Zarządzenie Nr 48/2005/2006 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 29 kwietnia 2006 roku w sprawie wprowadzenia „Regulaminu studiów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego”Pobieranie 109.21 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar109.21 Kb.
Zarządzenie Nr 48/2005/2006

Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

z dnia 29 kwietnia 2006 roku

w sprawie wprowadzenia „Regulaminu studiów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego”
Na podstawie art. 66 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), statutu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego oraz Uchwały Senatu Nr 73/2005/2006 Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 24 kwietnia 2006 r.
zarządzam,
co następuje:

§ 1
Z dniem 1 października 2006 roku wprowadzam w życie „Regulamin Studiów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego”

§ 2
Zobowiązuję dziekanów, dyrektorów instytutów i kierowników pozostałych jednostek organizacyjnych UKW do zapoznania podległych pracowników i studentów z postanowieniami niniejszego regulaminu.

§ 3
Z dniem 30 września 2006 roku traci moc obowiązującą „Regulamin Studiów Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego” zatwierdzony przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w dniu 11 czerwca 2003 roku i wprowadzony zarządzeniem Nr 53/2002/2003 Rektora Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego z dnia 23 czerwca 2003 roku.

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor

prof. dr hab. Adam Marcinkowski

REGULAMIN STUDIÓWUNIWERSYTETU KAZIMIERZA WIELKIEGO

1 PRZEPISY OGÓLNE
Niniejszy regulamin opracowano na podstawie ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz na podstawie statutu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z 2006 roku.
§ 1


 1. Przyjęcie w poczet studentów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, zwanego dalej Uczelnią, następuje z chwilą immatrykulacji i złożenia ślubowania o treści określonej w statucie Uczelni. Po immatrykulacji student otrzymuje indeks, który jest jego własnością oraz legitymację studencką.

 2. Warunkiem przyjęcia jest spełnienie wymagań rekrutacyjnych uchwalonych przez Senat Uczelni.

 3. Studentem Uczelni można również zostać w wyniku przeniesienia z innej uczelni, w tym także zagranicznej, za zgodą dziekana wydziału, jeżeli student wypełnił wszystkie obowiązki wynikające z przepisów obowiązujących w uczelni, którą opuszcza. 1. Przełożonym ogółu studentów Uczelni jest rektor.

 2. Reprezentantem ogółu studentów Uczelni jest samorząd studencki.

6. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o Uczelni należy przez to rozumieć Uniwersytet Kazimierza

Wielkiego.2 ORGANIZACJA STUDIÓW

§ 2 1. Studia w Uczelni są prowadzone jako studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jako jednolite studia magisterskie.

 2. Studia w Uczelni są prowadzone jako studia stacjonarne lub niestacjonarne.

 3. Rok akademicki rozpoczyna się 1 października i trwa do 30 września następnego roku kalendarzowego. Dla studiów niestacjonarnych rektor może ustalić inne terminy rozpoczęcia i końca roku akademickiego.

 4. Rektor ogłasza przed początkiem roku akademickiego szczegółową organizację roku akademickiego.

 5. Rektor może ustanowić w ciągu roku akademickiego dni wolne od zajęć.

§ 3 1. Studia w Uczelni prowadzone są według planów studiów i programów nauczania uchwalonych przez rady wydziałów. Szczegółowy plan na dany semestr/rok akademicki (wraz z wykazem zaliczeń, egzaminów i praktyk), zatwierdzony przez dziekana, podawany jest do wiadomości studentów przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń co najmniej na tydzień przed rozpoczęciem semestru. 1. Wykłady w Uczelni są otwarte. Formy zaliczenia przedmiotów ustala rada wydziału. Liczba egzaminów w semestrze nie może przekroczyć 4.
 1. Prowadzący przedmiot ma obowiązek przedstawić studentom podczas pierwszych zajęć:

 • program i zalecaną literaturę,

 • warunki i termin zaliczenia zajęć.

 1. Program zajęć wraz z literaturą i warunkami zaliczenia podaje się do wiadomości studentów w formie pisemnej.3 OPIEKUN ROKU
§ 4


 1. W celu usprawnienia procesu kształcenia w Uczelni dziekan powołuje spośród nauczycieli akademickich opiekunów pierwszych roczników studiów.

 2. Powołanie opiekuna winno nastąpić równocześnie z powołaniem wydziałowych komisji rekrutacyjnych.

 3. Do obowiązków opiekuna należy:

 • przekazywanie studentom podstawowych wiadomości o toku studiów obowiązujących w Uczelni przepisach itp.;

 • zapoznanie z warunkami materialnymi, ewentualnymi trudnościami w nauce, zainteresowaniami i predyspozycjami studentów;

 • ścisłe współdziałanie z organami samorządu studenckiego, starostą roku oraz organizacjami studenckimi i młodzieżowymi działającymi w Uczelni we wszystkich sprawach związanych z procesem kształcenia.4 PRAWA STUDENTA
§ 5
1. Student ma prawo do:

 • rozwijania własnych zainteresowań naukowych, kulturalnych, turystycznych i sportowych zgodnie z możliwościami organizacyjnymi i finansowymi Uczelni oraz korzystania w tym celu z pomieszczeń dydaktycznych, urządzeń i środków Uczelni, a także z pomocy nauczycieli akademickich i organów Uczelni;

 • zrzeszania się w kołach naukowych oraz uczestniczenia w pracach naukowych, rozwojowych i wdrożeniowych realizowanych w Uczelni;

 • uzyskiwania nagród i wyróżnień;

 • studiowania według indywidualnych programów nauczania i planów studiów na zasadach określonych przez radę wydziału;

 • zrzeszania się w już istniejących organizacjach studenckich i zakładania nowych, zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i ustawą Prawo o stowarzyszeniach;

 • otrzymywania pomocy materialnej na zasadach określonych odrębnymi przepisami;

 • pisemnego zgłaszania do władz Uczelni (wydziału, instytutu, katedry) postulatów dotyczących planów i programów studiów, organizacji procesu kształcenia oraz warunków socjalno-bytowych studentów;

 • podejmowania pracy zarobkowej, o ile nie koliduje ona z obowiązkami studenta;

 • studiowania na więcej niż jednym kierunku studiów lub/i specjalności oraz dowolnych przedmiotów, także w innych uczelniach;

 • przenoszenia się do/z innej uczelni, w tym także zagranicznej;

 • urlopu od zajęć w Uczelni;


5 OBOWIĄZKI STUDENTA
§ 6


 1. Do obowiązków studenta należy jak najpełniejsze wykorzystywanie możliwości kształcenia się, jakie stwarza mu Uczelnia oraz postępowanie zgodne z treścią ślubowania i regulaminem studiów. W szczególności student zobowiązany jest do:

  • zdobywania wiedzy i umiejętności w celu przygotowania się do przyszłej pracy zawodowej;

  • uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych i odbywania praktyk, zgodnie z planem i regulaminem studiów;

  • dbania o dobre imię Uczelni;

  • przestrzegania przepisów obowiązujących w Uczelni;

  • przestrzegania zasad współżycia koleżeńskiego oraz tolerancji w stosunku do innych osób i głoszonych przez nie poglądów;

  • dbania o mienie Uczelni;

  • zawiadamiania władz wydziału o zmianie nazwiska, stanu cywilnego, adresu;

  • zawiadamiania Działu Spraw Studenckich o zmianie warunków materialnych, jeżeli wpływają one na przyznanie pomocy materialnej lub jej wysokość;

  • zawiadamiania władz wydziału o rezygnacji z dalszej nauki;

  • terminowego regulowania zobowiązań finansowych wobec Uczelni.6 OPŁATY ZA ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE
§ 7 1. Opłaty za zajęcia dydaktyczne, o których mowa w art. 99 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, Uczelnia może pobierać za:

  • kształcenie studentów na studiach niestacjonarnych oraz uczestników niestacjonarnych studiów doktoranckich;

  • powtarzanie określonych zajęć na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych studiach doktoranckich z powodu niezadowalających wyników w nauce;

  • wznowienia studiów z obligatoryjnym powtarzaniem określonych zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce;

  • prowadzenie studiów w języku obcym;

  • prowadzenie zajęć nieobjętych planem studiów;

  • prowadzenie studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających;

 1. Egzamin i inne formy zaliczania zajęć stanowią integralną część zajęć dydaktycznych.

 2. Rodzaje zajęć, za które pobierane są opłaty oraz ich wysokość ustala rektor po zasięgnięciu opinii rad wydziałów.

 3. Szczegółowe zasady wnoszenia opłat określa Regulamin pobierania opłat za zajęcia dydaktyczne w UKW, zatwierdzony przez Senat UKW, zgodnie z art. 99 ust. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.


7 PRZENIESIENIE STUDENTA
§ 8


 1. Student może przenieść się z innej uczelni, w tym także zagranicznej, do Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego za zgodą dziekana wydziału przyjmującego, wyrażoną w drodze decyzji, jeżeli wypełnił wszystkie obowiązki wynikające z przepisów obowiązujących w szkole wyższej, którą opuszcza.

 2. Studentowi, który przeniósł się z innej Uczelni uznaje się wyniki osiągnięte w jednostce organizacyjnej uczelni macierzystej, zgodnie z warunkami i trybem przenoszenia osiągnięć określonymi w drodze rozporządzenia przez właściwego Ministra ds. szkolnictwa wyższego.

 3. Student może, za zgodą dziekana przyjmującego, przenieść się ze studiów stacjonarnych na niestacjonarne lub odwrotnie, a także zmienić kierunek studiów. Szczegółowe warunki przeniesienia ustala rada wydziału i podaje do wiadomości studentów.

 4. Student przyjęty na dany semestr (rok) musi uzupełnić braki wynikające z różnic programowych. Wykaz różnic programowych oraz termin ich uzupełnienia określa dziekan.

 5. W przypadku niezdania egzaminu z różnicy programowej w pierwszym terminie studentowi przysługuje prawo do egzaminu poprawkowego.

 6. Przeniesienia studentów nie mogą prowadzić do zwiększenia liczby studentów na danym roku ponad limit przyjęty w organizacji roku dla poszczególnych kierunków/specjalności studiów na dany rok akademicki.

 7. Niewywiązanie się w terminie z zaliczenia różnic programowych powoduje skreślenie z listy studentów.


8 STUDIA NA INNYM KIERUNKU, SPECJALNOŚCI
§ 9


 1. Student może, za zgodą właściwych dziekanów, studiować poza swoim kierunkiem podstawowym inne kierunki lub/i specjalności oraz dowolne przedmioty, także w innych uczelniach, o ile wypełnia wszystkie obowiązki związane z tokiem studiów na kierunku podstawowym.

 2. Studia na drugim kierunku lub/i specjalności mogą być podejmowane w takim terminie który umożliwia ich ukończenie nie później niż dwa lata po ukończeniu studiów na kierunku podstawowym.

Nie dotyczy to studentów studiujących na zasadzie odpłatności.

 1. Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach może uzyskać stypendium za wyniki w nauce na każdym ze studiowanych kierunków. Pozostałe świadczenia może otrzymać na jednym z kierunków według własnego wyboru.

 2. Podjęcie studiów poza kierunkiem podstawowym lub/i specjalnością jest możliwe po zaliczeniu I roku studiów.

 3. Szczegółowe warunki podejmowania studiów na drugim kierunku lub/i drugiej specjalności określa rada wydziału i podaje do wiadomości studentów.

 4. Dziekan może cofnąć zgodę na studiowanie na innym kierunku lub/i specjalności w razie niespełnienia przez studenta obowiązków związanych z tokiem studiów na kierunku podstawowym.

9 STUDIA WEDŁUG INDYWIDUALNEGO PROGRAMU NAUCZANIA

§ 10


 1. Uczelnia umożliwia studentom realizację szczególnych zainteresowań i zdobycie pełniejszych kwalifikacji w wybranym kierunku poprzez indywidualny dobór treści, metod i form kształcenia realizowanych w ramach indywidualnego programu nauczania.

 2. Decyzję o dopuszczeniu studenta do odbywania studiów według indywidualnego programu podejmuje dziekan, biorąc pod uwagę zainteresowania i uzdolnienia studenta oraz wyniki jego dotychczasowych studiów.

 3. Dla osób studiujących według indywidualnego programu dziekan wyznacza opiekunów spośród nauczycieli akademickich posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy.

 4. Indywidualny program nauczania przygotowuje student, a zatwierdza opiekun naukowy.

 5. Warunki ubiegania się o studia według indywidualnego programu oraz stawiane wymogi

określa rada wydziału i podaje do wiadomości studentów.

 1. W przypadku niezadowalających wyników w nauce dziekan może cofnąć zgodę na studiowanie według indywidualnego programu nauczania.

 2. Studia według indywidualnego programu nauczania nie mogą trwać dłużej niż przewiduje to plan dla danego kierunku i specjalności.

10 STUDIA WDŁUG INDYWIDUALNEGO PLANU STUDIÓW

§ 11


1. Studia według indywidualnego planu studiów mogą na swój wniosek, za zgodą dziekana,

odbywać studenci, którzy: • są senatorami, posłami lub członkami organów samorządowych;

 • są członkami kadry narodowej (rezerwy kadry narodowej, lub kadry międzynarodowej);

 • są inwalidami lub przewlekle chorymi;

 • samotnie wychowują dzieci;

 • mają inne uzasadnione powody.

 1. Szczegółowe warunki stosowania indywidualnego planu studiów określa rada wydziału i

podaje do wiadomości studentów.

11 DYSCYPLINA STUDIÓW

§ 12


 1. Studenta obowiązuje aktywny udział w zajęciach dydaktycznych przewidzianych planem studiów oraz terminowe zaliczanie przedmiotów i składanie egzaminów. Obowiązkowa obecność dotyczy: ćwiczeń, konwersatoriów, zajęć laboratoryjnych, lektoratów języka obcego, proseminariów, seminariów, studenckich praktyk zawodowych, zajęć wychowania fizycznego oraz innych zajęć ustalonych przez radę wydziału. Prowadzący te zajęcia jest zobowiązany do systematycznej kontroli obecności studentów.

 2. Student nieobecny na zajęciach obowiązkowych winien przedstawić prowadzącemu zajęcia usprawiedliwienie. Prowadzący zajęcia określa sposób i termin wyrównania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta.

 3. W razie stwierdzenia przedłużającej się nieusprawiedliwionej nieobecności na danym rodzaju zajęć prowadzący ma obowiązek zgłosić pisemnie ten fakt dziekanowi/dyrektorowi instytutu.

12 ZALICZANIE ZAJĘĆ

§ 13


 1. Zaliczenia zajęć obowiązkowych dokonuje prowadzący zajęcia i odnotowuje w indeksie i protokole zaliczeń. Jeżeli dany przedmiot był prowadzony kolejno przez kilka osób, to zaliczenia dokonuje ostatni prowadzący na podstawie informacji przekazanych przez poprzedników oraz własnej oceny.

 2. Zaliczenia praktyk wynikających z toku studiów dokonuje nauczyciel akademicki (opiekun praktyk) na podstawie opinii z zakładu pracy, w którym student odbył praktykę.

 3. Zaliczeniu podlegają wszystkie formy obowiązkowych zajęć dydaktycznych. Kryteria zaliczenia poszczególnych zajęć oraz warunki dopuszczenia do egzaminu w przypadku przedmiotów egzaminacyjnych ustala kierownik odpowiedniej jednostki organizacyjnej, a prowadzący zajęcia podaje je do wiadomości studentów. Zaliczenia zajęć niekończących się egzaminem lub zaliczeniem z oceną dokonuje się przez wpisanie do indeksu „zal”, a kończących się wystawieniem oceny – przez wpisanie oceny wg skali ocen przyjętej w

§ 14.

 1. Odmowa zaliczenia zajęć obowiązkowych kończących się zaliczeniem jest wyrażana brakiem wpisu w indeksie „zal” i jest równoznaczna z niedopuszczeniem do egzaminu z danego przedmiotu, a kończących się zaliczeniem z oceną jest wyrażana poprzez wpisanie oceny ndst. (2,0).

 2. W przypadku braku zaliczenia, egzaminu lub zaliczenia i egzaminu z jednego przedmiotu student może ubiegać się o powtarzanie przedmiotu z wpisem warunkowym na następny semestr (rok).

 3. W przypadku nieuzyskania zaliczenia student może w terminie 7 dni od terminu zakończenia sesji egzaminacyjnej zwrócić się do kierownika odpowiedniej jednostki organizacyjnej prowadzącej dane zajęcia (zakładu, katedry, instytutu, studium) z prośbą o komisyjne sprawdzenie wiadomości.

Negatywny wynik komisyjnego zaliczenia z danego przedmiotu nie wyklucza powtarzania przedmiotu z wpisem warunkowym.

 1. Komisyjne sprawdzenie wiadomości odbywa się przed komisją, w skład której wchodzą kierownik właściwej jednostki, osoba prowadząca zajęcia oraz specjalista z zakresu danego przedmiotu; na wniosek studenta w skład komisji może wejść przedstawiciel samorządu studenckiego bez prawa głosu.

 2. W przypadkach szczególnych, na wniosek studenta, komisyjne zaliczenie danego przedmiotu może nastąpić za zgodą i przed komisją powołaną przez dziekana.

13 EGZAMINY

§ 14


 1. Do przeprowadzenia egzaminów upoważnieni są prowadzący zajęcia profesorowie, nauczyciele akademiccy ze stopniem naukowym doktora habilitowanego oraz doktora. Dziekan, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, może za zgodą rady wydziału i w porozumieniu z kierownikiem odpowiedniej jednostki organizacyjnej upoważnić innego nauczyciela do przeprowadzenia egzaminu.

Do przeprowadzania egzaminów z lektoratów i praktycznej nauki języków obcych upoważnieni są nauczyciele akademiccy prowadzący dane zajęcia.

 1. Egzamin z każdego przedmiotu odbywa się oddzielnie i podlega osobnej ocenie.

 2. W ciągu jednego dnia może się odbyć tylko jeden egzamin.

 3. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest posiadanie w indeksie wpisu na dany semestr (rok) oraz zaliczenia z danego przedmiotu. Egzaminator ma obowiązek skontrolowania indeksu i protokołu zaliczeń przed przystąpieniem studenta do egzaminu.

 4. Student ma możliwość wcześniejszego zdawania egzaminu w tzw. terminie zerowym, uzgodnionym z egzaminatorem. W przypadku uzyskania oceny negatywnej studentowi przysługuje prawo do zdawania jednego egzaminu poprawkowego z każdego niezdanego przedmiotu.

 5. Egzaminator ma obowiązek wpisać do indeksu, karty egzaminacyjnej
  i protokołu datę i jednobrzmiące oceny wg następującej skali:

bardzo dobry 5,0

dobry plus 4,5

dobry 4,0

dostateczny plus 3,5

dostateczny 3,0

niedostateczny 2,0

Protokół z zaliczenia lub/i egzaminu powinien być złożony w dziekanacie w ciągu 5 dni od zakończenia sesji poprawkowej.


 1. Studentowi, który bez usprawiedliwienia nie przystąpił do egzaminu w wyznaczonym terminie, albo do wyznaczonego terminu egzaminu nie uzyskał zaliczenia dziekan wpisuje ocenę niedostateczną.

 2. W przypadku, gdy student opuścił termin egzaminu z ważnych przyczyn i usprawiedliwił swoją nieobecność, dziekan wyznacza drugi termin bez utraty prawa do terminu poprawkowego. W przypadku długotrwałej choroby studenta dziekan może ustalić indywidualny harmonogram egzaminów.

 3. Plan egzaminów w sesji zasadniczej i poprawkowej przygotowuje starosta roku (grupy) w porozumieniu z egzaminatorami. Harmonogram sesji zatwierdza dziekan co najmniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem sesji.

 4. Rozliczenie studenta z wyników nauczania następuje po zasadniczej sesji zaliczeniowej i egzaminacyjnej, przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej poprawkowej.

14 EGZAMIN KOMISYJNY

§ 15


 1. Na wniosek studenta złożony w ciągu 3 dni od daty ogłoszenia wyniku egzaminu poprawkowego dziekan zarządza, w uzasadnionych przypadkach, egzamin komisyjny, który powinien się odbyć w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku przez studenta.

 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dziekan może zarządzić egzamin komisyjny również z własnej inicjatywy, nie później niż 7 dni od daty ogłoszenia wyniku egzaminu poprawkowego.

 3. Komisji egzaminacyjnej nie może przewodniczyć osoba uprzednio egzaminująca studenta.

 4. Na wniosek studenta w skład komisji egzaminacyjnej może wejść przedstawiciel organów samorządu studenckiego bez prawa uczestniczenia w głosowaniu.

§ 16

 1. Egzamin komisyjny odbywa się przed komisją złożoną z dziekana (prodziekana) jako przewodniczącego komisji, wykładowcy, który przeprowadził poprzedni egzamin oraz jednego lub więcej specjalistów z zakresu przedmiotu objętego egzaminem lub przedmiotu pokrewnego. Formę egzaminu komisyjnego ustala przewodniczący komisji.

 2. Egzamin komisyjny można zdawać z jednego przedmiotu spośród obowiązujących w danym semestrze.

 3. Ocena niedostateczna z egzaminu komisyjnego jest ostateczna i powoduje skierowanie studenta na powtarzanie semestru (roku), o ile student ma do tego uprawnienia, lub skreślenie z listy studentów.

15 ZALICZENIE SEMESTRU (ROKU)

§ 17


 1. Okresem zaliczeniowym dla studentów studiów stacjonarnych jest semestr, dla studentów studiów niestacjonarnych – rok akademicki.

 2. W stosunku do studenta, który nie zaliczył semestru (roku), dziekan wydaje:

 • decyzję o powtarzaniu semestru (roku);

 • decyzję o powtarzaniu przedmiotu z wpisem warunkowym;

 • decyzję o skreśleniu z listy studentów.

Decyzja dziekana musi zostać wpisana do indeksu.

§ 18


 1. Student ma prawo ubiegać się o powtarzanie semestru (roku).

 2. Student powtarzający semestr (rok) studiów jest zwolniony z uczęszczania na zajęcia, zaliczania i zdawania egzaminów z tych przedmiotów, z których uzyskał ocenę pozytywną lub miał zaliczenie przedmiotu, z którego ocena nie jest wymagana (nie dotyczy to seminariów dyplomowych). Rada wydziału może ustalić odstępstwa od tej zasady.

 3. Student powtarzający semestr (rok) studiów uzupełnia ewentualne różnice programowe, które mogą wyniknąć z innego planu studiów realizowanego na powtarzanym semestrze (roku) zgodnie z zapisem § 8 ust. 3 i 4. Szczegółowe zasady wyrównania różnic programowych określa dziekan.

 4. Student powtarzający semestr (rok) studiów z powodu niezadowalających wyników w nauce wnosi opłatę za zajęcia dydaktyczne w tym semestrze (roku) zgodnie z Regulaminem pobierania opłat za zajęcia dydaktyczne w UKW.

§ 19


 1. Student, który nie uzyskał wymaganego zaliczenia lub nie zdał egzaminu poprawkowego, a nie przystępował do egzaminu komisyjnego z tego przedmiotu, może ubiegać się o powtarzanie przedmiotu z wpisem warunkowym na następny semestr (rok).

 2. Zezwolenie na powtarzanie przedmiotu z wpisem warunkowym na kolejny semestr (rok) może nastąpić, gdy:

- student złoży wniosek wraz z indeksem do końca sesji poprawkowej;

- zaległości studenta ograniczają się do jednego przedmiotu. 1. Powtarzanie przedmiotu z wpisem warunkowym może trwać cały semestr (rok).

 2. W wyjątkowych przypadkach dziekan może przedłużyć termin powtarzania przedmiotu z wpisem warunkowym.

 3. Student powtarzający przedmiot z wpisem warunkowym wnosi opłatę za powtarzany przedmiot zgodnie z Regulaminem pobierania opłat za zajęcia dydaktyczne w UKW.

§ 20

 1. Skreślenie z listy studentów następuje w wyniku:

- niepodjęcia studiów;

 • rezygnacji ze studiów;

- niezłożenia w terminie pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego;

 • prawomocnego orzeczenia komisji dyscyplinarnej o wydaleniu z uczelni;

 • niezłożenia indeksu lub innych wymaganych dokumentów w celu rozliczenia semestru (roku).

 1. Podstawą do skreślenia studenta może być także:

- nieuiszczenia w terminie opłat związanych z tokiem studiów;

- niezaliczenie powtarzanego semestru (roku);

- niezaliczenie powtarzanego przedmiotu z wpisem warunkowym;

- otrzymanie oceny niedostatecznej z egzaminu komisyjnego;

- przedłużająca się nieusprawiedliwiona nieobecność na zajęciach obowiązkowych;

- niezaliczenie semestru (roku) i niezłożenie wniosku o powtarzanie;

- powtórne niezdanie egzaminu dyplomowego.

3. Decyzję o skreśleniu podejmuje dziekan.

4. Od decyzji dziekana o skreśleniu z listy studentów studentowi przysługuje odwołanie do

rektora za pośrednictwem dziekana w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Decyzja

rektora jest ostateczna.

§ 21


 1. Ponowne przyjęcie na studia osoby, która została skreślona z listy studentów na I roku studiów następuje na zasadach rekrutacji na studia wyższe ustalonych przez senat Uczelni.

 2. Osoba, która po zaliczeniu I roku lub kolejnych lat studiów została skreślona z listy studentów ma prawo je wznowić za zgodą właściwego dziekana, który określa szczegółowe zasady wyrównania ewentualnych różnic programowych.

 3. Wznowienie studiów bez konieczności poddania się rekrutacji jest możliwe w ciągu 5 lat od daty skreślenia.

 4. Student wznawiający studia po skreśleniu z powodu niezadowalających wyników w nauce zobowiązany jest wnieść opłatę za semestr/rok zgodnie z Regulaminem pobierania opłat za zajęcia dydaktyczne w UKW.

 5. Osoby drugiego lub wyższego roku studiów, które zostały skreślone z listy studentów wskutek prawomocnego orzeczenia komisji dyscyplinarnej mogą ubiegać się o ponowne przyjęcie na odpowiednie lata studiów tylko w przypadku, gdy kara wydalenia z Uczelni została im darowana w trybie i na zasadach określonych w przepisach o postępowaniu dyscyplinarnym wobec studentów szkół wyższych.

 6. Osoba, która została skreślona z listy studentów po zaliczeniu ostatniego semestru (roku) studiów może w terminie roku od daty skreślenia ubiegać się o przywrócenie statusu studenta w celu przystąpienia do egzaminu dyplomowego.

16 URLOPY

§ 22


1. Dziekan może udzielić studentowi urlopu:

- krótkoterminowego; • długoterminowego (semestralnego lub rocznego);

 • na kontynuację studiów w innej uczelni (krajowej lub zagranicznej)

 • specjalnego (na czas odbywania czynnej służby wojskowej).

2. Student może otrzymać urlop w przypadku:

 • długotrwałej choroby potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim;

 • skierowania na studia zagraniczne;

 • urodzenia dziecka lub opieki nad nim;

 • ważnych udokumentowanych okoliczności losowych.

 1. Jeden raz w okresie studiów student może otrzymać urlop bez podania przyczyn.

 2. Warunkiem otrzymania urlopu jest zaliczenie semestru poprzedzającego urlop.

 3. Urlop krótkoterminowy nie może przekraczać czterech tygodni.

 4. Udzielenie urlopu długoterminowego automatycznie przedłuża termin planowanego ukończenia studiów.

 5. Udzielenie urlopu potwierdza się wpisem do indeksu

 6. W okresie urlopu student zachowuje uprawnienia studenckie, z wyjątkiem prawa do korzystania z pomocy materialnej określonego odrębnymi przepisami. W uzasadnionych przypadkach dziekan, w porozumieniu z organami samorządu studenckiego, może wyrazić zgodę na korzystanie z tego prawa.

 7. W trakcie urlopu student może, za zgodą dziekana, brać udział w niektórych zajęciach oraz przystąpić do zaliczeń i egzaminów z tych zajęć.

 8. Student powracający z urlopu uzupełnia ewentualne różnice programowe.

17 NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

§ 23


 1. Studentom wyróżniającym się szczególnymi wynikami w nauce, wzorowym wypełnianiem swoich obowiązków, zdyscyplinowaniem i aktywną postawą mogą być przyznane:

 • nagrody ufundowane przez instytucje państwowe, towarzystwa naukowe, organizacje społeczne zgodnie z regulaminami obowiązującymi dla tych nagród;

 • nagrody i wyróżnienia rektora Uczelni.

 1. Nagroda rektora może być przyznana studentowi, który spełnia warunki określone w ust. 1., zaliczył semestr (rok) w terminie określonym w niniejszym regulaminie oraz osiągnął średnią ocen określoną przez radę wydziału.

 2. Nagroda rektora może być wypłacana raz lub dwa razy w roku, jednak wysokość nagrody nie może przekroczyć – w skali rocznej – wysokości miesięcznego stypendium asystenta stażysty.

 3. Nagrody rektora wypłacane są ze środków na działalność dydaktyczną będących w dyspozycji Uczelni.

 4. Szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagród rektora ustala rektor.

 5. Ustala się następujące formy wyróżniania studentów:

 • list pochwalny rektora (skierowany do studenta i jego rodziców);

 • list pochwalny dziekana (skierowany do studenta i jego rodziców);

 • publiczne ogłoszenie podczas uroczystości Uczelni nazwisk wyróżniających się studentów.

 1. Rada wydziału może ogłosić konkurs na najlepszego studenta wydziału w danym roku akademickim.

 2. Uczelnia może ogłosić konkurs na najlepszego absolwenta uczelni.

§ 24

 1. Rada wydziału, na wniosek komisji egzaminu dyplomowego, może przyznać absolwentowi wyróżnienie, wydawane na specjalnym druku opracowanym przez Uczelnię.

 2. Wyróżnienie może otrzymać absolwent, który:

 • ukończył studia w terminie określonym planem studiów;

 • uzyskał średnią ocen ze studiów nie niższą niż 4,75;

 • uzyskał z pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego oceny bardzo dobre;

 • postępował zgodnie z treścią ślubowania.

 1. Rektor może przyznać nagrodę pieniężną związaną z uzyskaniem przez absolwenta wyróżnienia.

18 PRAKTYKA ZAWODOWA

§ 25


  1. Praktyka zawodowa stanowi integralną część planu studiów na poszczególnych kierunkach i podlega obowiązkowemu zaliczeniu.

  2. Warunki odbywania praktyki i formę jej zaliczenia określa Regulamin Praktyk Zawodowych UKW. Warunki te podawane są do wiadomości studentów przed rozpoczęciem praktyki.

19 ASYSTENT- STAŻYSTA

§ 26


 1. Student ostatniego roku studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich może przygotowywać się w charakterze asystenta-stażysty do podjęcia obowiązków nauczyciela akademickiego na zasadach określonych w statucie Uczelni.

 2. Za wykonywanie czynności asystenta-stażysty studentowi przysługuje stypendium przyznawane na warunkach określonych przez Senat Uczelni.

20 PRACA DYPLOMOWA

§ 27


 1. Student studiów stacjonarnych zobowiązany jest złożyć pracę dyplomową nie później niż:

- 15 stycznia, na studiach kończących się w semestrze zimowym,

- 30 czerwca, na studiach kończących się w semestrze letnim. 1. Student studiów niestacjonarnych zobowiązany jest złożyć pracę dyplomową do 30 września ostatniego roku studiów.

 2. Dziekan na wniosek promotora lub na wniosek studenta (zaopiniowany przez promotora) może przesunąć termin złożenia pracy dyplomowej w przypadku:

 • długotrwałej choroby studenta;

 • niemożności wykonania pracy dyplomowej w obowiązującym terminie z uzasadnionych przyczyn niezależnych od studenta (np. awaria lub brak odpowiedniej aparatury badawczej niezbędnej do wykonania pracy, brak dostępu do niezbędnych materiałów źródłowych itp.);

 • w innych uzasadnionych przypadkach.

Termin złożenia pracy dyplomowej w tych przypadkach może być przesunięty o

3 miesiące w stosunku do terminów określonych w ust. 1 i 2.

4. W razie dłuższej nieobecności promotora pracy dyplomowej dziekan może wyznaczyć inną osobę, która przejmie obowiązek kierowania pracą. Zmiana promotora w ostatnich sześciu miesiącach przed terminem ukończenia studiów może stanowić podstawę do przedłużenia terminu złożenia pracy dyplomowej o trzy miesiące.

5. Niezłożenie pracy dyplomowej w wyznaczonych terminach powoduje skreślenie studenta z listy studentów lub skierowanie go na powtarzanie ostatniego semestru/roku.

§ 28


 1. Pracę dyplomową student wykonuje osobiście pod kierunkiem profesora, docenta lub doktora habilitowanego. Dziekan po zasięgnięciu opinii rady wydziału może upoważnić innego nauczyciela akademickiego ze stopniem naukowym doktora do kierowania pracą dyplomową.

 2. Przypisanie sobie w pracy dyplomowej autorstwa istotnego fragmentu lub innych elementów cudzego utworu bądź ustalenia naukowego skutkuje decyzją o nieważności postępowania w sprawie nadania tytułu zawodowego wydaną przez organ nadający ten tytuł.

 3. Student ma prawo wyboru promotora (za jego zgodą) w ramach możliwości Uczelni spośród osób spełniających wymogi ust. 1.

 4. Temat pracy dyplomowej na jednolitych studiach magisterskich oraz studiach drugiego stopnia powinien być ustalony nie później niż na trzy semestry przed terminem ukończenia studiów, a na studiach pierwszego stopnia nie później niż jeden semestr przed terminem ukończenia studiów.

 5. Za pracę dyplomową może być uznana praca powstała w ramach studenckiego koła naukowego.

 6. Zasady zatwierdzania tematów prac dyplomowych ustala rada wydziału.

 7. Oceny pracy dyplomowej dokonuje promotor oraz jeden recenzent. W przypadku jednej oceny niedostatecznej o dopuszczeniu do egzaminu dyplomowego decyduje dziekan, który zasięga opinii drugiego recenzenta. Do recenzentów stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 1.21 EGZAMIN DYPLOMOWY

§ 29


 1. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest:

 • uzyskanie zaliczenia wszystkich przedmiotów, praktyk zawodowych oraz zdanie wszystkich egzaminów przewidzianych w planie studiów;

 • uzyskanie oceny co najmniej dostatecznej z pracy dyplomowej.

 1. Egzamin dyplomowy odbywa się przed komisją powołaną przez dziekana.

 2. W skład komisji wchodzą: przewodniczący (dziekan lub upoważniony przez niego profesor/doktor habilitowany) oraz promotor i recenzent.

 3. Egzamin dyplomowy winien odbyć się w terminie nieprzekraczającym trzech miesięcy od daty złożenia pracy dyplomowej.

§ 30

 1. Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym. Przy ocenie wyników egzaminu stosuje się oceny:

bardzo dobry 5,0

dobry plus 4,5

dobry 4,0

dostateczny plus 3,5

dostateczny 3,0

niedostateczny 2,0

§ 31


 1. W przypadku uzyskania z egzaminu dyplomowego oceny niedostatecznej lub nieusprawiedliwionego nieprzystąpienia do tego egzaminu w ustalonym terminie dziekan wyznacza drugi termin egzaminu jako ostateczny. Powtórny egzamin nie może odbyć się wcześniej niż przed upływem jednego miesiąca i nie później niż po upływie trzech miesięcy od daty pierwszego egzaminu.

 2. W przypadku niezdania egzaminu dyplomowego w drugim terminie dziekan wydaje decyzję o skreśleniu z listy studentów.

§ 32


 1. Ukończenie studiów następuje po złożeniu egzaminu dyplomowego z wynikiem co najmniej dostatecznym. Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów wyższych na podstawie decyzji komisji egzaminu dyplomowego.

 2. Średnią ocen ze studiów jest średnia arytmetyczna ocen ze wszystkich egzaminów i zaliczeń z oceną ustalonych przez radę wydziału.

 3. Podstawą obliczenia oceny końcowej jest średnia obliczana według wzoru:

Ok = ½ Os + ¼ Op + ¼ Oe

gdzie


Ok - ocena końcowa

Os - średnia ocena ze studiów,

Op - ocena pracy dyplomowej,

Oe - ocena egzaminu dyplomowego,

4. W dyplomie ukończenia studiów wyższych wpisuje się ostateczną ocenę jako:

bardzo dobrą przy wyniku 4,51 – 5,00

dobrą plus przy wyniku 4,35 – 4,50

dobrą przy wyniku 3,75 - 4,34

dostateczną plus przy wyniku 3,35 – 3,74

dostateczną przy wyniku do 3,34 1. Absolwent przed otrzymaniem dyplomu powinien uregulować wszystkie zobowiązania wobec Uczelni.

22 ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA STUDENTÓW

§ 33


 1. Za postępowanie uchybiające godności studenta oraz naruszenie przepisów obowiązujących w Uczelni student ponosi odpowiedzialność przed komisją dyscyplinarną lub przed sądem koleżeńskim samorządu studenckiego, zwanym dalej sądem koleżeńskim.

 2. Za popełnienie przez studenta czynu polegającego na przypisaniu sobie autorstwa fragmentu lub innych elementów cudzego utworu rektor na wniosek dziekana poleca przeprowadzenie postępowania dyscyplinarnego.

 3. Rektor Uczelni przekazuje sprawę rzecznikowi dyscyplinarnemu ds. studentów, na którego wniosek komisja dyscyplinarna wszczyna postępowanie dyscyplinarne.

 4. Rektor Uczelni może, z inicjatywy własnej lub na wniosek organu samorządu studenckiego wskazanego w Regulaminie Samorządu Studenckiego, przekazać sprawę do sądu koleżeńskiego, zamiast przekazać ją rzecznikowi dyscyplinarnemu ds. studentów.

 5. Za przewinienie mniejszej wagi rektor Uczelni lub dziekan może wymierzyć karę upomnienia z pominięciem komisji dyscyplinarnej lub sądu koleżeńskiego. Ukarany może jednak żądać przeprowadzenia postępowania dyscyplinarnego lub postępowania przed sądem koleżeńskim. W takim przypadku komisja dyscyplinarna lub sąd koleżeński mogą wymierzyć jedynie karę upomnienia.

 6. Szczegółowe zasady i tryb postępowania przed sądem koleżeńskim określa Regulamin Samorządu Studenckiego.

 7. Szczegółowe zasady i tryb postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego określa ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym oraz w drodze rozporządzenia właściwy Minister do spraw szkolnictwa wyższego.

23 PRZEPISY KOŃCOWE

§ 34


 1. Od decyzji podjętych przez dziekana na podstawie niniejszego Regulaminu studentowi przysługuje odwołanie do rektora.

 2. Decyzja rektora jest ostateczna.

 3. Regulamin obowiązuje również studentów obcokrajowców we wszystkich sprawach, których nie regulują odrębne przepisy.

 4. W sprawach dotyczących odbywania studiów, a nieobjętych przepisami regulaminu decyduje rektor Uczelni.


Rektor


prof. dr hab. Adam Marcinkowski

Pobieranie 109.21 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna