Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego i wyniku wykonania budżetu m st. Warszawy


Rozliczenia w okresie przejściowym po zakończeniu roku budżetowegoPobieranie 144.44 Kb.
Strona3/3
Data28.04.2016
Rozmiar144.44 Kb.
1   2   3

Rozliczenia w okresie przejściowym po zakończeniu roku budżetowego

 1. W okresie do dnia 5 stycznia roku następującego po roku budżetowym, a gdy ten dzień jest wolny od pracy – do pierwszego dnia roboczego po tym terminie, zalicza się do budżetu Miasta/Dzielnicy roku ubiegłego:

 1. dochody pobrane do dnia 31 grudnia przez inkasentów,

 2. dochody podatkowe wpłacone do dnia 31 grudnia do kas banków,
 1. Najpóźniej do dnia 4 stycznia następującego po roku budżetowym, dzielnica przekazuje dochody pobrane do dnia 31 grudnia, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, na rachunek Miasta.
 1. Zwroty dotacji celowych na rachunki właściwych dysponentów środków budżetu państwa dokonywane przez Miasto do dnia 31 stycznia następującego po roku budżetowym, zaliczane są na zmniejszenie dochodów z tytułu otrzymanych dotacji w poprzednim roku obrotowym.
 1. Najpóźniej do dnia 20 stycznia roku następującego po roku budżetowym do budżetu Miasta roku ubiegłego zalicza się środki z tytułu ostatecznego rozliczenia dochodów należnych Miastu i udziałów w dochodach budżetu państwa, przekazanych przez urzędy skarbowe.
 1. Do 31 stycznia roku następującego po roku budżetowym, do budżetu Miasta roku ubiegłego zalicza się środki z tytułu ostatecznego rozliczenia należnych udziałów
  w podatku dochodowym od osób fizycznych, przekazanych przez Ministerstwo Finansów.
 1. Najpóźniej do dnia 20 stycznia roku następującego po roku budżetowym jednostki budżetowe dokonują rozliczeń z Biurem Księgowości i Kontrasygnaty oraz wydziałami dla dzielnic właściwymi w sprawach budżetowo-księgowych ze zrealizowanych dochodów i wydatków budżetowych, a wydziały dla dzielnic właściwe w sprawach budżetowo-księgowych dokonują rozliczeń zrealizowanych dochodów i wydatków z budżetem Miasta do dnia 5 lutego następnego roku.

Urząd m.st. Warszawy dokonuje rozliczeń z budżetem z tytułu zrealizowanych dochodów i wydatków budżetowych za rok poprzedni do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego.

 1. Ustalenie wyniku wykonania budżetu.

 1. Dla obsługi bankowej budżetu m.st. Warszawy prowadzone są następujące rachunki bankowe:

 1. rachunek podstawowy budżetu m.st. Warszawy,

 2. rachunki pomocnicze budżetu m.st. Warszawy otwarte dla realizacji poszczególnych projektów finansowanych z udziałem środków europejskich i środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi,

 3. rachunki pomocnicze budżetu dla dzielnicy:

  1. rachunek pomocniczy dochody dla dzielnicy,

  2. rachunek pomocniczy wydatki dla dzielnicy,

  3. rachunek pomocniczy zwrotów dla dzielnicy – rachunek do dokonywania prawidłowych rozliczeń finansowych z tytułu pobranych środków z rachunku pomocniczego dochodów dzielnicy na rachunek budżetu m. st. Warszawy,

   1. rachunki pomocnicze budżetu dzielnicy otwarte dla realizacji poszczególnych projektów finansowanych z udziałem środków europejskich,

   2. rachunki pomocnicze budżetu prowadzone przez Miejskie Biuro Finansów Oświaty:

    1. rachunek pomocniczy dochody,

    2. rachunek pomocniczy wydatki,

    3. rachunek pomocniczy zwrotów - rachunek do dokonywania prawidłowych rozliczeń finansowych z tytułu przekazanych środków z rachunku pomocniczego dochodów na rachunek budżetu m.st. Warszawy,

  1. rachunki pomocnicze budżetu prowadzone przez Miejskie Biuro Finansów Oświaty otwarte dla realizacji poszczególnych projektów finansowanych z udziałem środków europejskich.
   1. Obsługa bankowa dochodów i wydatków Urzędu m.st. Warszawy jako jednostki budżetowej dokonywana jest na odrębnych rachunkach bankowych, które prowadzone są dla Biura Księgowości i Kontrasygnaty Urzędu m.st. Warszawy oraz Biura Podatków i Egzekucji oraz dla wszystkich Dzielnic m.st. Warszawy.

 1. dla obsługi dochodów prowadzone są m.in. następujące rachunki bankowe:

 1. rachunek bieżący dochodów,

 2. rachunki pomocnicze dla opłaty skarbowej, opłaty komunikacyjnej, mandatów, podatku od nieruchomości, opłaty alkoholowej, opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów, opłaty za czynności geodezyjno-kartograficzne,

 3. rachunek pomocniczy dla realizacji zadań z zakresu administracji rządowej,

 4. rachunek zwrotów.

 1. dla obsługi wydatków prowadzone są następujące rachunki bankowe:

     1. rachunek bieżący wydatków,

     2. rachunek bieżący – wynagrodzenia (zasilany kwotą zbiorczą z rachunku wydatków zgodnie z zasadą kaskadowości),

     3. rachunki pomocnicze otwarte dla realizacji poszczególnych projektów finansowanych z udziałem środków europejskich i środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zgodnie z zawartymi umowami,

     4. rachunki pomocnicze otwarte do realizacji zadań w ramach gminnych porozumień z administracją państwową.

  1. w ramach potrzeb do obsługi bankowej dochodów lub wydatków Urzędu m.st. Warszawy mogą być prowadzone dodatkowe rachunki bankowe.
      1. Każda jednostka budżetowa m.st. Warszawy prowadzi następujące bankowe rachunki:

 1. rachunek bieżący dochody,

 2. rachunek bieżący wydatki,

 3. rachunek pomocniczy zwrotów oraz

 4. rachunki pomocnicze otwarte dla realizacji projektów finansowanych ze środków z udziałem środków europejskich.
      1. Przy przekazywaniu środków na wydatki do jednostek budżetowych i do dzielnic oraz przy przekazywaniu środków na poczet zrealizowanych dochodów przez jednostki budżetowe i dzielnice została wprowadzona „zasada kaskadowości” przepływu środków m.st. Warszawy.

W związku z podpisaną umową na obsługę bankową budżetu m.st. Warszawy system kaskadowości polega na następującym przepływie środków:

 1. środki finansowe z tytułu pobranych przez Dzielnice m. st. Warszawy oraz Miejskie Biuro Finansów Oświaty dochodów są przeksięgowywane automatycznie z rachunku pomocniczego budżetu – dochody dla Dzielnicy, rachunku pomocniczego budżetu dochody prowadzonego przez Miejskie Biuro Finansów Oświaty i z rachunków bieżących dochodów jednostek budżetowych na rachunek podstawowy budżetu m.st. Warszawy. Przepływ środków umożliwia przeprowadzenie w danym dniu transakcji otwarcia lokat lub zakupu papierów wartościowych w innych bankach z wykorzystaniem środków, które będą wpływały w danym dniu do zamknięcia I sesji Elixir-u,

 2. środki finansowe na wydatki są przeksięgowywane automatycznie przez bank na koniec każdego dnia roboczego z rachunku podstawowego budżetu Miasta st. Warszawy na rachunki pomocnicze budżetu wydatków dla dzielnicy, rachunek pomocniczy budżetu wydatki prowadzony przez Miejskie Biuro Finansów Oświaty i rachunki bieżące wydatków jednostek budżetowych m.st. Warszawy na podstawie realizowanych przelewów dzielnic lub jednostek budżetowych do wysokości ustalonych dziennych limitów wydatków,

 3. przepływ środków pomiędzy wszystkimi rachunkami bankowymi jednostek
  w zakresie dochodów i wydatków budżetowych odbywa się automatycznie systemem kaskadowym. Salda tych rachunków na koniec każdego dnia wykazują stan ”0”.
      1. Ewidencja zrealizowanych dochodów i wydatków przez dzielnice prowadzona jest
       w każdej dzielnicy. W księgach rachunkowych budżetu m.st. Warszawy dochody
       i wydatki dzielnic księgowane są nie później niż kwartalnie w kwotach zbiorczych, na podstawie przedstawionych przez dzielnice sprawozdań Rb-27S – z wykonania planu dochodów budżetowych i Rb-28S – z wykonania planu wydatków budżetowych.
      1. Wpływy z tytułu dochodów budżetowych nie ujętych w załącznikach dzielnicowych do budżetu m.st. Warszawy, a dotyczące między innymi opłaty komunikacyjnej i opłaty ewidencyjnej CEPIK, opłaty alkoholowej, opłaty skarbowej, 20% udziału w dochodach należnych gminie dłużnika od wyegzekwowanych przez komorników kwot z tytułu funduszu alimentacyjnego są księgowane w następujący sposób:

 1. w wydziałach dla dzielnicy właściwych w sprawach budżetowo-księgowych opłaty z w/w tytułów wpływają na wyodrębniony rachunek bankowy i ujmowane są w ewidencji księgowej w podziale na poszczególne opłaty,

 2. wpływy z w/w tytułów z wyodrębnionych rachunków dzielnic są przekazywane systemem kaskadowym przez bank zgodnie z obowiązującą umową na rachunek dochodów Urzędu m.st. Warszawy lub rachunek podstawowy budżetu obsługiwany przez Biuro Księgowości i Kontrasygnaty i ujmowane są w kwocie przelewu na wyodrębnionych kontach wg poszczególnych tytułów w podziale na poszczególne dzielnice,

 3. ostatnie przelewy w miesiącu z dzielnic dotyczące opłaty komunikacyjnej są rozksięgowane na podstawie specyfikacji sporządzanych przez wydziały dla dzielnicy właściwe w sprawach budżetowo-księgowych na konto opłaty ewidencyjnej do wysokości należnej dla MSW za dany miesiąc i na konto opłaty komunikacyjnej.
 1. Wpływy z tytułu dochodów budżetowych dotyczące opłat i kar za usuwanie drzew i  krzewów stanowiące dochód Urzędu m.st. Warszawy i wykazywane w sprawozdaniu jednostkowym Urzędu m.st. Warszawy sporządzanym przez Biuro Księgowości i Kontrasygnaty, są ewidencjonowane w księgach rachunkowych w następujący sposób:

   1. Wydziały dla dzielnic właściwe w sprawach budżetowo-księgowych prowadzą analityczną ewidencję księgową dla należności i wpłat dotyczących opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych oraz sporządzają i przekazują do Biura Księgowości i Kontrasygnaty odrębne jednostkowe sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych w tym zakresie oraz sprawozdanie Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych,

   2. Wpływy dotyczące opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów z wyodrębnionych rachunków dzielnic przekazywanych przez bank systemem kaskadowym na rachunek dochodów Urzędu m.st. Warszawy obsługiwany przez Biuro Księgowości i Kontrasygnaty są ewidencjonowane w Biurze Księgowości i Kontrasygnaty w kwotach zbiorczych na jednej klasyfikacji budżetowej.

   3. Jednostkowe sprawozdania Rb-27S sporządzane przez wydziały dla dzielnic właściwe w sprawach budżetowo – księgowych w zakresie dochodów z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów stanowią podstawę dla Biura Księgowości i  Kontrasygnaty do:

a) przeksięgowania zaewidencjonowanych wpłat w kwotach zbiorczych na właściwe działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej dochodów.

b) sporządzenia sprawozdań Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych w Urzędzie m.st. Warszawy, w którym ujmowane są również dochody z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów. 1. Jednostkowe sprawozdanie Rb-N sporządzane przez wydziały dla dzielnic właściwe w sprawach budżetowo-księgowych w zakresie należności z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów stanowią podstawę dla Biura Księgowości i Kontrasygnaty do sporządzenia sprawozdań Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych w Urzędzie m.st. Warszawy, w którym ujmowane są również dochody z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów.

 2. Długoterminowe należności budżetowe dotyczące opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów księgowane są w Biurze Księgowości i Kontrasygnaty syntetycznie na podstawie pisemnej dyspozycji dzielnic

 3. W Biurze Księgowości i Kontrasygnaty rozrachunki z dzielnicami z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów są prowadzone w podziale na poszczególne dzielnice.

 1. Wpływy z tytułu wydanych decyzji prze Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków Urzędu m.st. Warszawy za usunięcie drzew i krzewów oraz inne dochody należne zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska księgowane są na wyodrębnionym rachunku bankowym Urzędu m.st. Warszawy – Dochody z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów, z którego są przekazywane systemem kaskadowym na rachunek Urzędu m.st. Warszawy – Bieżący – Dochody i księgowane analitycznie na koncie 221 – Należności z tytułu dochodów budżetowych, w podziale na paragrafy zgodnie z klasyfikacją budżetową dochodów.
 1. W prowadzonym w Urzędzie m.st. Warszawy systemie SAP przeksięgowanie obrotów kont 901-dochody budżetowe, 902 - wydatki budżetowe i 903 - niewykonane wydatki na konto 961 – niedobór lub nadwyżka budżetu następuje automatycznie przy zmianie roku obrotowego.

Konta 901, 902 i 903 przyporządkowane są poprzez ustawienia w danych podstawowych
do konta 961. Oznaczenie statusu konta jako wynikowe jest wykorzystywane w programie dla procedury „Przeniesienia sald”. Status ten jest uwzględniany przy raporcie generującym nadwyżkę lub niedobór budżetu.

Na kontach 901, 902 i 903 nie dokonuje się fizycznych przeksięgowań sald na konto 961 – Nadwyżka lub niedobór budżetu.
 1. Na dzień bilansowy w księgach rachunkowych budżetu m. st. Warszawy (organu finansowego) prowadzonych przez Biuro Księgowości i Kontrasygnaty ustalany jest wynik wykonania budżetu za dany rok tj. nadwyżka lub niedobór budżetu m.st. Warszawy. 1. Sprawozdawczość budżetowa i finansowa


 1. Sprawozdania budżetowe jednostkowe sporządza się w złotych i groszach stosownie do zasad obowiązujących przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami o sprawozdawczości.
 1. Sprawozdania budżetowe zbiorcze sporządzane są w szczegółowości sprawozdań jednostkowych. wydziały dla dzielnic właściwe w sprawach budżetowo-księgowych sporządzają sprawozdania zbiorcze w złotych i groszach na podstawie sprawozdań jednostkowych jednostek ujętych w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy, własnego sprawozdania jednostkowego sporządzanego dla Dzielnicy jako jednostki budżetowej i jako budżetu.
 1. Biuro Księgowości i Kontrasygnaty Urzędu m.st. Warszawy sporządza sprawozdania budżetowe zbiorcze w złotych i groszach na podstawie sprawozdań jednostkowych jednostek ujętych w budżecie m.st. Warszawy w części ogólnomiejskiej, własnego sprawozdania jednostkowego sporządzanego jako jednostki budżetowej i jako budżetu oraz sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez dzielnice, o których mowa w ust.2.
 1. Jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe m.st. Warszawy bezpośrednio obsługiwane przez Biuro Księgowości i Kontrasygnaty sporządzają sprawozdania budżetowe w formie elektronicznej w programie Budżet JB Plus oraz w formie dokumentu w terminach określonych w obowiązujących przepisach o sprawozdawczości.
 1. Korekty sprawozdań kwartalnych z wykonanych dochodów (Rb-27S) i wydatków
  (Rb-28S) dzielnic i jednostek budżetowych m.st. Warszawy, które wpłynęły po zamknięciu danego kwartalnego okresu sprawozdawczego księgowane w księdze budżetu na kontach 901, 902 dokonywane są w miesiącu otrzymania korekty.
 1. Odbiorcą jednostkowych sprawozdań kwartalnych Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych, Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji oraz sprawozdań rocznych uzupełniających Rb-UN o stanie należności z tytułu papierów wartościowych wg wartości księgowej oraz Rb-UZ o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych sporządzanych dla Urzędu m.st. Warszawy w dwóch egzemplarzach przez samorządowe instytucje kultury, dla których m.st. Warszawa jest organizatorem, przez samodzielne zakłady opieki zdrowotnej, dla których Miasto st. Warszawa pełni funkcję podmiotu tworzącego są biura merytoryczne tj. Biuro Kultury, Biuro Polityki Zdrowotnej i Biuro Edukacji. Na podstawie sprawozdań jednostkowych w/w biura sporządzają sprawozdania zbiorcze i przekazują je do Biura Księgowości i Kontrasygnaty wraz z drugim egzemplarzem sprawozdań jednostkowych.
  1. Sprawozdanie finansowe m.st. Warszawy obejmuje:

   • bilans z wykonania budżetu,

   • łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,

   • łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,

   • łączne zestawienie zmian w funduszu obejmujące dane wynikające z zestawienia zmian w funduszu jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,

   • wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

   • informację dodatkową do sprawozdania finansowego.

   1. Przy sporządzaniu sprawozdania finansowego dokonywane są wyłączenia:

    1. wzajemnych należności i zobowiązań między jednostkami,

    2. przychodów i kosztów z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami,

    3. nieodpłatne przekazanie/otrzymanie środków trwałych/inwestycji między jednostkami.

   1. Wydziały dla dzielnic m.st. Warszawy właściwe w sprawach budżetowo-księgowych sporządzają w złotych i groszach:

    1. cząstkowe bilanse z wykonania budżetu wg załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. Warszawy,

    2. cząstkowe sprawozdanie finansowe Urzędu m.st. Warszawy
     jako jednostki budżetowej na podstawie własnych ksiąg rachunkowych.

   2. Biuro Księgowości i Kontrasygnaty Urzędu m.st. Warszawy sporządza w złotych i groszach:

    1. cząstkowy bilans z wykonania budżetu m.st. Warszawy wynikający z ksiąg prowadzonych przez Biuro Księgowości i Kontrasygnaty,

    2. jednostkowy bilans z wykonania budżetu m.st. Warszawy,

    3. cząstkowe sprawozdanie finansowe Urzędu m.st. Warszawy jako jednostki budżetowej,

    4. skonsolidowany bilans m. st. Warszawy.

 1. Do skonsolidowanego bilansu m.st. Warszawy nie są włączane bilanse spółek:

  1. w których m.st. Warszawa posiada udziały lub akcje od 0-0,99%,

  2. będące w upadłości lub likwidacji,

  3. w których m.st. Warszawa posiada udziały i akcje mniejszościowe, a spółka
   nie przedkłada bilansu (jeżeli spółki nie mają obowiązku składania
   bilansów właścicielom mniejszościowym).

   1. Bilanse spółek kapitałowych, w których m.st. Warszawa posiada udziały i akcje
    konsolidowane są metodami:

a) metodą pełną:

- spółki z 100 % udziałem,

- spółki z 50 – 99,9 % udziałem z jednoczesnym wykazaniem w skonsolidowanym bilansie pozycji „kapitał mniejszości”,

b) metodą praw własności – spółki z 1 - 49,9 % udziałem. 1. Do skonsolidowanego bilansu dokonywane są:

     1. korekty z tytułu:

- odpisów aktualizujących należności krótkoterminowe i długoterminowe,

- odpisów aktualizujących akcje i udziały spółek zależnych,

- odpisów aktualizujących poręczenia i gwarancje.


     1. wyłączenia z tytułu:

- kapitałów i udziałów,

- wzajemnych rozrachunków należności i zobowiązań,

- wypłaconych dywidend,

- majątku trwałego 1. Przy sporządzaniu skonsolidowanego bilansu m.st. Warszawy ustala się próg istotności w wysokości 0,5% sumy bilansowej za rok poprzedni. Zastosowany próg istotności oznacza, że dane zawarte w skonsolidowanym bilansie mogą nie uwzględniać informacji do wysokości progu istotności, które mogłyby wpłynąć na pominięcie lub zniekształcenie danych zawartych w skonsolidowanym bilansie. Dotyczy to w szczególności niezgodności i uproszczeń w zakresie:

  1. wzajemnych wyłączeń z tytułu rozliczeń pomiędzy jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy,

  2. wzajemnych wyłączeń z tytułu ewidencji majątku trwałego pomiędzy jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy,

 1. niezgodności pomiędzy danymi wykazanymi w bilansie zamknięcia skonsolidowanego bilansu m.st. Warszawy, który staje się bilansem otwarcia w skonsolidowanym bilansie m.st. Warszawy wynikających z dokonanych korekt bilansu otwarcia wykazanych w jednostkowych bilansach jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy powodujących różnice (brak ciągłości) pomiędzy bilansem zamknięcia roku poprzedniego a bilansem otwarcia roku następnego.
 1. Komórki organizacyjne Urzędu m.st. Warszawy otrzymujące sprawozdania tj. Biuro Księgowości i Kontrasygnaty, wydziały właściwe w sprawach budżetowo-księgowych dla dzielnic, Biuro Kultury/wydziały dla dzielnic właściwe w sprawach działalności kulturalnej i instytucji kultury, Biuro Polityki Zdrowotnej i Biuro Edukacji, są obowiązane sprawdzić je pod względem formalno rachunkowym oraz są uprawnione do kontrolowania merytorycznej prawidłowości złożonych sprawozdań, w tym celu mogą żądać przedstawienia wskazanych ksiąg rachunkowych i dokumentów.
 1. Biuro Nadzoru Właścicielskiego zobowiązane jest do sprawdzenia pod względem formalno-rachunkowym sprawozdań finansowych spółek, których m.st. Warszawa posiada udziały z wyłączeniem spółek, których celem jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców m.st. Warszawy w zakresie ochrony i promocji zdrowia.
 1. Sprawozdania spółek działających w zakresie ochrony i promocji zdrowia podlegają kontroli pod względem formalno-rachunkowym przez Biuro Polityki Zdrowotnej.: rdonlyres
rdonlyres -> Ud-iii-wod-o-0053-678/2011
rdonlyres -> Ministerstwo
rdonlyres -> Załącznik nr 2 do uchwały nr lviii/1749/2009 Rady m st. Warszawy z dnia 9 lipca 2009 r. Raport dot opracowania projektu „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy do 2015 roku I na lata kolejne
rdonlyres -> Zarządzenie Nr 1526/2004 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 30 kwietnia 2004 r w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Warszawa-Bielany im. Stanisława Staszica
rdonlyres -> Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r
rdonlyres -> Konkurs ofert – Zarządzenie Nr 2407/2008 Prezydenta m st. Warszawy z dnia 15. 12. 2008 roku OŚwiadczenie
rdonlyres -> Action spółka Akcyjna
rdonlyres -> Uchwała nr 2958/2012 zarządu dzielnicy praga południe miasta stołecznego warszawy z dnia 25 lipca 2012 r w sprawie wyrażenia zgody na zmianę podmiotu najmu lokalu użytkowego u-1 przy al najmowanego na podstawie umowy najmu nr 196/2011 z dnia
rdonlyres -> Obwieszczenie arkusz z Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 28 lipca 2015 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o numerach I granicach
rdonlyres -> Rodzaj sprawozdania

Pobieranie 144.44 Kb.

1   2   3
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna