Zarządzenie nr 49/13Pobieranie 40.09 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar40.09 Kb.
ZARZĄDZENIE NR 49/13
Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

z dnia 14 czerwca 2013r.

w sprawie „Zasad i trybu zbycia nieruchomości będącej własnością Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu położonej w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Słowiańskiej 1”.

Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r. poz. 572) oraz uchwały nr 31/13 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej


w Gorzowie Wlkp. przy ul. Słowiańskiej 1, zarządza się, co następuje:

§ 1
Przedmiot zbycia
 1. Przedmiotem zbycia jest nieruchomość położona w Gorzowie Wlkp. przy ul. Słowiańskiej 1, 66-400 Gorzów Wlkp., na którą składa się 3 sąsiadujące ze sobą działki ewidencyjne o łącznej pow. 6 157 m2 (nr działek 627, 628/2 i 629/2, obręb Staszica), zabudowana halą sportową o powierzchni użytkowej 2 539,23 m2, dla której prowadzi się księgę w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wlkp., Księga Wieczysta nr GW1G/00023231/9.

 2. Nieruchomość stanowi własność Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu.

 3. Opis nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży stanowi operat szacunkowy
  z dnia 7 czerwca 2013r. sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego Wojciecha Gryglaszewskiego posiadającego uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości nr 4659 nadane przez Ministra Infrastruktury, będący załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2


Tryb i zasady zbycia


 1. Zbycie nieruchomości nastąpi w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego.

 2. Na dzień wydania niniejszego zarządzenia znajdują zastosowania przepisy § 90 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym
  z uwagi na fakt, że wartość przedmiotu rozporządzenia w dniu wydania przedmiotowego zarządzenia przekraczała równowartość w złotych kwotę

250.000 euro i wynosiła, zgodnie z tabelą kursów średnich NBP z dnia 14 czerwca 2013r., 1.099.336,18 euro, przy określonej wartości rynkowej nieruchomości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego 4.637.000 zł.

 1. Umowa przeniesienia prawa własności zostanie zawarta po uzyskaniu przez Akademię zgody Ministra Skarbu Państwa, przy jej braku przetarg zostanie unieważniony.

 2. Postępowanie przetargowe przeprowadzi Komisja Przetargowa, o której mowa w § 6 niniejszego zarządzenia.

 3. W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład Komisji Przetargowej oraz osoby bliskie tym osobom, a także osoby, które pozostają
  z członkami Komisji Przetargowej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może budzić to uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności członków Komisji Przetargowej.

 4. Przetarg może zostać rozstrzygnięty nawet gdyby wpłynęła tylko jedna oferta.

 5. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 4.900.000,00 zł (słownie: cztery miliony dziewięćset tysięcy złotych 00/100).

 6. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w gotówce
  w kasie Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu lub przelewem bankowym, w wysokości 3% ceny wywoławczej tj. 147.000,00 zł (słownie: sto czterdzieści siedem tysięcy złotych 00/100).

 7. Wadium winno wpłynąć na konto Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu PKO Bank Polski S.A. nr 23 1020 4027 0000 1402 1007 2009 w terminie wyznaczonym na składanie ofert.

 8. Na dowodzie wpłaty wadium należy wpisać „Wadium- sprzedaż hali sportowej Alfa w Gorzowie, ul. Słowiańska 1”.

 9. Wadium wniesione przez wygrywającego przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.

 10. Wadium ulegnie przepadkowi na rzecz Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, jeżeli:

 1. Oferent, który wygra przetarg odmówi podpisania protokołu potwierdzającego jego wybór na nabywcę nieruchomości;

 2. Oferent, który wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży
  w terminie i miejscu wskazanym przez Akademię Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu;

 3. zawarcie umowy sprzedaży stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie oferenta wygrywającego przetarg;

 4. Oferent wezwany do uzupełnienia dokumentów nie uczyni tego we wskazanym przez Akademię Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu terminie;

 5. Oferent, który złożył jedną z takich samych ofert najkorzystniejszych nie złoży oferty dodatkowej w terminie wskazanym przez Akademię Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu.
  1. Wadium złożone przez oferentów, którzy przetargu nie wygrali zostanie im zwrócone bez oprocentowania niezwłocznie po odwołaniu, unieważnieniu lub ogłoszeniu wyniku przetargu.

  1. Zainteresowani nabyciem nieruchomości mogą oglądać tę nieruchomość
   bez konieczności zawiadamiania pracowników Akademii.

  2. Przetarg będzie składał się z części jawnej i niejawnej.

  3. W części jawnej przetargu Komisja Przetargowa:

 1. ogłasza liczbę otrzymanych ofert,

 2. otwiera koperty z ofertami i odczytuje: imię i nazwisko (lub nazwę) Oferenta oraz cenę ofertową.
 1. W części niejawnej Komisja Przetargowa:

 1. bada oferty pod względem ich kompletności i prawidłowości,

 2. może zwrócić się do oferentów o uzupełnienie złożonych ofert lub ich wyjaśnienie,

 3. dokonuje wyboru oferty, odstępuje od wyboru oferty lub unieważnia przetarg.
 1. W czasie badania ofert Komisja Przetargowa może odrzucić złożone oferty, jeśli:

 1. nie odpowiadają warunkom przetargu,

 2. zostały złożone po wyznaczonym terminie,

 3. nie zawierają dokumentów wymienionych w § 4 ust. 6 lub zawarte w nich dane są niekompletne, a oferent na wezwanie Komisji nie dokonał ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie,

 4. oferent nie wniósł wymaganego wadium lub wniósł je po terminie,

 5. budzą wątpliwości co do ich treści, a wezwany do złożenia wyjaśnień oferent takich wyjaśnień nie złożył w wyznaczonym terminie lub wyjaśnienia te nie wyjaśniają problemu.
 1. Oferty ważne Komisja podda analizie pod względem wysokości kwoty ofertowej.

 2. Jeśli wśród złożonych ofert będą dwie lub więcej ofert o takiej samej najwyższej cenie Komisja wezwie oferentów, którzy złożyli te oferty do złożenia ofert dodatkowych, w wyznaczonym terminie i miejscu. Oferta dodatkowa musi być wyższa od wartości pierwotnie zaproponowanej przez każdego z oferentów.

 3. W przypadku, gdy wśród ofert dodatkowych złożone zostaną także dwie lub więcej ofert o takiej samej najwyższej cenie, czynności wezwania do złożenia ofert dodatkowych będą powtarzane aż do uzyskania jednej oferty najkorzystniejszej. Wszystkie zapisy niniejszego zarządzenia stosuje się odpowiednio.

 4. Cena oferty dodatkowej musi być zawsze wyższa od ceny najkorzystniejszej, której dotyczy dane wezwanie do złożenia oferty dodatkowej.

 5. Z prac Komisji Przetargowej sporządza się protokół. W zależności od działań podejmowanych przez Komisję protokół może mieć kilka części. Protokół końcowy powinien zawierać w szczególności:

 1. termin, miejsce oraz rodzaj przetargu,

 2. imiona i nazwiska osób wchodzących w skład Komisji Przetargowej,

 3. oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, według adresu
  i księgi wieczystej,

 4. zestawienie wszystkich złożonych ofert (imię i nazwisko, nazwa, adres oferenta i wartość oferty),

 5. informację o brakach lub niejasnościach w złożonych ofertach,

 6. informację o wezwaniach do uzupełnienia ofert i ich efekcie,

 7. wyjaśnienia lub oświadczenia złożone przez oferentów,

 8. informację o ofertach odrzuconych wraz z uzasadnieniem,

 9. zestawienie ofert ważnych, które poddano analizie cenowej,

 10. informację o konieczności wezwania oferentów do złożenia ofert dodatkowych wraz z uzyskanymi cenami,

 11. informację o ofercie najkorzystniejszej (ofercie z najwyższą ceną), - imię i nazwisko (lub nazwę), adres Oferenta i wartość oferty,

 12. propozycję wyboru nabywcy nieruchomości wraz z uzasadnieniem lub propozycję zamknięcia przetargu bez wyboru oferty lub jego unieważnienia.
 1. Protokół końcowy sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.

 2. Protokół końcowy podpisuje Komisja Przetargowa oraz oferent – nabywca nieruchomości. Po podpisaniu protokołu końcowego Przewodniczący Komisji przedkłada protokół do zatwierdzenia Rektorowi Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu. Data zatwierdzenia protokołu końcowego przez Rektora jest datą zakończenia przetargu.

 3. Jeśli Oferent, który został zaproponowany w protokole końcowym jako nabywca nieruchomości odmówi podpisania tego protokołu, to Komisja Przetargowa może zaproponować jako nabywcę nieruchomości oferenta, który złożył następną pod względem najkorzystniejszej ceny ofertę.

 4. Zatwierdzony przez Rektora protokół końcowy stanowi podstawę zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.

 5. Jeśli Rektor zaakceptuje propozycję Komisji Przetargowej przedstawioną
  w protokole końcowym, to uczestnicy przetargu otrzymają pisemną informację o jego wyniku. Jeśli dokonany zostanie wybór nabywcy nieruchomości, to informacja ta winna zawierać imię i nazwisko lub nazwę oferenta, którego ofertę wybrano jako nabywcę nieruchomości oraz końcową wartość (kwotę) oferty. Oferentom, których oferty nie zostały wybrane zostanie zwrócone wadium.

 6. Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest do zawarcia umowy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości w terminie wskazanym przez Akademię Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego
  w Poznaniu.

 7. O terminie i miejscu podpisania umowy w formie aktu notarialnego oferent zostanie powiadomiony pisemnie, łącznie z podaniem numeru konta bankowego Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego
  w Poznaniu, na które winien wpłacić pozostałą do uiszczenia kwotę.

 8. Wydanie nieruchomości nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 9. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do poniesienia wszystkich kosztów związanych ze sprzedażą nieruchomości (opłat notarialnych, skarbowych
  i sądowych).

 10. Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, przesunięcia terminów, odstąpienia od wyboru oferty najkorzystniejszej i wyboru nabywcy nieruchomości lub unieważnienia przetargu, bez podania przyczyny.

 11. Jeżeli pierwszy przetarg zakończy się wynikiem negatywnym Komisja Przetargowa  przeprowadzi przetarg ponownie, a cena nieruchomości może zostać obniżona maksymalnie do 20% pierwotnej ceny wywoławczej.

 12. Jeśli drugi przetarg zakończy się wynikiem negatywnym Komisja Przetargowa zgodnie z decyzją Rektora przeprowadzi przetarg po raz trzeci lub podejmie działania w kierunku zbycia nieruchomości w innym, wskazanym przez Rektora trybie.

 13. Rektor może już po pierwszym przetargu zakończonym wynikiem negatywnym nakazać Komisji zaprzestania dalszych działań lub dokonania zbycia nieruchomości w innym trybie.

§ 3
Ogłoszenie o przetargu 1. Ogłoszenie o przetargu zostanie opublikowane w sposób zapewniający jego należyte upublicznienie.

 2. Komisja Przetargowa wyznaczy termin przetargu i opracuje treść jego ogłoszenia.

 3. Dział Promocji odpowiada za publikację ogłoszenia, zgodnie z założeniami niniejszego zarządzenia.

 4. Pierwsze ogłoszenie winno ukazać się na co najmniej 7 dni przed wyznaczonym terminem składania ofert.

 5. Ogłoszenie o przetargu winno zawierać co najmniej następujące informacje:
 1. adres nieruchomości,

 2. oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej,

 3. powierzchnię nieruchomości,

 4. cenę wywoławczą,

 5. wysokość, formę, miejsce i termin wniesienia wadium;

 6. termin i miejsce składania pisemnych ofert,

 7. termin i miejsce otwarcia ofert,

 8. informację o zastrzeżeniu przez Akademię Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu prawa odwołania przetargu bez  wybrania którejkolwiek z ofert oraz prawa do odstąpienia od przetargu bez podania  przyczyny, a także do prowadzenia dodatkowych negocjacji, co do ceny przedmiotu  przetargu,

 9. informację, że potencjalni oferenci są zobowiązani do zapoznania się ze  szczegółowymi zasadami i warunkami zbycia przedmiotowej nieruchomości znajdującymi  się na stronie internetowej Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu.

§ 4
Przygotowanie ofert
 1. Oferty należy składać w formie pisemnej w języku polskim.

 2. Oferta musi znajdować się w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić napis Przetarg - Hala sportowa Alfa w Gorzowie”.

 3. Ofertę należy złożyć w siedzibie Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu przy ul. Królowej Jadwigi 27/39, w sekretariacie Kanclerza w segmencie "B" budynku głównego, pokój nr 121.

 4. Jeśli oferta zostanie złożona w innym miejscu lub nie zostanie opisana w sposób wskazany przez Akademię Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, to nie ponosi ona odpowiedzialności za ewentualne otwarcie oferty przed terminem lub niedostarczenie jej na posiedzenie komisji, na którym dokonywane będzie otwarcie ofert.

 5. Konsekwencje niewłaściwego opakowania oferty, złożenia jej w niewłaściwym miejscu lub nie dostarczenie jej do miejsca składania ofert w wyznaczonym terminie obciążają Oferenta.

 6. Oferta winna być opatrzona datą i powinna zawierać:

 1. imię, nazwisko, dokładny adres, Pesel a w przypadku przedsiębiorców lub innych osób prawnych – firmę, adres siedziby, NIP;

 2. proponowaną (konkretnie określoną) cenę ofertową – cena ofertowa musi być równa lub wyższa cenie wywoławczej i podana musi być za pomocą cyfr;

 3. numer rachunku bankowego, na który Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu winna zwrócić wpłacone wadium;

 4. jeśli Oferentem jest osoba prawna lub osoba prowadząca działalność gospodarczą należy złożyć aktualny odpis z właściwego rejestru, a dokument ten winien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert,

 5. jeśli oferta złożona jest przez osobę reprezentującą osobę fizyczną lub osobę prawną należy dołączyć stosowne Pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo winno uprawniać do dokonania w imieniu oferenta czynności objętej przedmiotowym przetargiem. Pełnomocnictwo dotyczy także osoby występującej w imieniu innych wspólników spółki cywilnej, a w razie chęci nabycia nieruchomości przez osobę pozostającą w ustroju wspólności ustawowej konieczne jest przedłożenie zgody współmałżonka do dokonania czynności z podpisem urzędowo poświadczonym,

 6. oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości i że przyjmuje go bez zastrzeżeń,

 7. oświadczenie, że oferent zapoznał się ze szczegółowymi zasadami
  i warunkami przetargu, określonymi zarządzeniem Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
  w sprawie zasad i trybu zbycia nieruchomości położonej w Gorzowie Wlkp. przy ul. Słowiańskiej 1 i że przyjmuje je bez zastrzeżeń,

 8. w przypadku, gdy ofertę składa cudzoziemiec winien dołączyć stosowne zezwolenie zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. – Dz. U z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.).

§ 5
Akty prawne
 1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r. poz. 572).

 2. Statut Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego
  w Poznaniu z dnia 29 listopada 2011r. ze zm.

 3. Ustawa z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. - Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z p. zm.).

 4. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 , Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

§ 6
Komisja Przetargowa


Dla realizacji postanowień niniejszego zarządzenia powołuje się Komisję Przetargową ds. zbycia nieruchomości położonej w Gorzowie Wlkp. przy ul. Słowiańskiej 1
w składzie:

1) mgr Stanisław Wiesław Kuhnert - przewodniczący,

2) dr hab., prof. AWF Stefan Bosiacki - członek,

4) mgr inż. Bartosz Pitak - członek,

5) mgr Karolina Jendryca - sekretarz.

§ 7
Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Kanclerzowi Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu.


§ 8
Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

REKTOR


prof. dr hab. med. Jerzy Smorawiński©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna