Zasady wyboru I realizacji prac inżynierskich obowiązujące na wydziale przyrodniczo-technologicznym up we wrocławiuPobieranie 168.16 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar168.16 Kb.
Seminarium inż. z przedmiotu Ogólna Uprawa Roli i Roślin, kierunek Rolnictwo – semestr 7, gr 1

sala 245, piątek, godz. 815
ZASADY WYBORU I REALIZACJI PRAC INŻYNIERSKICH

OBOWIĄZUJĄCE NA WYDZIALE PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNYM UP WE WROCŁAWIU


 1. Tematy prac dyplomowych powinny być ustalone nie później niż na rok przed terminem ukończenia studiów określonym w planie studiów.

 2. Promotorzy zgłaszają propozycje tematów prac inżynierskich na ręce prodziekanów w terminie do 15 grudnia.

 3. Samodzielny pracownik naukowy może prowadzić jednorazowo maksymalnie 6 prac inżynierskich, a doktor – 3 prace, na wszystkich kierunkach studiów dziennych łącznie.

 4. Pracownik może zgłosić większą liczbę tematów – do wyboru dla studentów. Należy jednak podać maksymalną liczbę tematów, jaką zamierza prowadzić na danym kierunku i specjalizacji.

 5. Tematy prac inżynierskich, które zgłasza pracownik, muszą być zaakceptowane przez kierownika jednostki organizacyjnej.

 6. Prodziekan zatwierdza zgłoszone tematy prac pod względem ich merytorycznej zgodności z kierunkiem kształcenia.

 7. Listy zatwierdzonych tematów podaje się do publicznej wiadomości studentów do dnia 5 stycznia, wywieszając je przed dziekanatem oraz na tablicach ogłoszeń jednostek organizacyjnych oraz zamieszczając na stronie internetowej Wydziału.

 8. Prodziekan organizuje spotkanie ze studentami, na którym przedstawia zasady wyboru tematów prac inżynierskich.

 9. Na kierunkach bez podziału na specjalizacje przydział w obrębie jednostek odbywa się według zasad ustalonych przez kierowników jednostek i podanych do publicznej wiadomości studentów i pracowników.

 10. Ostateczny wybór tematów prac przez studentów i ich uzgodnienie z promotorami odbywa się do końca semestru zimowego.

 11. Kierownicy jednostek przekazują prodziekanom listy studentów z uzgodnionymi tematami prac i nazwiskami promotorów.

 12. W zależności od specyfiki kierunku, praca powinna mieć charakter pisemnego opracowania: sposobu uprawy i technologii produkcji jednej lub kilku wybranych roślin lub teoretycznego rozwiązania problemu związanego z produkcja rolniczą, ogrodniczą i ochroną środowiska.

 13. Praca powinna składać się z części opisowej i projektowej. Pierwszą część stanowi przegląd literatury na dany temat, drugą projekt mający charakter autorskiego rozwiązania problemu przedstawionego w tytule pracy. Układ pracy powinien być zgodny ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 1.

 14. Na kierunku ogrodnictwo dopuszczalna jest praca o charakterze opisowym, np. inwentaryzacja parku lub innego obiektu terenów zieleni.

 15. Na kierunku technika rolnicza i leśna pracę dyplomową może stanowić zaprojektowanie i wykonanie stanowiska badawczego.

 16. Na kierunku rolnictwo praca dyplomowa może mieć charakter projektowy bądź analizy opisowej.

 17. W opracowaniu pracy należy przestrzegać zasad zamieszczonych w załączniku nr 2

 18. W pracy inżynierskiej powinny być wykorzystane aktualne informacje rynkowe dotyczące nazw i cen środków oraz materiałów, narzędzi i maszyn stosowanych w produkcji rolniczej,

Załącznik 1. Przykładowy układ pracy inżynierskiej związanej z technologią produkcji

1. Strona tytułowa

Pierwsza (bez numeru)

Wzór w załączniku

2. Spis treści

1-2 strony

Obejmuje wszystkie rozdziały i podrozdziały pracy

3. Wstęp

1-2 strony

Wprowadza w temat i określa cel pracy

4. Przegląd literatury

5-10 stron

Przegląd literatury naukowej i popularno naukowej na dany temat. Np. przy opracowaniu technologii produkcji powinien zawierać opis: gatunków lub odmian, znaczenie gospodarcze – wartość technologiczną, wymagania agrotechniczne, sposoby bądź systemy lub technologie uprawy, zabiegi pielęgnacyjne, ochronę, sposób zbioru i przechowywania.

4. Część opisowa bądź projektowa

4.1. Opis wybranej technologii uprawy

4.2. Uproszczona kalkulacja ekonomiczna


5-10 stron

Zawiera projekt uprawy konkretnego gatunku (odmiany) rośliny. W tej części zaleca się:

- określenie planowanego celu i kierunku oraz wielkości produkcji (wyrażonej liczbą, powierzchnią lub masą produktu o określonych cechach jakościowych),

- określenie warunków glebowych i klimatycznych uprawy),

- zaplanowanie zabiegów związanych z przygotowaniem stanowiska,

- dobór rodzaju nawozów i obliczenie dawek na poszczególnych etapach produkcji,

- zaplanowanie zabiegów pielęgnacyjnych oraz związanych z ochroną roślin w powiązaniu z rozwojem roślin,

- zaplanowanie zbioru, przechowywania (określenie metody oraz czasu)

- określenie zapotrzebowania na narzędzia, sprzęt i urządzenia na poszczególnych etapach produkcji,- opracowanie uproszczonej kalkulacji ekonomicznej z uwzględnieniem nakładów na robociznę, nakładów materiałowych, oraz przewidywanych dochodów.

5. Spis literatury

≥ 1 strona

Alfabetyczny spis autorów cytowanych źródeł literatury i stron internetowych (wg wzoru)

6. Oświadczenie

1 strona

Podpisane oświadczenie o samodzielnym napisaniu pracy oraz podpis opiekuna pracy (wg wzoru)

Załącznik 2

 1. Praca powinna być wydrukowana jednostronnie na papierze koloru białego formatu A 4.

 2. Marginesy powinny mieć następujące wymiary: górny 25 mm, dolny 25 mm, lewy 30 mm, prawy 20 mm.

 3. Podstawowy tekst powinien być pisany czcionką 12 Times New Roman z interlinią 1,5 między wierszami i z normalnymi odstępami pomiędzy znakami.

 4. W pracy obowiązuje ciągła numeracja stron. Strona tytułowa pracy ma numer 1, jednak tego numeru nie drukuje się.

 5. Wszystkie rysunki, tabele i wykresy w pracy numeruje się kolejnymi cyframi. Podpisy tabel umieszcza się w ich nagłówku pisząc ‘’Tabela 1.’’, a rysunków i fotografii u dołu pisząc ‘’Rys. 1.’’, ‘’Fot. 1.’’. Do wszystkich zamieszczonych w pracy tabel, rysunków i fotografii muszą być odwołania w tekście.

 6. W tekście pracy nie zaleca się używania formy osobowej, np. „zaplanowałem”, „wysiałem”, „ posadziłem” lecz bezosobowej, czyli „zaplanowano” „wysiano”, „posadzono”, itp.

 7. W pracy należy stosować jednostki SI. Nazwę i symbol jednostki pisze się małą literą bez kropki na końcu (np. metr – m, sekunda – s, mol – mol). Wyjątkiem są nazwy jednostek pochodzących od imienia własnego, które pisze się również małą literą, ale ich symbol wielką literą (np. amper – A, kelwin – K, wat – W). Stężenia roztworów można podawać w mol· dm-3, mg· dm-3 lub %.

 8. Liczby od jednostek miar lub wskaźników muszą być oddzielone spacją. Bez spacji pomiędzy wartością a jednostką pisze się tylko wartości procentowe i stopnie Celsjusza np. 25%, 10oC.

 9. Jednostka złożona powstała przez pomnożenie dwóch jednostek powinna być napisana ze znakiem iloczynu w formie kropki umieszczonej centralnie ,,·”, zaś powstała przez podzielenie powinna być napisana w postaci iloczynu potęg (np. t · ha-1, mg · kg-1, Mg · m-3).

 10. Punkt procentowy oraz procent to dwa różne pojęcia – nie można ich stosować zamiennie. Punkt procentowy to zmiana wartości, która już jest wyrażona w procentach. Przykładowo, jeśli wilgotność gleby wynosiła 20% a później 30% to wzrosła ona nie o 50 procent, lecz o 10 pkt. %.

Tabela 2. Niektóre najważniejsze pochodne jednostki stosowane w naukach agrotechnicznych (gleboznawstwo, chemia rolna, nawożenie, mikrobiologia, ogrodnictwo) 

Wielkość

Nazwa jednostki

Symbol

Zawartość całkowita makroelementu

gram na kilogram lub procent

g · kg-1, %

Zawartość przyswajalnego makroelementu

miligram na kilogram

mg · kg-1

Zawartość przyswajalnego makroelementu lub mikroelementu w podłożu, pożywce

miligram na decymetr

mg · dm-3

Zawartość przyswajalnego makroelementu lub mikroelementu w podłożu, pożywce

milimol lub mikromol na decymetr

mmol · dm-3

µmol · dm-3

Zawartość kationów lub anionów

milimol ładunku na kilogram

mmol · kg-1    

Zawartość mikroelementu

miligram na kilogram

mg · kg-1

Dawka składnika pokarmowego i nawozu

kilogram na hektar

kg · ha-1

Dawka nawozu naturalnego

tona na hektar  

t · ha-1

Dawka nawozu płynnego

metr sześcienny na hektar

m· ha-1

Zawartość pierwiastka w nawozie płynnym

kilogram (gram) na metr sześcienny

kg · m-3     g · m-3

 Plony

tona z hektara

t · ha-1

kilogram z metra

kg · m-2

kilogram z rośliny (drzewa)

kg · roślina-1

sztuk (pędów, kwiatów) z metra kwadratowego

szt. · m-2

Współczynnik plenności

kilogram na centymetr kwadratowy

kg · cm-2

 Zawartość witaminy C

miligram na 100 gramów świeżej masy

mg · 100 g ś.m.-1

 Zawartość biocząsteczki (np. azotan)  

milimol na kilogram

mmol · kg-1

 Powierzchnia

centymetr kwadratowy, metr kwadratowy, hektar

cm2, m2, ha

 Objętość

metr sześcienny

m3

 Gęstość

megagram przez metr sześcienny

Mg · m-3

Rozstawa roślin

Centymetry lub metry na centymetry lub metry

cm x cm lub m x m

Sposoby cytowania literatury

 1. przez podanie nazwiska i roku publikacji w nawiasie kwadratowym:

a) [Kowalski 2006],

b) [Kowalski i Nowak 2008] – gdy jest dwóch autorów (ze spójnikiem i),

c) [Kowalski i in. 2006] - gdy jest więcej niż dwóch autorów,

d) [Kowalski 2001, 2005, 2006] – chronologicznie gdy cytuje się kilka publikacji tego samego autora oddzielając lata publikacji przecinkiem,

e) [Kowalski 2001a, b] – gdy cytuje się dwie prace tego samego autora wydane w tym samym roku,

f) [Kowalski; Załęska 2004] – gdy powołuje się na dwa różne źródła napisane w tym samym roku, podając nazwiska autorów alfabetycznie oddzielone średnikiem,

g) [Żak 2002; Nowak 2004; Kowalski 2008] - chronologicznie gdy cytuje się kilku autorów, oddzielając ich średnikiem.


 1. odmieniając nazwisko autora i podając tylko rok w nawiasie np. w badaniach

a) Kowalskiego [2006],

b) Kowalskiego i Nowak [2008] (Nowak – gdy autorem jest kobieta, a Nowaka – gdy autorem jest mężczyzna),

c) Kowalskiego [ 2001, 2005, 2006]

………d) – f) – według punktu pierwszego,

g) Żaka [2001], Nowaka [2005], Hetmana [2008].

Literatura (bibliografia)

Wykaz literatury należy przygotować w układzie alfabetycznym autorów (lub tytułu, jeżeli opracowanie nie ma autorów, np. normy). Dopuszczalne jest cytowanie stron internetowych. Jeżeli spis zawiera kilka prac tego samego autora umieszczamy je w kolejności od najstarszej. Bibliografia powinna zawierać wszystkie dane dotyczące źródeł: • nazwiska i pierwsze litery imion autorów,

 • tytuł publikacji,

 • dane dotyczące wydawcy, miejsca i nazwy konferencji,

 • daty wydania, daty konferencji lub rocznika czasopisma,

 • numeru czasopisma i numerów stron w materiałach konferencyjnych lub czasopismach,

 • strona internetowa www lub http.


Przykłady:

 1. Fotyma M., Mercik S.1995. Chemia rolna. PWN, Warszawa: ss.

 2. Gonella M., Serio F., Conversa G., Santamaria P. 2004. Production and nitrate content in lamb's lettuce grown in floating system. Acta Hort. 644: 61-67.

 3. Goralski J. 1968. Żywienie roślin i nawożenie. PWRiL, Warszawa: ss.

 4. Horbowicz M. 2005. Bogactwo zawarte w brokułach. Hasło Ogrodnicze 5: 104-106.

 5. Kocira A., Laskowska H. 2006. Ocena walorów dekoracyjnych Acidanthera bicolor var. murielae Perry traktowanej biostymulatorami. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 510: 275-283.

 6. Świdzińska M. 2000. Rośliny jednoroczne – Zinnia L., w: Uprawa roślin ozdobnych. H. Chmiel (red.), PWRiL, Warszawa: 298-299.


Ściąga inżynieranta: http://www.rol.up.wroc.pl/kka/?s=13

Egzamin dyplomowy

Egzamin dyplomowy składać się będzie z dwóch części, a mianowicie z odpowiedzi obejmującej zakres przedmiotów kierunkowych oraz z prezentacji pracy dyplomowej.

Egzamin z przedmiotów kierunkowych obejmować będzie zakres programu studiów z uprawy roślin – szczegółowej i ogólnej oraz nawożenia, ochrony roślin, a także ekonomiki i organizacji rolnictwa. Zagadnienia egzaminacyjne z poszczególnych przedmiotów będą podane studentom na początku semestru VII.

Na egzaminie dyplomowym po wylosowaniu czterech pytań, po jednym z zestawu każdego działu, oraz 15–20 minutowym przygotowaniu się, student udziela odpowiedzi, a po złożeniu egzaminu prezentuje założenia pracy dyplomowej oraz odpowiada na pytanie promotora i recenzenta, a także komentuje ewentualne uwagi.

W egzaminie uczestniczą powołani przez Dziekana pracownicy z Katedr – Szczegółowej Uprawy Roślin, Agroekosystemów i Kształtowania Terenów Zieleni, Ochrony Roślin oraz Instytutu Ekonomii i Nauk Społecznych.W części związanej z pracą dyplomową oprócz przewodniczącego komisji udział biorą promotor i recenzent pracy dyplomowej.

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN INŻYNIERSKI

 1. Możliwości regulowania czynników siedliskowych w polowej produkcji roślinnej

 2. Charakterystyka uszkodzeń roślin uprawnych związanych ze złym przezimowaniem

 3. Sposoby przygotowania materiału siewnego do siewu. Błędy w przygotowaniu roli do siewu.

 4. Parametry siewu roślin uprawnych: gęstość, głębokość i termin siewu. Metody siewu

 5. Cele uprawy roli. Agronomiczne właściwości roli

 6. Systemy uprawy roli oraz pozytywne i negatywne cechy tradycyjnej uprawy roli

 7. Charakterystyka różnych rodzajów orek

 8. Zadania narzędzi uzupełniających w uprawie roli (kultywatory, brony, wały)

 9. Zespoły uprawek w różnych miejscach zmianowania

 10. Modyfikacje i uproszczenia w uprawie roli, siew bezpośredni

 11. Właściwości biologiczne chwastów a możliwości ich utrzymywania się na polach uprawnych

 12. Chemiczne regulowanie zachwaszczenia. Zasady klasyfikacji i mechanizm działania herbicydów

 13. Niechemiczne regulowanie zachwaszczenia

 14. Najważniejsze pojęcia związane z zagadnieniami płodozmianowymi

 15. Charakterystyka płodozmianów polowych ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych z nadmiernym udziałem zbóż w strukturze zasiewów

 16. Charakterystyka płodozmianów paszowych, specjalnych i specjalistycznych

 17. Mechaniczne pielęgnowanie roślin uprawnych

 18. Warunki do zbioru i metody zbioru najważniejszych roślin uprawnych

 19. Rośliny okrywowe i mulcz w polowej produkcji roślinnej

 20. Znaczenie i metody ugorowania pól


Tematyka seminarium

tydzień

data

A – s. 245

SZ –s. 244

OCH – s. 302
Grupa I

Grupa II

Grupa III

1

30.09

W

W

W

2

7.10

W+C+L

W+C+L

W+C+L

3

14.10

E

S

O

4

21.10

E

S

O

5

28.10

O

E

S

6

4.11

O

E

S

7

18.11

A

O

A*

8

25.11

A

O

A*

9

2.12

S

A

E

10

9.12

S

A

E

11

16.12

Praca

Praca

Praca

12

23.12

Praca

Praca

Praca

13

6.01

Praca

Praca

Praca

14

13.01

Praca

Praca

Praca

* seminaria z zakresu agroekosystemów są prowadzone przez dwie osoby

A – Kat. Kształtowania Agroekosystemów

SZ – Kat. Szczegółowej Uprawy RoślinOCH – Kat. Ochrony Roślin

Tematy referatów do opracowania i przedstawienia przez studentów na seminarium inż.

z przedmiotu Ogólna uprawa roli i roślin, kierunek Rolnictwo – semestr 7, gr. 1

Temat referatu


Liczba osób w zespole

Nazwiska

Termin

Czynniki siedliskowe w życiu rośliny uprawnej


1

Kalita

18.11.2011

1

Pytlarz

Przygotowanie materiału siewnego, parametry siewu, najczęściej popełniane błędy. Tradycyjna uprawa roli. Uprawa roli w różnych miejscach zmianowania

2

Ochocki

Matejka

2

Kamola

Misiak

Modyfikacje i uproszczenia w uprawie roli, siew bezpośredni.

2

Bieniek

Żółtek

2

Ruchlewicz

Mazur

25.11.2011

Biologia chwastów a metody regulacji zachwaszczenia


1

Jelonek

1

Mackowiak

Płodozmiany

2

Jurków

Kuczera

Systemy gospodarowania w rolnictwie

2

Leśniak

Burszowski


Szczegółowe zagadnienia referatów

 1. Czynniki siedliskowe w życiu rośliny uprawnej

Referat 1-osobowy

 • definicja siedliska i środowiska

 • czynniki siedliska

 • amplituda ekologiczna gatunku

 • prawo Liebiga

 • prawo tolerancji Shelforda

 • zasady związane z prawem tolerancji

 • światło jako czynnik siedliska – znaczenie

 • regulowanie bierne warunków świetlnych w siedlisku

 • pozytywne i negatywne znaczenie wiatru jako czynnika siedliska

 • możliwości regulowania wiatru jako czynnika siedliska

Referat 1-osobowy

 • temperatura w siedlisku – znaczenie

 • mrozoodporność ozimin (minimalne temperatury, fazy rozwojowe wymagana dla dobrego przezimowania)

 • charakterystyka uszkodzeń zimowych roślin ozimych i wieloletnich (objawy, przyczyny, lokalizacja, rośliny narażone, zapobieganie lub likwidacja skutków)

 • decyzje gospodarcze dotyczące złego przezimowania

 • możliwości regulowania czynnika termicznego w siedlisku

 • problemy związane z gospodarowaniem w warunkach górskich (czynnik topograficzny)

 • pozytywne oddziaływanie czynnika biotycznego w siedlisku

 • znaczenie zadrzewień i zakrzewień śródpolnych

 1. Przygotowanie materiału siewnego, parametry siewu, najczęściej popełniane błędy. Tradycyjna uprawa roli. Uprawa roli w różnych miejscach zmianowania

Referat 2-osobowy

 • stopnie kwalifikacji materiału siewnego

 • ocena materiału siewnego (rodzaje prób, rodzaje badań)

 • sposoby przygotowania materiału siewnego do siewu

 • czynniki wpływające na ilość wysiewu oraz na głębokość i termin siewu

 • metody siewu

 • ocena siewów i wschodów roślin uprawnych, rodzaje nieprawidłowości

  • cele uprawy roli

  • skutki uprawy roli zbyt suchej lub zbyt mokrej

  • opis chorób strukturalnych gleby

  • agronomiczne właściwości roli

  • pozytywne cechy tradycyjnej uprawy roli

  • rodzaje uprawek

  • orka: podział orek ze względu na głębokość, rodzaje pługów

  • praca pługa, orka wyskibiona, wysztorcowana, odwracająca

  • rodzaje orek

  • charakterystyka orek zasadniczych i uzupełniających (cele, termin wykonania, parametry)

  • kultywatorowanie: ogólne funkcje, rodzaje kultywatorów, zadania kultywatorowania, technika wykonania

  • bronowanie: rodzaje bron, zadania bronowania na polach nieobsianych i obsianych

  • włókowanie

  • podział wałów i ich zastosowanie

  • głęboszowanie

Referat 2-osobowy

  • zespoły uprawek pożniwnych i przedzimowych oraz mechanicznego pielęgnowania (bez przedsiewnego i wiosennego – są w prezentacji o siewie)

   • cele zespołów

   • warianty wykonania

   • kolejność użytych narzędzi i ich znaczenie w zespołach

   • w przypadku zespołu uprawek mechanicznego pielęgnowania sposoby jego wykonania w poszczególnych roślinach uprawnych

 • cele zespołu uprawek przedsiewnych pod oziminy

 • warianty wykonania zespołu uprawek przedsiewnych w zależności od terminu zejścia przedplonu z pola

 • kolejność i rodzaj użytych narzędzi i cele jakie spełniają poszczególne narzędzia

 • cele zespołu uprawek wiosennych (przedsiewnych pod jare)

 • warianty wykonania zespołu uprawek wiosennych

 • kolejność i rodzaj użytych narzędzi i cele jakie spełniają poszczególne narzędzia

 • najczęściej popełniane błędy w przygotowaniu łoża siewnego i ich przyczyny

 • przekrój gleby (łoża siewnego) z prawidłowo wysianymi nasionami, znaczenie poszczególnych warstw gleby

 1. Modyfikacje i uproszczenia w uprawie roli, siew bezpośredni

Referat 2-osobowy

  • systemy uprawy roli

  • przyczyny uproszczeń w uprawie roli

  • negatywne cechy tradycyjnej uprawy roli

  • światowy trend w rozwoju technologii uprawy roli

  • możliwości uproszczeń w tradycyjnej uprawie roli w tym znaczenie agregatowania narzędzi i kultywatorów podorywkowych

  • cechy uproszczonej uprawy roli przy użyciu agregatów uprawowo-siewnych

  • siew bezpośredni: definicja

  • sposoby przygotowania pola do siewu bezpośredniego

  • rodzaje siewników używanych do siewu bezpośredniego

  • wpływ siewu bezpośredniego i siewu w mulcz na:

   • środowisko glebowe

   • dostępność składników pokarmowych

   • zachwaszczenie

   • patogeny

   • roślinę uprawną

   • ekonomiczna rola siewu bezpośredniego

Referat 2-osobowy

  • mulcz a pojęcie uprawy konserwującej

  • definicje: rośliny okrywowe, żywy mulcz

  • gatunki stosowane jako rośliny okrywowe

  • zadania stawiane roślinom okrywowym

  • zagospodarowanie roślin okrywowych

  • problemy związane z uprawą roślin okrywowych

  • sposoby ochrony roślin uprawnych przed konkurencją ze strony żywego mulczu

 1. Biologia chwastów a metody regulacji zachwaszczenia

Referat 1-osobowy

 • biologiczne i ekologiczne podstawy ochrony roślin przed chwastami (przyczyny i źródła zachwaszczenia).

 • krytyczny okres konkurencji i progi szkodliwości chwastów jako wskaźniki ułatwiające podjęcie decyzji o zwalczaniu chwastów.

 • właściwości biologiczne chwastów a możliwości ich utrzymywania się na polach uprawnych (można z przykładami chwastów na zdjęciach). Fenologia chwastów w głównych uprawach.

 • wpływ warunków siedliskowych na występowanie i zachowanie chwastów. Gatunki wskaźnikowe.

Referat 1-osobowy

 • niechemiczne metody zwalczania chwastów i ich efektywność (zapobieganie, metody agrotechniczne, mechaniczne, ściółkowanie).

 • chemiczne zwalczanie chwastów. Zasady klasyfikacji i mechanizm działania herbicydów.

 • cechy biologiczne chwastów a selektywność herbicydów - przyczyny, podstawy biologiczne, wykorzystanie, znaczenie w strategii zwalczania chwastów.

 • wnikanie, transport i biochemiczne oddziaływanie herbicydów.

 • zjawisko kompensacji i odporności chwastów – różnice, biologiczne uwarunkowania, metody diagnozowania zjawiska.

 • przyczyny i dynamika zmian populacji chwastów w agrocenozach.

 • biologiczne metody zwalczania chwastów.

 • biopreparaty i rośliny modyfikowane genetycznie w strategii zwalczania chwastów.

 • allelopatia i jej praktyczne wykorzystanie w kierowaniu zachwaszczeniem.

 • rola promieniowania elektromagnetycznego w regulowaniu zachwaszczenia. Metody termiczne, świetlne.

 1. Płodozmiany (pokazywać przykłady konkretnych płodozmianów)

Referat 2-osobowy  • najważniejsze pojęcia związane z zagadnieniami płodozmianowymi (przykłady)

  • przyrodnicze i agrotechniczne czynniki zmianowania

  • typy płodozmianów (podział)

  • płodozmian zbożowy

 • przykłady

 • zagrożenia związane z nadmiernym udziałem zbóż w strukturze zasiewów

 • czynniki łagodzące ujemne skutki płodozmianu zbożowego

 • miejsce zbożowych w zmianowaniu

 • następstwa zbożowych po zbożowych

 • płodozmian okopowy

     • miejsce okopowych w zmianowaniu

     • plusy i minusy okopowych w zmianowaniu

     • choroby płodozmianowe związane z nadmiernym udziałem okopowych i metody ich zapobiegania

 • płodozmian przemysłowy

     • stanowiska dla roślin przemysłowych

     • rzepak ozimy jako przedplon dla innych roślin

 • płodozmian mieszany

 • pozostałe choroby płodozmianowe

 • płodozmian z polem wypadającym i wędrującym

 • płodozmiany paszowe

     • płodozmian pastewny

     • płodozmian przemienny pastwiskowo-łąkowy

   • płodozmiany specjalne

     • nasienny

     • przeciwerozyjny

   • płodozmiany specjalistyczne

   • zmianowanie dowolne

   • ocena płodozmianów, wpływ roślin uprawnych i agrotechniki na bilans substancji organicznej gleby (przykład płodozmianu polepszającego i pogarszającego żyzność gleby – na podstawie współczynników reprodukcji i degradacji substancji organicznej gleby)

     • metody oceny płodozmianów

 1. Systemy gospodarowania w rolnictwie

Referat 2-osobowy

   • odłogi i ugory definicje

   • przyczyny ugorowania i odłogowania pól

   • skutki pozostawienia pól odłogiem

   • rodzaje ugorów

 • specyfika polowej produkcji roślinnej

 • gospodarstwo rolnicze jako agroekosystem

 • definicje: system, ekosystem, agroekosystem

 • poziomy organizacji

 • struktura troficzna

 • obieg materii w ekosystemie i agroekosystemie

 • główne różnice między eko- i agroekosystemem

 • podział systemów rolnictwa

 • definicje poszczególnych systemów

 • rolnictwo industrialne: cechy, zagrożenia, sukcesy

 • rolnictwo tradycyjne: cechy i zagrożenia

 • rolnictwo ekologiczne: cechy i zagrożenia

Zasady prezentacji (program Power Point 2003)

 1. Łączny czas trwania prezentacji zespołu - 15 minut.

 2. Zespół opracowuje temat w ten sposób, że każda osoba prezentuje na zajęciach jego fragment

 3. Każda osoba jest oceniana za swoją część

 4. Należy omawiać zagadnienie a nie czytać ze slajdu lub z kartki.

 5. Omawiane zagadnienie musi być zrozumiałe dla osoby referującej, a także dla słuchaczy.

 6. Bazą przygotowania prezentacji są wykłady, podręcznik, skrypt

 7. Prezentację należy poszerzyć o materiały z innych źródeł, takie jak np.:

 • zdjęcia (najlepiej własne, lub z innych źródeł)

 • ciekawe dane związane z zagadnieniem znalezione w czasopismach dla rolników

 • dane z internetu

 • własne doświadczenia i obserwacje

 1. Po każdym referacie odbywa się dyskusja, w której biorą wszyscy obecni na sali

 2. Prezentacja powinna być bez błędów i czytelna (wskazana konsultacja z opiekunem).

 3. Na ostatnim slajdzie podać źródła.

 4. Plik należy zapisać w Power Point wersja 2003 (nie 2007!).

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna