Zasady dyplomowania studentów na Wydziale MechanicznymPobieranie 160.78 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar160.78 Kb.POLITECHNIKA GDAŃSKA

WYDZIAŁ MECHANICZNY

ZASADY DYPLOMOWANIA

studentów na Wydziale Mechanicznym

GDAŃSK, grudzień 2010
SPIS TRESCI
1. UWAGI WSTĘPNE .............................................................................................................. 3

2. ZASADY OGÓLNE .............................................................................................................. 3

3. Proces dyplomowania na studiach pierwszego stopnia na Wydziale Mechanicznym PG .. 7

4. Proces dyplomowania na studiach jednolitych magisterskich i studiach drugiego stopnia na Wydziale Mechanicznym PG ...…………………………………………………………………. 9

5. Zapisy końcowe …………………………………………………………………………………… 11

ZAŁACZNIKI ............................................................................................................................ 12

1. Strona tytułowa pracy dyplomowej inżynierskiej/magisterskiej ...................................... 12

2. Temat pracy dyplomowej ............................................................................................... 13

3. Bieżąca kontrola postępów dyplomanta ……………………………………………........... 14

3. Oświadczenie dyplomanta w sprawie ustawy o prawie autorskim ................................. 15

5. Arkusz oceny pracy dyplomowej dla opiekuna pracy dyplomowej ……………………… 16

6. Arkusz oceny pracy dyplomowej dla recenzenta ............................................................ 18

7. Protokół Komisji Egzaminu Dyplomowego ..................................................................... 20

8. Wniosek do dziekana o dopuszczenie do obrony .......................................................... 21

9. Wzór streszczenia pracy w języku polskim i angielskim ................................................. 22
1. UWAGI WSTĘPNE
Na Wydziale Mechanicznym Politechniki Gdańskiej prowadzone są studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie), jednolite magisterskie i studia drugiego stopnia z realizowane odrębnie, dla każdego poziomu studiów, procedury dyplomowania.
2. ZASADY OGÓLNE
Regulamin dyplomowania, zgodnie z zapisem cz. IV (§ 19 – 23) „Regulaminu studiów stacjonarnych
i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej, zawiera szczegółowe zasady procesu dyplomowania opracowane pod kątem specyfiki kierunków studiów (mechanika i budowa maszyn, mechatronika, zarządzanie i inżynieria produkcji, inżynieria mechaniczno-medyczna, energetyka, inżynieria materiałowa) prowadzonych na Wydziale Mechanicznym Politechniki Gdańskiej.

Wyciąg z Regulaminu:


IV. Zasady systemu punktowego§ 12.


 1. Wszystkie formy zajęć składające się na każdy przedmiot wyodrębnione w planie studiów danego semestru podlegają łącznej ocenie. Oprócz oceny przedmiotowi przyporządkowuje się punkty będące miarą pracochłonności jego opanowania. Liczba punktów powinna być wartością całkowitą. Przy zaliczeniach przedmiotów stosuje się niżej podane oceny:Ocena

opisowa

liczbowa

zgodna z europejskim systemem punktów

celująca

5,5

A

bardzo dobra

5,0

dobra plus

4,5

B

dobra

4,0

C

dostateczna plus

3,5

D

dostateczna

3,0

E

niedostateczna

2,0

F

6. Punkty za pracę dyplomową magisterską (studia jednolite magisterskie, studia drugiego stopnia) należy podzielić na te semestry, w których praca dyplomowa w planie studiów jest traktowana jako jednostka dydaktyczna. Opiekun zalicza w indeksie jednostkę dydaktyczną „Praca dyplomowa” bez oceny,


z odpowiednią liczbą punktów.

7. Ocena końcowa magisterskiej pracy dyplomowej stanowi średnią oceny opiekuna pracy i oceny recenzenta, zaokrąglona do obowiązujących ocen na Uczelni. Ocenie magisterskiej pracy dyplomowej


i ocenie egzaminu dyplomowego nie przyporządkowuje się punktów.

8. W semestrze dyplomowym, dla każdego poziomu studiów, uwzględnia się pracochłonność przygotowania do egzaminu dyplomowego, której przypisuje się od 2 do 5 punktów. Opiekun zalicza


w indeksie jednostkę dydaktyczną „Przygotowanie do egzaminu dyplomowego”, bez oceny.

9. Ocena końcowa pracy dyplomowej inżynierskiej lub projektu inżynierskiego lub pracy dyplomowej licencjackiej stanowi średnią oceny opiekuna pracy i oceny recenzenta zaokrąglona do obowiązujących ocen na Uczelni. Opiekun wpisuje ocenę końcową w indeksie, traktowaną jako jednostka dydaktyczna „Projekt dyplomowy inżynierski” lub „Praca dyplomowa licencjacka”, której przyporządkowano określoną liczbę punktów.

10. Warunkiem przystąpienia do egzaminu dyplomowego jest uzyskanie liczby punktów określonej programem studiów.

11. Ocenie egzaminu dyplomowego nie przyporządkowuje się punktów.

13. Przy obliczaniu średniej ocen (z semestru lub semestrów, jak i końcowej) należy stosować wzór:

gdzie: oi – jest oceną z i-tego przedmiotu,pi – jest liczbą punktów przypisanych do i-tego przedmiotu.

14. Do średniej ważonej ocen, obliczonej z ust.13, nie wchodzą pozycje planu studiów, którym nie przyznano punktów lub które zalicza się bez oceny.


VI. Praca dyplomowa i egzamin dyplomowy
§ 19.


 1. Pracę dyplomową magisterską (studia jednolite magisterskie, studia drugiego stopnia) student wykonuje pod kierunkiem opiekuna pracy, którym może być profesor, doktor habilitowany lub za zgodą rady wydziału, doktor. Pracę dyplomową inżynierską lub licencjacką (studia pierwszego stopnia) może również prowadzić profesor, doktor habilitowany, doktor lub za zgodą rady wydziału starszy wykładowca.

 2. Dziekan, w uzgodnieniu z radą wydziału, może wyrazić zgodę na wykonywanie pracy dyplomowej pod kierunkiem specjalisty spoza Uczelni.

 3. Na studiach pierwszego stopnia, w semestrze dyplomowym zajęcia trwają 10 tygodni.

 4. Szczegóły dotyczące procesu dyplomowania regulują wydziałowe regulaminy.

 5. Tematy prac dyplomowych (studia jednolite magisterskie, studia drugiego stopnia) są ogłoszone
  co najmniej 12 miesięcy przed końcem semestru dyplomowego. Tematy prac dyplomowych (studia pierwszego stopnia) są ogłoszone co najmniej 6 miesięcy przed końcem semestru dyplomowego.

 6. Student składa pracę dyplomową w formie papierowej oraz w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych nie później niż:

  1. do końca prowadzenia zajęć w semestrze dyplomowym – na studiach pierwszego stopnia,

  2. do 30 kwietnia – na studiach magisterskich (studia jednolite magisterskie, studia drugiego stopnia) kończących się w semestrze zimowym,

  3. do 30 września – na studiach magisterskich (studia jednolite magisterskie, studia drugiego stopnia) kończących się w semestrze letnim.

 7. Student, który został zarejestrowany na semestr dyplomowy (studia jednolite magisterskie, studia drugiego stopnia), a nie złożył pracy dyplomowej w terminie przewidzianym niniejszym regulaminem, zostaje skreślony z listy studentów. Dziekan, na pisemny wniosek studenta, po zasięgnięciu opinii opiekuna, może w szczególnych przypadkach przedłużyć ten termin.

 8. Student musi złożyć oświadczenie o przestrzeganiu praw autorskich.

 9. Recenzentem pracy dyplomowej (zgodnie z poziomami studiów) może być wyłącznie osoba spełniająca warunki pełnienia funkcji opiekuna pracy dyplomowej, określone w ust. 1 i 2. W przypadku oceny negatywnej dziekan wyznacza dodatkowego recenzenta pracy lub powołuje komisję, której zleca dokonanie oceny zakwestionowanej pracy (ocena komisyjna).

 10. W ramach egzaminu dyplomowego dopuszcza się publiczne obrony prac dyplomowych (studia jednolite magisterskie, studia drugiego stopnia).


§ 20

 1. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest zaliczenie wszystkich semestrów zgodnie
  z § 12 ust. 4, łączenie z obowiązującymi praktykami, oraz w przypadku studiów jednolitych magisterskich lub studiów drugiego stopnia uzyskanie pozytywnej oceny z pracy dyplomowej.

 2. Dziekan decyduje o składzie komisji i terminie egzaminu dyplomowego.

 3. Przewodniczącym komisji egzaminu dyplomowego powinien być dziekan, prodziekan kierownik katedry lub wskazany przez dziekana nauczyciel akademicki ze stopniem naukowym doktora habilitowanego lub tytułem profesora.

 4. Egzamin dyplomowy (studia jednolite magisterskie, studia drugiego stopnia) musi odbyć się w ciągu trzech miesięcy od daty złożenia pracy dyplomowej.

 5. Egzamin dyplomowy (studia pierwszego stopnia) musi odbyć się w ciągu trzech miesięcy od daty zakończenia semestru dyplomowego.


§ 21.
Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym, a do jego oceny stosuje się skalę ocen podaną w § 12.
§ 22.


 1. Dyplomant w przypadku nie zgłoszenia się na egzamin dyplomowy z przyczyn usprawiedliwionych lub uzyskania oceny niedostatecznej, może przystąpić do egzaminu dyplomowego w ciągu trzech miesięcy od pierwotnej daty.

 2. W przypadku oceny negatywnej z powtórnego egzaminu dyplomowego konieczna jest zgodna dziekana na wznowienie studiów.


§ 23.


 1. Absolwenci studiów otrzymują dyplomy państwowe ukończenia studiów wyższych, potwierdzające uzyskanie odpowiedniego tytułu zawodowego. Wzór dyplomu określają odrębne przepisy.

 2. Ostateczny wynik studiów (studia jednolite magisterskie, studia drugiego stopnia) oblicza się,
  z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, według wzoru:

w = 0,6 * a + 0,3 * b + 0,1 * c

gdzie:


a – końcowa średnia ważona ocen obliczana według zasady określonej w § 12,

b – pozytywna ocena z pracy dyplomowej,

c – pozytywna ocena z egzaminu dyplomowego. 1. Ostateczny wynik studiów (studia pierwszego stopnia) oblicza się, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, według wzoru:

w = 0,8 * a + 0,2 * c gdzie:

a – końcowa średnia ważona ocen obliczana według zasady określonej w § 12,

c – pozytywna ocena z egzaminu dyplomowego.

Do dyplomu (ust.2 i ust.3) wpisuje się ostateczny wynik studiów określony według następującej skali punktowej:
Skala punktowa

Ostateczny wynik studiów

Ocena zgodna z europejskim systemem punktów

w < 3,30

dostateczny

E

3,30 < w < 3,70

dostateczny plus

D

3,70 < w < 4,10

dobry

C

4,10 < w < 4,50

dobry plus

B

w > 4,50

bardzo dobry

A
 1. Komisja egzaminu dyplomowego może, w uzasadnionych przypadkach, o pół stopnia podwyższyć lub obniżyć ocenę obliczoną zgodne z ust. 2 lub ust.3.

 2. W warunkach określonych w § 30, do dyplomu wpisuje się ocenę celującą.

 3. Absolwent przed otrzymaniem dyplomu musi uregulować wszystkie zobowiązania wobec uczelni.


XI. Stypendia, nagrody i wyróżnienia
§ 30.


 1. Dyplom z oceną celującą, na wniosek dziekana, przyznaje rektor studentowi, który spełnił następujące warunki:

  1. uzyskał średnią ważoną z ocen wpisanych do indeksu większą niż 4,5 oraz co najmniej ocenę bardzo dobrą (5,0) z pracy dyplomowej i co najmniej ocenę bardzo dobrą (5,0) z egzaminu dyplomowego,

  2. nie był karany przez komisję dyscyplinarną lub sąd koleżeński,

  3. złożył pracę w terminie określonym w § 23 ust.5.

 2. Absolwentowi, który zyskał dyplom z oceną celującą, rektor przyznaje Złotą Odznakę Absolwenta Politechniki Gdańskiej.
 1. PROCES DYPLOMOWANIA NA STUDIACH STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA NA WYDZIALE MECHANICZNYM PG

W semestrze dyplomowym studiów pierwszego stopnia realizowany jest przedmiot „Projekt dyplomowy inżynierski”, w trakcie którego student lub zespół składający się z kilku studentów realizuje projekt dyplomowy inżynierski.
  1. 3.1. Wymagania dotyczące projektu dyplomowego inżynierskiego

Praca dyplomowa, w postaci projektu inżynierskiego, powinna zawierać rozwiązanie konkretnego problemu inżynierskiego. Zadaniem studentów w czasie wykonywania projektu dyplomowego inżynierskiego (dyplomowej pracy inżynierskiej), jest rozwiązanie problemu zadane w opisie tematu (załącznik 2).


W trakcie realizacji tego zadania każdy student (działając indywidualnie jako autor projektu dyplomowego inżynierskiego) lub w zespole (jako wykonawca projektu) powinien wykazać się:

- umiejętnością rozwiązywania zadań inżynierskich z wykorzystaniem aktualnej wiedzy ogólnej


i specjalistycznej,

- wiedzą i umiejętnościami w zakresie zastosowania rozwiązań technicznych i wykorzystania współczesnych narzędzi pracy inżyniera, w tym technik komputerowych.
  1. 3.2. Harmonogram zgłaszania, wydawania i rejestrowania tematów projektów dyplomowych inżynierskich

Terminy zgłaszania, wydawania i rejestrowania tematów projektów dyplomowych inżynierskich na dany rok akademicki ogłasza dziekan przed rozpoczęciem roku akademickiego poprzedzającego semestr dyplomowy.


3.3. Realizacja przedmiotu „Projekt dyplomowy inżynierski”
Przedmiot „Projekt dyplomowy inżynierski” realizowany jest jako jednostka dydaktyczna w semestrze dyplomowym. W tym czasie wszystkie zadania projektu winny zostać wykonane. Opiekun projektu dyplomowego inżynierskiego dokonuje bieżącej kontroli postępów i zapisuje wyniki w Karcie konsultacji dyplomanta (załącznik 3). Student składa gotowy projekt dyplomowy inżynierski opiekunowi do ostatniego dnia zajęć dydaktycznych zgodnie z organizacją roku akademickiego ustalanego corocznie przez Rektora Politechniki Gdańskiej.

Zaliczenie przedmiotu następuje na podstawie ocen wystawionych przez opiekuna i recenzenta, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem w formularzu recenzji (załącznik 5 i 6). Ostateczna ocena zaliczenia przedmiotu obliczana jest jako średnia arytmetyczna ocen opiekuna i recenzenta, zgodnie z zasadami podanymi w Regulaminie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej (§ 12, ust.9


w związku z §23 ust. 3) i wpisywana przez opiekuna pracy do indeksu oraz na kartę okresowych osiągnięć studenta.


3.4. Prawa autorskie i wkład wykonawców
Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, wyłącznym właścicielem wytworzonej dokumentacji projektu inżynierskiego są studenci, wykonawcy projektu. W przypadku realizacji projektu dyplomowego przez zespół dyplomantów ważne jest precyzyjne określenie, w części zawierającej podsumowanie projektu, wkładu każdego wykonawcy.

Na odwrotnej stronie karty tytułowej projektu dyplomowego inżynierskiego wymagane jest podpisane oświadczenie dyplomanta o następującej treści:Niniejsza praca została wykonana osobiście, pod opieką merytoryczną promotora
i z respektowaniem praw autorskich osób trzecich, wraz z zaopatrzeniem jej w niezbędne odsyłacze do źródeł informacji.

3.5. Zasady archiwizacji dokumentacji projektu inżynierskiego
Jeden komplet dokumentacji projektowej dostarczonej przez dyplomanta lub zespół dyplomantów, wraz
z płytą CD-ROM, zawierającą komplet dokumentacji projektu, przechowywane są w katedrze opiekuna przez 6 lat od zakończenia projektu, zaś formularz opinii opiekuna i recenzenta oraz druga płyta CD-ROM
z kompletem dokumentacji projektu dyplomowego w teczce osobowej studenta w Dziekanacie.
Do dziekanatu przekazywany jest również egzemplarz papierowy projektu dyplomowego inżynierskiego
w miękkiej oprawie, drukowany dwustronnie.
3.6. Dokumenty wymagane do dopuszczenia do egzaminu dyplomowego


 1. Wniosek o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego

 2. 4 zdjęcia 4,5 x 6,5 cm;

 3. indeks + rozpisana średnia ocen;

 4. legitymacja studencka;

 5. opłata (60 zł) (za druk dyplomu) na indywidualne konto studenta;

6. wypełniona str. 94 w indeksie;

7. dwa egzemplarze projektu dyplomowego inżynierskiego (wydruk dwustronny w miękkiej oprawie


oraz wersja elektroniczna – CD);

8. recenzja opiekuna projektu dyplomowego inżynierskiego (załącznik nr 5);

9. recenzja recenzenta (załącznik nr 6).

10. karta obiegowa


3.7. Egzamin dyplomowy inżynierski
Ogólne warunki formalne dopuszczenia do egzaminu dyplomowego na studiach pierwszego stopnia reguluje obowiązujący Regulamin studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej,
i cytowany w niniejszym opracowaniu § 20.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest spełnienie następujących warunków:  1. dyplomant uzyskał zaliczenia z wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów,

  2. dyplomant złożył w dziekanacie wszystkie dokumenty wymagane do dopuszczenia
   do egzaminu dyplomowego na 10 dni przed terminem obrony dyplomowej (zgodnie z p. 3.6)

c) projekt dyplomowy inżynierski może być napisany w języku obcym: angielskim, niemieckim, francuskim lub rosyjskim. W takim przypadku obowiązkowe jest streszczenie w języku polskim (załącznik 10),

d) dyplomant zobowiązany jest do uregulowania wszelkich należności finansowych wobec Wydziału w wymaganym regulaminowym terminie.

Egzamin dyplomowy powinien odbyć się w terminach egzaminów dyplomowych przewidzianych corocznie w organizacji roku akademickiego. Egzaminy dyplomowe inżynierskie odbywają się w Katedrach. Terminy
i skład komisji zatwierdza dziekan. Skład komisji egzaminu dyplomowego powinien być następujący:


  1. przewodniczący (dziekan, prodziekan, kierownik katedry lub wyznaczony przez kierownika nauczyciel akademicki będący samodzielnym pracownikiem naukowym),

  2. opiekun pracy dyplomowej,

  3. recenzent,

Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym złożonym z dwóch części:

- prezentacja głównych tez projektu dyplomowego inżynierskiego przez dyplomanta w ciągu 5 minut.

- odpowiedź na trzy pytania egzaminacyjne z zakresu przedmiotów podstawowych i kierunkowych zawartych w programie studiów pierwszego stopnia zadane przez członków Komisji egzaminu dyplomowego. Pytania z zakresu przedmiotów podstawowych i kierunkowych ustala koordynator danego kierunku studiów, w porozumieniu z nauczycielami realizującymi przedmioty podstawowe i kierunkowe, wiodące dla tego kierunku. Zestaw pytań, zatwierdzony przez Dziekana, powinien być podany do wiadomości studentów minimum dwa tygodnie przed terminem egzaminu dyplomowego.
Komisja egzaminu dyplomowego dokonuje oceny odpowiedzi na każde pytanie i wpisuje ją do protokołu, oblicza wynik egzaminu oraz ostateczny wynik studiów, zgodnie z Regulaminem studiów stacjonarnych
i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej, § 23, ust.3. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu dyplomowego, Komisja wpisuje w indeksie i na karcie okresowych osiągnięć, w rubryce „Przygotowanie do egzaminu dyplomowego”, adnotację zaliczenie.
4. PROCES DYPLOMOWANIA NA STUDIACH JEDNOLITYCH MAGISTERSKICH I STUDIACH DRUGIEGO STOPNIA NA WYDZIALE MECHANICZNYM PG
Na Wydziale Mechanicznym Politechniki Gdańskiej, w stosunku do magisterskich prac dyplomowych, stawia się te same wymagania dotyczące zawartości i poziomu opracowania dla studiów jednolitych magisterskich, jak też studiów stopnia II – stacjonarnych i niestacjonarnych.

Terminarz procedury dyplomowania na dany rok akademicki ogłasza dziekan przed jego rozpoczęciem.


4.1. Wymagania dotyczące pracy dyplomowej magisterskiej
Praca dyplomowa magisterska powinna w swojej merytorycznej treści zawierać przede wszystkim rozwiązanie konkretnego problemu z wykorzystaniem wiedzy zdobytej w całym okresie studiów. Stanowi ona dowód na to, że dyplomant opanował podstawową wiedzę inżynierską zawartą w programie studiów i potrafi to udowodnić na jednym z konkretnych przykładów podanych w formie zadania problemowego przez katedrę dyplomującą.

Zgodnie z definicją warunków przyznania tytułu magistra inżyniera, magisterską pracę dyplomową powinno charakteryzować: • wykazanie umiejętności rozwiązywania złożonych i trudniejszych zadań inżynierskich
  z wykorzystaniem wiedzy ogólnej i specjalistycznej, a także metod badawczych
  i eksperymentalnych,

 • w przypadku zadania badawczego wykazanie umiejętności wykorzystania metod matematycznych, symulacyjnych, planowania i matematycznego opracowania wyników eksperymentu,

 • umiejętności doboru, opanowania i wykorzystania specjalistycznego oprogramowania komputerowego do części inżynierskiej i badawczej pracy,

 • wykazanie umiejętności samodzielnego rozwiązywania prostych problemów naukowych.

Egzemplarz pracy dyplomowej kierowanej do obrony musi zawierać następujące elementy składowe:

 1. Kartę tytułową (autor, tytuł, opiekun pracy z podpisem przyjęcia pracy przez promotora i kierownika katedry), do pobrania na stronie domowej Wydziału Mechanicznego (www.mech.pg.gda.pl)

 2. Na odwrotnej stronie karty tytułowej pracy dyplomowej wymagane jest podpisane oświadczenie dyplomanta dotyczące praw autorskich (załącznik 4):

 3. Oryginalny temat pracy wydany przez katedrę dyplomującą powinien zawierać (załącznik 2):

 • założenia,

 • zakres opracowania – przegląd stanu wiedzy oraz zadanie: projektowe, konstrukcyjne, technologiczne, eksploatacyjne, organizacyjne, eksperymentalno-badawcze lub inne studialne twórcze,

 • imię i nazwisko promotora,

 • termin wykonania.

 1. Tekst pracy obejmujący:

 • przegląd stanu wiedzy w obszarze rozwiązywanego problemu,

 • postawienie zadania konstrukcyjnego, technologicznego, eksploatacyjnego, organizacyjnego, eksperymentalno-badawczego lub innego studialno-twórczego,

 • rozwiązanie zadania,

 • wnioski szczegółowe i ogólne.

Uwaga: Praca nie może być przyjęta bez sprecyzowania postawionego zadania i udokumentowanego rozwiązania. Udokumentowanie polega na usystematyzowanym przedstawieniu toku analiz i obliczeń, toku projektowego wraz z odpowiednią dokumentacją, planowania eksperymentu, opisu badań i analizy wyników, dokumentacji utworzonego oprogramowania komputerowego oraz (a przede wszystkim) wniosków.

Spełnienie wyżej wymienionych wymagań stwierdza swoim podpisem promotor. Kierownik Katedry potwierdza przyjęcie pracy. Dziekan dopuszcza pracę do obrony.
  1. Warunki dopuszczenia pracy dyplomowej do obrony

Ogólne warunki formalne dopuszczenia do obrony pracy dyplomowej reguluje obowiązujący Regulaminem Studiów Stacjonarnych i Niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej i cytowany w niniejszym opracowaniu § 20.

Na Wydziale Mechanicznym obowiązują ponadto dodatkowe warunki szczegółowe. Wynikają one zarówno z wymagań stawianych pracy dyplomowej, jak też niezbędnych rygorów organizacyjnych, przewidzianych dla egzaminów dyplomowych.

Praca dyplomowa może zostać dopuszczona do obrony po spełnieniu następujących warunków: 1. Dyplomant uzyskał wszystkie zaliczenia wymagane programem studiów.

 2. Praca dyplomowa została sprawdzona w katedrze dyplomującej pod względem formalnym,
  tzn. czy zawiera wszystkie wymagane elementy (patrz pkt. 4.1). Opiekun pracy wpisuje w indeksie w rubryce „Praca dyplomowa zaliczenie bez oceny (patrz załącznik)

 3. Wszystkie wymagane dokumenty oraz praca dyplomowa zostały złożone w dziekanacie przynajmniej na 10 dni przed planowanym terminem obrony (zgodnie z p. 4.3.)

 4. Praca dyplomowa jest oceniana przez opiekuna pracy i recenzenta.

 5. Praca dyplomowa może być napisana w języku obcym: angielskim, niemieckim, francuskim
  lub rosyjskim. W taki przypadku obowiązkowy jest abstrakt w języku polskim (załącznik 10) o objętości minimum 1500 słów.

 6. Dyplomant zobowiązany jest do uregulowania wszelkich należności finansowych wobec Wydziału w wymaganym regulaminowym terminie.
  1. Dokumenty wymagane do dopuszczenia do egzaminu dyplomowego

1. wniosek o dopuszczenie do obrony pracy dyplomowej;

2. 4 zdjęcia 4,5 x 6,5 cm;


 1. indeks + rozpisana średnia ocen;

 2. legitymacja studencka;

 3. opłata (60 zł) (za druk dyplomu) na indywidualne konto studenta;

6. wypełniona str. 94 w indeksie;

7. dwa egzemplarze pracy dyplomowej (wydruk dwustronny w miękkiej oprawie oraz wersja elektroniczna – CD);

8. recenzja opiekuna pracy dyplomowej (załącznik nr 5);

9. recenzja recenzenta (załącznik nr 6);10. karta obiegowa.
4.4. Przebieg egzaminu dyplomowego magisterskiego


 1. Do obrony pracy dopuszcza dziekan, który wyznacza termin obrony i właściwą dla danej pracy komisję egzaminacyjną. W skład komisji wchodzi przewodniczący, którym może być dziekan, prodziekan, a w razie konieczności – kierownik katedry lub wyznaczony zastępca będący samodzielnym pracownikiem nauki, opiekun pracy dyplomowej, recenzent oraz członek komisji reprezentujący katedrę prowadzącą przedmioty podstawowe i kierunkowe. Do składu komisji dziekan może zaprosić dodatkowych nauczycieli akademickich z innych wydziałów lub uczelni jak też specjalistów z przemysłu.

 2. Ustalona przez komisję egzaminu dyplomowego, na podstawie recenzji, ocena pracy dyplomowej jest wpisywana do indeksu na stronie 94 w rubryce: Ocenioną jako(patrz załącznik).

 3. Egzamin dyplomowy składa się z dwóch części:

 1. Referowanie pracy dyplomowej i dyskusja nad tezami pracy. Ta część podlega ocenie i zalicza ją komisja egzaminu dyplomowego, a ocena jest wpisywana w protokole egzaminu dyplomowego i w indeksie po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu dyplomowego
  w rubryce Przygotowanie do egzaminu dyplomowego (patrz załącznik 7).

 2. Odpowiedzi na pytania egzaminacyjne. Pytania z zakresu specjalności powinny być postawione przez opiekuna pracy i recenzenta. Pytania z przedmiotów podstawowych lub kierunkowych są losowane spośród zestawu pytań przygotowanych przez katedry prowadzące te przedmioty i zadawane przez członka komisji. Ustalona ocena z tej części jest wpisywana w protokole egzaminu dyplomowego i w indeksie na stronie 94 w rubryce: Złożył(a) egzamin ….. z wynikiem …….. .


5. ZAPISY KOŃCOWE
W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem obowiązują zapisy dyplomowania określone w Regulaminie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej.
Absolwent może ubiegać się o wydanie:

 • odpisu dyplomu w języku obcym (do wyboru): angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim, rosyjskim;

 • suplementu do dyplomu w języku angielskim.

W tym celu należy:

 • złożyć odpowiedni wniosek w Dziekanacie (załącznik 11 i 12) w terminie do 30 dni od daty obrony;

 • dokonać opłaty za druk odpisu (40 zł) na indywidualne konto studenta;

 • dostarczyć dodatkowe zdjęcie 4,5 x 6,5 cm (identyczne jak do dyplomu w języku polskim);

 • w przypadku złożenia wniosku o wydanie suplementu w języku angielskim, absolwent dodatkowo dostarcza streszczenie pracy dyplomowej inżynierskiej/ magisterskiej w języku angielskim zatwierdzone przez promotora.


Załącznik nr 1
Strona tytułowa pracy dyplomowej inżynierskiej / magisterskiej (generator strony tytułowej pracy dyplomowej na stronie Wydziału Mechanicznego www.mech.pg.gda.pl)

Załącznik nr 2 Temat pracy dyplomowej inżynierskiej / magisterskiej

Pieczątka Katedry Gdańsk, dnia


Student:………………………………………...

Kierunek studiów: …………………………….

Specjalność: …………………………………...

Rodzaj studiów: ……………………………….

Nr albumu: …………………………………….TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ

INŻYNIERSKIEJ / MAGISTERSKIEJ
………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………
Założenia:

Zakres opracowania:

Opiekun pracy dyplomowej: Kierownik Katedry
Termin odbioru:

Potwierdzenie odbioru:

Załącznik nr 3 Bieżąca kontrola postępów dyplomanta

KARTA KONSULTACJI DYPLOMANTAImię i nazwisko dyplomanta: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr albumu: . . . . . . . . . . . . . .
Opiekun pracy: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

stopień i nazwiskoLp

Stan zawansowania pracy i inne uwagi opiekuna

Data i podpis

12345678910...
Wstępna opinia opiekuna i poświadczenie przyjęcia pracy:


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Data i podpis opiekuna pracy


Załącznik nr 4 Oświadczenie w sprawie ochrony praw autorskich

Gdańsk, dnia ..........................Wydział Mechaniczny

Politechnika Gdańska

Imię i nazwisko: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . nr albumu:............................`

OŚWIADCZENIE
Świadomy(a) odpowiedzialności karnej z tytułu naruszenia przepisów ustawy prawo autorskie (Dz. U. nr 80 poz. 904 z 2000 r. ze zmianami) i konsekwencji dyscyplinarnych określonych w ustawie prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164 poz. 1365 z 2005 r.)1 a także odpowiedzialności cywilnoprawnej oświadczam, że przedkładana praca dyplomowa

Tytuł pracy : ………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………...

została napisana przeze mnie samodzielnie i nie była wcześniej podstawą żadnej innej urzędowej procedury związanej z nadaniem dyplomu wyższej uczelni lub tytułów zawodowych. Jednocześnie oświadczam, że w/w praca nie narusza praw autorskich w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych innych osób oraz dóbr osobistych chronionych prawem cywilnym. Wszystkie informacje umieszczone w pracy, uzyskane ze źródeł pisanych i elektronicznych oraz inne informacje, zostały udokumentowane w wykazie literatury odpowiednimi odnośnikami.

...................................................

(podpis dyplomanta)

Załącznik nr 5 Arkusz oceny pracy dyplomowej dla opiekuna pracy dyplomowej
................................................. Gdańsk, dnia ...................

(Pieczęć Jednostki Organizacyjnej)


PAN / PANI

..................................................................................

(Tytuł, imię, nazwisko opiekuna pracy dyplomowej)
..................................................................................

(Nazwa Jednostki Organizacyjnej)


Proszę Pana(ią) ..............................................................- opiekuna pracy o ocenę pracy inżynierskiej / magisterskiej pt. …,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

studenta ..................................................................................................................................

Egzamin dyplomowy przewiduje się w dniu ....................................................


DZIEKAN
..............................................................
Ocena pracy dyplomowej inżynierskiej / magisterskiej

OPIEKUN PRACY DYPLOMOWEJ
Temat pracy .............................................................................................................................

Imię i nazwisko: ........................................................................................................................

Nr albumu ...................................

Seminarium dyplomowe Profesora .........................................................................................

Katedra (Zakład) ......................................................................................................................   1. Czy treść pracy odpowiada określonemu w tytule tematowi .........................................................

...............................................................................................................................................................

   1. Ocena układu pracy, struktury podziału treści, kolejności rozdziałów, kompletności tez itp.

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................   1. Merytoryczna ocena pracy: ............................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................   1. Inne uwagi: .....................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

   1. Czy i jakim zakresie praca stanowi nowe ujęcie problemu.

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................


   1. Charakterystyka doboru i wykorzystania źródeł.

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................   1. Ocena formalnej strony pracy (poprawność języka, opanowanie techniki pisania pracy, spis rzeczy, odsyłacze)

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................   1. Sposób wykorzystania pracy (publikacja, udostępnianie instytucjom, materiał źródłowy)

...............................................................................................................................................................

   1. Pracę oceniam jako ........................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

.................................................. ...................................................

(data) (podpis opiekuna

pracy dyplomowej)

Załącznik nr 6 Arkusz oceny pracy dyplomowej dla recenzenta
................................................. Gdańsk, dnia ..............................

(Pieczęć Jednostki Organizacyjnej)


PAN / PANI
..................................................................................

(Tytuł, imię, nazwisko recenzenta)


..................................................................................

(Nazwa Jednostki Organizacyjnej)


Proszę Pana(ią) ..............................................................- recenzenta o ocenę pracy inżynierskiej / magisterskiej pt. ..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

studenta ................................................................................................................................................................................

Egzamin dyplomowy przewiduje się w dniu ....................................................


DZIEKAN
..............................................................
Ocena pracy dyplomowej inżynierskiej / magisterskiej

RECENZENT
Temat pracy .......................................................................................................................................

Imię i nazwisko: .................................................................................................................................

Nr albumu .................................

Seminarium dyplomowe Profesora ...................................................................................................

Katedra (Zakład) ...............................................................................................................................


   1. Czy treść pracy odpowiada określonemu w tytule tematowi .........................................................

...............................................................................................................................................................

   1. Ocena układu pracy, struktury podziału treści, kolejności rozdziałów, kompletności tez itp.

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................   1. Merytoryczna ocena pracy: ............................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................   1. Inne uwagi: .....................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

   1. Czy i jakim zakresie praca stanowi nowe ujęcie problemu.

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................


   1. Charakterystyka doboru i wykorzystania źródeł.

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................   1. Ocena formalnej strony pracy (poprawność języka, opanowanie techniki pisania pracy, spis rzeczy, odsyłacze)

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................   1. Sposób wykorzystania pracy (publikacja, udostępnianie instytucjom, materiał źródłowy)

...............................................................................................................................................................

   1. Pracę oceniam jako ........................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

.................................................. ...................................................

(data) (podpis recenzenta)Załącznik nr 7 Protokół Komisji Egzaminu Dyplomowego magisterskiego

Załącznik nr 8 Protokół Komisji Egzaminu Dyplomowego inżynierskiego

Załącznik nr 9 Wniosek do dziekana o dopuszczenie do obrony pracy dyplomowej
…………………………., dnia …………………………

Miejscowość

………………………………………………………..I
Adnotacja Dziekanatu
- podanie złożono w dniu: .......................
..……………………………

(Podpis pracownika)


mię i nazwisko

………………………………………………………..Wydział

………………………………………………………..Kierunek studiów

………………………………………………………..Nr albumu
Pan

………………………………………………….Dziekan Wydziału Mechanicznego

Politechniki Gdańskiej

Uprzejmie proszę o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego i wyznaczenie terminu tego egzaminu. Pracę dyplomowa magisterską / inżynierską* pod tytułem .............................................

……………………………………………………………………………………………………….

wykonałem(am) w Katedrze …………………………………… ………Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej pod kierunkiem ……………………………………………………………..

………...………………………

Podpis Dyplomanta
Wypełnia Opiekun pracy
Prośbę popieram. Praca przyjęta i oceniona pozytywnie.
Gdańsk, dnia ……………………… ………...………………………

Podpis Opiekuna
Wypełnia kierownik Katedry/Zakładu
Na Recenzenta pracy wyznaczono ............................................................................
Termin egzaminu dyplomowego inżynierskiego ..................................................
Gdańsk, dnia ................................... ………...………………………

Podpis Kierownika Katedry/Zakładu
Wypełnia Dziekan
Wyrażam zgodę na dopuszczenie studenta do egzaminu dyplomowego. Termin egzaminu dyplomowego magisterskiego .............................................................
Gdańsk, dnia ……………………… ………...………………………

Podpis Dziekana
Przyjąłem/Przyjęłam do wiadomości:
Gdańsk, dnia ……………………… ………...………………………

Czytelny podpis studenta/studentki

Załącznik nr 10 Wzór streszczenia pracy w języku polskim i angielskim
POLITECHNIKA GDAŃSKA Gdańsk, …………………..

WYDZIAŁ MECHANICZNY

Katedra …………………………..


STRESZCZENIE PRACY INŻYNIERSKIEJ / MAGISTERSKIEJ
Tytuł: ………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………Autor: ………………………………………….

Opiekun pracy: ……………………………………….

Słowa kluczowe: …………………………………………………………………………………..

(tekst streszczenia)


_______________________________________________________________________________


GDAŃSK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Gdańsk, ………………..

FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING

Department of …………………………..


DIPLOMA THESIS ABSTRACT
Title: ………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………Author: ………………………………………….

Supervisor: ……………………………………….

Key words: …………………………………………………………………………………..

(Abstract in English)

1 Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym.

Art. 214 ustęp 4. W razie podejrzenia popełnienia przez studenta czynu polegającego na przypisaniu sobie autorstwa istotnego fragmentu lub innych elementów cudzego utworu rektor niezwłocznie poleca przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego.Art. 214 ustęp 6. Jeżeli w wyniku postępowania wyjaśniającego zebrany materiał potwierdza popełnienie czynu, o którym mowa w ust.4, rektor wstrzymuje postępowanie o nadanie tytułu zawodowego do czasu wydania orzeczenia przez komisję dyscyplinarną oraz składa zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa.


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna