Zasady funkcjonowania Startup’ów Część I §1 Postanowienia ogólnePobieranie 85.49 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar85.49 Kb.

Zasady funkcjonowania Startup’ów
Część I
§1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin, zwany dalej "Regulaminem", określa zasady i warunki realizacji przez Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, zwanymi dalej AIP, programu praktycznej nauki rozwoju przedsiębiorczości pod nazwą „Program AIP”.

2. Świadczenie pomocy, o której mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, odbywa się na podstawie niniejszego Regulaminu oraz umowy z Uczestnikiem Programu, o której mowa w §2 ust. 6 niniejszego Regulaminu.§2 Definicje
1. Program AIP - techniczne i organizacyjne formy działania określone niniejszym Regulaminem.

2. Inkubator - jednostka organizacyjna Fundacji, funkcjonująca przy uczelni wyższej, której powierzono wykonywanie zadań pomocniczych w ramach obsługi Programu AIP .

3. Dyrektor AIP - osoba umocowana przez Zarząd AIP, do kierowania Inkubatorem oraz wykonywania innych, określonych pełnomocnictwem czynności.

4. Uczestnik Programu AIP - osoba fizyczna, która została przez AIP zakwalifikowana do przystąpienia do Programu AIP i podpisała z AIP stosowną umowę.

5. Startup – przedsięwzięcie gospodarcze prowadzone przez AIP.

6. Umowa - umowa regulująca prawa i obowiązki AIP oraz Uczestnika Programu, której integralną część stanowią niniejsze Zasady funkcjonowania Startup’ów.§3 Pomoc świadczona przez AIP


 1. W ramach Programu AIP, AIP pomaga, tworzy i prowadzi działalność gospodarczą według pomysłu biznesowego opracowanego przez Uczestnika Programu AIP (dalej: Startup). Uczestnik Programu AIP przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, iż AIP nie jest w żaden sposób odpowiedzialna za uzyskanie określonych wyników finansowych, uzyskania zysku z jakichkolwiek działań podjętych w ramach Startup’u, zrealizowania prognozowanego stopnia rozwoju lub uzyskania innych rezultatów zakładanych przez Uczestnika Programu AIP. W szczególności działalność prowadzona w ramach Startup’u obciążona jest ryzykiem utraty płynności finansowej, ryzykiem niezależnych zdarzeń rynkowych i makroekonomicznych, ryzykiem operacyjnym. Program AIP służy wyłącznie weryfikacji zasadności podstaw przyjętych jako założenia pomysłu biznesowego, nie będąc formą zastępczą dla prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej przez Uczestnika Programu AIP.

 2. Z tytułu prowadzenia Startup’u AIP nie pobiera jakiekolwiek wynagrodzenia (niezależnie od formy) od Uczestnika Programu AIP.

 3. AIP prowadzi księgowość przedsięwzięcia gospodarczego realizowanego w ramach programu AIP, zapewnia jego obsługę kadrową oraz płacową, a także podejmuje inne czynności które są niezbędne dla funkcjonowania Startup’u

 4. W trakcie obowiązywania umowy, Uczestnik Programu współdziała w rozwoju Startup’u, w szczególności poprzez bieżące konsultacje, uczestnictwo w spotkaniach, opracowywanie strategii rozwoju, wyszukiwanie Klientów, wskazywanie możliwych rynków zbytu na usługi lub towary wytworzone w ramach działalności Startup’u, wyszukiwanie potencjalnych dostawców towarów i usług.

 5. AIP prowadzić będzie rozliczenia finansowe działalności prowadzonej w ramach Startup’u na wyodrębnionym rachunku bankowym. AIP umożliwia Uczestnikowi Programu bieżący wgląd w stan i historię rachunku bankowego na zasadach określonych przez bank prowadzący rachunek bankowy. Koszt obsługi rachunku bankowego pomniejsza przychód uzyskiwany w związku z przedsięwzięciem gospodarczym realizowanym w ramach programu AIP.

 6. Do odpowiedzialności AIP i Uczestnika Programu AIP za zobowiązania AIP powstałe w związku z działalnością Startup’u, wobec osób trzecich, nie mają zastosowania zasady odpowiedzialności solidarnej. Uczestnik Programu nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich za działania które podejmował w ramach działalności Startup’u. Uczestnik Programu ponosi jednak wobec AIP pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone AIP.

 7. Żadne z postanowień regulaminu nie może być interpretowane w sposób wskazujący na domniemane udzielenie pełnomocnictwa Uczestnikowi Programu AIP do składania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz AIP, w szczególności poprzez dokonywanie rozporządzeń lub zaciąganie zobowiązań (w tym podejmowania czynności przygotowawczych zmierzających do dokonania rozporządzenia lub zaciągnięcia zobowiązania). Uczestnik Programu AIP akceptuje fakt i zobowiązuje się do należytego i wyczerpującego informowania osób trzecich o braku swego umocowania koniecznego do składania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz AIP. W ramach prowadzenia wszelkiej korespondencji oraz podejmowania innych form występowania wobec osób trzecich w sprawach związanych z działalnością prowadzoną w ramach Startup’u.

 8. W przypadku naruszenia przez Uczestnika Programu AIP zobowiązania o którym mowa w ustępie 7 powyżej, Uczestnik Programu AIP niezwłocznie dopełni wszelkich czynności mających na celu poinformowanie osoby trzeciej. W przypadku wprowadzenia osoby trzeciej w błąd co do udzielenia `Uczestnikowi Programu AIP pełnomocnictwa do reprezentowania AIP, Uczestnik Programu AIP zobowiązany jest zwolnić AIP z odpowiedzialności za wszelkie roszczenia osób trzecich, a także w dopuszczalnych przez prawo granicach, Uczestnik Programu AIP doprowadzi do wstąpienia w miejsce AIP jako strony, zwolnienia AIP z długu, przejęcia zobowiązania albo w inny sposób przystąpi do udziału w w/w postępowaniu, (np. interwenienta lub uczestnika). Uczestnik Programu AIP zobowiązany będzie pokryć koszty zastępstwa procesowego, koszty sądowe oraz zapłacić zasądzone odszkodowanie lub koszty polubownego załatwienia sprawy. Postanowienie ust. 9 poniżej stosuje się odpowiednio.

 9. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią przeciwko AIP, z zarzutem: naruszenia przysługujących temu podmiotowi praw, naruszenia przepisów prawa, bądź wyrządzenia szkody (dalej: Zarzut) w związku z prowadzeniem działalności Startup’u w ramach programu AIP, AIP niezwłocznie powiadomi Uczestnika Programu AIP o ww. okoliczności. Powiadomienie Uczestnika Programu AIP jest równoznaczne z wezwaniem Uczestnika Programu AIP do udzielenia niezbędnych wyjaśnień. Ponadto Uczestnik Programu AIP udzieli wszelkiej pomocy w zakresie wszczętego postępowania.

 10. Uczestnik Programu AIP jest zobowiązany w każdym czasie do bezzwłocznego podjęcia niezbędnych czynności mających na celu zapobieżenie powstaniu szkody w mieniu AIP, w tym ograniczeniu rozmiarów zaistniałej szkody, a także przeciwdziałanie sytuacjom skutkującym skierowaniu roszczeń przeciwko AIP. Jednocześnie Uczestnik Programu AIP zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia o ww. fakcie AIP.

 11. W celu zwiększenia potencjału rynkowego pomysłu biznesowego w ramach Programu AIP, a także celem zwiększenia szans uruchomienia przez Uczestnika Programu AIP działalności gospodarczej po zakończeniu uczestnictwa w Programie AIP, AIP rekomenduje Uczestnikowi Programu AIP uczestnictwo w zajęciach i spotkaniach organizowanych przez Dyrektora Inkubatora.

§4 Przyjęcie do programu AIP
1. W Programie AIP mogą brać udział osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej oraz nie uczestniczące w organach jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej lub w organach zarządczych osób prawnych, osoby będące udziałowcami lub akcjonariuszami spółek kapitałowych, z wyłączeniem podmiotów uczestniczących w rynku zorganizowanym w rozumieniu ustawy o instrumentach finansowych.

2. W Programie AIP nie mogą brać udziału projekty:

a) stanowiące zagrożenie dla środowiska naturalnego;

b) uciążliwe dla pozostałych firm działających w AIP;

c) sprzeczne z powszechnie przyjętymi normami obyczajowymi i etycznymi;

d) które nie uzyskały pozytywnej oceny Dyrektora AIP;

e) dla realizacji których niezbędne jest stosowanie prawa obcego lub ewentualny spór wynikły w trakcie realizacji projektu nie będzie rozpoznawany przez polski sąd powszechny.

f) naruszające, bądź grożące naruszeniem, przepisów prawa lub praw osób trzecich.§5 Procedura przyznawania dostępu do Programu AIP
1. Osoba zainteresowana otwarciem przez AIP Startup’u składa wniosek do Dyrektora Inkubatora.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powyżej, posiada formę "Formularza zgłoszeniowego", dostępnego na stronie przedsiębiorca.pl. Po zawarciu umowy, formularz zgłoszeniowy stanowi załącznik nr 1 do umowy.4. Dyrektor Inkubatora, podejmuje decyzje o zakwalifikowaniu Uczestnika do Programu AIP. Ocena Dyrektora Inkubatora jest podejmowana w szczególności na podstawie analizy danych podanych w Formularzu zgłoszeniowym, a w szczególności zawartych w opisie pomysłu biznesowego prognoz finansowych i przeprowadzonej analizy uwarunkowań rynkowych, rokującej co do rentowności przedsięwzięcia gospodarczego rozwijanego w ramach Startup’u. Decyzja Dyrektora Inkubatora nie wymaga uzasadnienia.
§6 Zasady funkcjonowania Startup’u


 1. Uczestnik Programu AIP jest uprawniony do zysku uzyskanego przez AIP w ramach działalności Startup’u. Zysk Startup’u stanowi kwota przychodu uzyskanego w ramach jego funkcjonowania pomniejszona o koszty związane z funkcjonowaniem Startup’u, a w szczególności:

 1. Należności publicznoprawne związane z działalnością prowadzoną w ramach Startup’u.

 2. Koszty ponoszone przez AIP w ramach obsługi księgowej;

 3. Koszty ponoszone przez AIP w ramach obsługi kadrowo – płacowej;

 4. Koszty ponoszone przez AIP w ramach obsługi prawnej;

 5. Koszty obsługi administracyjnej;

 6. Koszty obsługi rachunku bankowego;

 7. Kwoty wynagrodzenia osób zatrudnionych w związku z działalnością prowadzoną w ramach Startup’u, w tym należności wynikające z umów określonych w ust. 4 poniżej;

 8. Zobowiązania AIP powstałe z tytułu działalności prowadzonej w ramach Startup’u;

 9. Kwoty przeznaczone na pokrycie roszczeń osób trzecich związanych z działalnością Startup’u, w tym zasądzone roszczenia osób trzecich związane z działalnością Startup’u;

 10. Wszelkie pozostałe zobowiązania zaciągnięte oraz wydatki dokonane przez AIP w związku z działalnością Startup’u.

 1. Nadwyżka kosztów z tytułu funkcjonowania Startup’u nad przychodami AIP uzyskanymi w ramach funkcjonowania Startup’u stanowi stratę.

 2. W przypadku gdy w ramach Startup’u nie został uzyskany przychód w wysokości wystarczającej dla pokrycia strat Startup’u, Uczestnik Programu AIP jest obowiązany do dokonania dopłaty w wysokości niezbędnej dla pełnego wyrównania straty. Dopłaty są dokonywane w terminie 7 dni od zakończenia miesiąca, w którym wykazano stratę. W przypadku uprawdopodobnienia powstania kosztu który spowodować może stratę, AIP jest uprawnione do żądania od Uczestnika Programu AIP wniesienia zaliczki na poczet dopłaty.

 3. Strony w drodze odrębnej umowy mogą postanowić o wykonaniu przez Uczestnika Programu AIP określonych czynności lub dzieła koniecznego do wykonania zobowiązań AIP wobec osób trzecich przyjętych w ramach działalności Startup’u lub wykonania innych czynności potrzebnych dla prowadzenia działalności w ramach Startup’u.

 4. Szczegółowa specyfikacja kosztów o których mowa w ust. 1 lit. b) do e) określona jest w części II niniejszych Zasad funkcjonowania Startup’ów.

 5. AIP jest uprawniona do wstrzymania dokonania wypłaty jakichkolwiek środków finansowych zgromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym dla Startup’u w przypadku uprawdopodobnienia istnienia zobowiązań innych niż zobowiązania, o których AIP pozyskała wiedzę na podstawie posiadanych dokumentów.

 6. AIP uprawniony jest do zaliczenia w koszty związane z funkcjonowaniem Startup’u rezerw tworzonych na pokrycie zobowiązań, których istnienie jest uprawdopodobnione. W przypadku ustania okoliczności uzasadniających utworzenie rezerwy, kwota odpisana jako rezerwa powiększa przychód uzyskany w ramach funkcjonowania Startup’u.

 7. W celu zapewnienia odpowiedniego rozwoju gospodarczego Startup’u, AIP może zwrócić się do Uczestnika Programu AIP o przygotowanie raportu obejmującego co najmniej: analizę funkcjonowania Startup’u, stwierdzone czynniki sprzyjające bądź utrudniające rozwojowi Startup’u, analizę zasadności przyjętych założeń biznesowych, strategię dalszego rozwoju, właściwego poziomu współdziałania w zakresie rozwoju Startup’u. Postanowienie ust. 4 powyżej stosuje się odpowiednio.

 8. Uczestnik Programu AIP obowiązany jest do osobistego wykonywania czynności w ramach Programu AIP. Uczestnik Programu AIP nie jest uprawniony do powierzenia wykonania czynności w ramach Programu AIP, osobie trzeciej.

 9. Uczestnik Programu zobowiązany jest sumiennie i terminowo wypełniać obowiązki względem AIP, w szczególności wyznaczone mocą Regulaminu, decyzją Zarządu AIP lub Dyrektora AIP. W każdym czasie Uczestnik Programu AIP zobowiązany jest do złożenia wyczerpujących wyjaśnień w zakresie wszelkich zagadnień dotyczących funkcjonowania Startup’u.

 10. Uczestnik Programu zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich wewnętrznych procedur dotyczących funkcjonowania w Programie AIP, a zwłaszcza obiegu i archiwizacji dokumentów. Naruszenie postanowień procedur stanowi istotne naruszenie niniejszego regulaminu. Doręczenie treści procedur o których mowa w niniejszym ustępie, może nastąpić za pośrednictwem elektronicznego kanału komunikacji, w postaci ujawnienia na unikalnym koncie założonym dla Uczestnika Programu AIP na portalu przedsiębiorca.pl, odpowiedniej informacji o wprowadzeniu, zmianie, lub uchyleniu danej procedury.

§7 Procedury dyscyplinarne


 1. W przypadku naruszenia przez Uczestnika Programu AIP, postanowień niniejszego Regulaminu albo procedur wydanych na podstawie §7 ust. 11, AIP wzywa do dopełnienia obowiązku. W przypadku każdorazowego skierowania pisemnego wezwania, Uczestnik Programu AIP pokrywa zryczałtowane koszty wysłania wezwania, w wysokości 10 zł (słownie: dziesięć złotych).

 2. W przypadku bezskutecznego upływu terminu określonego w wezwaniu, AIP jest uprawniona do rozwiązania umowy.


§8 Zakończenie uczestnictwa w Programie AIP
1. Wypowiedzenie przez AIP umowy z Uczestnikiem Programu następuje, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca. W każdym przypadku gdy okres likwidacji Startup’u jest dłuższy niż okres wypowiedzenia wskazany powyżej, Strony przyjmują iż bez konieczności dopełnienia dodatkowych czynności, okres wypowiedzenia zostaje przedłużony do czasu zakończenia likwidacji Startup’u.

2. Z dniem złożenia oświadczenia o rozwiązaniu umowy, Strony przystępują do likwidacji Startup’u.

3. W okresie postępowania likwidacyjnego, należy zakończyć bieżące interesy prowadzone w ramach działalności Startup’u, spieniężyć majątek Starup’u, ściągnąć nie zapłacone wierzytelności przysługujące AIP w związku z działalnością Startup’u, zaspokoić zobowiązania AIP powstałe w związku z działalnością Startup’u.

4. Po zakończeniu okresu likwidacji Startup’u wyliczana jest wartość majątku Startup’u. Majątek pozostały po zakończeniu likwidacji Startup’u jest wypłacany Uczestnikowi Programu AIP. Składniki majątku, które nie zostały spieniężone są przenoszone na własność Uczestnika Programu AIP (Uczestnik Programu AIP jest obowiązany wówczas do przekazania AIP jako płatnikowi kwot wystarczających na pokrycie ewentualnych obciążeń podatkowych)

5. W przypadku gdy środki pieniężne pozostałe po okresie likwidacji Startup’u nie wystarczają na pokrycie zobowiązań lub kosztów Startup’u postanowienie §6 ust. 4 stosuje się odpowiednio.

6. Bez uszczerbku dla postanowień ust. od 1 do 6 niniejszego paragrafu, w przypadku gdy po zakończeniu likwidacji Startup’u podmiot trzeci wystąpi z roszczeniem lub zarzutem naruszenia przysługujących mu praw, likwidacja Startup’u jest otwierana na nowo. Otwarcie likwidacji na nowo w przypadku określonym zdaniem poprzednim nie wymaga zawarcia odrębnej umowy ani podjęcia dodatkowych czynności formalnych. Do likwidacji otwartej na nowo stosuje się postanowienia regulaminu.

7. Otwarcie likwidacji na nowo następuje również we wszelkich przypadkach ujawnienia okoliczności mającej istotny wpływ na wynik oraz decyzje podjęte w związku z likwidacją Startup’u, w szczególności w razie spłaty przez dłużnika należności wcześniej odpisanych w straty jako nieściągalne, lub ujawnienia interesów które nie zostały zakończone, w tym niespłaconych lub niezaspokojonych zobowiązań, a także powstania dodatkowych kosztów związanych z działalnością Startup’u.

8. Decyzję o zakończeniu likwidacji Startup’u, jak również otwarciu likwidacji na nowo, podejmuje AIP.


§9 Współpraca z AIP po okresie trwania Programu AIP
1. Po ustaniu umowy, Uczestnicy Programu AIP, którzy założyli działalność gospodarczą mają pierwszeństwo w korzystaniu z usług AIP świadczonych w ramach AIP Business Link.

2. Po trzech miesiącach udziału w Programie AIP, Uczestnik Programu AIP nabywa prawo przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego w celu uzyskania inwestycji kapitałowej w ramach AIP Seed Capital. Warunki skorzystania z inwestycji kapitałowej określa AIP w regulaminie przeprowadzenia naboru do konkursu AIP Seed Capital.


§10 Postanowienia końcowe


 1. O zmianach niniejszego Regulaminu AIP zawiadomi Uczestników Programu, co najmniej 14 dni przed wejściem w życie zmian Regulaminu. Powiadomienie może dla swej skuteczności nastąpić za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik do umowy.

 2. W przypadku zmiany Regulaminu, Uczestnik Programu ma prawo rozwiązania umowy, w terminie 14 dni od dnia doręczenia odpowiedniego zawiadomienia o zmienionej treści regulaminu. Jeżeli w terminie określonym zdaniem poprzednim Uczestnik Programu AIP nie złoży oświadczenia o rozwiązaniu umowy, postanowienia zmienionego regulaminu staną się wiążące.

 3. AIP może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku: a) rażącego naruszenia postanowień umowy (w tym regulaminu) przez Uczestnika Programu AIP; b) sprowadzenia szkody lub niebezpieczeństwa powstania szkody w mieniu AIP; c) wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniem przeciwko AIP w związku z działalnością prowadzoną w ramach Startup’u; d) naruszenia dóbr osobistych AIP przez Uczestnika Programu AIP.

 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego.Część II Szczegółowa specyfikacja kosztów

Niniejsza tabela nie ma charakteru wyczerpującego wykazu, co oznacza że jej treść ma charakter pomocniczy względem pozostałej treści umowy zawieranej z Uczestnikiem Programu AIP (w tym załączników). Przede wszystkim, brak ujęcia w tabeli danej kategorii kosztu, w szczególności wskazanej w § 6 ust. 1 Zasad funkcjonowania Startup’ów, nie jest tożsamy z brakiem ujmowania przy obliczaniu wyniku finansowego Startup’u kosztów zawierających się w nieujętej kategorii. Tabela odnosi się w głównej mierze do kosztów o charakterze zryczałtowanym, co jest pomocne przy planowaniu finansowym i strategicznym działań Startup’u.


Ilekroć mowa, iż dany zakres obsługi zawiera się w koszcie podstawowym oznacza to, że czynności zawierające się we wskazanym zakresie nie powodują powstania kosztów dodatkowych obciążających wynik finansowy Startup’u. Czynności mieszczące się w zakresie objętym kosztem podstawowym opisane są w Części III Zasad funkcjonowania Startup’ów pn. Zasady wykonywania obsługi Startup’ów.


Opis kategorii kosztu

Wysokość kosztu

1

Koszt podstawowy

250 zł

2

Koszt podstawowy w okresie zawieszenia

50 zł

3

Comiesięczny koszt dodatkowy w przypadku gdy działalność Startup’u wymaga uzyskania koncesji, licencji, zezwolenia lub uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej

100 zł

4

Koszt dodatkowy w przypadku wykonania każdej dodatkowej analizy księgowej poza zakresem objętym kosztem podstawowym

50 zł

5

Koszt dodatkowy w przypadku księgowania każdego dodatkowego dokumentu księgowego ponad zakres objęty kosztem podstawowym

5 zł

6

Koszt dodatkowy za każde dwie godziny wykonywania analiz prawnych ponad zakres objęty kosztem podstawowym

100 zł


7

Koszt dodatkowy za wykonanie analizy prawnej w terminie 1 dnia roboczego od zgłoszenia

100 zł

8

Koszt dodatkowy za czynności windykacji przedsądowej oraz sporządzenie pozwu w sprawach związanych z działalnością Startup’u.

Koszt rozliczany stosownie do nakładu pracy zgodnie z treścią pkt 6 powyżej powiększony o 5% wartości przedmiotu sporu

9

Koszt dodatkowy za czynności opracowania na etapie postępowania sądowego przed sądem I instancji stanowiska dotyczącego roszczenia zgłoszonego w związku z działalnością Startup’u

Koszt rozliczany stosownie do nakładu pracy zgodnie z treścią pkt 6 powyżej powiększony o 5% wartości przedmiotu sporu

10

Koszt dodatkowy za czynności reprezentacji sądowej przed sądem powszechnym I instancji w związku z działalnością Startup’u

750 zł powiększone o 5% wartości przedmiotu sporu

11

Koszt dodatkowy za wydanie osobom trzecim (w tym organom ścigania, organom administracji publicznej, sądom) dokumentu lub jego kopii, znajdującego się w posiadaniu AIP

10 zł


Część III Zasady wykonywania obsługi Startup’ow


 1. Ilekroć w odniesieniu do danej kategorii kosztów posłużono się sformułowaniem „koszt podstawowy”, Strony przyjmują, iż w opisanym zakresie dany koszt został ujęty w kwocie kosztu podstawowego w wysokości 250 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych), którym Startup zostaje obciążony w każdym miesiącu jego funkcjonowania. Koszt podstawowy jest również uwzględniany przy szacowaniu wyniku finansowego Startup’u, również w okresie likwidacji.
 1. Strony jednokrotnie w okresie dwóch lat, mogą postanowić o zawieszeniu działalności prowadzonej w ramach Startup’u. W takim przypadku, AIP nie podejmuje jakichkolwiek czynności w związku z działalnością Startup’u. Rozpoczęcie biegu okresu zawieszenia działalności prowadzonej w ramach Startup’u następuje najwcześniej od początku miesiąca, następującego po miesiącu, w którym podjęto decyzję o zawieszeniu. W okresie zawieszenia Startup jest obciążany kosztem podstawowym w wysokości 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych), w każdym miesiącu jego funkcjonowania. W przypadku braku odmiennej decyzji Stron, Startup po okresie zawieszenia, trwającym dłużej niż trzy miesiące, przechodzi w stan likwidacji, o którym mowa w §8 Zasad funkcjonowania Startup’u. Jeżeli w okresie zawieszenia zostaną podjęte jakiekolwiek czynności (w tym konieczność opłacenia należności, uregulowania zobowiązań podatkowych), jest to równoznaczne z przerwaniem okresu zawieszenia od początku miesiąca, w którym nastąpiło podjęcie czynności. Za wyjątkiem przypadku określonego zdaniem poprzednim, zakończenie zawieszenia działalności prowadzonej w ramach Startup’u następuje od początku miesiąca następującego po miesiącu, w którym podjęto decyzję o wznowieniu działalności.
 1. W przypadku prowadzenia przez AIP działalności w ramach Startup’u, która ze względu na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa wymaga uzyskania koncesji, zezwolenia, lub uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanych, Startup jest obciążany miesięcznym kosztem dodatkowym w wysokości 100 zł (słownie: sto złotych).
 1. Koszt podstawowy jest powiększany o 50 zl (słownie: pięćdziesiąt złotych) w każdym przypadku przystąpienia kolejnej osoby do Programu AIP, po stronie Uczestnika Programu AIP.

 2. Jeżeli rzeczywiste koszty prowadzenia działalności przez AIP zostały poniesione w wysokości wyższej niż określona w niniejszej Szczegółowej specyfikacji kosztów, Startup jest obciążany kosztem w wysokości faktycznie poniesionej. 1. Dla ustalenia wyniku finansowego Startupu’u przyjmuje się, iż koszty zostają odpisane w 2 (słownie: drugim) dniu każdego miesiąca, w którym zostały naliczone.

 1. Koszty obsługi księgowej:
 1. Analiza zagadnień księgowo - podatkowych:
 1. Przez analizy księgowe rozumie się analizę bieżącego zagadnienia związanego z działalnością prowadzoną w ramach Startup’u z zakresu księgowości i podatków, dotyczącą opisanego w zgłoszeniu stanu faktycznego lub weryfikacji istniejącego.
 1. W trakcie przeprowadzenia analizy księgowej kontakt ze zgłaszającym odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej ksiegowosc@przedsiebiorca.pl – możliwe jest też skorzystanie z konsultacji w formie telefonicznej, jednak tylko w przypadku wcześniejszego zapytania drogą elektroniczną.
 1. W ramach kosztu podstawowego, przygotowywane są analizy zagadnień księgowo – podatkowych, których wykonanie nie przekracza 2h w miesiącu. Limit zgłoszeń analiz księgowych liczony jest w każdym miesiącu, nie ulega sumowaniu. Niewykorzystane zgłoszenia w danym miesiącu nie ulegają przeniesieniu na następne okresy.
 1. Zgłoszenia analizy do działu Księgowości PP rozpoznawane są w kolejności zgłoszeń. Czas odpowiedzi na zgłoszenie wynosi 5 (słownie: pięć) dni roboczych, przy czym zgłoszenia, które wpłynęły po godzinie 15.00 uważa się za zgłoszenia doręczone następnego dnia roboczego. Termin realizacji zgłoszenia biegnie od momentu przesłania przez Uczestnika Programu wszystkich niezbędnych informacji i dokumentów. W przypadku zgłoszeń przedstawiających wysoki stopień skomplikowania bądź złożoności, termin realizacji może ulec wydłużeniu, przy czym Uczestnik Programu zostanie powiadomiony o nowym terminie realizacji zgłoszenia.
 1. Kolejna analiza księgowa skierowana do działu Księgowości PP powoduje obciążenie Startup’u kwotą 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) za godzinę, przy czym ilość godzin do rozpoznania danej sprawy ustalana jest każdorazowo indywidualnie, po uprzednim zapoznaniu się ze zgłoszeniem .
 1. Obsługa księgowa Startup’u
 1. W ramach kosztów podstawowych AIP księguje 25 (słownie: dwadzieścia pięć) dokumentów w miesiącu. Przy czym do dokumentów księgowych zaliczamy: faktury VAT, faktury korygujące, rachunki, rachunki do umów cywilnoprawnych, noty, raporty miesięczne z kasy fiskalnej.
 1. W przypadku, gdy liczba księgowanych dokumentów przekroczy 25 (słownie: dwadzieścia pięć) w miesiącu, Startup jest obciążany kosztem dodatkowym w wysokości 5 zł (słownie: pięć złotych) za każdy dodatkowy dokument.
 1. W przypadku, gdy w związku z działalnością prowadzoną w ramach Startupu, AIP musi podjąć dodatkowe czynności dotyczące obsługi księgowej, Startup jest obciążany kosztem dodatkowym, rozliczanemu zgodnie z treścią pkt 1 lit e) powyżej.
 1. Koszty obsługi prawnej:

 1. Analizy prawne

 1. Analiza prawna odbywa się tylko w zakresie spraw dotyczących przedsięwzięcia prowadzonego w ramach Startup’u.

 2. Przez analizy prawne rozumie się opracowanie bieżącego zagadnienia prawnego związanego z działalnością Startup’u, wg opisanego w zgłoszeniu stanu faktycznego. W ramach analiz prawnych przeprowadza się: a) weryfikację lub stworzenie umów; b) ogólnych warunków umów; c) sporządzanie wezwań; d) pism procesowych; e) opinii prawnych; f) opiniowanie dokumentacji przetargowej. W ramach kosztu podstawowego przeprowadzana jest analiza prawna jednego zagadnienia dotyczącego: a) weryfikacji lub stworzenia umowy, b) opiniowania dokumentacji przetargowej, c) modyfikacji dokumentów wprowadzonych przez AIP jako wzorcowe do stosowania w ramach działalności Startup’ów, których wykonanie nie przekracza wymiaru 2,5h (słownie: dwie i pół godziny). Czas jest mierzony w oparciu o faktyczny nakład pracy poświęcony na wykonanie analizy). Limit godzin analiz prawnych liczony jest odrębnie w każdym miesiącu, nie ulega sumowaniu. Niewykorzystany czas w danym miesiącu nie ulega przeniesieniu na następne okresy rozliczeniowe. 1. Wszelkie poddawane analizie kwestie oraz dokumenty powinny być przesłane w języku polskim w formie elektronicznej za pomocą formularza zamieszczonego na stronie internetowej AIP w zakładce pn.: „STREFA STARTUP’ÓW”. Przesyłane załączniki powinny być zapisane w formacie umożliwiającym edytowanie *.doc, *.odt, *.docx, *.rtf. Zapytania nieprzesłane w sposób określony powyżej pozostawione zostaną bez rozpoznania. 1. W przypadku konieczności wykonania analizy prawnej w wymiarze przekraczającym 2,5h (słownie: dwie i pół godziny) w miesiącu lub w zakresie wykraczającym poza wskazany powyżej, Startup jest obciążany kosztem dodatkowym w wysokości 100 zł (słownie: sto złotych) za każde dwie godziny wykonania analiz prawnych w dodatkowym czasie lub zakresie. 1. W przypadku zgłoszenia, które przekracza 2h (słownie: dwie godziny), zgłaszający otrzymuje przedmiotową informację wraz ze wskazaniem przewidywanej ilości godzin niezbędnej do wykonania analizy prawnej. 1. Analizy prawne skierowane do działu Prawo PP rozpoznawane są w kolejności zgłoszeń. Czas odpowiedzi na zgłoszenie wynosi 5 (słownie: pięć) dni roboczych, przy czym zgłoszenia, które wpłynęły po godzinie 15.00 uważa się za zgłoszenia doręczone następnego dnia roboczego. W przypadku zgłoszenia konieczności wykonania analizy prawnej w terminie 1 dnia roboczego od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, Startup jest obciążany jednorazowym kosztem dodatkowym w wysokości 100zł (słownie: sto złotych). 1. Termin wykonania analizy biegnie od momentu przesłania przez zgłaszającego wszystkich niezbędnych informacji i dokumentów. W przypadku konieczności wykonania analizy przedstawiających wysoki stopień skomplikowania bądź złożoności, termin realizacji może ulec wydłużeniu, przy czym zgłaszający zostanie powiadomiony o nowym terminie realizacji zgłoszenia. 1. Wszelkie prawa autorskie do treści dostarczanych w ramach porady prawnej pozostają własnością Fundacji AIP. Uczestnik Programu AIP zobowiązuje się niniejszym do nieudostępniania osobom trzecim treści wykonanej analizy prawnej lub rozpowszechniania jej w inny sposób oraz do niepublikowania jej treści w jakiejkolwiek formie w całości lub części, w szczególności poprzez jakiekolwiek przejawy komercyjnego wykorzystywania. 1. Do zgłaszania potrzeby wykonania analizy prawnej związanej z działalnością Startup’u jest uprawniony Dyrektor właściwego Inkubatora, personel właściwego Inkubatora, Uczestnik Programu AIP, zarząd AIP lub osoby upoważnione przez zarząd AIP. Treść odpowiedzi na zgłoszenie przekazywana jest w formie mailowej na adres osoby zgłaszającej wskazany w formularzu zgłoszeniowym.

 1. Inne koszty dodatkowe:
 1. Zgłoszenie zbioru danych osobowych do rejestru, wraz ze stworzeniem wymaganej ustawą dokumentacji oraz stworzenie dla Uczestnika Programu umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych, powoduje obciążenie Startup’u kosztem dodatkowym w wysokości 100 zł (słownie: sto złotych).
 1. Czynności windykacji przedsądowej oraz sporządzenie pozwu w sprawach związanych z działalnością Startup’u powoduje obciążenie Startup’u kosztem dodatkowym w wysokości odpowiadającej nakładowi pracy rozliczanemu zgodnie z treścią pkt 1 lit d) powyżej. Koszt jest powiększany o 5% wartości przedmiotu sporu należnego w przypadku zasądzenia należności na rzecz AIP.
 1. Opracowanie na etapie postępowania przedsądowego stanowiska dotyczącego roszczenia zgłoszonego, w związku z działalnością Startup’u, powoduje jednorazowe obciążenie Startup’u kosztem dodatkowym rozliczanym zgodnie z treścią pkt 1 lit d) powyżej.
 1. Opracowanie na etapie postępowania sądowego przed sądem I instancji stanowiska dotyczącego roszczenia zgłoszonego w związku z działalnością Startup’u powoduje jednorazowe obciążenie kosztem dodatkowym w wysokości odpowiadającej nakładowi pracy rozliczanemu zgodnie z treścią pkt 1 lit d) powyżej. Koszt jest powiększany o 5% wartości przedmiotu sporu należnego w przypadku oddalenia powództwa.

 2. Reprezentacja sądowa przed sądami powszechnymi I instancji w związku z działalnością Startup’u powoduje obciążenie Startup’u kosztem dodatkowym w wysokości 750 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt) powiększonym o 5% wartości przedmiotu sporu. 1. Reprezentacja sądowa przed sądami powszechnymi II instancji w związku z działalnością Startup’u powoduje obciążenie Startup’u kosztem dodatkowym w wysokości równej faktycznie ponoszonym przez AIP wydatków. 1. Kosztem dodatkowym obciążającym Startup są wszelkie inne koszty dodatkowe powstałe w przypadku konieczności podjęcia obrony prawnej przed roszczeniami osób trzecich. Koszt Startup’u stanowią wszelkie celowe koszty poniesione przez AIP w związku z przeprowadzonymi działaniami prawnymi.
 1. Koszty administracyjne:
 1. Każdorazowe uczestnictwo pracownika AIP w czynnościach podejmowanych przed sądem, organem administracji publicznej lub organem ścigania w związku z działalnością Startup’u powoduje obciążenie Startup’u kosztem dodatkowym w wysokości 150 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych). Jeżeli uczestnictwo pracownika AIP przekracza 3h (słownie: trzy godziny) Startup jest obciążany kosztem dodatkowym w wysokości 100 zł (słownie: sto złotych) za każdą następną rozpoczętą godzinę (słownie: sto złotych).

 2. Kosztem dodatkowym obciążającym Startup są wszelkie inne koszty dodatkowe ponoszone przez AIP, a w szczególności opłaty skarbowe, sądowe i inne koszty postępowania sądowego, postępowania egzekucyjnego, dojazdy do sądu/organu administracji publicznej. Powyższe kwoty rozliczane są według rachunków/faktur. 1. W przypadku konieczności wydania osobom trzecim (w tym organom ścigania, organom administracji publicznej, sądom) kopii lub oryginału dokumentu znajdującego się w posiadaniu AIP, Startup jest obciążany kosztem dodatkowym w wysokości 10 zł (słownie: dziesięć złotych).

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna