Zarządzenie nr 80 /2009 rektora warszawskiego uniwersytetu medycznego z dnia 16 listopada 2009 r zmieniające zarządzenie Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Warszawskiego UniwersytetuPobieranie 110.56 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar110.56 Kb.


ZARZĄDZENIE NR 80 /2009

REKTORA

WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

z dnia 16 listopada 2009 r.
zmieniające zarządzenie Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Na podstawie § 50 ust. 2 pkt 7, ust. 5 oraz § 120 Statutu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zarządza się, co następuje:


§ 1
W Regulaminie Organizacyjnym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 111/2008 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, zmienionym zarządzeniem nr 55/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. wprowadza się następujące zmiany:


 1. w § 27 ust. 10 otrzymuje następujące brzmienie:

„10. Biuro Prawne przekazuje ostateczny projekt wewnętrznego aktu normatywnego do akceptacji jednostek o których mowa w § 27 ust. 9 pkt 1 i 3”;

 1. w § 38 ust. 1 pkt 7 otrzymuje następujące brzmienie:

„7) Biuro Konsorcjum CePT /RBPC/;”

 1. § 50 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 50 Kanclerzowi podlegają:

 1. Główny Energetyk /AGE/;

 2. Biuro Prawne /RAP/;

 3. Kancelaria Uczelni /AOK/ w skład której wchodzą:

 1. Kancelaria Rektorat /AOK1/,

 2. Kancelaria Lindleya /AOK2/,

 3. Archiwum /AOA/;

 1. Dział Personalny /APK/ w skład którego wchodzą:

 1. Sekcja Personalna Nauczycieli Akademickich /APK1/,

 2. Sekcja Personalna Pracowników nie będących Nauczycielami Akademickimi /APK2/;

 1. Biuro Organizacyjne /AO/;

  1. Pełnomocnik Rektora ds. Systemu Zarządzania Jakością /AR ISO/;

 2. Sekretariat Kanclerza i Zastępców Kanclerza /AOKK/,

 3. Dział Informatyki /ATJ/, w skład którego wchodzą:

  1. Sekcja Wsparcia Użytkowników /ATJ1/,

  2. Sekcja Utrzymania Infrastruktury Informatycznej /ATJ2/,

  3. Sekcja Rozwoju Systemów Informatycznych/ATJ3/,

  4. Sekcja Instalacji Niskoprądowych /ATJ4/;

 4. Biuro Informacji i Promocji /AIP/;

 5. Dział Fotomedyczny /ATM/;

 6. Biuro Karier /ABK/;

 7. Oficyna Wydawnicza /AOW/;

 8. Biuro ds. Szpitali i Bazy Klinicznej /ASK/;

 9. Chór Akademicki /ACH/.”

 1. § 51 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 51 Zastępcy Kanclerza podlegają:

 1. Biuro Obsługi Działalności Podstawowej /APD/ w skład którego wchodzą:

a) Sekcja Nauczania /APD1/,

b) Sekcja Rekrutacji i Oceny Jakości Nauczania /APD3/; 1. Dział Obsługi Studentów /APD5/ w skład którego wchodzi:

a) Sekretariat Organizacji Studenckich

 1. Biuro Projektów /APP/;

 2. Dział Nauki /AEN/;

 3. Dział Współpracy z Zagranicą /APW/;

 4. Dział Zamówień Publicznych /AEZ/;

 5. Dział Logistyki /ATZ/ w skład którego wchodzi Sekcja Gospodarki Magazynowej /ATZ1/.”;

 1. § 52 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 52 Zastępcy Kanclerza ds. Eksploatacji podlegają bezpośrednio:

 1. Biuro Eksploatacji /ATT/ w ramach którego działają:

 1. Dział Eksploatacji – Kampus Banacha /ATKB/ w skład którego wchodzą:

a1) Sekcja Rektorat /ATR/,

a2) Sekcja Centrum Dydaktyczne /ACD/,

a3) Sekcja Farmacja i CEPT /ATF/,

a4) Sekcja pozostałe obiekty Banacha /ATP/; 1. Dział Eksploatacji –Kampus Lindleya /ATKL/ w skład którego wchodzi:

b1) samodzielna Sekcja Centrum Biostruktury /ATB/ w skład której wchodzą:

- Collegium Anatomicum,

- Zakładu Medycyny Sądowej i Biblioteka Główna WUM,


 1. Dział Eksploatacji Bazy Pozostałej /ATKP/ w skład którego wchodzą:

c1) Dom Studenta Nr 1 /AEB1/,

c2) Dom Studenta Nr 2 i 2BIS /AEB2/,

c3) Sekcja Krakowskie Przedmieście, Miodowa, Złota /ATG1/,

c4) Sekcja Bazy Obcej: Ciołka, Solec, Nowy Zjazd /ATG4/;

d) Stanowisko ds. Kontroli Majątku /AKM/.;


 1. Dział Ochrony Pracy i Środowiska /AB/;

 2. Dział Inwentaryzacji /AFE/.”;

 1. w § 55 dodaje się pkt 29 o następującym brzmieniu:

„29) prowadzenie kartotek osobistego wyposażenia pracowników w odzież ochronną i rozliczenia z tym związane (w jednostkach których to dotyczy)”;

 1. w § 61 dodaje się pkt 9 o następującym brzmieniu:

„9) prowadzenie ewidencji związków chemicznych nabywanych przez Dział Logistyki a objętych Konwencją o zakazie prowadzenia badań, produkcji i składowania i użycia broni chemicznej oraz jej zniszczenia.”

 1. w § 64:

a) tytuł otrzymuje brzmienie:

Biuro Konsorcjum CePT /RBPC/”,

b) akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

„Do zadań Biura Konsorcjum CePT należy:”; 1. w § 66 ust.2 dodaje się pkt 19 i 20 o następującym brzmieniu:

„19) rozliczanie nauczycieli akademickich z realizacji obowiązującego pensum;

 1. ewidencja delegacji krajowych pracowników wydziału wystawionych i złożonych do rozliczenia;”

 1. w § 67:

a) pkt 7 otrzymuje następujące brzmienie:

„7) organizowanie i prowadzenie studiów podyplomowych;”

dodaje się pkt 18 i 19 w brzmieniu:

„18) ewidencja delegacji pracowników Centrum Kształcenia Podyplomowego wystawionych i złożonych do rozliczenia;

19) koordynacja planowania i rozliczania finansowego kształcenia podyplomowego oraz kursów specjalizacyjnych.”


 1. § 69 otrzymuje brzmienie:

„§ 69 Do zadań Głównego Energetyka WUM należy:

 1. sprawowanie nadzoru nad gospodarką energetyczną WUM w zakresie energii cieplnej, elektrycznej, gazu, wody i ścieków, wentylacji oraz transportu pionowego (dźwigi);

 2. podejmowanie działań mających na celu zapewnienie niezawodności zasilania obiektów WUM w czynniki energetyczne poprzez nadzorowanie i organizowanie gospodarki konserwacyjno-remontowej sieci i urządzeń zasilających oraz dbałość o bezpieczeństwo ich eksploatacji;

 3. podejmowanie działań mających na celu optymalizację zużycia oraz minimalizowanie kosztów energii w obiektach WUM;

 4. Pełnienie funkcji Działu/Pionu Kompetencyjnego w zakresie przygotowania wniosków o wszczęcie zamówienia publicznego dla sieci i urządzeń zasilających obiekty WUM w czynniki energetyczne;

 5. udział w przygotowaniu i nadzorze inwestycji, remontów i modernizacji realizowanych w obiektach WUM w zakresie sieci, urządzeń i instalacji energetycznych;

 6. sporządzanie obowiązujących sprawozdań z zakresu gospodarki energetycznej;

 7. prowadzenie ewidencji osób zatrudnionych przy eksploatacji urządzeń energetycznych;

 8. podpisywanie umów na dostawę energii cieplnej, energii elektrycznej, gazu, wody i odprowadzanie ścieków oraz umów na konserwację sieci, urządzeń i instalacji niezbędnych dla tych mediów oraz prowadzenie nadzoru technicznego nad realizacją tych umów.

 9. podpisywanie umów na prowadzenie konserwacji:

a) wentylacji mechanicznej, central klimatyzacyjnych i wentylacyjnych oraz samodzielnych urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych;

b) urządzeń transportu pionowego,

c) oraz prowadzenie nadzoru technicznego nad realizacją tych umów.


 1. udzielanie informacji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostek organizacyjnych;

 2. wykonywanie innych poleceń przełożonych.”;

 1. § 72 w ust. 1

a) skreśla się pkt 2 i 3;

b) dotychczasowy pkt 4 staje się pkt 2; 1. skreśla się § 75

 2. § 77 ust. 2 pkt 17 i 22 otrzymuje brzmienie:

„17) weryfikacja i aktualizacja informacji dotyczących danych osobowych pracowników na stronie internetowej Uczelni

22) ewidencja delegacji wystawionych i złożonych do rozliczenia z zastrzeżeniem § 66 ust. 2 pkt 20 i § 67 pkt 18;” 1. § 78 otrzymuje brzmienie:

„1. Dział Informatyki wykonuje zadania w ramach czterech sekcji:

 1. Sekcja Wsparcia Użytkowników /ATJ1/,

 2. Sekcja Utrzymania Infrastruktury Informatycznej /ATJ2/,

 3. Sekcja Rozwoju Systemów Informatycznych /ATJ3/,

 4. Sekcja Instalacji Niskoprądowych /ATJ4/;

2. Do zadań ogólnych Działu należy:

 1. monitorowanie i analiza rynku informatycznego pod kątem możliwości i celowości wykorzystania nowych technologii dla WUM,

 2. współpraca z jednostkami naukowo-dydaktycznymi i administracyjnymi w zakresie rozwoju i utrzymania systemów informatycznych,

 3. realizacja zakupów specjalistycznych elementów infrastruktury informatycznej,

 4. reprezentowanie WUM na konferencjach, sympozjach, warsztatach branżowych,

 5. przygotowanie koncepcji informatyzacji w nowo realizowanych zadaniach inwestycyjnych WUM oraz współpraca przy opracowaniu projektów i wdrożeń,

 6. współpraca z jednostkami zewnętrznymi w zakresie projektów informatycznych realizowanych przez WUM,

 7. definiowanie, koordynowanie i realizacja potrzeb Uczelni w zakresie informatyki, telekomunikacji i instalacji niskoprądowych,

 8. współpraca z Działem Zamówień Publicznych oraz udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy i usługi informatyczne, systemy telekomunikacyjne i systemy niskoprądowe;

  1. Do zadań Sekcji Wsparcia Użytkowników /ATJ1/ należy:

 1. bieżąca pomoc użytkownikom w zakresie obsługi aplikacji informatycznych oraz sprzętu,

 2. realizacja napraw sprzętu informatycznego, multimedialnego i drukującego,

 3. obsługa linii wsparcia telefonicznego,

 4. szacowanie wartości i przygotowywanie opisów przedmiotów zamówienia do postępowań przetargowych w zakresie sprzętu informatycznego, multimedialnego i drukującego z wyłączeniem serwerów i sprzętu sieciowego,

 5. wykonywanie odbiorów technicznych sprzętu,

 6. konfiguracja komputerów i oprogramowania użytkowego;

  1. Do zadań Sekcji Utrzymania Infrastruktury Informatycznej /ATJ2/ należy:

 1. bieżące utrzymanie sieci, serwerów i systemów informatycznych,

 2. wdrażanie infrastruktury sieciowo-serwerowej,

 3. instalacja i konfiguracja urządzeń aktywnych sieci LAN oraz serwerów,

 4. instalacja i konfiguracja systemów informatycznych,

 5. wykrywanie i usuwanie nieprawidłowości w działaniu sieci LAN,

 6. planowanie rozwoju i rozbudowy sieci LAN (część aktywna),

 7. obsługa i konfiguracja central telefonicznych,

 8. konfiguracja telefonów systemowych i VoIP, pomoc użytkownikom w usuwaniu problemów związanych z telefonami,

 9. szacowanie wartości i przygotowywanie opisów przedmiotów zamówienia na sprzęt serwerowy i sieciowy, systemy telefoniczne, centrale,

 10. współpraca z Biurem Inwestycji i Biurem Eksploatacji przy realizacji projektów, których występują systemy niskoprądowe: LAN, sieć telefoniczna,

 11. druk Elektronicznej Legitymacji Studenckiej i Pracowniczej,

 12. obsługa systemu telefonii komórkowej, dbanie o bezpieczeństwo sieci i systemów, wykonywanie kopii zapasowych danych, monitoring systemów i usług,

 13. pomoc dla jednostek naukowych WUM przy wideokonferencjach: instalacja terminali wideokonferencyjnych, konfiguracja toru sygnałowego;

  1. Do zadań Sekcji Rozwoju Systemów Informatycznych /ATJ3/ należy:

 1. rozwój i rozbudowa istniejących systemów,

 2. udział we wdrożeniach systemów informatycznych,

 3. administracja systemem ERP,

 4. tworzenie analiz i raportów, analiza danych;

  1. Do zadań Sekcji Instalacji Niskoprądowych /ATJ4/ należy:

 1. bieżące utrzymanie, konserwacja i rozbudowa systemów: monitoringu, p.poż, multimedialnych (Audio-Wideo), kontroli dostępu,

 2. rozbudowa sieci LAN (część pasywna),

 3. kompleksowe wyposażanie sal seminaryjnych w systemy Audio-Wideo,

 4. opiniowanie projektów systemów niskoprądowych wykonywanych przez Biuro Inwestycji i Biuro Eksploatacji,

 5. dbanie o spójność i kompatybilność techniczną systemów.”;

 1. w § 79

  1. pkt 1) otrzymuje następujące brzmienie:

„1) ocena i kontrola działalności statutowej szpitali klinicznych w tym zakresie prawidłowości gospodarowania mieniem, gruntami i budynkami, gospodarki finansowej w tym kontrola wykorzystania przez szpitale dotacji budżetowych ze szczególnym uwzględnieniem zamówień publicznych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia;”;

 1. w § 85

a) w ust. 1 skreśla się pkt 2 a dotychczasowy pkt 3 staje się pkt 2,

   1. w ust. 2 skreśla się pkt 3, pkt 11 i pkt 12,

   2. skreśla się ust. 3, a dotychczasowy ust. 4 staje się ust. 3.;

 1. dodaje się § 85a o następującym brzmieniu:

§ 85a.

Dział Obsługi Studentów

Do zadań Działu Obsługi Studentów należy: 1. odpowiedzialność za przygotowanie projektu planu rozdysponowania przychodów i kosztów Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów i Domów Studenckich w uzgodnieniu z Prorektorem ds. dydaktyczno-wychowawczych i Zarządem Samorządu Studentów;

 2. prowadzenie spraw dotyczących pomocy materialnej dla studentów i doktorantów;

 3. odpowiedzialność za system stypendialny Uczelni dotyczący bieżących spraw w zakresie regulacji prawnej zagadnień stypendialno-bytowych studentów i doktorantów;

 4. współpraca z Samorządem Studentów i Samorządem Doktorantów w zakresie spraw bytowych studentów i doktorantów;

 5. prowadzenie spraw dotyczących ubezpieczeń związanych z działalnością dydaktyczną;

 6. prowadzenie spraw dotyczących ubezpieczeń zdrowotnych studentów oraz ubezpieczeniami OC studentów, doktorantów i lekarzy stażystów;

 7. kontrola wykonywania obowiązkowych badań i szczepień studentów;

 8. kontrola rezerwacji i wydatkowania środków z funduszu pomocy materialnej studentów;

 9. egzekwowanie należności od osób fizycznych w zakresie opłat za studia obcokrajowców w języku polskim i naliczonych odsetek oraz nadpłaconych stypendiów, nagród i innych świadczeń na rzecz studentów, również działających w ramach organizacji studenckich;

 10. prowadzenie ewidencji i sprawozdawczości dotyczącej działalności sekcji;

 11. udzielanie informacji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostek organizacyjnych.”

 1. dodaje się § 85b o następującym brzmieniu:

§ 85b.

Sekretariat Organizacji Studenckich

Do zadań Sekretariatu Organizacji Studenckich należy: 1. tworzenie i aktualizowanie danych dotyczących organizacji studenckich na poziomie Uczelni, współpraca z samorządami Wydziałowymi i grupami dziekańskimi w tym zakresie;

 2. współpraca administracyjna przy organizowaniu projektów międzyuczelnianych i międzynarodowych, obozów integracyjnych, konferencji;

 3. analiza merytoryczna oraz opiniowanie projektów organizacji studenckich;

 4. obsługa administracyjna przedsięwzięć realizowanych przez Samorząd Studentów, Samorząd doktorantów i inne organizacje studenckie;

 5. przygotowywanie wniosków o udzielenie zamówień publicznych w zakresie działalności organizacji studenckich, zatwierdzanych przez Prorektora ds. dydaktyczno-wychowawczych lub Kierownika Kancelarii, zgodnie z upoważnieniami;

 6. przygotowywanie propozycji umów z podmiotami zewnętrznymi zgodnie z procedurami wewnętrznymi uczelni;

 7. rejestracja przychodów (np. darowizny) i wydatków (rachunki, faktury, delegacje i in.) dotyczących działalności Samorządów i organizacji studenckich;

 8. prowadzenie rozliczeń funduszy Samorządu Studentów, Samorządu Doktorantów i innych organizacji studenckich (zaliczki, rachunki, faktury), zgodnie z upoważnieniami;

 9. przygotowanie sprawozdań dotyczących rozliczeń funduszy dla Prorektora ds. dydaktyczno-wychowawczych i kwestury;

 10. monitorowanie obiegu dokumentów dotyczących organizacji studenckich;

 11. współpraca przy organizowaniu wyborów przedstawicieli studentów i doktorantów do ciał kolegialnych Uczelni oraz elektorów podczas wyborów władz Uczelni;

 12. współpraca z organizacjami studenckimi w zakresie promocji Uczelni:

  1. przy tworzeniu ofert sponsorskich,

  2. w kontaktach z firmami zewnętrznymi;

 13. koordynowanie spraw dotyczących zbierania materiałów do czasopisma Galen, Kalendarza Akademickiego, tablic BLS etc;

 14. wyjaśnianie z poszczególnymi organizacjami spraw dotyczących nadpłaconych lub nie odebranych nagród, stypendiów i innych świadczeń przyznanych z tytułu pracy w organizacjach studenckich;

 15. planowanie i prowadzenie sprawozdawczości dotyczącej działalności jednostki;

 16. bezpośrednia współpraca i wymiana informacji pomiędzy Prorektorem ds. dydaktyczno-wychowawczych, Kanclerzem, Dziekanami i jednostkami administracji w zakresie działania organizacji studenckich, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostek organizacyjnych Uczelni;

 17. wykonywanie innych poleceń przełożonych.”;

 1. w § 86 dodaje się ust. 17 – 19 o następującej treści:

  1. pozyskiwanie i rozpowszechnianie informacji o międzynarodowych programach konkursowo-badawczych, w tym w szczególności o możliwościach pozyskiwania środków na realizację projektów finansowanych z tych programów oraz zasadach realizacji umów w ramach tych projektów;

  2. obsługa administracyjna i kontrola formalna projektów o których mowa w ust. 17 w zakresie:

 1. współudział w przygotowywaniu wniosków i umów,

 2. nadzór nad terminowym rozliczeniem etapowym i końcowym (sprawozdania, raporty finansowe);

  1. opiniowanie propozycji projektów inwestycyjnych, planowanych do realizacji w ramach projektów o których mowa w ust. 17;”;

 1. § 88 otrzymuje następujące brzmienie:

§ 88.

Dział Współpracy z Zagranicą /APW/


Do zadań Działu Współpracy z Zagranicą należy:

 1. koordynowanie całokształtu spraw związanych ze współpracą Uczelni z uczelniami i ośrodkami zagranicznymi;

 2. przygotowanie i obsługa umów dotyczących prac współpracy badawczo-naukowej i usługowo-badawczej z zagranicznymi podmiotami gospodarczymi;

 3. przygotowywanie i obsługa umów realizowanych w ramach międzynarodowych programów edukacyjnych, w tym obsługa administracyjna zagranicznych wyjazdów studentów w ramach programów ERASMUS, CEEPUS;

 4. opracowywanie i aktualizacja systemu punktów kredytowych dla poszczególnych kierunków – ECTS;

 5. pozyskiwanie i rozpowszechnianie informacji o międzynarodowych programach edukacyjnych i dydaktycznych, w tym w szczególności o możliwościach pozyskiwania środków i zasadach realizacji umów w ramach międzynarodowych programów edukacyjnych;

 6. obsługa administracyjna i kontrola formalna projektów realizowanych w ramach międzynarodowych programów edukacyjnych, a w szczególności:

  1. współudział w przygotowywaniu wniosków i umów,

  2. nadzór nad terminowym rozliczeniem etapowym i końcowym (sprawozdania, raporty finansowe);

 1. prowadzenie spraw związanych z wyjazdami zagranicznymi pracowników Uczelni w tym ewidencjonowanie delegacji zagranicznych;

 2. współorganizowanie międzynarodowych spotkań naukowych, konferencji;

 3. potwierdzania celowości i możliwości realizacji wniosków o wszczęcie zamówienia publicznego dotyczących zakupu biletów lotniczych, weryfikacji możliwości i celowości zakupów, usług lub dostaw i wypłat wynagrodzeń w ramach zawartych umów oraz sporządzania opisu przedmiotu zamówienia;

 4. udzielanie informacji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostek organizacyjnych.”

 1. § 91 otrzymuje następujące brzmienie:

§ 91.

Biuro Eksploatacji /ATT/
1. Zakres obowiązków Biura Eksploatacji:

 1. Wykonywanie zadań wchodzących w zakres obsługi administracyjnej, gospodarczej i techniczno-eksploatacyjnej,

 2. Utrzymania w ruchu budynków i wyposażenia, służących realizacji zadań dydaktycznych i naukowych jednostek Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, zlokalizowanych w obiektach (jednostkach) administrowanych bezpośrednio przez Działy Eksploatacji – Kampus Banacha, Kampusu Lindleya i Kampusu Bazy Pozostałej.

2. Kierownikowi Biura Eksploatacji podlegają:

 1. Dział Eksploatacji – Kampus Banacha /ATKB/;

 2. Dział Eksploatacji – Kampus Lindleya /ATKL/;

 3. Dział Eksploatacji Bazy Pozostałej /ATKP/

 4. Stanowisko ds. Kontroli Majątku /AKM/.

3. Do zadań Biura Eksploatacji należy w szczególności:

  1. koordynacja, nadzór i kontrola zadań realizowanych przez Kampusy w zakresie:

 1. eksploatacji nieruchomości i gospodarki komunalnej,

 2. gospodarki nieruchomościami,

 3. gospodarki sprzętem meblowym,

 4. gospodarki maszynami budowlanymi, środkami transportowymi i narzędziami oraz ochrony przeciwpożarowej,

 5. ochrony fizycznej obiektów;

  1. współpraca z Pionem Głównego Energetyka oraz Biurem Inwestycji zakresie gospodarki energetycznej, inwestycji i remontów;

  2. przeprowadzenie kontroli w jednostkach WUM stanu posiadanego mienia zgodnie z zasadami i trybem postępowania kontrolnego, programem kontroli. i zaleceniami;

 1. sporządzanie bazy danych urządzeń przeznaczonych do likwidacji;

 2. sprawdzanie zasadności zgłaszania sprzętu przeznaczonego do likwidacji;

 3. uregulowanie systemu zgłoszeń i przekazywania sprzętu przeznaczonego do likwidacji;

 4. stworzenie procedur wypożyczania sprzętu WUM pracownikom;

 5. dokonywanie w sposób obiektywny ustaleń kontroli oraz rzetelne jej dokumentowanie;

 6. sporządzanie protokołu lub sprawozdania z przebiegu kontroli oraz projektu wystąpienia pokontrolnego;

 7. przygotowanie projektów zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych oraz projektów wniosków o ukaranie z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych;

 8. dokonywanie wstępnej oceny odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne;

 9. wnioskowanie o likwidację i utylizację odpadów środków trwałych;

 10. opiniowanie i przygotowywanie wniosków o udzielenie zamówienia publicznego na utylizację środków trwałych;

 11. udzielanie informacji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostek organizacyjnych;

 12. wykonywanie innych poleceń przełożonych.”

 1. § 92 otrzymuje następujące brzmienie:

§ 92.

Działy Eksploatacji Kampusów – Banacha, Lindleya i Bazy Pozostałej
1. Zadaniem Działów Eksploatacji Kampusów Banacha, Lindleya oraz Bazy Pozostałej jest:

 1. Wykonywanie zadań wchodzących w zakres obsługi administracyjnej, gospodarczej i techniczno-eksploatacyjnej,

 2. Utrzymania w ruchu budynków i wyposażenia, służących realizacji zadań dydaktycznych i naukowych jednostek Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, zlokalizowanych w obiektach (jednostkach):

a) Działu Eksploatacji – Kampus Banacha /ATKB/ tj:

a1) Rektoratu przy ul. Żwirki i Wigury 61,

a2) Wydziału Farmaceutycznego przy ul. Banacha 1,

a3) Centrum Dydaktycznego przy ul. Trojdena 2a,

a4) Jednostek WUM usytuowanych w SPCSK przy ul. Banacha 1a,

a5) Pozostałych budynkach: • ul. Ks. Trojdena 2,

 • ul. Pawińskiego 3c,

 • ul. Pawińskiego 7 (Zakład Anatomii Patologicznej),

 • ul. Pawińskiego 3,

 • ul. Pawińskiego 3a,

 • ul. Żwirki i Wigury 81 (w części zajmowanej przez WUM),

 • ul. Banacha 1a (blok F);

b) Działu Eksploatacji – Kampus Lindleya /ATKL/ tj.:

b1) Collegium Anatomicum, ul. Chałubińskiego 5,

b2) Zakładu Medycyny Sądowej i Biblioteka Główna WUM, ul. Oczki 1,

b3) Instytutu Medycyny Społecznej, ul. Oczki 3,

b4) Domu Medyków, ul. Oczki 5,

b5) Jednostkach WUM usytuowanych w pawilonach zarządzanych przez Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus,

b6) Pozostałych budynkach:


 • ul. Nowogrodzka 73 (w części zajmowanej przez WUM);

c) Działu Eksploatacji –Kampus Bazy Pozostałej /ATKP/ tj.:

c1) Domu Studenta Nr 1,

c2) Domu Studenta Nr 2 i 2 Bis,

c3) Obiektu Dydaktycznego Ciołka 27,

c4) Obiektu Dydaktycznego Krakowskie Przedmieście 26/28,

c5) Domu mieszkalnego - Grójecka 69,

c6) Domu mieszkalnego -Banacha 20,

c7) Jednostkach WUM usytuowanych w Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym ul. Marszałkowska 24,

c8) Jednostkach WUM usytuowanych w Szpitalu Klinicznym im. Księżnej Anny Mazowieckiej, ul. Karowa 2,

c9) Jednostkach WUM usytuowanych w Samodzielnym Publicznym Klinicznym Szpitalu Okulistycznym, ul. Sierakowskiego 13,

c10) Obiektach: Miodowa, Złota, Nowy Zjazd, Solec i innych obiektach wynajmowanych lub będących w użyczeniu,

c11) Jednostkach organizacyjnych WUM w pozostałych Szpitalach,

c12) Ośrodku Wypoczynkowym w Somiance n/Bugiem,

c13) Miejscu Pamięci na Cmentarzu Południowym w Antoninowie;

2. Do zadań Kampusów należy w szczególności:

1) w zakresie eksploatacji nieruchomości i gospodarki komunalnej: 1. prowadzenie właściwej eksploatacji obiektów budowlanych;,

 2. prowadzenie ewidencji dotyczącej użytkowania i napraw obiektów budowlanych;,

 3. wykonywanie prac określonych w planach działalności na wypadek długotrwałych przerw w dostawie energii elektrycznej z sieci państwowej lub wody z sieci komunalnej;,

 4. utrzymywanie w stanie stałej sprawności technicznej obiektów budowlanych przewidzianych do eksploatacji;,

 5. usuwanie skutków zniszczeń lub uszkodzeń powstałych w wyniku awarii lub działania sił żywiołowych w obiektach budowlanych;,

 6. realizacja konserwacji bieżącej i napraw konserwacyjnych obiektów budowlanych całych lub ich elementów;,

 7. zlecanie i nadzorowanie konserwacji i napraw wykonywanych przez innych wykonawców;,

 8. rozliczanie wykonywanych robót konserwacyjnych i napraw;,

 9. wykonywanie analiz problemowych dotyczących stanów technicznych administrowanych obiektów budowlanych poprzez coroczne przeglądy stanu technicznego we wszystkich branżach wraz ze wskazaniem potrzeb inwestycyjnych i remontowych w tym zakresie, ( przeglądy okresowe, roczne, pięcioletnie, zgodnie z rozdz. VI Prawa budowlanego);,

 10. wykonywanie planów w zakresie corocznych harmonogramów przygotowania kompleksu do sezonu zimowego oraz nadzór nad realizacją wniosków tam zawartych wraz z meldunkami okresowymi z przebiegu tych czynności;,

 11. sprawdzanie pod względem merytorycznym i terminowego oraz zgodnego z przepisami dokonywania rozliczeń z tytułu realizowanych na rzecz Uczelni sposobem zleconym dostaw, robót i usług;,

 12. wykonywanie zadań wynikających z przepisów prawa budowlanego, dozoru technicznego, organów nadzoru sanitarno-higienicznego, ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy;,

 13. zgłaszanie potrzeb w zakresie planowania środków finansowych na energię elektryczną i cieplną, opał, gaz i wodę oraz na usługi komunalne i utrzymanie zieleni, a także środków do utrzymania czystości pomieszczeń i terenów;

 14. nadzorowanie racjonalnego i oszczędnego gospodarowania energią elektryczną, cieplną, opałem, wodą, gazem, środkami do utrzymania czystości, regulowanie zobowiązań za świadczone usługi oraz rozliczanie kosztów zużycia na poszczególne budynki.

 15. prowadzenie robót konserwacyjnych obiektów (w tym zabytkowych) zgodnie z wymogami stawianymi przez konserwatora zabytków;

 16. zapewnienie ochrony fizycznej budynków i majątku Uczelni na terenie Kampusu

 17. przyjmowanie i realizacja wniosków o zawarcie umów zleceń z osobami nie będącymi pracownikami WUM, biorącymi udział w obsłudze administracyjnej zajęć dydaktycznych (salowe, sprzątaczki, szatniarze), prowadzenie rejestru tych umów;,

 18. przygotowywanie założeń (programów robót) do planowanych prac remontowych i inwestycyjnych dotyczących Kampusu,

 19. pełnienie funkcji Działu Kompetencyjnego w zakresie celowości i możliwości realizacji wniosków o wszczęcie zamówienia publicznego z jednostek organizacyjnych, właściwych terytorialnie dla Kampusu, dotyczących najmu pomieszczeń, cateringu, usług konserwacyjnych z wyłączeniem budynków i budowli, weryfikacji możliwości i celowości zakupów, usług lub dostaw w ramach zawartych umów oraz sporządzania opisu i szacowanie wartości przedmiotu zamówienia w zakresie kompetencji,

 20. uczestnictwo w postępowaniach przetargowych dotyczących robót budowlanych w zakresie remontów, usług i dostaw stosownie do kompetencji na podstawie zatwierdzonego wniosku o wszczęcie postępowania,

 21. udzielanie informacji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostek organizacyjnych,

 22. współpraca z administracją SPCSK w zakresie otrzymanego upoważnienia,

 23. pielęgnacja terenów zielonych drzew na terenie Kampusu,

 24. utrzymanie czystości porządku w podległych jednostkach WUM,

 25. utrzymanie zimowe ciągów pieszo-jezdnych i parkingów,

 26. organizowanie prania odzieży roboczej dla jednostek organizacyjnych z terenu Kampusu,

 27. organizowanie wywozu i utylizacji odpadów medycznych i zwierzęcych z jednostek organizacyjnych mających siedzibę w Kampusie Banacha;

2) w zakresie gospodarki nieruchomościami:

 1. sprawowanie nadzoru nad właściwym i zgodnym z przeznaczeniem wykorzystywaniem nieruchomości,

 2. prowadzenie i aktualizowanie ewidencji nieruchomości, w tym ksiąg każdego obiektu budowlanego (archiwizowanie dokumentów, dokumentacji technicznej, załączników, protokołów związanych z eksploatacją i konserwacją),protokolarne przekazywanie obiektów budowlanych i gruntów bezpośrednim użytkownikom i personelowi obsługi,

 3. przyjmowanie lub przekazanie w najem/dzierżawę nieruchomości,

 4. występowanie z wnioskami o rozbiórkę obiektów budowlanych
  i realizowanie decyzji w tym zakresie oraz sprawowanie nadzoru , występowanie z wnioskami o zmianę sposobu użytkowania obiektów budowlanych,

 5. przyjmowanie dokumentacji powykonawczej obiektów budowlanych,

 6. udział w pracach komisji przyjmującej do eksploatacji obiekty budowlane nowe i po remoncie,

 7. realizowanie wymogów gwarancji i rękojmi określonej przez wykonawców remontów i inwestycji,

 8. naliczanie czynszów, opłat z tytułu najmu lokali i innych należności od użytkowników nieruchomości,

 9. prowadzenie ewidencji tych rozliczeń i sprawozdawczości w tym zakresie,

 10. udział w komisjach przekazujących nieruchomości do remontu, inwestycji;

 11. zgłaszanie zmian dotyczących ewidencji nieruchomości budynkowych i gruntowych;

3) w zakresie gospodarki sprzętem meblowym:

 1. ustalanie wyposażenia w zakresie sprzętu meblowego, zgodnie z potrzebami obsługiwanych jednostek i prowadzenie działań w celu realizacji,

 2. nadzór nad prawidłowym i zgodnym z przeznaczeniem użytkowaniem sprzętu meblowego, organizowanie jego napraw i konserwacji oraz utrzymywanie w pełnej sprawności użytkowej posiadanych zasobów tego sprzętu,

 3. nadzór nad wyposażeniem pomieszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 4. prowadzenie niezbędnej ewidencji i dokumentacji, okresowych przeglądów, konserwacji i remontów sprzętu meblowego oraz kwalifikacja do wybrakowania;

4) w zakresie gospodarki maszynami budowlanymi, środkami transportowymi i narzędziami oraz ochrony przeciwpożarowej:

 1. prowadzenie gospodarki posiadanym zasobem maszyn sprzętu technicznego, środków transportowych i narzędzi oraz racjonalne ich wykorzystywanie,

 2. zapewnianie obsługi technicznej , konserwacji i napraw posiadanych maszyn, sprzętu budowlanego, narzędzi i środków transportowych w warsztatach własnych, oraz sposobem zleconym,

 3. planowanie i realizacja potrzeb obsługiwanych jednostek
  w zakresie sprzętu do mechanizacji prac gospodarczych i porządkowych,

 4. prowadzenie ewidencji sprzętu technicznego,

 5. prowadzenie gospodarki sprzętem pożarniczym oraz nadzór nad prawidłowym
  i zgodnym z przeznaczeniem użytkowaniem tego sprzętu,

 6. organizowanie napraw i konserwacji sprzętu pożarniczego oraz utrzymywanie w pełnej sprawności użytkowej posiadanych jego zasobów,

 7. nadzór nad wyposażeniem pomieszczeń i sprzętu technicznego w sprzęt pożarniczy zgodnie z obowiązującymi przepisami;( w porozumieniu ze specjalistą ochrony p.poż. - w Dziale AB ),

 8. Zapewnienie sprawności użytkowej urządzeń wodnych przeznaczonych do celów przeciwpożarowych oraz urządzeń ogrzewczych, gazowych, elektrycznych
  i piorunochronnych i nadzór nad bezpieczną pod względem pożarowym eksploatacją tych urządzeń przez użytkowników.

5) w zakresie gospodarki energetycznej oraz inwestycji i remontów

 1. współpraca z Głównym Energetykiem w zakresie realizacji jego zaleceń dotyczących gospodarki energetycznej, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz urządzeń transportu pionowego i wnioskowanie o udzielenie wsparcia w zakresie wymagających rozwiązania problemów technicznych,

 2. Przygotowywanie we współpracy z Biurem Inwestycji zestawień

b1) obiektów podlegającym modernizacji,

b2) remontów wynikających z przeglądów rocznych, pięcioletnich i okresowych, nakazów instytucji zewnętrznych (kontrolnych) oraz zgłaszanych przez użytkowników,

z analizą zakresu i zasadności przeprowadzenia realizacji wraz ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.

3. Poza zadaniami określonymi w ust. 1 i 2 do zadań Działu Eksploatacji – Kampus Banacha i Lindleya należy: 1. Obsługa gospodarcza zebrań, spotkań, imprez i uroczystości uczelnianych na i poza terenem Uczelni;

 2. Organizowanie oraz obsługa techniczna kongresów, konferencji, zjazdów i prezentacji w porozumieniu z Biurem Obsługi Działalności Podstawowej oraz z organizatorem;

 3. Obsługa multimedialna i techniczna zajęć dydaktycznych i uroczystości Wydziałowych;

 4. Organizowanie prania odzieży roboczej dla jednostek organizacyjnych z terenu Kampusów.

4. Poza zadaniami określonymi w ust. 1 i 2 do zadań Działu Eksploatacji – Kampus Bazy Pozostałej należy:

 1. Prowadzenie spraw związanych z wynajmem mieszkań administrowanych przez Uczelnię.

 2. W zakresie działania Domów Studenckich – kwaterowanie, wykwaterowywanie studentów we współpracy z Sekcją Obsługi Studentów, doraźne kwaterowanie w pokojach gościnnych, zgodnie z obowiązującym Regulaminem Domów Studenckich dla studentów polskich, cudzoziemców i English Division.”;

5. Do zadań pracownika na Samodzielnym Stanowisku ds. Kontroli Majątku należy:

  1. przeprowadzenie kontroli w jednostkach WUM stanu posiadanego mienia zgodnie z zasadami i trybem postępowania kontrolnego, programem kontroli. i zaleceniami;

  2. sporządzanie bazy danych urządzeń przeznaczonych do likwidacji;

  3. sprawdzanie zasadności zgłaszania sprzętu przeznaczonego do likwidacji;

  4. uregulowanie systemu zgłoszeń i przekazywania sprzętu przeznaczonego do likwidacji;

  5. stworzenie procedur wypożyczania sprzętu WUM pracownikom;

  6. dokonywanie w sposób obiektywny ustaleń kontroli oraz rzetelne jej dokumentowanie;

  7. sporządzanie protokołu lub sprawozdania z przebiegu kontroli oraz projektu wystąpienia pokontrolnego;

  8. przygotowanie projektów zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych oraz projektów wniosków o ukaranie z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych;

  9. dokonywanie wstępnej oceny odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne;

  10. wnioskowanie o likwidację i utylizację odpadów środków trwałych;

  11. opiniowanie i przygotowywanie wniosków o udzielenie zamówienia publicznego na utylizację środków trwałych;

  12. udzielanie informacji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostek organizacyjnych;

  13. wykonywanie innych poleceń przełożonych

 1. Skreśla się § 93 i § 94;

 2. w § 95 skreśla się pkt 6 i pkt 23, a pozostałe punkty otrzymują numery od 1 do 24;

 3. skreśla się § 97;

 4. § 98 otrzymuje następujące brzmienie:

§ 98

Biuro Inwestycji /AIB/

Do zadań Biura Inwestycji należy: 1. koordynacja i nadzór przygotowania i realizacji inwestycji budowlanych i zadań remontowych WUM oraz w ich ramach montaż central klimatyzacyjnych i wentylacyjnych a także zakup i montaż samodzielnych urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych;

2) opracowywanie rocznych planów inwestycji budowlanych i zadań remontowych WUM oraz wnioskowanie o dokonanie bieżących korekt;

3) przygotowywanie i realizacja planu rzeczowo-finansowego WUM w zakresie inwestycji budowlanych i zadań remontowych;

4) przygotowanie i prowadzenie inwestycji budowlanych WUM w zakresie:

a) kierowania działaniami zmierzającymi do opracowania programów funkcjonalno – użytkowych planowanych do realizacji nowych obiektów w uzgodnieniu z kompetentnymi i zainteresowanymi jednostkami WUM,

b) uzyskania opracowań koncepcyjnych pozwalających na podjecie decyzji strategicznych dotyczących kierunków prac inwestycyjnych realizowanych przez WUM,

c) formalno – prawnego przygotowania inwestycji,

d) opracowania kompletnej dokumentacji projektowej niezbędnej do pełnej realizacji inwestycji budowlanych WUM,

e) sporządzania harmonogramów realizacji inwestycji finansowanych ze środków Budżetu Państwa oraz sporządzanie sprawozdań dla instytucji finansujących,

f) nadzoru inwestorskiego nad realizacja inwestycji w rozumieniu zapisów prawa budowlanego i wewnętrznych uregulowań WUM;

5) opiniowanie dokumentacji technicznej pod kątem jej zgodności zapisami umów oraz przepisami ogólnie obowiązującego prawa;

6) kontrolowanie i weryfikowanie dokumentacji finansowej inwestycji budowlanych i zadań remontowych pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami;

7) bieżące i ostateczne rozliczanie zadań modernizacyjnych, remontowych i inwestycji budowlanych oraz wystawianie dowodów OT;

8) współpraca z Działem Zamówień Publicznych w zakresie:

a) przedstawienia zatwierdzonego wniosku o wszczęcie postępowania przetargowego,

b) przygotowania opisu przedmiotu zamówienia na dokumentację techniczną i roboty budowlane, usługi i dostawy dotyczące zadań inwestycyjnych i remontowych,

c) przedstawienia wymaganych zapisów SIWZ dotyczących terminów realizacji zleceń, kryteriów oceny ofert oraz treści umów i innych ważnych dla prowadzenia inwestycji i zadań remontowych postanowień;

9) uczestnictwo przedstawicieli Biura w komisjach przetargowych zgodnie z decyzjami Kanclerza;

10) opiniowanie wniosków jednostek WUM (zgodnie z kompetencjami Biura) o wprowadzenia zadań inwestycyjnych i remontowych do planu inwestycji i planu remontów;

11) sporządzanie okresowych sprawozdań z realizacji planu inwestycji budowlanych, zadań modernizacyjnych i remontowych;

12) współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi Uczelni w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych, modernizacyjnych i remontowych;

13) pełnienie funkcji Działu Kompetencyjnego w zakresie potwierdzania celowości i możliwości realizacji wniosków o wszczęcie zamówienia publicznego dotyczącego inwestycji budowlanych i zadań remontowych, weryfikacja możliwości i celowości zakupów, usług lub dostaw w ramach zawartych umów oraz sporządzanie opisu i szacowanie wartości przedmiotu zamówienia;

14) udzielanie informacji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostek organizacyjnych WUM;

15) współpraca z Głównym Energetykiem w zakresie realizacji jego zaleceń dotyczących prac energetycznych oraz uzyskiwaniu jego akceptacji w odniesieniu do wszystkich prac energetycznych podejmowanych w związku z bieżącą z realizacją inwestycji budowlanych i zadań remontowych;

16) współpraca z Biurem Eksploatacji w zakresie przygotowania propozycji do planu zadań remontowych.”. 1. W § 99 pkt 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1) prowadzenie całokształtu działań w zakresie gospodarki aparaturą medyczną; naukowo-badawczą, diagnostyczno-leczniczą i laboratoryjną oraz dydaktyczną, części i podzespołów do nich dla jednostek organizacyjnych Uczelni;”

 1. załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia;

 2. załącznik nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia;

 3. złącznik nr 3a do Regulaminu Organizacyjnego otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 października 2009 r. z wyjątkiem § 1 pkt 13), 19) oraz w pkt 4) w § 51 pkt 2) litera a), które obowiązywać zaczną z dniem 1 stycznia 2010r.


Prof. dr hab. Marek KRAWCZYKRektorPobieranie 110.56 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna