz zmian w tym planie;
 1. opracowywanie zbiorczych planów finansowych gospodarstw pomocniczych, funduszy celowych i dochodów własnych;
 1. współpraca przy opracowywaniu planów finansowych inwestycji oraz przy przekazywaniu środków finansowych na ich realizację;
 1. sporządzanie zbiorczych sprawozdań o dochodach budżetowych, o wydatkach budżetowych, o nadwyżce/deficycie j.s.t, o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń j.s.t.;
 1. prowadzenie spraw związanych z zaciąganiem i spłatą kredytów i pożyczek.

§ 7.
Do zakresu działania Referatu Ewidencji Gruntów „GKiK.I” należy:


 1. realizacja zadań państwowej służby geodezyjnej i kartograficznej w zakresie spraw związanych z ewidencją gruntów i budynków oraz gleboznawczą klasyfikacją gruntów;
 1. prowadzenie ewidencji gruntów i budynków, w tym:

  1. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji dotyczących zmian w operacie ewidencji gruntów w zakresie zmiany powierzchni, konfiguracji i oznaczenia działek,

  2. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji w sprawie zmiany wpisu dotyczącego władającego gruntem,

  3. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zaświadczeń dotyczących zgody na dokonywanie czynności według oznaczeń katastralnych,

  4. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zaświadczeń w trybie art. 217 kpa w oparciu o dane zawarte w operacie ewidencji gruntów i budynków,

  5. przygotowywanie wniosków do Wydziałów Ksiąg Wieczystych,

  6. bieżąca aktualizacja danych opisowych i kartograficznych zawartych w operacie ewidencji gruntów i budynków,

  7. prowadzenie zbioru akt i dowodów zmian,

  8. wydawanie wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów,

  9. uzgadnianie mianowników działek dzielonych podlegających innym zmianom wynikającym z czynności geodezyjnych prawem przewidzianych,

  10. sporządzanie zawiadomień dla stron oraz gmin dotyczących wprowadzonych zmian w części opisowej ewidencji gruntów,

  11. sporządzanie zbiorczych zestawień gruntów,

  12. udostępnianie danych zawartych w operacie ewidencji gruntów i budynków i udzielanie informacji osobom fizycznym, jednostkom wykonawstwa geodezyjnego oraz rzeczoznawcom majątkowym,

  13. naliczanie opłat do udostępniania danych zawartych w operacie ewidencji,

  14. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji dotyczących zmiany w operacie ewidencji gruntów w zakresie zmiany użytków w działkach,

  15. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji dotyczących regulacji stanu prawnego działek,

p)prowadzenie rejestru cen nieruchomości;

3) w zakresie ochrony gruntów rolnych:     1. wydawanie decyzji o wyłączeniu z produkcji użytków rolnych wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego, zaliczonych do klasy I, II, III, IIIa, IIIb oraz użytków rolnych klas IV, IVa, IVb, V i VI wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego, a także gruntów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 2 - 10 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. Nr 16 poz. 78),

b)  wydawanie decyzji o wymiarze należności i opłat rocznych za wyłączenie gruntów z produkcji oraz decyzji o zwrocie uiszczonej należności,

c)  nakładanie obowiązku zdjęcia oraz wykorzystania na cele poprawy wartości użytkowej gruntów próchniczej warstwy gleby z gruntów rolnych klas: I, II, III, IIIa,  IIIb, IVa,  IV, wydawanie decyzji o ustaleniu wysokości opłaty za niewykonanie tego obowiązku,

d)  wyłączanie skażonych gruntów z produkcji i obciążanie kosztami badań pomiaru skażenia gleb i roślin zakładów przemysłowych,

e) dokonywanie kontroli wykonania przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. Nr 16 poz. 78),

f)   wydawanie decyzji ustalających obowiązek opłat, należności i opłat rocznych podwyższonych oraz ustalanie obowiązku corocznego wpłacania na Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych równowartości opłaty rocznej,

g)  prowadzenie postępowania egzekucyjnego w administracji w przypadkach niewykonania obowiązków określonych w ustawie,

h)  prowadzenie sprawozdawczości obejmującej dane dotyczące powierzchni terenu wyłączonego oraz wysokości naliczonych opłat i należności . ;

4)prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów;


5)prowadzenie postępowań w trybie ustawy o zamówieniach publicznych w zakresie objętym zadaniami referatu.

§ 8.
Do zakresu działania Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej „GKiK.II należy:

 1. prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z wyłączeniem ewidencji gruntów i budynków;
 1. dysponowanie środkami powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym;
 1. zakładanie osnów szczegółowych;
 1. zakładanie i aktualizacja mapy zasadniczej;
 1. przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości;
 1. ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych;
 1. prowadzenie powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie;
 1. zarządzanie nieruchomościami państwowymi wydzielonymi w związku z usytuowaniem na nich znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych oraz budowli triangulacyjnych;
 1. prowadzenie powiatowych baz danych wchodzących w skład Krajowego Systemu Informacji o terenie;
 1. zarządzanie nieruchomościami państwowymi wydzielanymi w związku z usytuowaniem na nich znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych, urządzeń zabezpieczających te znaki i budowli triangulacyjnych.§ 9.


Do zakresu działania Referatu Gospodarki Nieruchomościami „GN.I” należy :

1) tworzenie i prowadzenie ewidencji nieruchomości wchodzących w skład zasobu Skarbu Państwa i powiatu;

2) określanie wartości nieruchomości pozostających w zasobach;

3) sporządzanie planu wykorzystania zasobów;

4) zlecanie zabezpieczenia nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem;

5) naliczanie należności za nieruchomości udostępniane z zasobów;

6) ustalanie cen nieruchomości przekazanych w użytkowanie wieczyste, zarząd lub użytkowanie, a także ustalanie opłat rocznych z tych tytułów i stosowanie przysługujących bonifikat od opłat rocznych;

7) prowadzenie bieżącej aktualizacji ustalonych opłat rocznych z tytułu zarządu, prowadzenie postępowania dowodowego i wydawanie decyzji o zmianie wysokości opłaty;

8) prowadzenie bieżącej aktualizacji ustalonych opłat z tytułu użytkowania wieczystego, prowadzenie postępowania dowodowego, wypowiadanie obowiązującej wysokości opłaty rocznej oraz składanie propozycji dotyczących ustalenia nowej opłaty rocznej;

9) przekazywanie dokumentacji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w przypadku złożenia wniosku przez stronę kwestionującą ustaloną wysokość opłaty rocznej oraz udział w postępowaniu przez Kolegium;

10) ustalanie na wniosek strony innych terminów uiszczania opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i zarządu;

11) ustalanie w drodze decyzji administracyjnej ceny nieruchomości i wysokości opłaty rocznej z tytułu zarządu, w stosunku do nieruchomości przekazanych nieodpłatnie w zarząd przed dniem 1 stycznia 1998r.;

12) ustalanie ceny nieruchomości, wysokości stawki procentowej i opłaty rocznej w drodze wypowiedzenia dla użytkowników wieczystych nieruchomości, dla których opłata roczna nie została ustalona przed dniem 1 stycznia 1998r.;

13) zmiany wysokości stawek procentowych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego w drodze wypowiedzenia dla nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste przez dniem 1 stycznia 1998r.;

14) prowadzenie sprawozdawczości dot. nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa i powiatu, w szczególności także w zakresie nieruchomości wchodzących w skład zasobów nieruchomości;

15) przejmowanie nieruchomości do zasobów nieruchomości Skarbu Państwa i powiatu;

16) przygotowywanie do zbycia nieruchomości wchodzących w skład zasobów;

17) przygotowywanie dokumentacji do prowadzenia postępowania sądowego o własność lub inne prawa rzeczowe na nieruchomości, o roszczenie ze stosunku najmu lub dzierżawy, o stwierdzenie nabycia spadku, o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie oraz wpis w księdze wieczystej lub o założenie księgi wieczystej;

18) przygotowywanie wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę,

19) zawiadamianie byłych właścicieli, najemców lokali mieszkalnych, a także osób, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości o przysługującym im pierwszeństwie w przypadku zbywania nieruchomości;

20) przygotowywanie i prowadzenie przetargów na nieruchomości przeznaczone do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste wraz z przygotowaniem dokumentów do zawarcia umowy notarialnej;

21) prowadzenie postępowania i przygotowanie niezbędnej dokumentacji oraz umów w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste lub sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym;

22) prowadzenie postępowania i przygotowanie umów dzierżawy, najmu, użyczenia i użytkowania;

23) przygotowywanie dokumentacji dla dokonania darowizny nieruchomości na cele publiczne lub na rzecz gminy, a także prowadzenie spraw z zakresu zamiany nieruchomości;

24) przygotowywanie umów sprzedaży prawa użytkowania wieczystego;

25) prowadzenie postępowania i przygotowanie umów w sprawie sprzedaży lokali na rzecz ich najemców lub dzierżawców wraz z ustanowieniem odrębnej własności lokali, ustaleniem praw i obowiązków właścicieli lokali;

26) prowadzenie postępowania i przygotowanie dokumentacji dotyczącej ustanowienia odrębnej własności lokali;

27) wyrażanie zgody na zrzeczenie się nieruchomości przez właściciela lub użytkownika wieczystego na rzecz Skarbu Państwa lub powiatu;

28) przygotowywanie dokumentacji i oddawanie w użytkowanie wieczyste gruntów pozostających w użytkowaniu spółdzielni, związków spółdzielczych, oraz innych osób prawnych, którym przysługuje roszczenie o ustanowienie prawa użytkowania wieczystego i które złożyły wniosek przed dniem 31.12.1996r.;

29) przygotowywanie umów użytkowania wieczystego lub wydawanie decyzji o przekazaniu nieruchomości w trwały zarząd posiadaczom gruntów, którzy nie legitymują się dokumentami o przekazaniu im tych nieruchomości, wydanymi w formie przewidzianej prawem w dniu 05.12.1990r.;

30) przygotowywanie umów użytkowania wieczystego dla osób prawnych i fizycznych, które do dnia 05.12.1990r. uzyskały ostateczne decyzje lokalizacyjne lub pozwolenia na budowę i złożyły wnioski o uregulowanie stanu prawnego przed dniem utraty ważności tych decyzji;

31) przygotowywanie umów użytkowania wieczystego dla spółdzielni i ich związków, Krajowej Rady Spółdzielczej i innych osób prawnych, które zabudowały grunty Skarbu Państwa do dnia 05.12.1990r. za zezwoleniem właściwego organu i zgłosiły roszczenia przed dniem 31.12.1996r.;

32) prowadzenie postępowania i przygotowanie umów użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych garażami przed 05.12.1990r.;

33) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji o przekazaniu nieruchomości w trwały zarząd państwowym i powiatowym jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej;

34) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu;

35) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji o przekazywaniu trwałego zarządu między jednostkami organizacyjnymi na ich wniosek;

36) przyjmowanie wniosków o przejęcie nieruchomości lub ich części, zbędnych dotychczasowym zarządcom;

37) występowanie z żądaniem rozwiązania umowy użytkowania wieczystego przed upływem ustalonego okresu stosownie do art. 240 Kodeksu cywilnego, jeżeli użytkownik wieczysty korzysta z nieruchomości w sposób sprzeczny z ustalonym w umowie, a w szczególności jeżeli jej nie zabudował w ustalonym terminie;

38) ustalanie cen nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub powiatu, a także ustalanie stawek procentowych i wysokości opłat rocznych za użytkowanie wieczyste i trwały zarząd;

39) stosowanie bonifikat od ceny nieruchomości, a także bonifikat od opłat rocznych za nieruchomości przekazywane w użytkowanie wieczyste i trwały zarząd;

40) występowanie z żądaniem zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie, jeżeli nabywca przed upływem 10 lat zbył nieruchomość lub wykorzystał na inne cele;

41) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji o pozbawieniu udzielonej bonifikaty przy oddawaniu nieruchomości w trwały zarząd, jeżeli nastąpiła trwała zmiana celu wykorzystywania nieruchomości lub nieruchomość oddana została w najem lub dzierżawę;

42) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji o ustaleniu terminów zabudowy nieruchomości stanowiących przedmiot użytkowania wieczystego;

43) ustalanie terminów zabudowy nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste lub przekazywanych w trwały zarząd, a także terminów dodatkowych;

44) prowadzenie spraw związanych z ustalaniem w drodze decyzji dodatkowej opłaty rocznej po bezskutecznym upływie terminu zagospodarowania nieruchomości;

45) protokolarne przekazywanie Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji nieruchomości niezbędnych do wykonywania zadań statutowych jednostek wymienionych w art. 60 ust.1 i art. 61 ustawy o gospodarce nieruchomościami;

46) przekazywanie w trwały zarząd Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa zajętych pod drogi krajowe;

47) występowanie z wnioskiem o dokonywanie podziału nieruchomości oraz wydawanie opinii o podziale nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa;

48) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, ustalanie należności za nabycie prawa własności i zabezpieczenie wierzytelności Skarbu Państwa poprzez ustanowienie hipoteki;

49) uczestniczenie w postępowaniach regulacyjnych prowadzonych przez komisje majątkowe i komisję regulacyjną w zakresie zwrotu majątków kościołów, związków wyznaniowych, kościelnych osób prawnych, gmin wyznaniowych żydowskich;

50) regulacja stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi publiczne w dniu 31.12.1998r. oraz wypłata odszkodowań z tego tytułu;

51) prowadzenie postępowania ofertowego dotyczącego nabycia nieruchomości w drodze umowy notarialnej niezbędnej dla realizacji celów publicznych;

księgach wieczystych, także w ewidencji gruntów;

52)prowadzenie postępowania i przygotowanie decyzji lub protokołu w sprawie przekazania w zarząd Lasów Państwowych, stanowiących własność Skarbu Państwa, gruntów przeznaczonych do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego;

53)wnioskowanie o przekazanie praz Lasy Państwowe osobie prawnej lub innej jednostce organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej;

a). gruntów leśnych lub rolnych znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych, w przypadku zmiany ich przeznaczenia na cele nierolnicze,b). nieprzydatnych dla potrzeb gospodarki leśnej budynków i budowli wraz z gruntem niezbędnym do korzystania z nich;

 1. przygotowywanie wniosków do Wydziału Ksiąg Wieczystych dotyczących nieruchomości rolnych Skarbu Państwa;

 2. składanie wraz z niezbędną dokumentacją wniosku o wpis do księgi wieczystej prawa własności nieruchomości przejętych na cele reformy rolnej;

 3. załatwianie spraw wynikających z dekretu z dnia 18 kwietnia 1955r. o uwłaszczeniu i uregulowaniu innych spraw związanych z reformą rolną i osadnictwem rolnym:

  1. wydawanie zgody na nadanie resztówki,

  2. orzekanie o nadaniu własności nieruchomości dzierżawcom i o ustaleniu ceny nabycia na rzecz posiadaczy z innych tytułów niż dzierżawa,

  3. wyrażanie zgody na nadanie nieruchomości objętej w posiadanie bez zachowania ustawowego terminu,

  4. orzekanie o wyłączeniu spod nadania nieruchomości położonych na obszarze gmin;

 4. załatwianie spraw z ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych:

  1. ustalanie, które nieruchomości stanowią wspólnotę bądź mienie gminne,

  2. ustalanie wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie oraz wykazu obszarów gospodarstw przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie;

 1. prowadzenie spraw związanych z przygotowywaniem decyzji o nieodpłatnym przyznaniu własności działki osobie, której przysługuje prawo użytkowania tej działki z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego Państwu;
 1. z ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej:

 1. wyrażenie zgody na inny niż ustawowy termin płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu,

 2. wydawanie zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis,

 3. sporządzanie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej (pomocy de minimis),

 1. dokonywanie uzgodnień przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w oparciu o art. 53 ust. 4 pkt. 10 ustawy z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

 2. prowadzenie sprawozdawczości obejmującej dane dotyczące powierzchni terenu wyłączonego oraz wysokości naliczonych opłat i należności;

 3. prowadzenie postępowania egzekucyjnego w administracji w przypadkach niewykonania obowiązków określonych w ustawie;

 4. prowadzenie postępowań w trybie ustawy o zamówieniach publicznych w zakresie objętym zadaniami referatu;

 5. prowadzenie spraw związanych z orzekaniem o odszkodowaniu za nieruchomości przejęte pod drogi na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych .


§ 10.
Do zakresu działania Referatu Zwrotów Nieruchomości należy :

 1. wszczynanie postępowania wywłaszczeniowego;

 2. występowanie do właściwych sądów o ujawnienie wpisów dotyczących wszczęcia postępowania wywłaszczeniowego w księgach wieczystych;

 3. prowadzenie spraw związanych z orzekaniem o wywłaszczeniu, odszkodowaniu, nadaniu nieruchomości zamiennej oraz o zwrocie nieruchomości;

 4. wypłacanie odszkodowań za wywłaszczenie nieruchomości;

 5. przygotowywanie wniosków o ujawnienie decyzji wywłaszczeniowej w księgach wieczystych oraz ewidencji gruntów;

 6. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji dotyczących ograniczenia korzystania z nieruchomości i zezwolenia na zakładanie i przeprowadzanie ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń do przesyłania płynów, pary, gazów, i energii elektrycznej oraz urządzeń technicznych, łączności i sygnalizacji;

 7. ustalanie odszkodowania za straty wyrządzone na skutek ograniczenia korzystania z nieruchomości;

 8. prowadzenie spraw związanych z orzekaniem o zwrocie nieruchomości wywłaszczonej, odmowie zwrotu i umorzeniu postępowania;

 9. przygotowywanie dokumentacji do rozliczenia zwaloryzowanego odszkodowania w przypadku zwrotu nieruchomości na rzecz byłego właściciela;

 10. prowadzenie postępowań w trybie ustawy o zamówieniach publicznych w zakresie objętym zadaniami referatu.


§ 11.
Do zakresu działania Referatu I Praw Jazdy „K.I-W” należy:
1) w zakresie ruchu drogowego:


 1. wzywanie kierujących pojazdami do kontrolnego sprawdzenia kwalifikacji w razie uzasadnionych zastrzeżeń,

 2. wzywanie kierujących pojazdami do poddania się badaniu lekarskiemu i psychologicznemu przeprowadzanego w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami w przypadkach nasuwających się zastrzeżeń co do stanu zdrowia,

 3. zatrzymywanie uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi,

 4. zwracanie uprawnień do kierowania pojazdami,

 5. zatrzymywanie i zwracanie uprawnień do kierowania tramwajami,

 6. cofanie uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi i tramwajami,

 7. przywracanie uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi i tramwajami,

 8. wydawanie międzynarodowych praw jazdy,

 9. wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami – praw jazdy oraz pozwoleń do kierowania tramwajami,

 10. przyjmowanie od kierowców zawiadomień o zmianie miejsca zamieszkania, wniosków o zmianie danych oraz wydania wtórników prawa jazdy i wymiana prawa jazdy,

 11. określanie miejsca egzaminu państwowego na prawo jazdy kat. T,

 12. powoływanie komisji weryfikacyjnej w zakresie sprawdzania kwalifikacji na prawo jazdy kat. T,

ł) wprowadzenie obowiązku wyposażenia pojazdów zaprzęgowych w hamulec,

 1. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na prowadzenie szkolenia kierowców,

 2. sprawowanie nadzoru nad Ośrodkami Szkolenia Kierowców,

 3. cofanie zezwoleń na prowadzenie szkolenia kierowców,

 4. prowadzenie ewidencji Starosty instruktorów nauki jazdy,

 5. kierowanie instruktorów nauki jazdy na egzamin sprawdzający ich kwalifikacje,

 6. sprawowanie nadzoru nad działalnością instruktorów nauki jazdy,

 7. prowadzanie archiwum Wydziału,

 8. wymiana praw jazdy wydanych przez niektóre państwa członkowskie Unii Europejskiej,

u) wpisywanie do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców,

w) skreślanie przedsiębiorcy z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców,z) wydawanie zaświadczeń o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców;


     1. w zakresie wykonywania transportu drogowego:
      1. wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych na obszar wykraczający poza granice jednej gminy,

      2. wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych na linii komunikacyjnej obejmującej obszar wykraczający poza granice jednej gminy,

      3. wydawanie licencji na krajowy transport drogowy osób,

      4. wydawanie licencji na krajowy transport drogowy rzeczy,

      5. egzaminowanie kandydatów na taksówkarzy z zakresu transportu drogowego taksówką,

      6. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji o odmowie udzielenia licencji na przewóz osób i rzeczy,

      7. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji o zmianie licencji,

      8. wydawaniem decyzji o cofnięciu licencji i o wygaszeniu licencji,

      9. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji o cofnięciu licencji;

      10. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji o przeniesieniu uprawnień wynikających z licencji,

      11. wyrażenie zgody na wykonywanie uprawnień wynikających z licencji,

      12. wzywanie przedsiębiorcy do usunięcia stwierdzonych uchybień,

      13. wzywanie posiadacza licencji i zezwolenia do przedłożenia w wyznaczonym terminie dokumentów potwierdzających, że spełnia on warunki do prowadzenia zarobkowego przewozu osób i rzeczy określone w ustawie oraz w zezwoleniu i licencji,

      14. przeprowadzenie kontroli przedsiębiorcy w zakresie zgodności wykonywania transportu drogowego i przewozów na potrzeby własne z przepisami ustawy i warunkami udzielonej licencji, zezwolenia i zaświadczenia,

      15. uzgadnianie wydania zezwolenia na linie komunikacyjne przebiegające na terenie powiatu;
       1. w zakresie transportu kolejowego:
        1. prowadzenie spraw związanych z opiniowaniem wniosku o likwidację linii kolejowej, na której zawieszono przewozy,

        2. prowadzenie spraw związanych z opiniowaniem projektu likwidacji linii kolejowych lub innych części przebiegającej na obszarze powiatu;
         1. wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych.


§ 12. 1. Do zakresu działania Referatów II, III, IV Rejestracji Pojazdów K.II-W, K.III-K, K.IV-S należy:

1) dokonywanie rejestracji pojazdów, wydawanie dowodów rejestracyjnych oraz tablic rejestracyjnych,   • dokonywanie czasowej rejestracji pojazdów, wydawanie pozwoleń czasowych
    i tymczasowych tablic rejestracyjnych,
   • dokonywanie w dowodzie rejestracyjnym lub pozwoleniu czasowym wpisów zastrzeżeń, jeżeli używanie pojazdu uzależnione jest od szczególnych warunków określonych przepisami,
   • przyjmowanie od właścicieli pojazdów zawiadomień o nabyciu lub zbyciu pojazdu, o zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym i dokonywania odpowiednich wpisów w karcie pojazdu, jeżeli była wydana,
   • prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji o nadaniu i umieszczeniu cech identyfikacyjnych pojazdu;

2) wyrejestrowywanie pojazdu;


3) wpisywanie do dowodu rejestracyjnego pojazdu rejestrowanego po raz pierwszy terminu badania technicznego pojazdu;
4) przyjmowanie od organu Policji zatrzymanych dowodów rejestracyjnych (pozwoleń czasowych) i ich zwracanie po ustaniu przyczyn uzasadniających jego zatrzymanie;

5) przekazywanie nieodpłatnie organom właściwym w sprawach podatku od środków transportu comiesięcznych informacji o zarejestrowanych i wyrejestrowanych pojazdach; 6) przekazywanie nieodpłatnie naczelnikom urzędów skarbowych (właściwych ze względu na miejsce zamieszkania nabywcy pojazdu) comiesięcznych informacji o zarejestrowanych pojazdach.


 1. Do zakresu działania Referatu II Rejestracji Pojazdów K.II-W oprócz zadań określonych w ust. 1 należy:

 1. prowadzenie rejestru stacji kontroli pojazdów (wpisywanie i wykreślanie z rejestru),

 2. sprawowanie nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów,

 3. wydawanie i cofanie uprawnień do przeprowadzania badań technicznych pojazdów dla diagnosty,

 4. przeprowadzanie kontroli stacji kontroli pojazdów.
 1. Referaty realizują zadania określone w ust. 1 zgodnie z właściwością miejscową określoną dla Filii Starostwa Powiatowego w Krzeszowicach, Skawinie i Węgrzcach.§ 13.


 1. Do zakresów działania Referatów I, II, III, IV, V Architektoniczno-Budowlanych – AB.I-K, AB.II-S, AB.III-W, AB.IV, AB.V należy realizacja zadań przypisanych organowi administracji architektoniczno-budowlanej oraz prowadzenie spraw inwestycji powiatowych i remontów, w szczególności:
    1. w zakresie prawa budowlanego:
     1. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zgody na odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych,
     1. prowadzenie spraw związanych ze zgłoszeniami budowy lub robót budowlanych oraz rozbiórek,
     1. prowadzenie spraw związanych w wydawaniem decyzji udzielających pozwolenia na budowę lub/i rozbiórkę lub odrębnych decyzji zatwierdzających projekt budowlany,
     1. wydawanie dzienników budowy,
     1. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji zmiany pozwolenia na budowę,
     1. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji przeniesienia pozwolenia na budowę,
     1. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości,
     1. prowadzenie spraw związanych ze zgłoszeniami zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,
     1. prowadzenie rejestru wniosków i decyzji pozwolenia na budowę i przekazywanie kopii rejestrów do Wojewody,
     1. współdziałanie z organem nadzoru budowlanego w zakresie określonym w prawie budowlanym:

- przekazywanie kopii ostatecznych decyzji pozwolenia na budowę wraz z zatwierdzonym projektem budowlanym,


- przekazywanie kopii ostatecznych odrębnych decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego,
- przekazywanie kopii innych decyzji, postanowień i zgłoszeń wynikających z przepisów prawa budowlanego,
- uczestniczenie w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych oraz udostępnianie wszelkich dokumentów i informacji związanych z tymi czynnościami;


    1. w zakresie prawa lokalowego i dodatków mieszkaniowych:
     1. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zaświadczeń o samodzielności lokalu mieszkalnego lub o innym przeznaczeniu niż mieszkalne,
     1. wydawanie zaświadczeń o powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych na wniosek osoby starającej się o dodatek mieszkaniowy;
      1. w zakresie inwestycji i remontów:
 1. przygotowanie powiatowych zadań inwestycyjnych i remontów zleconych do realizacji Wydziałowi AB, w tym: • przeprowadzanie komisyjnych kontroli stanu technicznego obiektów i ustalanie potrzeb remontowych, • opracowanie projektów i planów finansowo - rzeczowych w zakresie inwestycji i remontów realizowanych przez Wydział AB, • przygotowywanie wniosków o przydział środków finansowych na poszczególne zadania, • przygotowywanie dokumentacji formalno – prawnych (warunki uzgodnienia pozwolenia) dla zadań realizowanych przez Wydział AB, • przygotowywanie projektów specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla przetargów na wykonanie dokumentacji projektowych (inwentaryzacje, projekty budowlane i wykonawcze, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie) oraz na wykonanie robót inwestycyjnych, remontowych i dostaw dla zadań realizowanych przez Wydział AB, • udział w przetargach, • wyłanianie wykonawców i dostawców dla zadań realizowanych poza ustawą Prawo zamówień publicznych, • przygotowanie projektów umów z wykonawcami i dostawcami wyłonionych w drodze przetargów lub poza ustawą Prawo zamówień publicznych, 1. prowadzenie powiatowych zadań inwestycyjnych i remontów zleconych do realizacji Wydziałowi AB, w tym: • nadzór nad zleconymi Wydziałowi AB inwestycjami i remontami, • proponowanie kandydatów na inspektorów branżowych i nadzorowanie ich pracy, • sprawowanie nadzoru nad właściwym wykorzystaniem środków materiałowych i finansowych poszczególnych zadań inwestycyjnych i remontowych, • aprobowanie i parafowanie rachunków i faktur (sprawdzenie ich zgodności z umową) wystawionych przez wykonawców i dostawców, • prowadzenie stosownej dokumentacji zadań inwestycyjno – remontowych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych i wewnętrznymi aktami prawnymi, • przygotowywanie i uczestnictwo w odbiorach końcowych i gwarancyjnych inwestycji i przekazywanie obiektów inwestycyjnych do eksploatacji, • rozliczanie finansowe inwestycji, • opracowywanie informacji o przebiegu realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych, • pozyskiwanie w porozumieniu z Biurem Promocji i Rozwoju środków finansowych spoza Powiatu i ich rozliczanie po zakończonej inwestycji, 1. prowadzenie ewidencji inwestycji powiatowych realizowanych bezpośrednio przez jednostki organizacyjne powiatu;
 1. Referaty I, II realizują zadania określone w ust.1 pkt 1 i 2 zgodnie z właściwością miejscową określoną dla Filii Starostwa Powiatowego w Krzeszowicach, Skawinie z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do realizacji przez Referat V zgodnie z ust. 5 niniejszego paragrafu.
 1. Referat III realizuje zadania określone w ust.1 pkt 1 i 2 zgodnie z właściwością miejscową określoną dla Filii Starostwa Powiatowego w Węgrzcach, przy czym sprawy z terenu gmin Sułoszowa i Skała załatwiane są na stanowisku zamiejscowym w Skale, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do realizacji przez Referat V zgodnie z ust. 5 niniejszego paragrafu.
 1. Referat IV realizuje zadania określone w ust.1 pkt 1 i 2 z terenu gmin Wielka Wieś, Liszki, Jerzmanowice-Przeginia z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do realizacji przez Referat V zgodnie z ust. 5 niniejszego paragrafu..
 1. Referat V realizuje zadania określone w ust. 1 pkt 1 i 2 w zakresie:
 1. spraw, w których wnioskodawcą/inwestorem jest Gmina i jej jednostki oraz Powiat i jego jednostki;
 1. spraw dotyczących:
 1. obiektów i sieci: elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych i stacji bazowych telefonii komórkowej, gazowych, ciepłowniczych, kanalizacyjnych, wodociągowych, odwodnieniowych i melioracyjnych, 1. obiektów i budynków sportu i rekreacji, w tym: stadiony, amfiteatry, wyciągi narciarskie, i inne zaliczone do kategorii V oraz hali sportowych, widowiskowych, basenów, 1. stacji paliw, w tym LPG, 1. obiektów i budynków zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, jak: hotele, motele, pensjonaty, zagrody agroturystyczne, domy wypoczynkowe; o kubaturze powyżej 2.500 m3 (łącznie kubatura istniejąca i nowopowstająca), 1. obiektów i budynków biurowych i konferencyjnych; o kubaturze powyżej 2.500 m3 (łącznie kubatura istniejąca i nowopowstająca), 1. obiektów i budynków handlu i usług; o kubaturze powyżej 2.500 m3 (łącznie kubatura istniejąca i nowopowstająca) oraz obiektów typu: centra handlowe, domy towarowe, hale targowe, place targowe, salony samochodowe, 1. kościołów, klasztorów, cmentarzy, domów pogrzebowych, krematoriów, 1. obiektów i budynków przemysłowych w tym: obiekty i budynki produkcyjne, służące energetyce, montownie, wytwórnie, rzeźnie oraz obiektów magazynowych, jak: budynki i place składowe, chłodnie, hangary, wiaty, hale, 1. inwestycji/zamierzenia, zaliczonego do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko nie wymienionych w lit. a) – h).” 1. infrastruktury i urządzeń związanych z obiektami wymienionymi w lit. a - i;

oraz zadania określone w ust.1 pkt 3.”§ 14.
Do Zamiejscowych Stanowisk Pracy Wydziału Techniczno – Gospodarczego należy:


 1. utrzymywanie nieruchomości w należytym stanie estetycznym i sanitarno–porządkowym;
 1. ochrona nieruchomości.


§ 15.
Do zakresu działania Referatu do spraw Środowiska, Odpadów i Emisji „OS.I” należy :

 1. w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego:


a) wydawanie opinii dotyczących programów ochrony powietrza ,

 1. opracowywanie opinii planów działań krótkoterminowych dla zmniejszenia ryzyka wystąpienia przekroczeń dopuszczalnych lub alarmowych poziomów substancji w powietrzu lub ograniczenia skutków i czasu trwania zaistniałych przekroczeń.

 2. wydawanie decyzji:

- udzielających pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,

- o wygaśnięciu, cofnięciu lub ograniczeniu stosownych pozwoleń. 1. wydawanie decyzji dotyczących zabezpieczenia roszczeń z tytułu wystąpienia

negatywnych skutków w środowisku,

 1. ograniczenie lub cofnięcie bez odszkodowania pozwolenia na wprowadzanie do powietrza zanieczyszczeń z instalacji objętych postępowaniem kompensacyjnym,

 2. stwierdzanie wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu w wyniku postępowania

kompensacyjnego,

 1. udzielanie pozwoleń na emisję do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji,

wydawanie zezwoleń na prowadzenie instalacji objętych systemem handlu

uprawnieniami do emisji , 1. wydawanie decyzji o czasowym wykluczeniu instalacji objętych krajowym systemem

handlu uprawnieniami do emisji,

 1. wydawanie decyzji w sprawie zgody na pokrycie przekroczenia rocznej wielkości

posiadanych uprawnień do emisji oraz zgody na zakup dodatkowych uprawnień ,

 1. przyjmowanie zgłoszeń instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko,

z których emisja nie wymaga pozwolenia lub wydawanie decyzji wyrażającej

sprzeciw wobec zamiaru rozpoczęcia eksploatacji instalacji , 1. ograniczanie emisji gazów i pyłów do powietrza oraz podejmowanie działań

służących dotrzymaniu oraz przywracaniu standardów jakości powietrza;
2) w zakresie recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji:


 1. wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów

przez prowadzącego punkt zbierania pojazdów ,

 1. wydawanie decyzji o cofnięciu zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie

zbierania odpadów przez prowadzącego punkt zbierania pojazdów,

 1. prowadzenie postępowania w sprawie naruszeń przepisów ustawy o recyklingu

pojazdów, wzywanie do niezwłocznego zaniechania naruszeń przepisów;

3) w zakresie ochrony przed hałasem:


 1. prowadzenie spraw dotyczących sporządzania map akustycznych, oceny stanu

akustycznego i programów działań dostosowujących poziom hałasu do

dopuszczalnego , 1. wydawanie decyzji:

- o dopuszczalnym poziomie hałasu,

- nakładającej na zarządzającego drogą, linią kolejową, lotniskiem lub portem

obowiązek prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku

wprowadzanych w związku z eksploatacją tych obiektów oraz przedkładania

wyników pomiarów ,


 1. ograniczanie emisji hałasu do środowiska oraz podejmowanie działań służących

dotrzymaniu lub przywracaniu standardów jakości środowiska;
4) w zakresie przeciwdziałania zanieczyszczeniom oraz poprawy jakości środowiska:


       1. wydawanie pozwoleń zintegrowanych dla instalacji, których funkcjonowanie

ze względu na rodzaj i skalę prowadzonych w nich działalności może powodować

znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo

środowiska jako całości, prowadzenie analizy wydanego pozwolenia zintegrowanego,


       1. wydawanie decyzji:

- nakładającej dodatkowe obowiązki na prowadzącego instalację lub użytkownika

urządzeń ,

- zobowiązującej podmiot korzystający ze środowiska do wykonania określonych

pomiarów wielkości emisji,

- nakładającej obowiązek ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko,

przywrócenia środowiska do stanu właściwego lub uiszczenia na rzecz

powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej kwoty pieniężnej

odpowiadającej wysokości szkód wynikłych z naruszenia stanu środowiska,

- nakazującej osobom fizycznym eksploatującym instalację w ramach zwykłego

korzystania ze środowiska lub eksploatującym urządzenia, wykonanie czynności

zmierzających do ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na środowisko lub

decyzji wstrzymującej użytkowanie instalacji ,       1. przyjmowanie wyników pomiarów, jeżeli pomiary te mają szczególne znaczenie ze

względu na potrzebę zapewnienia systematycznej kontroli wielkości emisji lub

warunków korzystania ze środowiska ;


5) w zakresie gospodarki odpadami:
a) wydawanie :

- pozwoleń na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne

w związku z eksploatacją instalacji (decyzji o wygaszeniu, cofnięciu lub

ograniczeniu w/w pozwoleń),

- decyzji o przeniesieniu praw i obowiązków wynikających z pozwolenia na

wytwarzanie odpadów ,

- decyzji zatwierdzających program gospodarki odpadami niebezpiecznymi

wytwarzanymi przez przedsiębiorców ,

- zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania

odpadów za wyjątkiem przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na

środowisko, dla których wykonanie raportu o oddziaływaniu na środowisko jest

obowiązkowe (cofanie zezwoleń) ,

- zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów

niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne (cofanie zezwoleń) ,

- decyzji wstrzymujących działalność wytwórcy odpadów (przedsiębiorcy) ,

b) wydawanie decyzji zobowiązujących do przedłożenia wniosku o zatwierdzenie

programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi ,

c) przyjmowanie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania

wytworzonymi odpadami; wnoszenie w drodze decyzji sprzeciwu do złożonych

informacji; przyjmowanie informacji o wytworzonych odpadach powstałych w wyniku poważnej awarii ,

d) wydawanie opinii w sprawach gospodarki odpadami niebezpiecznymi i innymi niż

niebezpieczne ,

e) prowadzenie rejestru posiadaczy odpadów lub prowadzących działalność w zakresie

transportu odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, okresowe przekazywanie wymienionego rejestru Marszałkowi Województwa ,

f) wydawanie decyzji o skreśleniu z rejestru posiadacza odpadów ,

g) współpraca z Marszałkiem Województwa Małopolskiego w zakresie wojewódzkiej

bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami ,

h) informowanie i opiniowanie na wniosek Głównego Inspektora Ochrony Środowiska

zgodności działalności prowadzonej przez odbiorcę odpadów z przepisami ochrony

środowiska ,

i) zatwierdzanie instrukcji eksploatacji składowiska ,

j) wydawanie zgody na zamknięcie składowiska lub jego części ,

k) wydawanie decyzji nakładającej na sprawcę wypadku obowiązków dotyczących gospodarowania odpadami z wypadków,

l) udział w opracowaniach i weryfikacji powiatowych planów gospodarki odpadami,

ł) opiniowanie projektów gminnych planów gospodarki odpadami,

m) prowadzenie postępowań w przypadkach naruszeń ustawy o odpadach, wstrzymanie działalności wytwórcy odpadów;

6) w zakresie Ocen Środowiskowych:

a) dokonywanie uzgodnień warunków realizacji przedsięwzięć poprzedzających wydanie

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

b)wydawanie postanowień dotyczących obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu

przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko oraz jego zakresu ,

c) tworzenie obszarów ograniczonego użytkowania dla przedsięwzięć mogących znacząco

oddziaływać na środowisko ,

d) tworzenie stref przemysłowych,

e) opiniowanie gminnych programów ochrony środowiska ,

f) udział w sporządzaniu powiatowych programów ochrony środowiska ,

g) sporządzanie i przedstawianie raportów z wykonania programów ochrony środowiska ,

h) opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin

oraz opiniowanie studium zagospodarowania i prognoz oddziaływania na środowisko ,


 1. wydawanie opinii do decyzji o warunkach zabudowy, ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, ustaleniu lokalizacji drogi ,

j) wydawanie decyzji zobowiązującej do wykonania przeglądu ekologicznego

z możliwością ograniczenia zakresu przeglądu oraz wskazaniem metody badań i studiów,

k) określanie wymagań przeglądu ekologicznego dla instalacji nie zaliczonej do mogących znacząco oddziaływać na stan środowiska,

l) nakładanie na podmiot negatywnie oddziaływujący na środowisko obowiązku

ograniczenia oddziaływania na środowisko lub przywrócenia środowiska do stanu

właściwego ;

7) dokonywanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów ochrony środowiska,

w tym warunków wydanych decyzji,

8) prowadzenie publicznie dostępnych wykazów o dokumentach zawierających

informacje o środowisku i jego ochronie oraz ich udostępnianie w BIP,

9) udostępnianie zainteresowanym informacji o środowisku i jego ochronie ,

10) wydawanie decyzji o odmowie udostępnienia informacji ,

11) współdziałanie z wojewódzkimi służbami ochrony środowiska.
§ 16.
Tracą moc następujące Zarządzenia:


 1. Nr 41/06 Starosty Krakowskiego z dnia 31 marca 2006 r ,

 2. Nr 89/06 Starosty Krakowskiego z dnia 17 lipca 2006 r,

 3. Nr 128/06 Starosty Krakowskiego z dnia 13 października 2006 r,

 4. Nr 20/07 Starosty Krakowskiego z dnia 28 lutego 2007 r,

 5. Nr 99/07 Starosty Krakowskiego z dnia 23 listopada 2007 r,

 6. Nr 21/08 Starosty Krakowskiego z dnia 29 lutego 2008r.


§ 17.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Strona z©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna