Zasady wystawiania recept na środki psychotropowe – akty prawnePobieranie 1.09 Mb.
Strona14/16
Data07.05.2016
Rozmiar1.09 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

Art. 72. 1. Jeżeli osoba uzależniona lub używająca szkodliwie substancji psychoaktywnej, której zarzucono popełnienie przestępstwa pozostającego w związku z używaniem środka odurzającego lub substancji psychotropowej, zagrożonego karą nieprzekraczającą 5 lat pozbawienia wolności, podda się leczeniu, rehabilitacji lub udziałowi w programie edukacyjno-profilaktycznym prowadzonym przez zakład opieki zdrowotnej lub inny podmiot działający w ochronie zdrowia, prokurator może zawiesić postępowanie do czasu zakończenia leczenia, rehabilitacji lub udziału w programie.

2. Po podjęciu postępowania prokurator, uwzględniając wyniki leczenia, rehabilitacji lub udziału w programie edukacyjno-profilaktycznym, postanawia o dalszym prowadzeniu postępowania albo występuje do sądu z wnioskiem o warunkowe umorzenie postępowania.

3. Na postanowienie o dalszym prowadzeniu postępowania podejrzanemu przysługuje zażalenie.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, warunkowe umorzenie postępowania można także zastosować wobec sprawcy przestępstwa zagrożonego karą nieprzekraczającą 5 lat pozbawienia wolności. Zastosowaniu warunkowego umorzenia postępowania nie stoi na przeszkodzie uprzednia karalność sprawcy.Art. 73. Przepis art. 72 stosuje się odpowiednio w postępowaniu sądowym do chwili zamknięcia przewodu sądowego.

Art. 73a. 1. Jeżeli przemawiają za tym względy lecznicze i wychowawcze, skazanemu uzależnionemu od środków odurzających lub substancji psychotropowych odbywającemu karę pozbawienia wolności za przestępstwo popełnione w związku z używaniem środków odurzających lub substancji psychotropowych można udzielić przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności, o której mowa w art. 153 § 1 Kodeksu karnego wykonawczego, w celu podjęcia leczenia lub rehabilitacji.

2. Warunkiem udzielenia przerwy jest wykazanie przez skazanego, że ma zagwarantowane miejsce leczenia lub rehabilitacji w odpowiednim zakładzie opieki zdrowotnej odpowiadającym jego potrzebom terapeutycznym.

3. Sąd penitencjarny odmawia udzielenia przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności za przestępstwo popełnione w związku z używaniem środków odurzających lub substancji psychotropowych, jeżeli skazany nie wyraził wcześniej zgody na objęcie go stosownym leczeniem lub rehabilitacją, o których mowa w art. 117 Kodeksu karnego wykonawczego.

4. Udzielenie przerwy w wykonywaniu kary pozbawienia wolności jest dopuszczalne, jeżeli skazanemu do końca odbycia kary pozbawienia wolności pozostało nie więcej niż 2 lata.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, sąd penitencjarny, po zakończeniu leczenia lub rehabilitacji i uwzględniając ich wyniki, zarządza dalsze wykonywanie kary pozbawienia wolności albo warunkowo zwalnia skazanego z odbycia reszty kary pozbawienia wolności, niezależnie od tego, czy są spełnione przesłanki, o których mowa w art. 78 Kodeksu karnego.

Art. 74. W zakresie uregulowanym w niniejszym rozdziale nie stosuje się art. 96-98 Kodeksu karnego.

Rozdział 8

Zmiany w przepisach obowiązujących oraz przepisy przejściowe i końcowe

Art. 75. W ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).

Art. 76. W ustawie z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 1998 r. Nr 90, poz. 575, z późn. zm.) w art. 4 w ust. 1 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

"9) przestrzegania przez podmioty wprowadzające do obrotu prekursory kategorii 2 i 3 obowiązków wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485), rozporządzenia (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 273/2004 z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie prekursorów narkotykowych oraz rozporządzenia (WE) Rady nr 111/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. określającego zasady nadzorowania handlu prekursorami narkotyków pomiędzy Wspólnotą a państwami trzecimi.".Art. 77. W ustawie z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2532, z późn. zm.) w tabeli stanowiącej załącznik do ustawy, w części IV Zezwolenia pkt 27 otrzymuje brzmienie:

"27. Od zezwoleń wydawanych na podstawie przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii:

1) na uprawę maku lub konopi włóknistych 25 zł

2) na skup maku na podstawie umowy kontraktacji lub skup konopi włóknistych na podstawie umowy kontraktacji albo umowy sprzedaży 120 zł".Art. 78. W ustawie z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. Nr 11, poz. 84, z późn. zm.) w art. 11 w ust. 1 pkt 5a otrzymuje brzmienie:

"5a) przyjmowanie i gromadzenie danych dotyczących prekursorów kategorii 2, określonych w przepisach o przeciwdziałaniu narkomanii,".Art. 79. W ustawie z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 533, z późn. zm.) w art. 68 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Przepisu ust. 5 nie stosuje się do środków odurzających i substancji psychotropowych, których przywóz z zagranicy określają przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485).".Art. 80. W ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807, z późn. zm. ) w art. 75 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485);".Art. 81. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.) w art. 12 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) art. 26 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485);".Art. 82. Zezwolenia wydane na podstawie art. 23 ust. 1-3 i 8, art. 25 ust. 2 i 3 oraz art. 27 ust. 1 i 2 ustawy, o której mowa w art. 90, zachowują ważność po wejściu w życie niniejszej ustawy.

Art. 83. Zezwolenia na leczenie substytucyjne wydane na podstawie przepisów dotychczasowych stają się z dniem wejścia w życie ustawy zezwoleniami, o których mowa w art. 28.

Art. 84. 1. Zezwolenia na kontraktację maku lub konopi włóknistych wydane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy tracą ważność z dniem 31 grudnia 2005 r.

2. W przypadku gdy podmiot posiadający zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, wystąpi, w terminie do dnia 31 grudnia 2005 r., z wnioskiem o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności w zakresie skupu maku lub konopi włóknistych, dotychczasowe zezwolenie zachowuje ważność do dnia, w którym decyzja wydana po rozpatrzeniu wniosku stanie się ostateczna.Art. 85. Certyfikaty ukończenia specjalistycznego szkolenia w dziedzinie uzależnienia od narkotyków w zakresie specjalisty terapii uzależnień i instruktora terapii uzależnień uzyskane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stają się certyfikatami specjalisty terapii uzależnień i instruktora terapii uzależnień w rozumieniu przepisów niniejszej ustawy.

Art. 86. Osoby zatrudnione w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy w jednostkach prowadzących rehabilitację, które nie uzyskały certyfikatu specjalisty terapii uzależnień lub instruktora terapii uzależnień, są obowiązane do ukończenia szkolenia, o którym mowa w art. 27 ust. 1, w terminie 5 lat od dnia wejścia w życie ustawy.

Art. 87. Szkolenia rozpoczęte przed dniem wejścia w życie ustawy oraz egzamin kończący te szkolenia przeprowadza się według programów szkolenia w dziedzinie uzależnienia od narkotyków zatwierdzonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 88. 1. Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii działające na podstawie niniejszej ustawy wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii działającego na podstawie art. 3a ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 90.

2. Mienie użytkowane przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii działające na podstawie art. 3a ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 90, staje się z dniem wejścia w życie ustawy mieniem użytkowanym przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii działające na podstawie niniejszej ustawy.

3. Przejście praw i mienia Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii działającego na podstawie art. 3a ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 90, na Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, działające na podstawie niniejszej ustawy, następuje nieodpłatnie oraz jest wolne od podatków i opłat.

4. Pracownicy Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii działającego na podstawie art. 3a ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 90, z dniem wejścia w życie ustawy stają się pracownikami Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii działającego na podstawie niniejszej ustawy.Art. 89. Akty wykonawcze wydane na podstawie art. 5 ust. 6, art. 9 ust. 4, art. 11 ust. 3, art. 12 ust. 3, art. 14 ust. 4, art. 15 ust. 5, art. 16, art. 22 ust. 5, art. 23 ust. 14, art. 24 ust. 2, art. 25 ust. 4, art. 27 ust. 6, art. 28 ust. 4, art. 29 ust. 2, art. 30 ust. 2, art. 31 ust. 2b i art. 56 ust. 6 ustawy, o której mowa w art. 90 niniejszej ustawy, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wydanych na podstawie art. 7 ust. 5, art. 12 ust. 4, art. 22 ust. 3, art. 23 ust. 4, art. 24 ust. 6, art. 27 ust. 12 i 13, art. 28 ust. 7, art. 29 ust. 2, art. 34 ust. 5, art. 35 ust. 10, art. 36 ust. 3, art. 37 ust. 12, art. 38 ust. 5, art. 40 ust. 6, art. 41 ust. 5, art. 42 ust. 2, art. 43 ust. 2 i art. 44 ust. 9.

Art. 90. Traci moc ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 198 i Nr 122, poz. 1143, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 oraz z 2005 r. Nr 175, poz. 1462).

Art. 91. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr 1

WYKAZ ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH

1. Środki odurzające grupy I-N


Międzynarodowe nazwy zalecane


Inne nazwy


Oznaczenia chemiczne


1


2


3


ACETORFINA3-O-acetylo-6,7,8,14-tetrahydro-7α-(1-hydroksy-1-metylobutylo)-6,14-endo-etenooripawina
Acetylo-α-metylofentanyl


N-(1-(á-metylofenetylo)-4-piperydylo)acetanilid


ACETYLOMETADOL3-acetoksy-6-dimetyloamino-4,4-difenyloheptan


ALLILOPRODYNA3-allilo-4-fenylo-1-metylo-4-propionyloksypiperydyna


ALFAACETYLOMETADOLα-3-acetoksy-6-dimetyloamino-4,4-difenyloheptan, czyli (3R, 6R)-3-acetoksy-6-dimetyloamino-4,4-difenyloheptan


ALFAMEPRODYNAα-3-etylo-4-fenylo-1-metylo-4-propionyloksypiperydyna, czyli cis-3-etylo-4-fenylo-1-metylo-4-propionyloksypiperydyna


ALFAMETADOLα-6-dimetyloamino-4,4-difenylo-3-heptanol czyli (3R, 6R)-6-dimetyloamino-4,4-difenylo-3-heptanol
α-Metylofentanyl


N-[1-(á-metylofenetylo)-4-piperydylo]propionanilid
α-Metylotiofentanyl


N-[1-[1-metylo-2-(2-tienylo)etylo]-4-piperydylo]propionanilid


ALFAPRODYNAα-4-fenylo-1,3-dimetylo-4-propionyloksypiperydyna, czyli cis-(±)-4-fenylo-1,3-dimetylo-4-propionyloksypiperydyna


ALFENTANYLN-[1-[2-(4-etylo-4,5-dihydro-5-okso-1H-tetrazol-1-ilo)etylo]-4-(metoksymetylo)-4-piperydynylo]-N-fenylopropanamid


AM-6941-[(fluoropentylo)-1H-indol-3-yl]-(2-iodofenylo)metanon


ANILERYDYNAester etylowy kwasu 1-p-aminofenetylo-4-fenylo-4-piperydynokarboksylowego


ARGYREIA NERVOSA - rośliny żywe lub susz, nasiona, wyciągi oraz ekstrakty
BANISTERIOPSIS CAAPI - rośliny żywe lub susz, nasiona, wyciągi oraz ekstrakty
BENZETYDYNAester etylowy kwasu 1-(2-benzyloksyetylo)-4-fenylo-4-piperydynokarboksylowego


BENZYLOMORFINA3-benzylomorfina, czyli 3-benzyloksy-7,8-didehydro-4,5-α-epoksy-17-metylomorfinan-6α-ol


BETACETYLOMETADOLβ-3-acetoksy-6-dimetyloamino-4,4-difenyloheptan
β-Hydroksyfentanyl


N-[1-(â-hydroksyfenetylo)-4-piperydylo]propionanilid
β-Hydroksy-3-metylofentanyl


N-[1-(β-hydroksyfenetylo)-3-metylo-4-piperydylo]-propionanilid


BETAMEPRODYNAβ-3-etylo-4-fenylo-1-metylo-4-propionyloksypiperydyna


BETAMETADOLβ-6-dimetyloamino-4,4-difenylo-3-heptanol, czyli (3S, 6R)-6-dimetyloamino-4,4-difenylo-3-heptanol


BETAPRODYNAβ-4-fenylo-1,3-dimetylo-4-propionyloksypiperydyna


BEZYTRAMID1-(3-cyjano-3,3-difenylopropylo)-4-(2-okso-3-propionylo-1-benzimidazolinylo)piperydyna


CALEA ZACATECHICHI - rośliny żywe lub susz, nasiona, wyciągi oraz ekstrakty
CATHA EDULIS - rośliny żywe lub susz, nasiona, wyciągi oraz ekstrakty
CP 47,4975-(1,1-dimetyloheptylo)-2-[(1RS,3SR)-3-hydroksycykloheksylo]-fenol


CP 47,497-C6-Homolog5-(1,1-dimetyloheksylo)-2-[(1RS,3SR)-3-hydroksycykloheksylo]-fenol


CP 47,497-C8-Homolog5-(1,1-dimetylooktylo)-2-[(1RS,3SR)-3-hydroksycykloheksylo]-fenol


CP 47,497-C9-Homolog5-(1,1-dimetylononylo)-2-[(1RS,3SR)-3-hydroksycykloheksylo]-fenol


DEZOMORFINAdihydrodeoksymorfina, czyli 4,5-epoksy-3-hydroksy-17-metylomorfinan


DEKSTROMORAMID


Palfium


(+)-4-[3,3-difenylo-2-metylo-4-okso-4-(1-pirolidynylo)-butylo]-morfolina, czyli (+)-1-(2,2-difenylo-3-metylo-4-morfolinobutyrylo)pirolidyna


DIAMPROMIDN-[2-N-metylo-N-fenetyloamino)-propylo]propionanilid


DIETYLOTIAMBUTEN3-dietyloamino-1,1-di-(2'-tienylo)-1-buten


DIFENOKSYNAkwas 1-(3-cyjano-3,3-difenylopropylo)-4-fenylo-4-piperydynokarboksylowy


DIHYDROETORFINA7,8-dihydro-7-α-[1-(R)-hydroksy-1-metylobutylo]-6,14-endo-etanotetrahydrooripawina


DIHYDROMORFINA4,5α-epoksy-17-metylomorfinan-3,6α-diol


DIMENOKSADOLester 2-dimetyloaminoetylowy kwasu 1-etoksy-1,1-difenylooctowego


DIMEFEPTANOL6-dimetyloamino-4,4-difenylo-3-heptanol


DIMETYLOTIAMBUTEN3-dimetyloamino-1,1-di(2'-tienylo)-1-buten


DIFENOKSYLATester etylowy kwasu 1-(3-cyjano-3,3-difenylopropylo)-4-fenylo-4-piperydynokarboksylowego


DIPIPANON4,4-difenylo-6-piperydyno-3-heptanon


DROTEBANOL3,4-dimetoksy-17-metylomorfinan-6β, 14-diol


ECHINOPSIS PACHANOI - rośliny żywe lub susz, nasiona, wyciągi oraz ekstrakty
EKGONINAkwas [1R-(egzo)]-3-hydroksy-8-metylo-8-azabicyklo[3.2.1]oktano-2-karboksylowy


ETYLOMETYLOTIAMBUTEN3-etylometyloamino-1,1-di-(2'-tienylo)-1-buten


ETONITAZEN1-(2-dietyloaminoetylo)-2-(p-etoksybenzylo)-5-nitrobenzimidazol


ETORFINA6,7,8,14-tetrahydro-7α-(1-hydroksy-1-metylobutylo)-6,14-endoetenooripawina


ETOKSERYDYNAester etylowy kwasu 1-[2-(2-hydroksyetoksy)etylo]-4-fenylo-4-piperydynokarboksylowego


FENADOKSON4,4-difenylo-6-morfolino-3-heptanon


FENAMPROMIDN-(1-metylo-2-piperydynoetylo) propionanilid


FENAZOCYNA2'-hydroksy-5,9-dimetylo-2-fenetylo-6,7-benzomorfan, czyli 3-fenetylo-1, 2, 3, 4, 5, 6-heksahydro-6,11-dimetylo-2,6-metano-3-benzazocyn-8-ol


FENOMORFAN3-hydroksy-17-fenetylomorfinan


FENOPERYDYNAester etylowy kwasu 1-(3-fenylo-3-hydroksypropylo)-4-fenylo-4-piperydynokarboksylowego


FENTANYL1-fenetylo-4-(N-propionyloanilino)piperydyna, czyli N-(1-fenetylo-4-piperydylo) propionanilid


FURETYDYNAester etylowy kwasu 4-fenylo-1-(2-tetrahydrofurfuryloksyetylo)-4-piperydynokarboksylowego


HEROINAdiacetylomorfina, czyli 3,6α-diacetoksy-7,8-didehydro-4,5α-epoksy-17-metylomorfinan


HU-210(6aR,10aR)-9-(hydroksymetylo)-6,6-dimetylo-3-(2-metylooctan-2-yl)-6a,7,10,10a-tetrahydrobenzo[c]chromen-1-ol


HYDROKODONdihydrokodeinon, czyli 4,5α-epoksy-3-metoksy-17-metylomorfinan-6-on


HYDROMORFINOL14-hydroksy-7,8-dihydromorfina


HYDROMORFONdihydromorfinon, czyli 4,5α-epoksy-3-hydroksy-17-metylomorfinan-6-on


HYDROKSYPETYDYNAester etylowy kwasu 4-m-hydroksyfenylo-1-metylo-4-piperydynokarboksylowego


IZOMETADON6-dimetyloamino-4,4-difenylo-5-metylo-3-heksanon


JWH-007


2-metyol-1-pentylo-3-(1-naftoilo)indol


1-pentylo-2-metylo-3-(1-naftoilo)indol


JWH-018


1-pentylo-3-(1-naftoilo)indol


naftalen-1-yl-(1-pentyloindol-3-yl)metanon


JWH-019


1-heksylo-3-(1-naftoilo)indol


naftalen-1-yl)(1-heksylo-1H-indol-3-yl)metanon


JWH-073


1-butylo-3-(1-naftoilo)indol


naftalen-1-yl-(1-butyloindol-3-yl)metanon


JWH-0814-metoksynaftalen-1-yl-(1-pentyloindol-3-yl)metanon


JWH-122


1-pentylo-3-(4-metylo-1-naftoilo)indol


4-metylonaftalen-1-yl-(1-pentyloindol)metanon


JWH-200(1-(2-morfolino-4-yletylo)indol-3-yl)-naftalen-1-yl-metanon


JWH-203


2-(2-chloro-fenylo)-1-(1-pentylo-1H-indol-3-yl)-etanon


2-(2-chlorofenylo)-1-(1-pentyloindol-3-yl)etanon


JWH-2104-etylonaftalen-1-yl-(1-pentyloindol-3-yl)metanon


JWH-250


1-pentylo-3-(2-metoksyfenyloacetylo)indol


2-(2-metoksyfenylo)-1-(1-pentyloindol-3-yl)etanon


JWH-398


1-pentylo-3-(4-chloro-1-naftoilo)indol


4-chloronaftalen-1-yl-(1-pentyloindol-3-yl)metanon


KAVA KAVA - rośliny żywe lub susz, nasiona, wyciągi oraz ekstrakt
KETOBEMIDON


Cliradon


4-m-hydroksyfenylo-1-metylo-4-propionylopiperydyna


KODOKSYMO-(karboksymetylo)oksym dihydrokodeinonu


KONOPI ZIELE innych niż włókniste oraz wyciągi, nalewki farmaceutyczne, a także wszystkie inne wyciągi z konopi innych niż włókniste
KOKAINAester metylowy benzoiloekgoniny, czyli ester metylowy kwasu [1R-(egzo, egzo)]-3-benzoiloksy-8-metylo-8-azabicyklo[3.2.1]oktano-2-karboksylowego


KOKA LIŚCIE
KLONITAZEN2-(p-chlorobenzylo)-1-(2-dietyloaminoetylo)-5-nitrobenzimidazol


LEONOTIS LEONURUS - rośliny żywe lub susz, nasiona, wyciągi oraz ekstrakty
LEWOMETORFAN(-)-3-metoksy-17-metylomorfinan


LEWOMORAMID(-)-4-[2-metylo-4-okso-3,3-difenylo-4-(1-pirolidynylo)butylo]morfolina, czyli (-)-1-(2,2-difenylo-3-metylo-4-morfolinobutyrylo)pirolidyna


LEWOTENACYLOMORFAN(-)-3-hydroksy-17-fenacylomorfinan


LEWORFANOL(-)-3-hydroksy-17-metylomorfinan


MAKOWEJ SŁOMY KONCENTRATY - produkty powstające w procesie otrzymywania alkaloidów ze słomy makowej, jeżeli produkty te są wprowadzone do obrotu
MAKOWEJ SŁOMY WYCIĄGI - inne niż koncentraty produkty otrzymywane ze słomy makowej przy jej ekstrakcji wodą lub jakimkolwiek innym rozpuszczalnikiem, a także inne produkty otrzymywane przez przerób mleczka makowego
METAZOCYNA2'-hydroksy-2,5,9-trimetylo-6,7-benzomorfan


METADON6-dimetyloamino-4,4-difenylo-3-heptanon


METADONU PÓŁPRODUKT4-cyjano-2-dimetyloamino-4,4-difenylobutan


METYLODEZORFINA6-metylo-D6-deoksymorfina


METYLODIHYDROMORFINA6-metylodihydromorfina
3-Metylofentanyl


N-(1-fenetylo-3-metylo-4-piperydylo)propionanilid (forma cis- i forma trans-)
3-Metylotiofentanyl


N-[3-metylo-1-[2-(2-tienylo)etylo]-4-piperydylo]propionanilid


METOPON5-metylodihydromorfinon, czyli 4,5-epoksy-3-hydroksy-5,17-dimetylomorfinan-6-on


MIMOSA TENUIFLORA - rośliny żywe lub susz, nasiona, wyciągi oraz ekstrakty


MIMOSA HOSTILISMITRAGYNA SPECIOSA - rośliny żywe lub susz, nasiona, wyciągi oraz ekstrakty
MIROFINAmirystylobenzylomorfina, czyli 3-benzyloksy-7,8-didehydro-4,5α-epoksy-6α-mirystoiloksy-17-metylomorfinan


MORAMIDU PÓŁPRODUKTkwas 1,1-difenylo-2-metylo-3-morfolinomasłowy


MORFERYDYNAester etylowy kwasu 4-fenylo-1-(2-morfolinoetylo)-4-piperydynokarboksylowego


MORFINA7,8-didehydro-4,5α-epoksy-17-metylomorfinan-3,6α-diol


MORFINY METYLOBROMEK oraz inne pochodne morfiny zawierające azot czwartorzędowy
MORFINY N-TLENEKN-tlenek 7,8-didehydro-4,5α-epoksy-17-metylomorfinan-3,6α-diolu
MPPP


propionian 4-fenylo-1-metylo-4-piperydynolu


NIKOMORFINA3,6-dinikotynoilomorfina


NORACYMETADOLα-(+)-3-acetoksy-4,4-difenylo-6-metyloaminoheptan


NORLEWORFANOL(-)-3-hydroksymorfinan


NORMETADON6-dimetyloamino-4,4-difenylo-3-heksanon


NORMORFINAdemetylomorfina, czyli 7,8-didehydro-4,5α-epoksymorfinan-3,6α-diol


NORPIPANON4,4-difenylo-6-piperydyno-3-heksanon


NYMPHAEA CAERULEA - rośliny żywe lub susz, nasiona, wyciągi oraz ekstrakty
OPIUM I NALEWKA Z OPIUM
OKSYKODON


Eukodal


14-hydroksydihydrokodeinon, czyli 4,5α-epoksy-14-hydroksy-3-metoksy-17-metylomorfinan-6-on


OKSYMORFON14-hydroksydihydromorfinon, czyli 4,5α-epoksy-3,14-dihydroksy-17-metylomorfinan-6-on


PEGANUM HARMALA - rośliny żywe lub susz, nasiona, wyciągi oraz ekstrakty


Para-fluorofentanyl


4'-fluoro-N-(1-fenetylo-4-piperydylo)propionanilid
PEPAP


octan 1-fenetylo-4-fenylo-4-piperydynolu


PETYDYNA


Dolargan


ester etylowy kwasu 4-fenylo-1-metylo-4-piperydynokarboksylowego


PETYDYNY PÓŁPRODUKT A4-cyjano-4-fenylo-1-metylopiperydyna


PETYDYNY PÓŁPRODUKT Bester etylowy kwasu 4-fenylo-4-piperydynokarboksylowego


PETYDYNY PÓŁPRODUKT Ckwas 4-fenylo-1-metylo-4-piperydynokarboksylowy


PIMINODYNAester etylowy kwasu 4-fenylo-1-(3-fenyloaminopropylo)-4-piperydynokarboksylowego


PIRYTRAMIDamid kwasu 1-(3-cyjano-3,3-difenylopropylo)-4-(1-piperydyno)-4-piperydynokarboksylowego, czyli amid kwasu 1'-(3-cyjano-3,3-difenylopropylo)-(1,4'-bipiperydyno)-4'-karboksylowego


PROHEPTAZYNA4-fenylo-1,3-dimetylo-4-propionyloksyazacykloheptan


PROPERYDYNAester izopropylowy kwasu 4-fenylo-1-metylo-4-piperydynokarboksylowego


PSYCHOTRIA VIRIDIS - rośliny żywe lub susz, nasiona, wyciągi oraz ekstrakty


ChacrunaRACEMETORFAN(±)-3-metoksy-17-metylomorfinan


RACEMORAMID(±)-4-[3,3-difenylo-2-metylo-4-okso-4-(1-pirolidynylo)butylo]morfolina


RACEMORFAN(±)-3-hydroksy-17-metylomorfinan


RCS-4


(4-metoksyfenylo)(1-pentylo-1H-indol-3-yl)metanon

BTM-4


SR-19

ERIC-42-(4-metoksyfenylo)-1-(1-pentylo-1H-indol-3-yl)metanon


REMIFENTANYLester metylowy kwasu 1-(2-metoksykarbonyloetylo)-4-(fenylopropionyloamino)-piperydyno-4-karboksylowego


RIVEA CORYMBOSA - rośliny żywe lub susz, nasiona, wyciągi oraz ekstrakty
SALVIA DIVINORUM - rośliny żywe lub susz, nasiona, wyciągi oraz ekstrakty
SUFENTANILN-[4-(metoksymetylo)-1-[2-(2-tienylo)etylo]-4-piperydylo]propionanilid


TABERNANTHE IBOGA - rośliny żywe lub susz, nasiona, wyciągi oraz ekstrakty
TEBAKONacetylodihydrokodeinon, czyli 6-acetoksy-6,7-didehydro-4,5α-epoksy-3-metoksy-17-metylomorfinan


TEBAINA6,7,8,14-tetradehydro-4,5α-epoksy-3,6-dimetoksy-17-metylomorfinan
Tiofentanyl


N-[1-[2-(2-tienylo)etylo]-4-piperydylo]propionanilid


TRICHOCEREUS PERUVIANUS - rośliny żywe lub susz, nasiona, wyciągi oraz ekstrakty
TRIMEPERYDYNA4-fenylo-1,2,5-trimetylo-4-propionyloksypiperydyna


TYLIDYNAester etylowy kwasu (+)-trans-2-(dimetyloamino)-1-fenylo-3-cyklohekseno-1-karboksylowego


ŻYWICA KONOPI
oraz:

- izomery środków odurzających wymienionych w niniejszej grupie, jeżeli istnienie takich izomerów jest możliwe w ramach użytego oznaczenia chemicznego, chyba że izomery takie są wyraźnie wyłączone,

- estry i etery środków odurzających wymienionych w niniejszej grupie, jeżeli istnienie takich estrów i eterów jest możliwe, chyba że są one wymienione w innej grupie,

- sole środków odurzających wymienionych w niniejszej grupie, włączając w to sole estrów, eterów i izomerów, o których mowa wyżej, jeżeli istnienie takich soli jest możliwe.


Pobieranie 1.09 Mb.

1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna