Zarządzenie Nr 546/2003 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 sierpnia 2003 rPobieranie 5.5 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar5.5 Kb.
PW-0152/546/2003
Zarządzenie Nr 546/2003

Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy

z dnia 7 sierpnia 2003 r.
w sprawie przyznania Społecznemu Komitetowi Opieki nad Zabytkami Cmentarza Ewangelicko-Reformowanego dotacji na realizację konserwacji zabytkowego nagrobka rodziny Adolfa Adama Loewe.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 118 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) oraz § 2 i 10 ust. 1 uchwały Nr V/73/2003 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 stycznia 2003 roku w sprawie trybu przyznawania, rozliczania oraz kontroli wykorzystania dotacji przyznawanych podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych na wykonywanie zadań związanych z realizacją zadań m. st. Warszawy oraz dzielnic m. st. Warszawy na lata 2003 – 2004 (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 29, poz. 821), zmienionej uchwałą Nr XI/150/2003 z dnia 22 maja 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 174, poz. 4281), zarządza się, co następuje:
§ 1
Przyznaje się Społecznemu Komitetowi Opieki nad Zabytkami Cmentarza Ewangelicko-Reformowanego w Warszawie dotację w kwocie 12 000 zł. (słownie: dwanaście tysięcy) na realizację konserwacji zabytkowego nagrobka rodziny Adolfa Adama Loewe.
§ 2
Środki finansowe na dotacje, o których mowa w § 1, zabezpieczone zostały w budżecie m.st. Warszawy na 2003 rok.
§ 3
Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków Urzędu m. st. Warszawy.
§ 4
Zarządzenie wymaga ogłoszenia na tablicach ogłoszeń Urzędu m. st. Warszawy i stronie internetowej m. st. Warszawy.
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

w/z Prezydenta m.st. Warszawy

Zastępca Prezydenta m.st.Warszawy

/-/ Dorota Safjan
: prawo -> v syrenka -> samorzad -> wladze -> zarzadzenia -> doc
doc -> Pw-0152/1017/2003 Zarządzenie Nr 1017/2003
doc -> Zarządzenie Nr 138/2003 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Spółce z o o. pod firmą „Metro Warszawskie”
doc -> Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 4 czerwca 2003 roku
doc -> Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 4 czerwca 2003 roku
doc -> Zarządzenie Nr 1076/2003 Prezydenta m st. Warszawy z dnia 22 grudnia 2003 r w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla osób podejmujących i wykonujących transport drogowy taksówką
doc -> Pw-0152/187/2003 Zarządzenie Nr 187/2003
doc -> Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 4 czerwca 2003 roku
doc -> Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy
doc -> Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 4 czerwca 2003 roku
doc -> Zarządzenie Nr 862/2003 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 listopada 2003 roku w sprawie konkursu na ekspozycję Muzeum Powstania Warszawskiego
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna