Zasady przeprowadzenia konsultacji projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacjiPobieranie 10.4 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar10.4 Kb.

ZASADY PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI PROJEKTÓW AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W DZIEDZINACH DOTYCZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ TYCH ORGANIZACJI.

Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art 4. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mają prawo do konsultowania projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich statutowej działalności, a jednostki samorządu terytorialnego mają obowiązek konsultowania tych aktów z organizacjami pozarządowymi.
Właściwym podmiotem konsultacyjnym w Gminie Miasta Sopotu jest Sopocka Rada Organizacji Pozarządowych (podmiot reprezentujący sopocki sektor pozarządowy) oraz Zespół Konsultacyjny ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.
W celu poprawy procesu konsultacji z organizacjami pozarządowymi, dostępu do informacji oraz ich jawności, osoby odpowiedzialne za proces konsultacji z ramienia Urzędu Miasta Sopotu są zobowiązane:

 1. Umieszczać projekty aktów prawa miejscowego w BIP oraz w zakładce poświęconej konsultacjom z organizacjami pozarządowymi na stronie internetowej miasta Sopotu (www.sopot.p), zgodnie z podziałem na 7 obszarów konsultacyjnych, w odpowiednich częściach „Projekty uchwał”. Projekt musi zostać nazwany tak, by nazwa pliku była możliwie najkrótsza, a oddawała sedno konsultowanego aktu normatywnego. Projekt aktu należy publikować w zakładce kompatybilnie z publikacją projektu w BIP (wysyłka na adres e-mail Arkadiusza Górskiego wskazując prośbę publikacji w BIP oraz właściwym obszarze konsultacyjnym zakładki Konsultacje z organizacjami pozarządowymi)
 1. Przygotować notę informacyjną do Aktualności zakładki „konsultacje z organizacjami pozarządowymi” o aktualnych konsultacjach, spotkaniach konsultacyjnych dla organizacji pozarządowych, itp. Informacja powinna być konkretna - czego dotyczą konsultacje,
  w jakim okresie będą realizowane, kto jest odpowiedzialny za proces konsultacji
  z ramienia GMS, ew. może zawierać link odsyłający do źródła informacji o konsultacji). Informację należy przesyłać
  na adres e-mail Arkadiusza Górskiego kompatybilnie z prośbą o publikację w BIP i właściwym obszarze konsultacyjnym zakładki Konsultacje
  z organizacjami pozarządowymi.
 1. Konsultacje w formie pisemnej powinny być realizowane jednolicie, tj. z wykorzystaniem formularza konsultacji (każdy obszar konsultacyjny ma obowiązujący formularz, w którym upoważniony pracownik wydziału wpisuje tytuł konsultowanego projektu APM oraz termin konsultacji danego projektu. Uzupełniony formularz wraz z projektem APM przesyła do publikacji dla Arkadiusza Górskiego, wskazując właściwy obszar konsultacyjny.
 1. Okres realizacji konsultacji nie może być krótszy niż 7 dni od doręczenia/ogłoszenia projektu APM.
 1. Konsultacje mogą być prowadzone z wykorzystaniem formy bezpośredniego kontaktu (np. spotkanie ze SROP) lub pisemnej, w tym elektronicznej. Obowiązkowo projekty aktów muszą być publikowane w BIP i w obszarach konsultacyjnych zakładki „konsultacje z organizacjami pozarządowymi”.
 1. Uwagi i opinie od Sopockiej Rady Organizacji Pozarządowych kierowane są na właściwym formularzu konsultacyjnym, do właściwego wydziału Urzędu Miasta Sopotu lub jednostki organizacyjnej, rozpatrującej uwagi i opinie.
 1. Właściwy wydział lub jednostka organizacyjna rozpatruje uwagi i opinie, sporządza propozycje stanowiska w sprawie i przekazuje do zatwierdzenia Prezydentowi Miasta Sopotu.
 1. Wyniki konsultacji właściwy wydział lub jednostka upubliczniają w terminie max 30 dni - sporządzają informację z przebiegu konsultacji na formularzu „Informacja z konsultacji” (wraz z uzasadnieniem odrzucenia/częściowego odrzucenia) i publikują ją w zakładce poświęconej konsultacjom z organizacjami pozarządowymi w odpowiednich obszarach konsultacyjnych w części „Informacje z konsultacji” oraz w BIP. Informację z konsultacji wysyłają również drogą elektroniczną do Sopockiej Rady Organizacji Pozarządowych.
  W przypadku braku uwag i opinii do konsultowanego projektu APM również taką informację należy umieścić. Informacja z konsultacji powinna w nazwie zawierać tytuł kompatybilnie z nazwą konsultowanego projektu APM.
 1. Ponadto - ze spotkania konsultacyjnego sporządza się protokół, który również podlega upublicznieniu w ww. zakładce.
 1. Wyniki konsultacji nie są wiążące, a konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących udział w konsultacjach.

: attachments
attachments -> O g ł oszeni e o wyborze najkorzystniejszej oferty
attachments -> O g ł oszeni e o wyborze najkorzystniejszej oferty
attachments -> Szpital Dziecięcy im prof dr med. Jana Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
attachments -> Wojewódzki szpital specjalistyczny w białej podlaskiej
attachments -> Numer lekcji Poniedziałek
attachments -> Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy art. 701 Kodeksu cywilnego
attachments -> Numer lekcji Poniedziałek
attachments -> Dla kierunku Papiernictwo I Poligrafia rok akademicki 2014/2015, studia I st semestr I
attachments -> Uniwersytet marii curie-skłodowskiej w lublinie
attachments -> Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Tel/Fax (091) 45 35 554, (091) 48 56 625 irfar sebastian Faryniarz Kom. 0601 78 48 00, 0605 04 80 80 ul. Żurawia 20, 71-694 Szczecin
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna