Zasady przygotowania tekstu do drukuPobieranie 11.78 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar11.78 Kb.
Autobiografia – biografia – narracja. Perspektywy biograficzne w praktyce badawczej

ZASADY PRZYGOTOWANIA TEKSTU DO DRUKU


 1. Tekst w wersji elektronicznej (preferowany edytor tekstu Word) sporządzony według standardowego wzorca, tj.:

 • objętość tekstu nie powinna przekraczać 1 arkusza wydawniczego, tj. ok. 40 tys. znaków (ze spacjami);

 • czcionka Times New Roman, wielkość 12 (ewentualne przypisy dolne wielkość 10), odstępy między wierszami 1,5;

 • marginesy: górny i dolny 25 mm; lewy35 mm;

 • formatowanie tekstu należy ograniczyć do minimum: wcięcia akapitowe, środkowanie, kursywa, pogrubienie tekstu;

 • maszynopis pozbawiony wszelkich nagłówków, stopek itd.

 • numeracja stron w położeniu dolnym wyśrodkowanym poczynając od strony pierwszej;

 • nazwisko i imię autora oraz tytuł artykułu wyśrodkowane i wytłuszczone;

 • cytaty zamknięte w cudzysłów pozostają w obrębie tekstu głównego;

 • przy nazwiskach autorów przywoływanych w tekście po raz pierwszy (poza odsyłaczami) podawane jest imię w pełnym brzmieniu. Kolejne przywołania danego autora wedle uznania autora;2. Przypisy w systemie harwardzko-polskim, czyli:

 1. odsyłacze umieszczane w tekście głównym, wg wzoru:

.................................(Kowalski 1999:10).

................................(Kowalski 1999:10; Nowak 2000:10-11).

.................................(Kowalski 1998:10 n.).


 • w odsyłaczach złożonych nazwiska oddzielamy średnikiem – np. (Comte 1965:45; Kowalski 2000:45);

 • w odsyłaczach złożonych o kolejność cytowania decyduje data wydania pracy (w porządku od najstarszych do najmłodszych);

 • jeśli w odsyłaczach złożonych przywoływana jest więcej niż jedna praca danego autora należy ustawić wszystkie publikacje w porządku chronologicznym (Comte 1963:23; 1995:34);

 • jeśli przywoływane są prace danego autora, które publikowane były w tym samym roku, przy datach muszą być umieszczone indeksy literowe – np. (Kowalski 1999a:10); (Kowalski 1999b:30); (Kowalski 1999a:40; 1999b:30);

 • jeśli w tekście pada nazwisko autora i zaraz za nim stawiany jest odsyłacz – podajemy wyłącznie datę i ewentualne strony, np. .......Krajewski (1988:4);

 • jeśli w tekście pada nazwisko autora, ale odsyłacz kładziony jest na dalszym miejscu, podajemy pełną wersję, np. (Krajewski 1988:4).
 1. zestawienie literatury

 • umieszczone na końcu tekstu głównego;

 • noty bibliograficzne w porządku alfabetycznym sporządzone wg podanego niżej wzoru:

Bolecki W.,

1998 Wyznania członka lokalnej wspólnoty interpretacyjnej, „Teksty Drugie”, nr 6, s. 171-186.

Carnap R.,

1969 Filozofia i składnia logiczna, [w:] Filozofia jako analiza języka nauki, przeł. A. Zabłudowski, Warszawa, s. 5-67.

1994 Fizykalizm, przeł. K. Kościuszko, [w:] Ontologia. Antologia tekstów filozoficznych, red. M. Hempoliński, Wrocław, s. 183-186.

Comte A.,

1961 Metoda pozytywna w szesnastu wykładach, przeł. W. Wojciechowska, Warszawa.

Kowalski J.,

1999a Polska i świat, Warszawa.

1999b Stosunki międzynarodowe. Podstawowe problemy, „Sprawy Międzynarodowe”, t. 12,

nr 3, s. 1-100.

Law J.,

1999 After ANT: complexity, naming and topology, [w:] Actor Network Theory and After, red. J. Law, J. Hassard, Oxford, s. 1-14.

 • jeśli autor opublikował dwie prace w danym roku każda musi zostać opatrzona indeksem literowym;

 • prace danego autora muszą być uporządkowane w układzie chronologicznym, tj. od najstarszych do najmłodszych;

 • obowiązuje zasada nie cytowania prac własnych znajdujących się w druku, maszynopisów w posiadaniu autorów itp.

Pobieranie 11.78 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna