Zasady współzawodnictwa 2003 dhv online ContestPobieranie 50.81 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar50.81 Kb.
Zasady współzawodnictwa

2003

DHV - Online Contest


Spis treści
1. Wstęp

2. Koordynatorzy

3. Warunki uczestnictwa

4. Postanowienia ogólne

5. Rodzaje klasyfikacji

6. Ocena i dokumentacja przelotów

7. Wyniki, nagradzanie i nagrody

8. Protesty

9. Inne

10. Narodowe odstępstwa od regulaminu

11. Załącznik: Specyfikacja techniczna

 1. Wstęp

  1. Krótki opis

Online Contest jest formą międzynarodowego współzawodnictwa w przelotach.

W Online Contest dokumentowanie przelotów odbywa się tylko przy użyciu przyrządów elektronicznych.

Dane lotu po opracowaniu ich przez pilota na PC przesyłane są przez Internet na serwer Online Contest.

Zgłoszone dane lotu przyjęte zostaną w następujących klasach: • National Online Contest (klasyfikacja pomiędzy uczestnikami danego kraju)

 • European Online Contest (klasyfikacja w Europie)

 • World Online Contest (klasyfikacja w świecie)

Online Contest umożliwia przejrzyste i aktualne ogłaszanie wyników bieżących i końcowych.

  1. Wprowadzenie

Regulamin ten określa przebieg i sposób przeprowadzania współzawodnictwa Online Contest na płaszczyźnie narodowej i międzynarodowej. Odstępstwa narodowe od regulaminu międzynarodowego wymienione są w punkcie 10.

Ujęte w regulaminie pojęcie pilota i uczestnika dotyczy kobiet i mężczyzn.  1. Cel

Online Contest służy propagowaniu przelotów w lotniarstwie i paralotniarstwie.


 1. Koordynatorzy

  1. Koordynatorzy współzawodnictwa

Rudl Bürger (Niemcy)

Bichl 2


D-83122 Samerberg

e-mail: rudl.buerger@t-online.de


Wolfgang Dertnig (Austria)

Dr. Veitlweg 1a

A-5620 Schwarzach

e-mail: wolfgang.dertnig@aon.at
  1. Koordynatorzy techniczni i sędziowie

Andreas Rieck (Niemcy)

Hoefen 13

D-82284 Grafrath

e-mail: dhv-olc@.dhv.de


Thomas Brandlehner (Austria)

Au 117


A-5441 Abtenau

e-mail: thomas@brandlehner.at
  1. Sędziowie narodowi

Kraje biorące udział muszą wyznaczyć kompetentnego sędziego narodowego. Tylko kraje ze zgłoszoną do oceny małą liczbą pilotów mogą przejściowo przedstawić swoje loty do oceny zespołowi OLC.

Sędziowie narodowi dla poszczególnych krajów są wymienieni w Internecie na stronie http://www.onlinecontest.org

Sędziowie narodowi sprawdzają poprawność zgłoszonych lotów ze swojego kraju.


 1. Warunki uczestnictwa

3.1 Uczestnicy

Uczestnicy Online Contest muszą być członkami narodowego związku sportów lotniczych posiadać odnośne obywatelstwo lub stałe miejsce zamieszkania w kraju uczestnictwa.

Uczestnicy posiadać muszą wymagane prawem uprawnienia do wykonywania lotu wydane przez związek narodowy, jak również odpowiednie ubezpieczenia.

3.2 Sprzęt

Obowiązek troszczenia się o zdolność do lotu używanego sprzętu spoczywa na uczestnikach. Również za istnienie podstaw prawnych i utrzymanie wymagań klasy czyni się odpowiedzialnymi uczestników. Przedmioty wyposażenia poddawać należy prawnie uregulowanym dopuszczeniom, tak aby mogły być one okazane na żądanie.

Zmiana sprzętu podczas trwania sezonu jest dopuszczalna. 1. Postanowienia ogólne

  1. Czas trwania zawodów

W sezonie 2003 Online Contest rozpoczyna się 1 marca i kończy 31 sierpnia 2003 roku.

Od następnego sezonu Online Contest z powodu zasięgu ogólnoświatowego rozszerzony zostanie na 12 miesięcy. Rozpoczynać się będzie 1 września i kończyć w następnym roku 31 sierpnia.  1. Zgłaszanie

Wzięcie udziału w European Online Contest oraz World Online Contest następuje automatycznie przez wzięcie udziału w National Online Contest.

Uprawnionymi do wzięcia udziału są wszyscy piloci kraju, który zgłoszony jest do Online Contest.  1. Wpisowe

Dla uczestników Online Contest zostanie ustanowione wpisowe po 6 euro od uczestnika na rok. Składka w tej wysokości będzie przekazana przez krajowego koordynatora do DHV. Liczba uczestników krajowych określana będzie każdorazowo w dniu 31 sierpnia.

Z pieniędzy pochodzących z wpisowego pokryte zostaną koszty utrzymania serwera Online Contest, oraz pucharów dla zwycięzców European Online Contest.  1. Obszar działania

National Online Contest: należy odbyć co najmniej jeden lot ze startem w granicach politycznych kraju uczestnika. Pozostałe loty mogą odbywać się w obrębie kontynentu.

European Online Contest: wykonanie lotów w obrębie Europy (granice geograficzne, Wyspy Kanaryjskie i Turcja).

World Online Contest: wszystkie zgłoszone loty zostaną automatycznie przyjęte do World Online Contest.


  1. Starty

Starty górskie, holowane oraz dla lotni i sztywnopłatów również za ultralightem. Przy holowaniu ultralightem wyczep musi nastąpić na wysokości nie większej niż 2500 ft (762,5 m) (AGL).

  1. Prawo lotnicze.

Loty przeprowadzane są zgodnie z prawem lotniczym kraju, na którego terenie się odbywają.

  1. Loty w ramach zawodów.

Jeśli lot odbywa się w ramach zawodów, to za przekazanie odpowiedniej dokumentacji i zgłoszenia Internetem do Online Contest odpowiedzialny jest pilot.


 1. Rodzaje klasyfikacji

  1. Rodzaje klas

W National- European- i World Online Contest wyróżnia się następujące rodzaje klas:

 • lotnie (flexible wing FAI-class 1)

 • sztywnopłaty (rigid wing FAI-class 5)

 • paralotnie (paraglider FAI-class 3)

Dla wszystkich klas prowadzi się klasyfikację wśród kobiet i mężczyzn, wymogiem jest co najmniej 10 uczestników na klasę i klasyfikację.

  1. Ocena narodowa

Przy ocenie narodowej bierze się pod uwagę pięciu pilotów z największą liczbą punktów z danego kraju.

  1. Zwycięzcy

Uczestnicy (uczestniczki) z największą ilością punktów w odpowiedniej klasie zostaną zwycięzcami Online Contest.

 1. Ocena i dokumentacja przelotów

  1. Dokumentacja

Online Contest umożliwia swobodne latanie bez wcześniejszego zgłaszania lotów. Dokumentowanie lotu odbywa się wyłącznie za pomocą następujących przyrządów:

 • tylko GPS

 • GPS i wariometr z barografem

 • Instrumenty zespolone

 • Logger

W sezonie 2003 wymagany jest zapis wysokości (wysokość barometryczna lub GPS):

 • w przypadku paralotni przy lotach o wartości punktowej ponad 100

 • w przypadku lotni i sztywnopłatów przy lotach o wartości punktowej ponad 200

Od sezonu 2004 wymagane będą dane wysokości lotów w formacie IGC.

Szczegóły dotyczące dopuszczalnego stosowania przyrządów i oprogramowania określa załącznik „Specyfikacja techniczna”.  1. Ocena przelotu

Na zapisie drogi lotu od punktu początkowego program oceniający wyznaczy trzy punkty zwrotne i punkt końcowy tak, że liczba punktów, od punktu początkowego przez trzy punkty zwrotne i punkt końcowy, będzie możliwie największa.

Lot może być uznany za lot po trójkącie, jeżeli odległość punktu początkowego i punktu końcowego wynosi mniej niż 20% długości trasy, która wiedzie przez trzy punkty definiowanego trójkąta. Trasa trójkąta do oceny przelotu zredukowana zostanie o odległość pomiędzy punktem początkowym a końcowym.  1. Ocena

Trasa przelotu obliczona zostanie od punktu początkowego, przez maksymalnie trzy punkty zwrotne do punktu końcowego. Minimalna ocena wynosi 1,5 punktu za kilometr.

Przy lotach po trójkącie, które są zgodne z definicją FAI, mówiącą, że najkrótsze ramię trójkąta wynosi co najmniej 28% całkowitej trasy – ocena trasy wynosić będzie 2 punkty za kilometr.

Dla innych trójkątów 1,75 punktu za kilometr.

Każdorazowo program oceniający stosuje się taką regułę oceny, która daje najwięcej punktów. Wynik liczony jest z dokładnością do setnych części punktu i określa ocenę punktową lotu.

Loty ocenione na mniej niż 15 punktów będą brane pod uwagę tylko w ocenie dniowej.


  1. Ocena lotu

Po locie dane z instrumentu zostają przeniesione na PC za pomocą programu optymalizacyjnego i oceniającego. Po ocenie na PC dane osobowe pilota i lotu zostają przekazane przez Internet na serwer Online Contest jako dane OLC i IGC.

  1. Zgłaszanie lotów przez Internet

Każdy oceniony lot zgłaszany jest przez pilota najpóźniej do godz. 24.00 drugiego wtorku po locie na serwer Online Contest przez wypełnienie odpowiedniego formularza. Serwer ten osiągalny jest pod adresem http://www.onlinecontest.org lub przez stronę

www.cross-country.pl

Loty zgłoszone po upływie terminu lub posiadające umyślne błędy nie będą oceniane i zostaną usunięte przez sędziów krajowych.

Po upłynięciu terminu zgłoszenia lot nie może być już przez zawodnika wycofany.


  1. Liczba zgłoszonych lotów

Zgłaszać można dowolną liczbę lotów. Na końcową listę wyników wprowadzana będzie następująca liczba lotów

 • National Online Contest 3 najlepsze loty (w tym minimum 1 „narodowy”)

 • European Online Contest 6 najlepszych lotów

 • World Online Contest 6 najlepszych lotów
 1. Wyniki, nagradzanie i nagrody

  1. Wyniki bieżące

Bieżące wyniki dostępne będą w Internecie pod adresem http://www.onlinecontest.org

  1. Wyniki końcowe

Wyniki końcowe zostaną ustalone, gdy wszystkie loty zostaną sprawdzone i zatwierdzone przez sędziów narodowych oraz upłynie termin składania protestów.

Wyniki końcowe dostępne będą w Internecie pod adresem http://www.onlinecontest.org  1. Nagradzanie zwycięzców

Nagradzanie zwycięzców nastąpi zgodnie z możliwościami organizacji narodowych.

  1. Nagrody

Zwycięzcy European Online Contest w każdej klasie otrzymają puchar. W zależności od środków udostępnionych przez sponsorów mogą też być rozdane nagrody rzeczowe i pieniężne.

 1. Protesty

  1. Termin składania protestów

Każdy uczestnik może w ciągu 7 dni po negatywnym rozpatrzeniu skargi przez sędziego narodowego złożyć pisemny protest do jury. Składanie protestu przez przedstawiciela jest wykluczone.

  1. Rozpatrywanie protestów

Dopuszczalne jest w każdej chwili wniesienie skargi w sprawie sposobu oceny pojedynczego zawodnika. Wnoszona jest ona do sędziego narodowego.

Złożenie skargi jest możliwe w ciągu 1 miesiąca po odbyciu spornego lotu, nie później jednak niż do 15 września 2003 do godz. 24.00

Przeciw odrzuconej skardze może być złożony protest. Jest on możliwy w ciągu 7 dni po uzyskaniu odpowiedzi na skargę. Koszt złożenia protestu wynosi 50 euro. W przypadku negatywnej odpowiedzi jury opłata protestowa przepada, w innym przypadku jest zwracana.


  1. Jury

Protest rozpatruje jury składające się z trzech sędziów narodowych. Jako środek dowodowy służy sporządzona we właściwym terminie dokumentacja lotu. Droga prawna jest wykluczona.


 1. Inne

  1. Odpowiedzialność

Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestników lub osoby trzecie.

  1. Wykluczenia

Uczestnicy, którzy umyślnie, przez posłużenie się nieprawdziwymi danymi lub w inny sposób nie stosując się do postanowień regulaminu chcieliby polepszyć ocenę przelotu lub istnieje wobec nich takie przypuszczenie, mogą być wykluczeni ze współzawodnictwa.


 1. Narodowe odstępstwa od regulaminu

Odstępstwa narodowe od regulaminu ustanawia sędzia narodowy każdego kraju. Mogą być one wprowadzane w każdym momencie dla innych krajów.

  1. Narodowe odstępstwa dla Polski

Niniejsze odstępstwa stanowią uzupełnienie międzynarodowego regulaminu Online Contest:

  1. Koordynatorem współzawodnictwa Online Contest jest:

Zbigniew Włodarczak (Arete, Cross Country Polska)

ul. Skromna 4/17, 85-684 Bydgoszcz

e-mail: zbig@cross-country.pl


  1. Sędzią narodowym dla Polski jest:

Jerzy Kamiński

ul.Dębowa 3

58-372 Boguszów – Gorce

e-mail: jurek@cross-country.pl  1. Uczestnicy Online Contest:

   • muszą posiadać obowiązujące na terenie Polski i odpowiednio za granicą uprawnienia do wykonywania przelotów,

   • muszą posiadać odpowiednie ubezpieczenia ważne w kraju na terenie którego wykonywane są loty,

   • nie muszą być członkami Aeroklubu Polski lub innych związków.

  2. W sezonie 2004 roczna składka za uczestnictwo w OLC wynosi 50 złotych. Z tej kwoty równowartość 6 euro zostanie przekazana do DHV. Reszta zostanie przeznaczona na puchary lub inne nagrody dla zwycięzców polskiej edycji Online Contest.
   Wpłata powinna zostać dokonana na konto: ARETE Zbigniew Włodarczak 50 10205558 1111104744300028 w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia lotu na serwer Online Contest. Po tym terminie lot zostanie usunięty.

  3. Nagradzanie zwycięzców

Nagradzanie zwycięzców nastąpi po ogłoszeniu wyników końcowych. Termin i miejsce zostanie podane do wiadomości po zakończeniu rywalizacji.

  1. Nagrody

W przypadku znalezienia sponsorów rozdane zostaną nagrody pieniężne i rzeczowe. Pula nagród będzie na bieżąco publikowana na stronie www.cross-country.pl

  1. Zwycięzcy i nagrody

Warunkiem przyznania zwycięstwa i nagrody jest udział co najmniej pięciu pilotów w klasie.

Zwycięzcy poniższych klas otrzymają tytuł Mistrza Polski OLC w przelotach: • lotnie (FAI klasa 1)

 • sztywnopłaty (FAI klasa 5)

 • paralotnie (FAI klasa 3)

Tytuł Mistrzyni Polski OLC w przelotach otrzyma kobieta z najlepszym wynikiem punktowym, pod warunkiem jednak, że uzyska co najmniej 30% punktów zwycięzcy.

  1. Ocena juniorów:

Najlepszy junior (osoba, która nie ukończyła 20 lat do dnia 31.08.2003 r.), zostanie nagrodzony pucharem.


 1. Specyfikacja techniczna dla Online Contest11.1 FAI, „Technical Specification for IGC – Approved GNSS Flight Recorders”

FAI stwarza tym dokumentem podstawy i bazę dla dalszych opracowań. Dokument ten jest zaleceniem, a nie koniecznością dla przyrządów i programów stosowanych w Online Contest.

Link do IGC-GNSS http://www.fai.org/gliding/gnss

Link do ”Specyfikacje techniczne dla IGC – uznawanie logerów GNSS:http://www.fai.org/gliding/gnss/tech_spec_gnss.asp

  1. Specyfikacja programowa dla programistów.

   1. Ogólne wymagania programowe

Dla ułatwienia w odczytywaniu i optymalizacji programów rozwiązania powinny zawierać:

 • Bezpośredni odczyt z możliwie wielu różnych urządzeń GPS

 • Bezpośredni odczyt z możliwie wielu typów barografów

 • Kalibrację danych barogramu z barografu w części barometrycznych danych wysokości rekordu B IGC

 • Optymalizację i wykrycie najlepszych punktów i trasy, według aktualnych ustaleń i określeń Online Contest.

 • Zapobieganie przepisaniu dostępnych danych IGC, które zostaną odczytane z dysku twardego, przez możliwe uszkodzenie security records.

 • Możliwość wykrycia w tracku pilota optymalnej trasy i liczby punktów.

 • Pilot powinien mieć możliwość optymalizacji właściwych danych tracku, przez wprowadzenie czasu i zdefiniowanie początku i końca lotu. Ma to zapobiegać błędom w optymalizacji, spowodowanym przez załączanie GPS lub wlogowanie danych przy holowaniu.

Dla bezpieczeństwa danych i standaryzacji odczytu urządzeń GPS przy tworzeniu programów zaleca się:

Dane IGC muszą zachować określone rekordy!A-Record

A-Record zbudowany jest następująco: Axxx description

„xxx” oznacza trzyliterowy kod producenta, najczęściej występujące to:

AGAR dla Garmin Geräte

AMLR dla original MLR Geräte

ATNA dla Aircotec Topnavigator

ABRA dla Bräuniger Gallileo

AREN dla Renschler

ARUA dla log_it RUAG Data Logger
„Description“ jest oznaczeniem urządzenia. Jest ono odczytywane bezpośrednio z urządzenia, zawiera numer seryjny i GPS-BIOS, o ile jest dostępny.

W przypadku, gdy FAI użyje trzyliterowego kodu dla GNSS approved

Logger, używać należy „AXX” w bezpośrednim połączeniu z trzy literowym kodem.

Przykład:

AXXXGAR Garmin eTrex Legend Software Version 2.37

H-Record


Program odczytujący musi umożliwiać zachowanie w danych IGC w rekordzie H nazwiska pilota, daty lotu, typu urządzenia latającego i daty GPS.

Przy odczycie danych z barografu, barograf zapisać należy w rekordzie H.

Wszystkie inne rekordy H dla Online Contest są opcjonalne.

L-Record


Dane IGC, jeśli nie chodzi o FAI-GNNS approved Logger, muszą po wszystkich rekordach B zawierać rekord L z zawartym rodzajem oprogramowania i numerem płyty.

Przykład:

LXXX GpsDump version 3.31, download 28-08-2002 22:35:11

Przykład:

AGAR Garmin GPS 12 Software 4.58

HPDTE270702

HPPLTPILOT: Hans Mustermann

HPGTYGLIDERTYPE: Advance Sigma 5

HFDTM100GPSDATUM: WGS-1984

HFPRSPRESSALTSENSOR: Braeuniger IQ Competition 1209G-Record

G-Security Record powinien być utworzony tylko i wyłącznie wtedy, gdy urządzenie GPS odczytane zostaje oryginalnie. Urządzeniami nazwane są tutaj zarówno urządzenia GPS i wario-barografy.

Program odczytujący powinien zezwolić na kasowanie koordynat i utworzenie rekordu G. G-record wyświetla zmodyfikowane lub/i wprowadzone dane GPS.

Przy danych tracku, które zostały odczytane i później ponownie w programie otwarte, program nie może utworzyć rekordu G. Dla kodowania należy stosować uregulowania FAI, w innym przypadku według własnego uznania. Bezpłatny program MS-DOS vali-xxxx.exe, sprawdzający czy dane IGC nie były manipulowane, musi być odpowiednio przystosowany do oprogramowania. Kody błędu i oprogramowania są uregulowane przez FAI (patrz pkt.1). Dodatkowo w stosunku do reguł FAI przedstawić wolno binarny Linux lub Solaris jako vali-xxx.

Inne rekordy IGC są opcjonalne (C,I,F,K.D itd.)


   1. G-Security Record

Od sezonu 2003 w Online Contest nakazane jest kodowanie danych IGC za pomocą G-Security Record. Serwer sprawdza automatycznie dostępność ewentualnych zmian w danych IGC.

11.2.3 Dopuszczone oprogramowanie

Uwarunkowania implementacji rekordu G i konieczność przechowywania MS-DOS vali-xxx.exe na serwerze Online Contest sprawiają, że konieczna jest krótka kontrola funkcjonalności tej specyfikacji technicznej.

Oprogramowanie należy przedłożyć do krótkiego testu przez DHV razem z plikiem vali-xxx.exe. Wynik zostanie ogłoszony na stronie internetowej DHV.  1. Specyfikacja przyrządów GPS i loggerów GNSS

   1. Ogólne

Każdy pilot jest sam odpowiedzialny za wybór urządzenia zapisującego, loggera lub GPS. Jest on również odpowiedzialny za ciągłość zapisu lotu, bezbłędny odczyt nadającym się oprogramowaniem i bezbłędne przekazanie danych jego lotu do danych IGC.

Producenci, którzy używają pojęcia GNSS approved Logger kierują się wyłącznie regułami FAI.   1. Zalecenia sprzętowe GPS

DHV nie ma żadnych specjalnych zaleceń co do sprzętu GPS. Dokumentacja GPS jest tak samo ważna jak zapis za pomocą loggera GNSS.

Użyteczność urządzeń GPS wynika z używania różnorodnego oprogramowania przez wytwórców i programistów i ewentualnego wsparcia barografem.   1. Częstotliwość zapisu GPS

Pilot musi się troszczyć aby zapis lotu odbywał się w sposób ciągły. Najmniejsza częstotliwość zapisu wynosi 60 sekund.

Oznacza to, że co 60 s w GPS muszą zostać zapisane współrzędne co najmniej jednej pozycji w locie. Zaleca się częstotliwość zapisu 5 do 15 s, aby brakujące współrzędne tracku w logu nie wypadały poza 60 s.

Wyłączenia GPS podczas lotu są niedopuszczalne.


   1. Błędy GPS

Błędy GPS polegające na jednokrotnym braku zapisu w locie przez maksymalnie 15 minut mogą być zaakceptowane. Przy braku zapisu przez czas dłuższy jak 15 minut lot należy zgłosić sędziemu narodowemu w obowiązującym terminie przez e-mail. Ocena takiego lotu odbywa się osobno. Generalnie, przy takich zdarzeniach obowiązujący jest dokument wysokości według danych IGC.

W przypadku gdy logger lub GPS w tym samym locie posiada w Security-Record kilka zakodowanych odcinków lotu, muszą te loty być osobno przedstawione sędziemu narodowemu przez e-mail w obowiązującym terminie. Również tutaj możliwa jest osobna ocena takiego lotu.

Przy odrzuceniu takiego lotu uzasadnienie nie musi być podane.


   1. Dokumenty danych wysokościowych GPS

Popularne dokumenty przedstawiane za pomocą barogramów drukowanych na papierze nie są dopuszczalne w Online Contest. Dane wysokości muszą być przedstawione jako dane IGC.

Przy tym dane wysokościowe barometryczne i GPS akceptowane są jako równoważne.

Błędy kalibracyjne przy wczytywaniu danych wysokościowych z barografu akceptowane będą z odchyłką 15 min. Pilot ponosi odpowiedzialność za przybliżoną zgodność czasową wario-barografu i GPS.

W sezonie 2003 konieczne są zapisy wysokości przy następujących lotach: • paralotnie przy lotach o wartości punktowej ponad 100

 • lotnie i skrzydła sztywne przy lotach o wartości punktowej ponad 200

Od sezonu 2004 przewidziana jest konieczność dokumentowania wysokości przy wszystkich lotach.

  1. Przesyłanie lotów testowych na serwer Online Contest

Loty testowo wprowadzane przez pilotów i producentów na serwer muszą być natychmiast samodzielnie usuwane. W przypadku wystąpienia problemów poinformować należy o tym sędziego narodowego.

Ponieważ wprowadzono „sekcję testową” na serwerze Online Contest, niedopuszczalne jest wprowadzanie testów do prawdziwego banku danych.

Pobieranie 50.81 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna