Zarządzenie rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr r-0201- 9/2013Pobieranie 15.49 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar15.49 Kb.
ZARZĄDZENIE
Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
nr R-0201- 9/2013
z dnia 26 marca 2013 roku

w sprawiepowołania Komitetu Redakcyjnego i redaktora statystycznego
czasopisma Argumenta Oeconomica Cracoviensia

Działając na podstawie art. 66 ust. 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j.Dz.U. z 2012 r., poz.572, z późn. zm.) i §31 ust. 3 Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, stanowiącego załącznik do Uchwały Senatu nr 4/2012 z późn. zm oraz §2 ust.2 Uchwały Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 9/2013 z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie czasopisma Argumenta Oeconomica Cracoviensia zarządzam, co następuje:
§1

Powołuję Komitet Redakcyjny i redaktora statystycznego czasopisma Argumenta Oeconomica Cracoviensia (AOC) w składzie:  1. Redaktor naczelny: prof. dr hab. Stanisław Owsiak

Członkowie:

  1. prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz,

  2. prof. dr hab. Andrzej Malawski,

  3. prof. dr hab. Józef Pociecha,

  4. prof. dr hab. Tadeusz Sikora,

  5. prof. dr hab. Adam Stabryła,

  6. prof. dr hab. Andrzej Wojtyna,

  7. dr hab. Marek Ćwiklicki,

  8. dr David Clowes,

  9. dr Marcin Czupryna,

  10. dr Marek Dąbrowski,

  11. Sekretarz: dr Katarzyna Stabryła-Chudzio,

  12. Redaktor statystyczny: prof. UEK dr hab. Andrzej Sokołowski.

§2


   1. Ustalam następujący zakres obowiązków i uprawnień redaktora naczelnego Komitetu Redakcyjnego AOC:

 1. kierowanie pracami Komitetu Redakcyjnego AOC,

 2. koordynowanie całością prac redakcyjnych, dotyczących w szczególności wstępnego kwalifikowania prac do publikacji, recenzji wydawniczych oraz przyjęcia prac do publikacji,

 3. zawiadamianie Wydawnictwa Uczelni o decyzjach podjętych przez Komitet Redakcyjny AOC.

 1. Ustalam następujący zakres obowiązków członków Komitetu Redakcyjnego AOC, pełniących funkcję redaktorów naukowych prac:

  1. zbadanie, czy autor we właściwy sposób uwzględnił i wykorzystał uwagi recenzenta, lub czy przedstawił przekonujące argumenty dla podtrzymania swego pierwotnego stanowiska;

  2. szczegółowe sprawdzenie:

    1. poprawności tekstu pod względem merytorycznym i formalnym,

    2. prawidłowości układu tekstu i podziału materiału na punkty, akapity itd.,

    3. logicznej sekwencji tez, argumentów i wniosków,

    4. formy powoływania się na źródła i literaturę oraz sposobu ich wykorzystania,

    5. metod prezentacji materiałów statystycznych i innych danych liczbowych,

    6. innych tego rodzaju elementów, istotnych dla jakości pracy;

3) w przypadku stwierdzenia ewentualnych błędów w poszczególnych pracach obowiązkiem redaktora jest wprowadzenie do pracy, w porozumieniu z autorem, stosownych poprawek, zmian, uzupełnień lub skrótów.

 1. Do obowiązków sekretarza należy w szczególności sporządzanie i gromadzenie dokumentacji związanej z pracami realizowanymi przez Komitet Redakcyjny.

 2. Członkowie Komitetu Redakcyjnego AOC zawiadamiają redaktora naczelnego, w formie pisemnego oświadczenia, o wykonaniu zleconych im czynności redakcyjnych oraz opinii w sprawie zakwalifikowania lub niezakwalifikowania pracy do publikacji.

 3. Redaktor statystyczny współpracujący z Komitetem Redakcyjnym, analizuje prace,
  w których wykorzystywane są metody statystyczne, oraz kontroluje poprawność zastosowanych przez autorów metod statystycznych. Redaktor statystyczny zawiadamia redaktora naczelnego, w formie pisemnego oświadczenia, o wykonaniu zleconych prac, załączając opinię w sprawie ocenianych artykułów.

§3

Szczegółowe zasady pracy Komitetu Redakcyjnego AOC oraz zasady publikowania prac na łamach czasopisma AOC określa regulamin, który zostanie opracowany przez Komitet Redakcyjny AOC w terminie do 30 kwietnia 2013 roku.


§4

Zasady wynagradzania redaktorów naczelnych, członków i sekretarza Komitetu Redakcyjnego AOC określa zarządzenie Rektora nr R-0121-11/2010 z dn. 5.02.2010 r.


§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


REKTOR
Prof. UEK dr hab. Andrzej Chochół
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna