Zarządzenie Nr 50 /2008/2009 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 18 maja 2009 roku w sprawie wprowadzenia „Regulaminu Studiów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego”Pobieranie 108.11 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar108.11 Kb.


Zarządzenie Nr 50 /2008/2009

Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

z dnia 18 maja 2009 roku

w sprawie wprowadzenia „Regulaminu Studiów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego”
Na podstawie art. 66 ust. 1 i 2 w związku z art. 62 ust. 1 pkt 2 i art. 161 ustawy z dnia
27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), statutu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego oraz Uchwały Senatu Nr 64/2008/2009
z dnia 28 kwietnia 2009 r.
wprowadzam

§ 1
z dniem 1 października 2009 roku Regulamin Studiów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2
Zobowiązuję dziekanów, dyrektorów instytutów i kierowników pozostałych jednostek organizacyjnych UKW do zapoznania podległych pracowników i studentów
z postanowieniami niniejszego regulaminu.

§ 3
Z dniem 30 września 2009 roku traci moc obowiązującą Regulamin Studiów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego wprowadzony zarządzeniem Nr 73/2006/2007 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 5 czerwca 2007 roku.

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor

prof. dr hab. inż. Józef Kubik


ZAŁĄCZNIK

do Zarządzenia Nr 50/2008/2009


Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

z dnia 18 maja 2009r.


REGULAMIN

STUDIÓW

 1. PRZEPISY OGÓLNE

Niniejszy regulamin opracowano na podstawie ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo


o szkolnictwie
wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz Statutu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
§ 1


 1. Regulamin studiów ma zastosowanie do wszystkich form, typów i kierunków studiów
  pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich
  prowadzonych w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego.

 2. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

 1. absolutorium – uzyskanie określonej liczby punktów ECTS oraz
  spełnienie wszystkich wymagań określonych w planie studiów i programie nauczania, bez uzyskania dyplomu ukończenia studiów.

 2. kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej i jego zastępca – dziekan
  i prodziekan;

 3. podstawowa jednostka organizacyjna – wydział;

 4. punkty ECTS – punkty zaliczeniowe przypisane efektom uczenia się odpowiednio do nakładu pracy studenta niezbędnego do ich osiągnięcia, określone w planie studiów
  przedmiotów objętych programem nauczania.

 5. sekwencyjny system zajęć i egzaminów – określone w planie studiów
  i programie nauczania powiązanie tematyczne pomiędzy przedmiotami, uzależniające udział w zajęciach lub przystąpienie do egzaminu po uzyskaniu zaliczenia zajęć lub złożenie egzaminu z innego przedmiotu;

 6. system punktowy – zasady zaliczania roku studiów określone w § 26
  niniejszego Regulaminu.

§ 2 1. Przyjęcie w poczet studentów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, zwanego dalej
  Uniwersytetem, następuje z chwilą immatrykulacji i złożenia ślubowania o treści określonej w statucie Uniwersytetu.

 2. Warunkiem przyjęcia jest spełnienie wymagań rekrutacyjnych uchwalonych przez
  Senat Uniwersytetu.

 3. Studentem Uniwersytetu można również zostać w wyniku przeniesienia z innej
  uczelni, w tym także zagranicznej, za zgodą kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej, jeżeli student wypełnił wszystkie obowiązki wynikające z przepisów
  obowiązujących w uczelni, którą opuszcza.

 4. Przełożonym ogółu studentów Uniwersytetu jest Rektor.

 5. Reprezentantem ogółu studentów Uniwersytetu są organy samorządu studenckiego,
  uprawnione do wyrażania stanowiska we wszystkich sprawach dotyczących studentów.

2. ORGANIZACJA STUDIÓW

§ 3 1. Studia w Uniwersytecie są prowadzone jako studia pierwszego stopnia, drugiego
  stopnia lub jednolite studia magisterskie.

 2. Studia w Uniwersytecie są prowadzone jako studia stacjonarne lub niestacjonarne.

 3. Rok akademicki dzieli się na dwa semestry: zimowy i letni.

 4. Rok akademicki rozpoczyna się 1 października i trwa do 30 września następnego roku
  kalendarzowego. Dla studiów niestacjonarnych Rektor może ustalić inny termin
  rozpoczęcia zajęć dydaktycznych.

 5. Organizację roku akademickiego z podziałem na semestry z wyodrębnieniem terminów odbywania zajęć dydaktycznych i sesji egzaminacyjnych głównej i poprawkowej ogłasza Rektor co najmniej 3 miesiące przed początkiem roku akademickiego.

 6. Rektor może ustanowić w ciągu roku akademickiego dni lub w wyjątkowych przypadkach godziny wolne od zajęć dydaktycznych jako tzw. dni/godziny rektorskie. Terminy dni rektorskich podawane są wraz z organizacją roku akademickiego.

§ 4 1. Studia w Uniwersytecie odbywają się według planu studiów i programu nauczania
  uchwalonego przez radę podstawowej jednostki organizacyjnej na wniosek kierowników jednostek prowadzących kierunki studiów.

 2. Plan studiów określa szczegółowo organizację i sposób realizacji programu nauczania.

 3. Program nauczania określa w szczególności cele i treści kształcenia na danym
  kierunku lub specjalności oraz sposób ich realizacji, a także zasady realizacji poszczególnych przedmiotów, liczbę punktów ECTS związanych z realizacją przedmiotów, warunki zaliczenia roku, warunki ukończenia studiów
  i uzyskania dyplomu.

 4. Plan studiów i program nauczania może przewidywać listę przedmiotów, których realizacja warunkuje zaliczenie danego roku studiów, sekwencyjny system zajęć
  i egzaminów, obowiązek zaliczenia praktyk lub innych zajęć o szczególnym charakterze, a także obowiązek składania przez studentów w wyznaczonym terminie deklaracji o wyborze przedmiotów realizowanych w danym roku studiów.

 5. Plan i harmonogram zajęć na dany semestr/rok akademicki, zatwierdzony przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej, podawany jest do wiadomości studentów przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz umieszczenie w Internecie co najmniej na tydzień przed rozpoczęciem semestru.

§ 5 1. Wykłady w Uniwersytecie są otwarte. Liczba egzaminów w semestrze nie może przekroczyć czterech.

 2. Prowadzący przedmiot ma obowiązek przedstawić studentom podczas pierwszych
  zajęć program i zalecaną literaturę oraz warunki i termin zaliczenia zajęć, w tym zaliczenia poprawkowego.

 3. Program zajęć wraz z literaturą i warunkami zaliczenia podaje się do wiadomości
  studentów w formie pisemnej.

§ 6
Zajęcia dydaktyczne, sprawdziany wiedzy lub umiejętności oraz zaliczanie zajęć mogą być prowadzone w języku obcym. W języku obcym może być napisana praca dyplomowa i przeprowadzony egzamin dyplomowy.3. OPIEKUN ROKU

§ 7 1. W celu usprawnienia procesu kształcenia w Uniwersytecie kierownik podstawowej
  jednostki organizacyjnej, po zasięgnięciu opinii samorządu studenckiego, powołuje
  spośród nauczycieli akademickich opiekunów pierwszych roczników studiów.

 2. Powołanie opiekuna winno nastąpić równocześnie z powołaniem wydziałowych
  komisji rekrutacyjnych.

 3. Do obowiązków opiekuna należy:

 1. zaznajamianie studentów z regulaminem studiów w Uniwersytecie;

 2. przekazywanie studentom podstawowych wiadomości o planie studiów
  i programie nauczania, obowiązujących w Uniwersytecie przepisach itp.;

 3. zapoznawanie się z warunkami materialnymi, ewentualnymi trudnościami
  w nauce, zainteresowaniami i predyspozycjami studentów;

 4. ścisłe współdziałanie z organami samorządu studenckiego, starostą roku oraz
  organizacjami studenckimi i młodzieżowymi działającymi w Uniwersytecie
  we wszystkich sprawach związanych z procesem kształcenia.

 1. Nadzór i ocena działalności opiekuna leży w kompetencjach kierownika
  podstawowej jednostki organizacyjnej.4. PRAWA I OBOWIĄZKI STUDENTA

§ 8 1. Po immatrykulacji student otrzymuje indeks, który jest jego własnością, oraz
  legitymację studencką.

 2. Legitymacja upoważnia do korzystania z uprawnień studenckich i podlega zwrotowi
  po ukończeniu studiów lub skreśleniu z listy studentów.

§ 9 1. Student ma prawo do:

  1. zdobywania wiedzy na wybranym kierunku studiów lub/i specjalności;

  2. rozwijania własnych zainteresowań naukowych, kulturalnych, turystycznych
   i sportowych zgodnie z możliwościami organizacyjnymi i finansowymi Uniwersytetu oraz korzystania w tym celu z pomieszczeń dydaktycznych, urządzeń i środków Uniwersytetu, zbiorów bibliotecznych, a także z pomocy nauczycieli akademickich i organów Uniwersytetu;

  3. zrzeszania się w kołach naukowych oraz uczestniczenia w pracach naukowych,
   rozwojowych i wdrożeniowych realizowanych w Uniwersytecie;

  4. otrzymywania nagród i wyróżnień;

  5. studiowania według indywidualnego planu studiów i programu nauczania na zasadach określonych przez radę podstawowej jednostki organizacyjnej;

  6. studiowania według indywidualnej organizacji studiów na zasadach
   określonych przez radę podstawowej jednostki organizacyjnej;

  7. studiowania na więcej niż jednym kierunku studiów lub/i specjalności oraz
   dowolnych przedmiotów, także w innych uczelniach;

  8. ubiegania się o udział w programach wymiany studentów;

  9. zmiany kierunku studiów lub/i specjalności;

  10. przenoszenia się do/z innej uczelni, w tym także zagranicznej;

  11. urlopu od zajęć w Uniwersytecie;

  12. uczestniczenia w zajęciach otwartych innych kierunków i specjalności za zgodą
   prowadzącego te zajęcia;

  13. zrzeszania się w już istniejących organizacjach studenckich i zakładania
   nowych, zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i ustawą Prawo
   o stowarzyszeniach;


  14. uczestniczenia w podejmowaniu decyzji przez organa kolegialne Uniwersytetu
   za pośrednictwem samorządu studenckiego;

  15. otrzymywania pomocy materialnej na zasadach określonych odrębnymi
   przepisami;

  16. pisemnego zgłaszania do władz Uniwersytetu (podstawowej jednostki
   organizacyjnej, instytutu, katedry) postulatów dotyczących planu studiów
   i programu nauczania, organizacji procesu kształcenia oraz warunków socjalno-
   bytowych;

  17. podejmowania pracy zarobkowej, o ile nie koliduje ona z obowiązkami
   studenta.

 1. Do obowiązków studenta należy jak najlepsze wykorzystywanie możliwości
  kształcenia się, jakie stwarza mu Uniwersytet, oraz postępowanie zgodne z treścią
  ślubowania i regulaminem studiów. W szczególności student zobowiązany jest do:

  1. zdobywania wiedzy i umiejętności w celu przygotowania się do przyszłych
   zadań społecznych i zawodowych;

  2. udziału w zajęciach dydaktycznych, przystępowania do zaliczeń i egzaminów
   oraz odbywania praktyk, zgodnie z planem studiów i programem nauczania oraz regulaminem studiów;

  3. dbania o dobre imię Uniwersytetu;

  4. przestrzegania przepisów obowiązujących w Uniwersytecie;

  5. przestrzegania zasad współżycia koleżeńskiego oraz tolerancji w stosunku do
   innych osób i głoszonych przez nie poglądów;

  6. dbania o mienie Uniwersytetu;

  7. zawiadamiania władz podstawowej jednostki organizacyjnej o zmianie
   nazwiska, stanu cywilnego, adresu, a także rezygnacji z dalszej nauki;

  8. zawiadamiania Działu Spraw Studenckich o zmianie warunków materialnych,
   jeżeli wpływają one na przyznanie pomocy materialnej lub jej wysokość;

  9. terminowego regulowania zobowiązań finansowych wobec Uniwersytetu.

   1. Prawa i obowiązki studenta wygasają z dniem ukończenia studiów lub skreślenia
    z listy studentów.5. OPŁATY ZA ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

§ 10 1. Studia stacjonarne są bezpłatne.

 2. Opłaty za zajęcia dydaktyczne, o których mowa w art. 99 ust. 1 ustawy Prawo
  o szkolnictwie
  wyższym, Uniwersytet może pobierać za:

   1. kształcenie studentów na studiach niestacjonarnych pierwszego stopnia, drugiego
    stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich;

   2. powtarzanie określonych zajęć na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych
    z powodu niezadowalających wyników w nauce;

   3. powtarzanie każdego przedmiotu z wpisem warunkowym;

   4. wznowienie studiów z obligatoryjnym powtarzaniem określonych zajęć z powodu
    niezadowalających wyników w nauce;

   5. prowadzenie studiów w języku obcym;

   6. prowadzenie zajęć nieobjętych planem studiów.

 1. Szczegółowe zasady wnoszenia opłat określa Regulamin pobierania opłat za zajęcia
  dydaktyczne w UKW,
  zatwierdzony przez Senat Uniwersytetu, zgodnie z art. 99 ust. 3
  ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.6. PRZENIESIENIE STUDENTA

§ 11 1. Student może przenieść się z innej uczelni, w tym także zagranicznej, do Uniwersytetu
  Kazimierza Wielkiego za zgodą kierownika przyjmującej podstawowej jednostki
  organizacyjnej, wyrażoną w drodze decyzji, jeżeli wypełnił wszystkie obowiązki wynikające z przepisów obowiązujących w szkole wyższej, którą opuszcza.

 2. Studentowi, który przeniósł się z innej uczelni uznaje się wyniki osiągnięte
  w jednostce organizacyjnej uczelni macierzystej, zgodnie z warunkami i trybem przenoszenia osiągnięć określonymi w drodze rozporządzenia przez właściwego ministra ds. szkolnictwa wyższego.

 3. Student może, za zgodą kierowników właściwych podstawowych jednostek organizacyjnych, zmienić kierunek studiów lub/i specjalność, a także przenieść się
  ze studiów stacjonarnych na niestacjonarne lub odwrotnie. Szczegółowe warunki zmiany kierunku studiów lub/i specjalności oraz przeniesienia ustala rada podstawowej jednostki organizacyjnej i podaje do wiadomości studentów.

§ 12  1. Student przyjęty na dany semestr/rok studiów musi uzupełnić braki wynikające
   z różnic programowych. Wykaz różnic programowych, termin ich uzupełnienia oraz liczbę punktów ECTS podlegających uwzględnieniu określa kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej.

  2. Określając liczbę punktów ECTS kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej kieruje się programem nauczania obowiązującym na danym kierunku studiów lub specjalności, choćby zachodziły w tym zakresie różnice w stosunku
   do programu nauczania obowiązującego na poprzednim kierunku studiów lub specjalności. W przypadku stwierdzenia różnic programowych kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej może określić niższą liczbę punktów ECTS podlegających uwzględnieniu lub w ogóle nie uwzględniać zaliczenia danego przedmiotu.

  3. W przypadku niezłożenia egzaminu z różnicy programowej w pierwszym terminie studentowi przysługuje prawo do egzaminu poprawkowego.

  4. Przeniesienia studentów nie mogą prowadzić do zwiększenia liczby studentów
   na danym roku ponad limit przyjęty w organizacji roku dla poszczególnych kierunków/specjalności studiów na dany rok akademicki.

  5. Niewywiązanie się w terminie z zaliczenia różnic programowych powoduje skreślenie
   z listy studentów.7. STUDIA NA INNYM KIERUNKU/ SPECJALNOŚCI

§ 13 1. Student może, za zgodą kierowników właściwych podstawowych jednostek
  organizacyjnych, studiować poza swoim kierunkiem podstawowym inne kierunki
  lub/i specjalności oraz dowolne przedmioty, także w innych uczelniach, o ile wypełnia wszystkie obowiązki związane z tokiem studiów na kierunku podstawowym.

 2. Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej określa liczbę punktów ECTS podlegających uwzględnieniu i ustala rok studiów, na który zostaje wpisany student podejmujący studia na innym kierunku lub/i specjalności, biorąc pod uwagę stwierdzone różnice programowe.

§ 14 1. Student może, za zgodą kierowników właściwych podstawowych jednostek
  organizacyjnych, zaliczać przedmioty z innych kierunków i specjalności, również realizowanych na innych uczelniach, w tym zagranicznych. W przypadku stwierdzenia różnic programowych w ramach tego samego przedmiotu, kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej określa liczbę punktów ECTS podlegających uwzględnieniu.

 2. Student innej uczelni, w tym także zagranicznej, za zgodą kierownika podstawowej
  jednostki organizacyjnej, może zaliczać przedmioty obowiązujące w Uniwersytecie.

§ 15 1. Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach może uzyskać stypendium
  za wyniki w nauce na każdym ze studiowanych kierunków. Pozostałe świadczenia może otrzymać na jednym z kierunków według własnego wyboru.

 2. Podjęcie studiów poza kierunkiem podstawowym lub/i specjalnością jest możliwe
  po zaliczeniu I roku studiów.

 1. Szczegółowe warunki podejmowania studiów na drugim kierunku lub/i drugiej
  specjalności określa rada podstawowej jednostki organizacyjnej i podaje do
  wiadomości studentów.

 2. Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej może cofnąć zgodę na studiowanie
  na innym kierunku lub/i specjalności w razie niespełnienia przez studenta obowiązków związanych z tokiem studiów na kierunku podstawowym.

 3. Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej może odmówić wyrażenia zgody
  na przyjęcie studenta na inny kierunek studiów lub/i inną specjalność,
  w szczególności z uwagi na obowiązujący limit przyjęć na dany kierunek
  lub/i specjalność.8. STUDIA WEDŁUG INDYWIDUALNEGO PLANU STUDIÓW I PROGRAMU NAUCZANIA

§ 16 1. Szczegółowe warunki studiowania według indywidualnego planu studiów i programu nauczania określa rada podstawowej jednostki organizacyjnej i podaje do wiadomości studentów.

 2. Indywidualny plan studiów i program nauczania może polegać w szczególności na wzbogaceniu planu studiów i programu nauczania poprzez indywidualny dobór treści, metod i form kształcenia oraz uzyskanie indywidualnej opieki nauczyciela akademickiego (opiekuna naukowego).

 3. Decyzję o dopuszczeniu studenta do odbywania studiów według indywidualnego planu studiów i programu nauczania podejmuje kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej, biorąc pod uwagę zainteresowania i uzdolnienia studenta oraz wyniki jego dotychczasowych studiów.

 4. Dla osób studiujących według indywidualnego planu studiów i programu nauczania kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej wyznacza opiekunów spośród nauczycieli akademickich posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy.

 5. Indywidualny plan studiów i program nauczania przygotowuje student, a zatwierdza opiekun naukowy.

 6. W przypadku niezadowalających wyników w nauce kierownik podstawowej jednostki
  organizacyjnej może cofnąć zgodę na studiowanie według indywidualnego planu studiów i programu nauczania.

 7. Studia według indywidualnego planu studiów i programu nauczania nie mogą trwać dłużej niż przewiduje to plan studiów i program nauczania dla danego kierunku
  i specjalności.


9. INDYWIDUALNA ORGANIZACJA STUDIÓW

§ 17 1. Szczegółowe warunki stosowania indywidualnej organizacji studiów w ramach planu
  studiów i programu nauczania określa rada podstawowej jednostki organizacyjnej
  i podaje do wiadomości studentów.

 2. Indywidualna organizacja studiów może polegać w szczególności na zmianach
  w sekwencyjnym systemie zajęć i egzaminów lub/i modyfikacji w zakresie formy zaliczeń i egzaminów. Wymaga ustalenia tych zmian ze wszystkimi prowadzącymi zajęcia na danym kierunku studiów w semestrze/roku akademickim.

 3. Harmonogram ustaleń student przedstawia do akceptacji kierownikowi podstawowej jednostki organizacyjnej.

 4. Studia według indywidualnej organizacji mogą, na swój wniosek, za zgodą kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej, odbywać studenci, którzy:

 1. są senatorami, posłami lub członkami organów samorządowych;

 2. są członkami kadry narodowej (rezerwy kadry narodowej lub kadry międzynarodowej);

 3. są inwalidami lub przewlekle chorymi;

 4. samotnie wychowują dzieci;

 5. są stypendystami wymiany studentów;

 6. mają inne uzasadnione powody.10. DYSCYPLINA STUDIÓW

§ 18 1. Studenta obowiązuje aktywny udział w zajęciach dydaktycznych przewidzianych
  planem studiów i programem nauczania oraz terminowe zaliczanie przedmiotów
  i składanie egzaminów. Obowiązkowa obecność dotyczy: ćwiczeń, konwersatoriów, zajęć laboratoryjnych, lektoratów języka obcego, wykładów fakultatywnych proseminariów, seminariów, studenckich praktyk zawodowych, zajęć wychowania fizycznego oraz innych zajęć ustalonych przez radę podstawowej jednostki organizacyjnej. Prowadzący te zajęcia jest zobowiązany do systematycznej kontroli obecności studentów.

 2. Nieobecność studenta na zajęciach powinna być usprawiedliwiona zaświadczeniem lekarskim o czasowej niezdolności do uczestnictwa w zajęciach lub innymi udokumentowanymi przyczynami uznanymi przez prowadzącego zajęcia.

 3. Usprawiedliwienie nieobecności u prowadzącego zajęcia powinno nastąpić niezwłocznie po ustąpieniu przyczyny nieobecności. Prowadzący zajęcia określa wówczas sposób i termin wyrównania zaległości powstałych wskutek nieobecności
  studenta.

 4. W razie stwierdzenia przedłużającej się nieusprawiedliwionej nieobecności na danym
  rodzaju zajęć prowadzący ma obowiązek zgłosić pisemnie ten fakt kierownikowi podstawowej jednostki organizacyjnej/dyrektorowi instytutu.


11. ZALICZANIE ZAJĘĆ

§ 19 1. Zaliczenia zajęć przewidzianych planem studiów i programem nauczania dokonuje prowadzący zajęcia i odnotowuje w indeksie, karcie okresowych osiągnięć studenta
  i protokole zaliczeń. Jeżeli dany przedmiot był prowadzony kolejno przez kilka osób, to zaliczenia dokonuje ostatni prowadzący na podstawie informacji przekazanych przez poprzedników oraz własnej oceny. Protokół z zaliczenia powinien być złożony
  w dziekanacie nie później niż 5 dni od zakończenia sesji poprawkowej.

 2. Zaliczenia praktyk przewidzianych planem studiów i programem nauczania dokonuje nauczyciel akademicki (opiekun praktyk) na podstawie opinii z zakładu pracy, w którym student odbył praktykę.

 3. Zaliczeniu podlegają wszystkie formy zajęć przewidzianych planem studiów
  i programem nauczania. Kryteria zaliczenia poszczególnych zajęć oraz warunki dopuszczenia do egzaminu w przypadku przedmiotów egzaminacyjnych określa program nauczania, a prowadzący zajęcia podaje je do wiadomości studentów na pierwszych zajęciach.

 4. Zaliczenia zajęć niekończących się egzaminem lub zaliczeniem z oceną dokonuje się przez wpisanie do indeksu „zal”, a kończących się wystawieniem oceny – przez wpisanie oceny według skali ocen przyjętej w § 20.

 5. Odmowa zaliczenia zajęć kończących się zaliczeniem:

a) bez oceny - jest wyrażana brakiem wpisu w indeksie „zal” i jest równoznaczna z niedopuszczeniem do egzaminu z danego przedmiotu (jeśli plan studiów przewiduje egzamin z tego przedmiotu);

b) z oceną - jest wyrażana poprzez wpisanie oceny ndst. (2,0) i jest równoznaczna z niedopuszczeniem do egzaminu z danego przedmiotu (jeśli plan studiów przewiduje egzamin z tego przedmiotu). 1. W przypadku nieuzyskania zaliczenia z przedmiotu student ma prawo do uzyskania zaliczenia w trybie poprawkowym do końca sesji egzaminacyjnej.

 2. Prawo do zaliczenia w trybie poprawkowym nie przysługuje studentowi, który nie uzyskał zaliczenia z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach wymienionych w § 18 pkt. 1.

 3. Uzyskanie zaliczenia zajęć w trybie poprawkowym z przedmiotu, który kończy się egzaminem, daje studentowi możliwość zdawania egzaminu poprawkowego w sesji poprawkowej. Z egzaminu, który odbył się w trybie poprzedzającym uzyskanie zaliczenia, student otrzymuje ocenę niedostateczną.

 4. Jeśli student podważa obiektywizm bądź prawidłowość przebiegu zaliczenia, ma prawo w terminie 7 dni od zakończenia zajęć zwrócić się do kierownika odpowiedniej jednostki organizacyjnej prowadzącej dane zajęcia (zakładu, katedry, instytutu, studium) z prośbą o komisyjne sprawdzenie wiadomości.

 5. Uzyskanie zaliczenia komisyjnego zajęć z przedmiotu, który kończy się egzaminem, daje studentowi prawo do egzaminu i egzaminu poprawkowego.

 6. Negatywny wynik komisyjnego zaliczenia z danego przedmiotu nie wyklucza powtarzania przedmiotu z wpisem warunkowym.

 7. Komisyjne sprawdzenie wiadomości odbywa się przed komisją, w skład której wchodzą kierownik właściwej jednostki, osoba prowadząca zajęcia oraz specjalista
  z zakresu danego przedmiotu. Na wniosek studenta w skład komisji może wejść
  przedstawiciel samorządu studenckiego bez prawa głosu.

 8. W przypadkach szczególnych, na wniosek studenta, komisyjne zaliczenie danego
  przedmiotu może nastąpić za zgodą i przed komisją powołaną przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej.12. EGZAMINY

§ 20 1. Do przeprowadzenia egzaminów upoważnieni są prowadzący zajęcia profesorowie,
  nauczyciele akademiccy ze stopniem naukowym doktora habilitowanego oraz doktora. Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, może za zgodą rady podstawowej jednostki organizacyjnej
  i w porozumieniu z kierownikiem odpowiedniej jednostki organizacyjnej upoważnić innego nauczyciela do przeprowadzenia egzaminu.

 2. Do przeprowadzenia egzaminów z lektoratów i praktycznej nauki języków obcych upoważnieni są nauczyciele akademiccy prowadzący dane zajęcia.

 3. Egzamin z każdego przedmiotu odbywa się oddzielnie i podlega odrębnej ocenie.

 4. W ciągu jednego dnia może się odbyć tylko jeden egzamin.

 5. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest posiadanie zaliczenia z danego przedmiotu. Egzaminator ma obowiązek skontrolowania indeksu i protokołu zaliczeń przed przystąpieniem studenta do egzaminu.

 6. Student ma możliwość wcześniejszego składania egzaminu w tzw. terminie zerowym, uzgodnionym z egzaminatorem.

 7. W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej z egzaminu w tzw. terminie zerowym studentowi przysługuje prawo do składania jednego egzaminu poprawkowego.

 8. Egzaminator ma obowiązek wpisać do indeksu, karty okresowych osiągnięć studenta
  i protokołu datę i jednobrzmiące oceny wg następującej skali:

bardzo dobry 5,0

dobry plus 4,5

dobry 4,0

dostateczny plus 3,5

dostateczny 3,0

niedostateczny 2,0

Protokół z egzaminu powinien być złożony w dziekanacie w ciągu 5 dni od
zakończenia sesji poprawkowej.


 1. Studentowi, który bez usprawiedliwienia nie przystąpił do egzaminu w wyznaczonym terminie albo do wyznaczonego terminu egzaminu nie uzyskał zaliczenia, nauczyciel egzaminujący wpisuje ocenę niedostateczną.

 2. W przypadku, gdy student opuścił termin egzaminu z ważnych przyczyn
  i usprawiedliwił niezwłocznie swoją nieobecność po ustaniu jej przyczyny, kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej wyznacza drugi termin bez utraty prawa do terminu poprawkowego. W przypadku długotrwałej choroby studenta kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej może ustalić indywidualny harmonogram egzaminów.

 3. Plan egzaminów w sesji zasadniczej i poprawkowej przygotowuje starosta roku (grupy) w porozumieniu z egzaminatorami. Harmonogram sesji zatwierdza kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej na co najmniej dwa tygodnie przed rozpoczęciem sesji.

§ 21


 1. Średnią ocen z danego roku studiów oblicza się jako średnią arytmetyczną
  ze wszystkich ocen uzyskanych z przedmiotów przewidzianych w planie studiów
  i programie nauczania będących podstawą wpisu na kolejny rok studiów lub uzyskania absolutorium.

 2. Przy ustalaniu średniej ocen uwzględnia się także oceny niedostateczne uzyskane
  z przedmiotu, którego zaliczenie na danym roku jest obowiązkowe lub objęte deklaracją określoną w § 4 ust. 4.

 3. W przypadku przedmiotu, w skład którego wchodzą odrębnie oceniane formy zajęć, do średniej ocen wlicza się wszystkie oceny wystawione w związku z zaliczeniem całego przedmiotu.

 4. Obliczając średnią ocen uwzględnia się ocenę z egzaminu komisyjnego, pomijając ocenę z egzaminu zakwestionowanego w trybie przewidzianym w § 22.

 5. W przypadku studentów, którzy przenieśli się na dany kierunek studiów lub specjalność z innej uczelni lub z innego kierunku/specjalności albo zmienili system studiów w ramach tego samego kierunku/specjalności do średniej, o której mowa
  w ust. 1, wlicza się oceny uznane przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej przyjmującej studenta.

 6. W przypadku ustalania średniej arytmetycznej w oparciu o uzyskane na innej uczelni oceny wystawiane w skali od 2 do 6 stosuje się następujące przeliczenie:

Ocena wystawiona w skali od 2 do 6 Odpowiednia ocena w skali od 2 do 5

2 2

2,5 2


3 3

3,5 3


4 3,5

4,5 4


5 4

5,5 4,5


6 5

13. EGZAMIN KOMISYJNY

§ 22 1. Na wniosek studenta lub egzaminatora kwestionującego warunki, w jakich odbył się egzamin, bądź obiektywności uzyskanej oceny kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej zarządza egzamin komisyjny.

 2. Wniosek powinien być złożony w ciągu 3 dni od daty ogłoszenia wyniku egzaminu poprawkowego.

 3. Egzamin komisyjny powinien się odbyć w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku przez studenta.

 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej może zarządzić egzamin komisyjny również z własnej inicjatywy, nie później niż 7 dni od daty ogłoszenia wyniku egzaminu poprawkowego.

§ 23


 1. Egzamin komisyjny odbywa się przed komisją złożoną z kierownika podstawowej
  jednostki organizacyjnej (lub jego zastępcy) jako przewodniczącego komisji oraz dwóch członków wskazanych przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej spośród nauczycieli akademickich reprezentujących tę samą lub pokrewną dyscyplinę/subdyscyplinę naukową z przedmiotem egzaminu komisyjnego. Formę egzaminu komisyjnego ustala przewodniczący komisji.

 2. Uczestnikiem egzaminu komisyjnego na prawach obserwatora może być nauczyciel akademicki, który wystawił ocenę weryfikowaną w trybie komisyjnym.

 3. Komisji egzaminacyjnej nie może przewodniczyć osoba uprzednio egzaminująca studenta.

 4. Na wniosek studenta w skład komisji egzaminacyjnej może wejść przedstawiciel organów samorządu studenckiego bez prawa uczestniczenia w głosowaniu.

§ 24 1. Z przeprowadzonego egzaminu komisyjnego sporządza się protokół.

 2. Pozytywny wynik egzaminu komisyjnego uwzględnia się jako podstawę zaliczenia danego roku studiów także wówczas, gdy został on przeprowadzony po upływie terminów, o których mowa w § 22.

 3. Ocena niedostateczna z egzaminu komisyjnego jest ostateczna. Na wniosek studenta kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej może skierować go na powtarzanie roku, o ile student ma do tego uprawnienia. W innym przypadku następuje skreślenie
  z listy studentów.14. ZALICZENIE SEMESTRU/ROKU STUDIÓW

§ 25 1. Okresem rozliczeniowym dla studentów studiów stacjonarnych jest semestr, dla studentów studiów niestacjonarnych – rok akademicki. Zaliczenie semestru/roku
  potwierdzane jest wpisem na kolejny semestr/rok studiów w dokumentacji rejestrującej przebieg studiów, z zastrzeżeniem ust. 4.

 2. Ostatecznym terminem zaliczenia roku studiów jest koniec roku akademickiego,
  w którym student uzyskał wpis.

 3. W przypadku, gdy program nauczania przewiduje obowiązek złożenia egzaminu dyplomowego lub przygotowania i złożenia pracy dyplomowej, warunkiem zaliczenia ostatniego roku studiów jest uzyskanie absolutorium w terminie określonym w ust. 2.

§ 26 1. Warunkiem zaliczenia roku studiów jest uzyskanie 60 punktów
  ECTS. Warunkiem zrealizowania pełnego programu studiów I stopnia jest uzyskanie
  odpowiednio:

  1. na studiach trwających 6 semestrów – 180 punktów ECTS;

  2. na studiach trwających 7 semestrów – 210 punktów ECTS;

  3. na studiach trwających 8 semestrów – 240 punktów ECTS.

 2. Warunkiem zrealizowania pełnego programu studiów II stopnia jest uzyskanie
  odpowiednio:

  1. na studiach trwających 3 semestry – 90 punktów ECTS;

  2. na studiach trwających 4 semestry – 120 punktów ECTS;

  3. na studiach trwających 5 semestrów – 150 punktów ECTS;

  4. na studiach trwających 6 semestrów – 180 punktów ECTS.

 3. Warunkiem zrealizowania programu 10-semestralnych jednolitych studiów
  magisterskich jest uzyskanie 300 punktów ECTS.

 4. Plan studiów i program nauczania mogą przewidywać dodatkowe wymogi zaliczenia danego roku studiów.

 5. W przypadku uzyskania przez studenta większej liczby punktów ECTS niż wymagana do zaliczenia danego roku studiów, uzyskana nadwyżka na wniosek studenta zaliczona zostaje na poczet kolejnego lub następnych lat studiów, o ile dotyczy przedmiotów objętych planem studiów i programem nauczania.

 6. Warunkiem uwzględnienia wniosku, o którym mowa w ust. 5, jest wskazanie przez studenta, przed uzyskaniem wpisu na dany rok studiów, które przedmioty nie powinny być uwzględniane jako podstawa tego wpisu. Brak takiego wskazania powoduje, że za podstawę wpisu na kolejny rok studiów przyjmuje się wszystkie zaliczone przedmioty na danym roku studiów, a nadwyżka punktowa nie może być zaliczona na poczet kolejnego lub następnych lat studiów.

 7. Nadwyżkę punktów ECTS z danego przedmiotu można uwzględnić tylko raz jako podstawę wpisu na kolejny rok w ramach studiów.

 8. Warunkiem uzyskania punktów ECTS jest zaliczenie danego przedmiotu, niezależnie od liczby form jego realizacji, według określonych dla niego wymogów, a w przypadku egzaminu lub zaliczenia z oceną uzyskanie co najmniej oceny dostatecznej.15. POWTARZANIE SEMESTRU/ROKU I SKREŚLENIE Z LISTY STUDENTÓW

§ 27 1. W stosunku do studenta, który nie uzyskał liczby punktów ECTS
  wymaganej do wpisu na kolejny rok studiów lub nie spełnił innych warunków zaliczenia danego semestru/roku, kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej wydaje decyzję o:

 1. powtarzaniu semestru/roku;

 2. powtarzaniu przedmiotu z wpisem warunkowym;

 3. skreśleniu z listy studentów.

 1. Decyzja kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej musi zostać wpisana do indeksu.

 2. W przypadku powtarzania semestru/roku, wznowienia studiów na tym samym kierunku/specjalności albo udziału w programie wymiany studenckiej, student ma prawo do uwzględnienia zaliczonego już przedmiotu oraz uzyskanych w związku
  z tym punktów ECTS w okresie pięciu lat od daty złożenia egzaminu lub zaliczenia tego przedmiotu w innej formie.

§ 28


 1. Student powtarzający semestr/rok studiów jest zwolniony z uczęszczania na zajęcia,
  zaliczania i składania egzaminów z tych przedmiotów, z których uzyskał ocenę pozytywną, lub miał zaliczenie przedmiotu, z którego ocena nie jest wymagana (nie dotyczy to seminariów dyplomowych). Rada podstawowej jednostki organizacyjnej może ustalić odstępstwa od tej zasady.

 2. Student powtarzający semestr/rok studiów powinien uzupełnić do końca kolejnego roku akademickiego brakującą różnicę punktową oraz spełnić inne wymogi przewidziane
  w planie studiów i programie nauczania.

 3. Student powtarzający semestr/rok studiów powinien uzupełnić ewentualne różnice programowe, które mogą wyniknąć z innego planu studiów i programu nauczania realizowanego na powtarzanym semestrze/roku (zgodnie z zapisem § 12 ust. 2, 3 i 5). Szczegółowe zasady wyrównania różnic programowych określa kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej.

 4. Student powtarzający semestr/rok studiów z powodu niezadowalających wyników
  w nauce wnosi opłatę za zajęcia dydaktyczne w tym semestrze/roku, zgodnie
  z Regulaminem pobierania opłat za zajęcia dydaktyczne w UKW.

§ 29 1. Student, który nie uzyskał wymaganego zaliczenia lub nie złożył egzaminu
  poprawkowego a nie przystępował do egzaminu komisyjnego z tego przedmiotu, może ubiegać się o powtarzanie przedmiotu z wpisem warunkowym na następny semestr/rok.

 2. Zezwolenie na powtarzanie przedmiotu z wpisem warunkowym na kolejny semestr/rok może nastąpić w przypadku braku zaliczenia, egzaminu lub zaliczenia i egzaminu
  z jednego przedmiotu.

 3. Powtarzanie przedmiotu z wpisem warunkowym może trwać cały rok.

 4. Student powtarzający przedmiot z wpisem warunkowym wnosi opłatę za powtarzany przedmiot zgodnie z Regulaminem pobierania opłat za zajęcia dydaktyczne w UKW.

§ 30 1. Skreślenie z listy studentów następuje w wyniku:

  1. niepodjęcia studiów;

  2. rezygnacji ze studiów;

  3. niezłożenia w terminie określonym regulaminem pracy dyplomowej
   lub/i egzaminu dyplomowego;

  4. niezaliczenia w terminie różnic programowych;

  5. ukarania karą dyscyplinarną wydalenia z uczelni.

 1. Podstawą do skreślenia studenta może być także:

  1. niezaliczenie semestru/roku studiów lub nieuzyskanie absolutorium na zasadach określonych w regulaminie i niezłożenie wniosku o powtarzanie roku;

  2. niewniesienie opłat związanych z odbywaniem studiów;

  3. niezłożenie w terminie deklaracji, o której mowa w § 4 ust. 4.

 2. Decyzję o skreśleniu podejmuje kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej.

 3. Od decyzji kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej o skreśleniu z listy studentów, studentowi przysługuje odwołanie do Rektora za pośrednictwem kierownika

podstawowej jednostki organizacyjnej w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Decyzja Rektora jest ostateczna.

§ 31 1. Ponowne przyjęcie na studia osoby, która została skreślona z listy studentów na I roku
  studiów, następuje na zasadach rekrutacji na studia wyższe ustalonych przez Senat Uniwersytetu.

 2. Osoba, która po zaliczeniu I roku lub kolejnych lat studiów została skreślona z listy studentów z przyczyn określonych w § 30 ust. 1 i 2, ma prawo je wznowić na swój wniosek, za zgodą właściwego kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej, który określa szczegółowe zasady wyrównania ewentualnych różnic programowych.

 3. Wznowienie studiów bez konieczności poddania się rekrutacji jest możliwe w ciągu
  5 lat od daty skreślenia.

 4. Student wznawiający studia, po skreśleniu z przyczyn określonych w § 30 ust. 1 i 2, zobowiązany jest wnieść opłatę za zajęcia dydaktyczne w danym semestrze/roku zgodnie z Regulaminem pobierania opłat za zajęcia dydaktyczne w UKW.

 5. Osoby drugiego lub wyższego roku studiów, które zostały skreślone z listy studentów wskutek prawomocnego orzeczenia komisji dyscyplinarnej, mogą ubiegać się
  o ponowne przyjęcie na odpowiednie lata studiów tylko w przypadku, gdy kara wydalenia z Uniwersytetu została im darowana w trybie i na zasadach określonych
  w przepisach o postępowaniu dyscyplinarnym wobec studentów szkół wyższych.

 6. Osoba, która została skreślona z listy studentów po uzyskaniu absolutorium, może
  w terminie roku od daty skreślenia ubiegać się o wznowienie studiów w celu przystąpienia do egzaminu dyplomowego.16. URLOPY

§ 32 1. Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej może udzielić studentowi urlopu:

  1. krótkoterminowego;

  2. długoterminowego (semestralnego lub rocznego);

 1. Student może otrzymać urlop w przypadku:

 1. długotrwałej choroby potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim;

 2. skierowania na studia zagraniczne;

 3. urodzenia dziecka lub opieki nad nim;

 4. ważnych udokumentowanych okoliczności losowych.

 1. Warunkiem otrzymania urlopu jest zaliczenie semestru/roku poprzedzającego urlop.

 2. Urlop krótkoterminowy nie może przekraczać czterech tygodni.

 3. Udzielenie urlopu długoterminowego automatycznie przedłuża termin planowanego ukończenia studiów.

 4. Udzielenie urlopu potwierdza się wpisem do indeksu oraz dokumentów rejestrujących przebieg studiów.

 5. W okresie urlopu student zachowuje uprawnienia studenckie, z wyjątkiem prawa do korzystania z pomocy materialnej. W uzasadnionych przypadkach kierownikpodstawowej jednostki organizacyjnej, w porozumieniu z organami samorządu studenckiego, może wyrazić zgodę na korzystanie z tego prawa.

 1. W trakcie urlopu student może, za zgodą kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej, brać udział w niektórych zajęciach oraz przystąpić do zaliczeń
  i egzaminów z tych zajęć.

 2. Student powracający z urlopu uzupełnia ewentualne różnice programowe.17. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

§ 33 1. Studentom wyróżniającym się szczególnymi wynikami w nauce, wzorowym wypełnianiem swoich obowiązków, zdyscyplinowaniem i aktywną postawą mogą być przyznane:

 1. nagrody ufundowane przez instytucje państwowe, towarzystwa naukowe, organizacje społeczne, zgodnie z regulaminami przyznawania tych nagród;

 2. nagrody i wyróżnienia przyznane przez władze Uniwersytetu.

Przyznanie nagrody i wyróżnienia wpisuje się do dokumentacji rejestrującej przebieg studiów.

 1. Szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagród, o których mowa w ust. 1 pkt. b określa Regulamin nagród i wyróżnień dla studentów i absolwentów UKW.

 2. Rada podstawowej jednostki organizacyjnej może ogłosić konkurs na najlepszego
  w danym roku akademickim studenta tej jednostki, najlepszego studenta kierunku, najlepszą pracę dyplomową.

 3. Rektor może ogłosić konkurs na najlepszego absolwenta Uniwersytetu.

§ 34 1. Rada podstawowej jednostki organizacyjnej, na wniosek komisji egzaminu
  dyplomowego, może przyznać absolwentowi wyróżnienie, wydawane na specjalnym druku opracowanym przez Uniwersytet..

 2. Rektor może przyznać nagrodę pieniężną związaną z uzyskaniem przez absolwenta wyróżnienia.

 3. Szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagród, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 określa Regulamin nagród i wyróżnień dla studentów i absolwentów UKW.18. PRAKTYKA ZAWODOWA

§ 35  1. Praktyka zawodowa stanowi integralną część planu studiów i programu nauczania na poszczególnych kierunkach i podlega obowiązkowemu zaliczeniu.

  2. Warunki odbywania praktyki i formę jej zaliczenia określa Regulamin Praktyk Zawodowych UKW. Warunki te podawane są do wiadomości studentów przed rozpoczęciem praktyki.

19. PRACE I EGZAMINY DYPLOMOWE ORAZ UKOŃCZENIE STUDIÓW

§ 36 1. Plan studiów i program nauczania może przewidywać jako warunek ukończenia studiów i otrzymania dyplomu:

  1. złożenie egzaminu dyplomowego;

  2. przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej połączone ze złożeniem egzaminu dyplomowego.

 1. Warunek określony w ust. 1 pkt. b, c, jest spełniony wówczas, gdy praca dyplomowa została oceniona na co najmniej ocenę dostateczną.

 2. Obowiązek spełnienia warunku określonego w ust. 1 traktowany jest jako część planu ostatniego roku studiów.

§ 37 1. W przypadku planu studiów i programu nauczania przewidującego jako warunek
  ukończenia studiów przygotowanie pracy dyplomowej student studiów:

  1. stacjonarnych 4, 6, 10-semestralnych zobowiązany jest złożyć pracę dyplomową nie później niż do 30 czerwca, a studiów 5, 7-semestralnych do 15 marca;

  2. niestacjonarnych zobowiązany jest złożyć pracę dyplomową nie później niż do
   30 września.

 1. Pracę dyplomową składa się w postaci papierowej oraz w postaci informatycznych nośników danych.

 2. Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej, na wniosek studenta (zaopiniowany przez promotora), może przesunąć termin złożenia pracy dyplomowej w przypadku:

 1. długotrwałej choroby studenta;

 2. niemożności wykonania pracy dyplomowej w obowiązującym terminie
  z uzasadnionych przyczyn niezależnych od studenta (np. awaria lub brak odpowiedniej aparatury badawczej niezbędnej do wykonania pracy, brak dostępu do niezbędnych materiałów źródłowych itp.);

 3. w innych uzasadnionych przypadkach.

Termin złożenia pracy dyplomowej w tych przypadkach może być przesunięty
o 3 miesiące w stosunku do terminów określonych w ust.1.

 1. W razie dłuższej nieobecności promotora pracy dyplomowej kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej może wyznaczyć inną osobę, która przejmie obowiązek kierowania pracą. Zmiana promotora w ostatnich sześciu miesiącach przed terminem ukończenia studiów może stanowić podstawę do przedłużenia terminu złożenia pracy dyplomowej o kolejne trzy miesiące.

 2. Niezłożenie pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego w wyznaczonych terminach powoduje skreślenie studenta z listy studentów.

§ 38 1. Pracę dyplomową student przygotowuje osobiście pod kierunkiem nauczyciela
  akademickiego.

 2. Pracę dyplomową na studiach pierwszego stopnia student przygotowuje pod kierunkiem nauczyciela akademickiego posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora.

 3. Pracę dyplomową na studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich student przygotowuje pod kierunkiem nauczyciela akademickiego posiadającego tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego. Rada podstawowej jednostki organizacyjnej może upoważnić do kierowania taką pracą nauczyciela akademickiego ze stopniem naukowym doktora.

 4. Przypisanie sobie w pracy dyplomowej autorstwa istotnego fragmentu lub innych elementów cudzego utworu bądź ustalenia naukowego skutkuje decyzją o nieważności postępowania w sprawie nadania tytułu zawodowego wydaną przez organ nadający ten tytuł.

 5. Student ma prawo wyboru promotora (za jego zgodą) w ramach możliwości Uniwersytetu spośród osób spełniających wymogi ust. 2 i 3.

 6. Temat pracy dyplomowej na jednolitych studiach magisterskich oraz studiach drugiego stopnia (o ile przewiduje ją plan studiów i program nauczania) powinien być ustalony nie później niż na trzy semestry przed terminem ukończenia studiów, a na studiach pierwszego stopnia (o ile przewiduje ją plan studiów i program nauczania) nie później niż jeden semestr przed terminem ukończenia studiów.

 7. Za pracę dyplomową może być uznana praca powstała w ramach studenckiego koła naukowego.

 8. Zasady zatwierdzania tematów prac dyplomowych ustala rada podstawowej jednostki organizacyjnej.

 9. Oceny pracy dyplomowej dokonuje promotor oraz jeden recenzent powołany przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej. W przypadku jednej oceny niedostatecznej o przystąpieniu studenta do egzaminu dyplomowego decyduje kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej, który zasięga opinii drugiego recenzenta. Do recenzentów stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 2 i 3.

 10. W przypadku uzyskania drugiej oceny niedostatecznej student ma prawo do powtarzania roku.

§ 39


 1. Warunkiem wyrażenia zgody na przystąpienie studenta do egzaminu dyplomowego
  jest:

 1. uzyskanie absolutorium;

 2. uzyskanie oceny co najmniej dostatecznej z pracy dyplomowej (jeśli przewiduje ją plan studiów i program nauczania);

 3. złożenie wszystkich wymaganych dokumentów.

 1. Egzamin dyplomowy odbywa się przed komisją powołaną przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej.

 2. W skład komisji wchodzą: przewodniczący (kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej lub upoważniony przez niego profesor/doktor habilitowany) oraz dwaj członkowie. Jeśli plan studiów i program nauczania przewiduje obowiązek przygotowania i złożenia pracy dyplomowej członkami komisji są promotor i recenzent.

 3. Egzamin dyplomowy powinien się odbyć w terminie nieprzekraczającym:

a) trzech miesięcy od daty złożenia pracy dyplomowej (w przypadku § 36 ust. 1
pkt. c);

b) czterech miesięcy od dnia zakończenia zajęć w ostatnim roku akademickim


w ramach studiów (w przypadku § 36 ust. 1 pkt. a).

§ 40 1. Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym.

 2. Po zakończeniu egzaminu dyplomowego wystawia się oceny według skali podanej
  w § 20 ust. 8.

 3. Z przebiegu egzaminu dyplomowego sporządza się protokół obejmujący
  w szczególności: treść zadawanych pytań, oceny udzielonych odpowiedzi, ocenę
  końcową egzaminu dyplomowego, ocenę pracy (o ile przewiduje ją plan studiów
  i program nauczania), ocenę końcową z toku studiów.

 4. Podstawą obliczenia oceny końcowej z toku studiów jest średnia obliczana odpowiednio według wzoru:

a) w przypadku egzaminu dyplomowego połączonego z przygotowaniem i złożeniem pracy dyplomowej
Ok = ½ Os + ¼ Op + ¼ Oe

gdzie:


Ok ocena końcowa,

Os średnia ocena ze studiów,

Op ocena pracy dyplomowej,

Oe ocena egzaminu dyplomowego lub średnia arytmetyczna ocen


w przypadku składania egzaminu dyplomowego w dwóch terminach;
b) w przypadku egzaminu dyplomowego nie połączonego z przygotowaniem
i złożeniem pracy dyplomowej
Ok = 2/3Os + 1/3Oe

gdzie:


Ok ocena końcowa,

Os średnia ocena ze studiów,

Oe ocena egzaminu dyplomowego lub średnia arytmetyczna ocen
w przypadku składania egzaminu dyplomowego w dwóch terminach.


 1. Ocena, o której mowa w ust. 4, ustalana jest z dokładnością do dwóch miejsc
  po przecinku z zaokrągleniem, zgodnie z formułą matematyczną.

§ 41 1. W przypadku uzyskania z egzaminu dyplomowego oceny niedostatecznej lub
  nieusprawiedliwionego nieprzystąpienia do tego egzaminu w ustalonym terminie kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej wyznacza drugi termin egzaminu jako ostateczny.

 2. Powtórny egzamin nie może być składany wcześniej niż przed upływem jednego miesiąca i nie później niż po upływie trzech miesięcy od daty pierwszego egzaminu.

 3. W przypadku niezłożenia egzaminu dyplomowego w drugim terminie kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej wydaje decyzję o skreśleniu z listy studentów.

§ 42 1. Ukończenie studiów następuje z datą złożenia egzaminu dyplomowego.

 2. Po zrealizowaniu planu studiów i programu nauczania oraz złożeniu egzaminu dyplomowego student uzyskuje tytuł zawodowy właściwy dla rodzaju studiów, kierunku i specjalności oraz staje się absolwentem Uniwersytetu.

 3. Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów wyższych z tytułem przewidzianym dla danego typu studiów.

 4. Na dyplomie ukończenia studiów wyższych wpisuje się ocenę końcową z toku studiów, zgodnie z zasadą:

4,51 – 5,00 bardzo dobry

4,35 – 4,50 dobry plus

3,75 - 4,34 dobry

3,35 – 3,74 dostateczny plus

do3,34 dostateczny.


 1. Wraz z wydaniem dyplomu ukończenia studiów absolwent otrzymuje suplement zawierający wykaz zaliczonych przedmiotów w ramach toku studiów oraz uzyskanych ocen.

 2. Absolwent przed otrzymaniem dyplomu powinien uregulować wszystkie zobowiązania wobec Uniwersytetu.20. ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA STUDENTÓW

§ 43 1. Za postępowanie uchybiające godności studenta oraz naruszenie przepisów
  obowiązujących w Uniwersytecie student ponosi odpowiedzialność przed komisją dyscyplinarną lub przed sądem koleżeńskim samorządu studenckiego, zwanym dalej sądem koleżeńskim.

 2. W razie popełnienia przez studenta czynu polegającego na przypisaniu sobie autorstwa istotnego fragmentu lub innych elementów cudzego utworu Rektor na wniosekkierownika podstawowej jednostki organizacyjnej poleca niezwłocznie przeprowadzenie postępowania dyscyplinarnego.

 1. Rektor Uniwersytetu przekazuje sprawę rzecznikowi dyscyplinarnemu ds. studentów, na którego wniosek komisja dyscyplinarna wszczyna postępowanie dyscyplinarne.

 2. Rektor Uniwersytetu może z własnej inicjatywy lub na wniosek organu samorządu studenckiego, wskazanego w Regulaminie Samorządu Studenckiego, przekazać sprawę do sądu koleżeńskiego, zamiast przekazać ją rzecznikowi dyscyplinarnemu
  ds. studentów.

 3. Za przewinienie mniejszej wagi Rektor Uniwersytetu lub kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej może wymierzyć karę upomnienia z pominięciem komisji dyscyplinarnej lub sądu koleżeńskiego. Ukarany może jednak żądać przeprowadzenia postępowania dyscyplinarnego lub postępowania przed sądem koleżeńskim. W takim przypadku komisja dyscyplinarna lub sąd koleżeński mogą wymierzyć jedynie karę upomnienia.

 4. Szczegółowe zasady i tryb postępowania przed sądem koleżeńskim określa Regulamin Samorządu Studenckiego.

 5. Szczegółowe zasady i tryb postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego określa ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym oraz w drodze rozporządzenia minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego.21. PRZEPISY KOŃCOWE I PRZEJŚCIOWE

§ 44 1. Od decyzji podjętych przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej na
  podstawie niniejszego regulaminu studentowi przysługuje odwołanie do Rektora
  za pośrednictwem kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej, który wydał zaskarżoną decyzję.

 2. Decyzja Rektora jest ostateczna.

 3. Regulamin obowiązuje również studentów obcokrajowców we wszystkich sprawach, których nie regulują odrębne przepisy.

 4. W sprawach dotyczących zasad i trybu odbywania studiów nieobjętych przepisami regulaminu decyduje Rektor Uniwersytetu.

§ 45
Regulamin, uchwalony przez Senat Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, wchodzi w życie


z dniem 1 października 2009 roku.

Rektor

prof. dr hab. inż. Józef Kubik
Pobieranie 108.11 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna