Zarządzenie Nr 51/2014 Dyrektora Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie z dnia 28. 05. 2014 r w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w IławiePobieranie 23.49 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar23.49 Kb.
Zarządzenie Nr 51/2014

Dyrektora Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie

z dnia 28.05.2014 r.
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie
Działając na podstawie art. 23, art. 48 ust. 2 pkt 2 lit. f), art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 217) oraz § 7 ust. 1 oraz § 11 ust. 2 Statutu Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie zarządzam, co następuje:
§ 1


 1. Wprowadza się zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie polegające na tym, że:

 1. w § 7 ust. 1 dodaje się punkt 4 w następującym brzmieniu:

„ 4) Medyczne Laboratorium Diagnostyczne im. Emila von Behringa

Kod rodzaju działalności leczniczej:

3-ambulatoryjne świadczenia zdrowotne”


 1. w § 19 dodaje się ust. 4 i 5 w następującym brzmieniu:

„ 4. Dyrektor ma możliwość wprowadzania rabatów, upustów od cen zawartych w cenniku usług dla podmiotów zlecających badania, z którymi ma zawartą stosowną umowę.

5. Pracownicy i osoby powiązane ze szpitalem umową cywilnoprawną mogą korzystać z rabatów, upustów udzielonych przez Dyrektora.” 1. dodaje się § 34a w następującym brzmieniu:

„4. Medyczne Laboratorium Diagnostyczne im. Emila von Behringa

 1. Laboratorium Diagnostyczne

 1. Do zadań komórek organizacyjnych działających w ramach jednostki: Laboratorium Diagnostyczne należy w szczególności:

 1. przyjmowanie materiału biologicznego do badań diagnostycznych z oddziałów szpitalnych i od pacjentów ambulatoryjnych,

 2. pobieranie krwi do badania,

 3. wykonywanie badań zgodnie z obowiązującymi procedurami,

 4. wydawanie wyników pacjentom ambulatoryjnym,

 5. opisywanie i archiwizowanie wykonanych badań,

 6. przyjmowanie pacjentów ze skierowaniem na badania diagnostyczne oraz pacjentów ambulatoryjnych bez skierowań,

 7. współpraca w obszarze diagnostyczno-medycznym z komórkami organizacyjnymi Szpitala,

 8. wszechstronne podnoszenie kwalifikacji zawodowych personelu,

 9. właściwe wykorzystanie sprzętu medycznego i pozostałych zasobów materialnych
  w laboratorium,

 10. udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego odnoszących się
  do laboratorium,

 11. przestrzeganie przepisów bhp oraz przepisów przeciwpożarowych.

 1. Pracownia Serologiczna

 1. Do zadań komórki organizacyjnej działającej w ramach jednostki: Pracownia Serologiczna należy w Szczególności:

 1. oznaczanie grup krwi układu AB0 i antygenu D z układu RH,

 2. wykrywanie przeciwciał odpornościowych u kobiet w ciąży,

 3. dobór krwi, próba serologicznej zgodności biorcy i dawcy przed przetoczeniem krwi,

 4. badanie grupy krwi u noworodków,

 5. współpraca w obszarze diagnostyczno-medycznym z komórkami organizacyjnymi Szpitala,

 6. zamawianie, sprowadzanie krwi i jej preparatów,

 7. diagnostyka konfliktu serologicznego pomiędzy matką a dzieckiem w układzie AB0,

 8. profilaktyka konfliktu serologicznego w układzie RH między matką a płodem,

 9. wszechstronne podnoszenie kwalifikacji zawodowych personelu,

 10. właściwe wykorzystanie sprzętu medycznego i pozostałych zasobów materialnych
  w laboratorium,

 11. udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego odnoszących się
  do laboratorium,

 12. przestrzeganie przepisów bhp oraz przepisów przeciwpożarowych.
 1. ustala się nowy termin likwidacji Apteki na dzień 30.09.2014 r. i tworzy się w jej miejsce z dniem 1.10.2014 r. Dział Farmacji Szpitalnej.

 1. Załączniki nr 1, 2 do Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie, otrzymują brzmienie określone w załącznikach numer 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.


§ 2
Przekazuje się niniejsze zarządzenie w celu zaopiniowania Radzie Społecznej.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie:

 1. 1.06.2014 r. w zakresie określonym w § 1 ust. 1 lit. a), b) i c).

 2. 1.10.2014 r. w zakresie określonym w § 1 ust. 1 lit. d),

po uprzednim pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Społeczną Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie.

Uchwała Nr III/8/14

Rady Społecznej Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie

z dnia 29 maja 2014 r.
w sprawie zaopiniowania zmian Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie, jak też wpływu tych zmian na treść Regulaminu Organizacyjnego.
Na podstawie art. 48 ust. 2 pkt 2 lit. f) Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. 2013 poz. 217), Rada Społeczna postanawia, co następuje:
§ 1
Wyrazić pozytywną opinię odnośnie zmian Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie wprowadzonych zarządzeniem Nr 51/2014 Dyrektora Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie z dnia 28.05.2014 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

……………………………………………………..Przewodniczący Rady Społecznej

Pobieranie 23.49 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna