Zasady wystawiania recept na środki psychotropowe – akty prawne


Środki odurzające grupy II-NPobieranie 1.09 Mb.
Strona15/16
Data07.05.2016
Rozmiar1.09 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

2. Środki odurzające grupy II-N


Międzynarodowe nazwy zalecane


Inne nazwy


Oznaczenia chemiczne


1


2


3


ACETYLODIHYDROKODEINA6-acetylo-7,8-dihydrokodeina


KODEINA3-O-metylomorfina, czyli 7,8-didehydro-4,5a-epoksy-3-metoksy-17-metylomorfinan-6a-ol


DEKSTROPROPOKSYFEN(+)-1,2-difenylo-4-dimetyloamino-3-metylo-2-propionyloksybutan, czyli propionian (2S, 3R)-(+)-1,2-difenylo-4-dimetyloamino-3-metylo-2-butanolu


DIHYDROKODEINA7,8-dihydrokodeina


ETYLOMORFINA


Dionina


3-O-etylomorfina


FOLKODYNAmorfolinyloetylomorfina, czyli 7,8-didehydro-4,5a-epoksy-17-metylo-3-(2-morfolinoetoksy)morfinan-6a-ol


NIKODYKODYNA6-nikotynoilo-7,8-dihydrokodeina


NIKOKODYNA6-nikotynoilokodeina


NORKODEINAN-demetylokodeina


PROPIRAMN-(1-metylo-2-piperydynoetylo)-N-(2-pirydylo) propionamid


oraz:


- izomery środków odurzających wymienionych w niniejszej grupie, jeżeli istnienie

takich izomerów jest możliwe w ramach użytego oznaczenia chemicznego, chyba że

istnienie takich izomerów jest wyraźnie wyłączone,


- sole środków odurzających wymienionych w niniejszej grupie, włączając w to sole

estrów, eterów i izomerów, o których mowa wyżej, jeżeli istnienie takich soli

jest możliwe3. Środki odurzające grupy III-N

1. Preparaty zawierające oprócz innych składników kodeinę, której ilość nie przekracza 50 mg w jednej dawce lub stężenie nie przekracza 1,5% w preparatach w formie niepodzielonej.

2. Preparaty zawierające oprócz innych składników:

- ACETYLODIHYDROKODEINĘ

- DIHYDROKODEINĘ

- ETYLOMORFINĘ

- NORKODEINĘ

- NIKODYKODYNĘ

- NIKOKODYNĘ

w których ilość środka odurzającego nie przekracza 100 mg w jednej dawce lub stężenie nie przekracza 2,5% w preparatach w formie niepodzielonej.

3. Preparaty zawierające w jednej dawce najwyżej 2,5 mg difenoksylatu obliczonego w postaci zasady i nie mniej niż 0,025 mg siarczanu atropiny w jednej dawce.

4. Preparaty zawierające w jednej dawce nie więcej niż 0,5 mg difenoksyny oraz takie ilości winianu atropiny, które odpowiadają co najmniej 5% dawki difenoksyny.4. Środki odurzające grupy IV-N


Międzynarodowe nazwy zalecane


Inne nazwy


Oznaczenia chemiczne


1


2


3


ACETORFINA*)3-O-acetylo-6,7,8, 14-tetrahydro-7a-(1-hydroksy-1-metylobutylo)-6,14-endo-etenooripawina
Acetylo-a-metylofentanyl


N-[1-(a-metylofenetylo)-4-piperydylo]acetanilid
a-Metylofentanyl


N-[1-(a-metylofenetylo)-4-piperydylo]propionanilid
3-Metylotiofentanyl


N-[3-metylo-1-[2-(2-tienylo)etylo]-4-piperydylo]propionanilid
b-Hydroksyfentanyl


N-[1-(b-hydroksyfenetylo)-4-piperydylo]propionanilid
b-Hydroksy-3-metylofentanyl


N-[1-(b-hydroksyfenetylo)-3-metylo-4-piperydylo]-propionanilid


DEZOMORFINAdihydrodeoksymorfina,

czyli 4,5-epoksy-3-hydroksy-17-metylomorfinan
ETORFINA*)6,7,8,14-tetrahydro-7a-(1-hydroksy-1-metylobutylo)-6,14-endo-etenooripawina


HEROINAdiacetylomorfina,

czyli 3,6a-diacetoksy-7,8-didehydro-4,5a-epoksy-17-metylomorfinan
KETOBEMIDON


Cliradon


4-m-hydroksyfenylo-1-metylo-4-propionylopiperydyna


KONOPI ZIELE innych niż włókniste oraz wyciągi, nalewki farmaceutyczne, a także wszystkie inne wyciągi z konopi innych niż włókniste


3-Metylofentanyl


N-(1-fenetylo-3-metylo-4-piperydylo)propionanilid (forma cis- i forma trans-)
MPPP


propionian 4-fenylo-1-metylo-4-piperydynolu
Para-fluorofentanyl


4'-fluoro-N-(1-fenetylo-4-piperydylo)propionanilid
PEPAP


octan 1-fenetylo-4-fenylo-4-piperydynolu
Tiofentanyl


N-[1-[2-(2-tienylo)etylo]-4-piperydylo]propionanilid


ŻYWICA KONOPI
oraz:


- izomery środków odurzających wymienionych w niniejszej grupie, jeżeli istnienie

takich izomerów jest możliwe w ramach użytego oznaczenia chemicznego, chyba że

izomery takie są wyraźnie wyłączone,


- estry i etery środków odurzających wymienionych w niniejszej grupie, jeżeli

istnienie takich estrów i eterów jest możliwe, chyba że są one wymienione w

innej grupie,


- sole środków odurzających wymienionych w niniejszej grupie, włączając w to sole

estrów, eterów i izomerów, o których mowa wyżej, jeżeli istnienie takich solijest możliwe


*) Może być stosowana w lecznictwie zwierząt.ZAŁĄCZNIK Nr 2

WYKAZ SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH

1. Substancje psychotropowe grupy I-P


Międzynarodowe nazwy zalecane


Inne nazwy


Oznaczenia chemiczne


1


2


3
2C-I


2,5-dimetoksy-4-jodofenetyloamina
2C-T-2


2,5-dimetoksy-4-etylotiofenetyloamina
2C-T-7


2,5-dimetoksy-4-n-propylotiofenetyloamina


BROLAMFETAMINA


DOB


2,5-dimetoksy-4-bromoamfetamina
DET


N,N-dietylotryptamina
DMA


(±)-2,5-dimetoksy-α-metylofenetyloamina, czyli 2,5-dimetoksyamfetamina
DOET


(±)-2,5-dimetoksy-4-etylo-α-metylofenetyloamina, czyli 2,5-dimetoksy-4-etyloamfetamina
DMHP


3-(1,2-dimetyloheptylo)-1-hydroksy-7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimetylo-6H-dibenzo[b,d]piran
DMT


N,N-dimetylotryptamina


BUTYLON1-(Benzodioksylo-5-yl)-N-metylobutan-2-amina-1-on


ETRYPTAMINA3-(2-aminobutylo)indol
N-Etylo-MDA, MDEA


(±)-N-etylo-α-metylo-3,4-(metylenodioksy)-fenetyloamina
N-Hydroksy-MDA


(±)-N-[α-metylo-3,4-(metylenodioksy) fenetylo]hydroksylamina
Metkatynon


2-(metyloamino)-1-fenylopropan-1-on
4-Metyloaminoreks


(±)-cis-2-amino-4-metylo-5-fenylo-2-oksazolina
4-MTA


α-metylo-4-metylotiofenetyloamina czyli 4-metylotioamfetamina


4-EMC


4-etylometkatynon 2-etylamino-1-p-tolylopropan-1-on


2-metyloamino-1-(4-etylofenylo)propan-1-on

1-(4-etylofenylo)-2-metyloaminopropan-1-on
4-FMC


4-fluoro-metkatynon


2-metyloamino-1-(4-fluorofenylo)propan-1-on

1-(4-fluorofenylo)-2-metyloaminopropan-1-on
4-MEC


4-metylo-N-etylokatynon


2-etyloamino-1-(4-metylofenylo-1-yl)propan-1-on


ETYCYKLIDYNA


PCE


N-etylo-1-fenylocykloheksyloamina


FLUOROAMFETAMINA


4-fluoroamfetamina

4-FMP


4-FA


1-(4-fluorofenylo)-2-aminopropan


KATYNON(-)-α-aminopropiofenon


(+)-LIZERGID


LSD, LSD-25


dietyloamid kwasu 9,10-didehydro-6-metyloergolino-8β-karboksylowego
MDMA


(±)-3,4-metylenodioksy-N, α-dimetylofenetyloamina, czyli 3,4-metylenodioksymetamfetamina
MMDA


(±)-5-metoksy-3,4-metylenodioksy-α-metylofenetyloamina, czyli 5-metoksy-3,4-metylenodioksyamfetamina
Meskalina


3,4,5-trimetoksyfenetyloamina
Paraheksyl


3-heksylo-1-hydroksy-7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimetylo-6H-dibenzo[b,d]piran
PMA


4-metoksy-α-metylofenetyloamina, czyli para-metoksyamfetamina
PMMA


4-metoksy-N, α- dimetylofenetyloamina, czyli p-metoksymetamfetamina
Psylocyna


3-(2-dimetyloaminoetylo)-4-hydroksyindol


MEFEDRON


4-metylometkatynon


(±)-2-metyloamino-1-(4-metylofenylo) propan-1-on


METAMFEPRAMONE


dimetylokatynon

dimethylpropion

dimepropion


(RS)-2-dimetylamino-1-fenylpropan-1-on


METEDRON


4-metoksymetkatynon

bk-PMMA


PMMC


1-(4-metoksyfenylo)-2-(metyloamino)propan-1-on


METYLON


3,4-metylenodioksymetamfetamina

bk-MDMA1-(1,3-Benzodiksylo-5-yl)-N-metylopropan-2 amino-1-on


NAFYRON


0-2482


1-naftalen-2-yl-2-pirlolino-1-ylpentan-1-on


PSYLOCYBINAdiwodorofosforan 3-(2-dimetyloaminoetylo)-4-indolilu


ROLICYKLIDYNA


PHP, PCPY


1-(1-fenylocykloheksylo)pirolidyna
STP, DOM


2-amino-1-(2,5-dimetoksy-4-metylofenylo)propan


TENAMFETAMINA


MDA


3,4-metylenodioksyamfetamina


TENOCYKLIDYNA


TCP


1-[1-(2-tienylo)cykloheksylo]piperydyna
TMA


(±)-3,4,5-trimetoksy-α-metylofenetyloamina, czyli 3,4,5-trimetoksyamfetamina
TMA-2


2,4,5-trimetoksyamfetamina
Tetrahydrokannabinole


następujące izomery i ich warianty stereochemiczne:

=> 7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimetylo-3-pentylo-6H-dibenzo[b,d]piran-1-ol,


=> (9R,10aR)-8,9,10,10a-tetrahydro-6,6,9-trimetylo-3-pentylo-6H-dibenzo[b,d]piran-1-ol,


=> (6aR,9R,10aR)-6a,9,10,10a-tetrahydro-6,6,9-trimetylo-3-pentylo-6H-dibenzo[b,d]piran-1-ol,


=> (6aR,10aR)-6a,7,10,10a-tetrahydro-6,6,9-trimetylo-3-pentylo-6H-dibenzo[b,d]piran-1-ol,


=>6a,7,8,9-tetrahydro-6,6,9-trimetylo-3-pentylo-6H-dibenzo[b,d]piran-1-ol,


=> (6aR,10aR)-6a,7,8,9,10,10a-heksahydro-6,6,9-trimetylo-3-pentylo-6H-dibenzo[b,d]piran-1-ol


oraz:

- sole substancji zamieszczonych w tej grupie w każdym przypadku, gdy istnienie takich soli jest możliwe,- stereoizomery substancji zamieszczonych w tej grupie, jeżeli istnienie takich stereoizomerów jest możliwe w ramach użytego oznaczenia chemicznego, chyba że stereoizomery takie są wyraźnie wyłączone.2. Substancje psychotropowe grupy II-P


Międzynarodowe nazwy zalecane


Inne nazwy


Oznaczenia chemiczne


1


2


3
2C-B


4-bromo-2,5-dimetoksyfenetyloamina


AMFETAMINA


Psychedryna


(±)-2-amino-1-fenylopropan


AMINEPTYNAKwas 7-[(10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyklohepten-5-ylo)amino]-heptanowy


BENZYLOPIPERAZYNA


BZP


1-benzylopiperazyna, czyli 1-benzylo-1, 4-diazacykloheksan


DEKSAMFETAMINA(+)-2-amino-1-fenylopropan


FENCYKLIDYNA


PCP


1-(1-fenylocykloheksylo)piperydyna


FENETYLINA(±)-3,7-dihydro-1,3-dimetylo-7-[2-[(1-metylo-2-fenetylo)-amino]-etylo]-1H-puryno-2,6-dion


FENMETRAZYNA2-fenylo-3-metylomorfolina


KETAMINA2-(2-chlorofenylo)-2-(metyloamino)-cykloheksan


LEWAMFETAMINA(-)-α-metylofenetyloamina


LEWOMETAMFETAMINA(-)-1-N,α-dimetylofenetyloamina


MBZP1-benzylo-4-metylopiperazyna


MEKLOKWALON3-(o-chlorofenylo)-2-metylo-4(3H)-chinazolinon


METAKWALON2-metylo-3-(o-tolilo)-4(3H)-chinazolinon


METAMFETAMINA


Metamfetamina racemiczna


(+)-2-metyloamino-1-fenylopropan

(±)-2-metyloamino-1-fenylopropan
METYLOFENIDAT


Rytalina


ester metylowy kwasu α-fenylo-(2-piperydyno)-octowego


PENTAZOCYNA


Fortral


(2R*, 6R*, 11R*)-1,2,3,4,5,6-heksahydro-8-hydroksy-6,11-dimetylo-3-(3-metylo-2-butenylo)-2,6-metano-3-benzazocyna


pFPP


4-fluorofenylopiperazyna


1-(4-fluorofenylo)piperazyna


SEKOBARBITALkwas 5-allilo-5-(1-metylobutylo)barbiturowy
D-9-Tetrahydrokannabinol i jego warianty stereochemiczne


(6aR, 10aR)-6a,7,8,10a-tetrahydro-6,6,9-trimetylo-3-pentylo-6H-dibenzo[b,d]piran-1-ol


TFMPP


3-trifluorometylofenylopiperazyna


1-[3-(trifluorometylo)fenylo]piperazyna


ZIPEPROLα-(α-metoksybenzylo-4-β-metoksyfenylo)-1-piperazynoetanol


oraz:

- izomery substancji psychotropowych wymienionych w niniejszej grupie, jeżeli istnienie takich izomerów jest możliwe w ramach użytego oznaczenia chemicznego, chyba że izomery takie są wyraźnie wyłączone,

- estry i etery substancji psychotropowych wymienionych w niniejszej grupie, jeżeli istnienie takich estrów i eterów jest możliwe, chyba że są one wymienione w innej grupie,

- sole substancji psychotropowych wymienionych w niniejszej grupie, włączając w to sole estrów, eterów i izomerów, o których mowa wyżej, jeżeli istnienie takich soli jest możliwe.

3. Substancje psychotropowe grupy III-P


Międzynarodowe nazwy zalecane


Inne nazwy


Oznaczenia chemiczne


1


2


3


AMOBARBITAL


Amytal


kwas 5-etylo-5-izopentylobarbiturowy


BUPRENORFINA21-cyklopropylo-7-a-[(S)-1-hydroksy-1,2,2-trimetylopropylo]-6,14-endo-etano-6,7,8,14-tetrahydrooripawina


BUTALBITALkwas 5-allilo-5-izobutylobarbiturowy


CYKLOBARBITALkwas 5-(1-cykloheksen-1-ylo)-5-etylobarbiturowy


FLUNITRAZEPAM5-(o-fluorofenylo)-1,3-dihydro-1-metylo-7-nitro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on


GLUTETIMID


Glimid


3-etylo-3-fenylo-2,6-dioksopiperydyna


KATYNA(+)-treo-2-amino-1-hydroksy-1-fenylopropan


PENTOBARBITAL


Nembutal


kwas 5-etylo-5-(1-metylobutylo)-barbiturowy


oraz sole substancji zamieszczonych w tej grupie w każdym przypadku, gdy istnienie takich soli jest możliwe4. Substancje psychotropowe grupy IV-P


Międzynarodowe nazwy zalecane


Inne nazwy


Oznaczenia chemiczne


1


2


3


ALLOBARBITALkwas 5,5-diallilobarbiturowy


ALPRAZOLAM8-chloro-6-fenylo-1-metylo-4H-s-triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepina


AMFEPRAMON


Dietylopropion


2-dietyloamino-1-fenylo-1-propanon


AMINOREKS2-amino-5-fenylo-2-oksazolina


BROMAZEPAM7-bromo-1,3-dihydro-5-(2-pirydylo)-2H-1,4-benzodiazepin-2-on


BROTIZOLAM2-bromo-4-(o-chlorofenylo)-9-metylo-6H-tieno[3,2-f]-s-triazolo[4,3-a][1,4]diazepina


BARBITAL


Veronalum


kwas 5,5-dietylobarbiturowy


BENZFETAMINAN-benzylo-N-α-dimetylofenetyloamina


BUTOBARBITALkwas 5-butylo-5-etylobarbiturowy


2C-E


2,5-dimetoksy-etylofenyloetyloamina


1-(2,5-dimetoksy-4-etylofenylo)-2-aminoetan


CHLORDIAZEPOKSYD


Elenium


4-tlenek-7-chloro-5-fenylo-2-(metyloamino)-3H-1,4-benzodiazepiny


DELORAZEPAM7-chloro-5-(o-chlorofenylo)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on


DIAZEPAM


Relanium


7-chloro-5-fenylo-1,3-dihydro-1-metylo-2H-1,4-benzodiazepin-2-on


ESTAZOLAM8-chloro-6-fenylo-4H-s-triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepina


ETCHLORWYNOL1-chloro-3-etylo-1-penten-4-in-3-ol


ETYLAMFETAMINA(±)-N-etylo-α-metylofenetyloamina, czyli N-etyloamfetamina


ETYNAMATester 1-etynylocykloheksylowy kwasu karbaminowego


FENDIMETRAZYNA(+)-3,4-dimetylo-2-fenylomorfolina


FENKAMFAMINA(±)-N-etylo-3-fenylobicyklo[2.2.1]heptano-2-amina


FENOBARBITAL


Luminalum


kwas 5-etylo-5-fenylobarbiturowy


FENPROPOREKS(±)-3-[(α-metylofenetylo)amino]propionitryl


FENTERMINAα, α-dimetylofenetyloamina


FLUDIAZEPAM7-chloro-5-(o-fluorofenylo)-1,3-dihydro-1-metylo-2H-1,4-benzodiazepin-2-on


FLURAZEPAM7-chloro-1-[2-(dietyloamino)etylo]-5-(o-fluorofenylo)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on
GHBHALAZEPAM7-chloro-5-fenylo-1,3-dihydro-1-(2,2,2-trifluoroetylo)-2H-1,4-benzodiazepin-2-on


HALOKSAZOLAM10-bromo-11b-(o-fluorofenylo)-2,3,7,11b-tetrahydrooksazolo[3,2-d][1,4]-benzodiazepin- 6(5H)-on


KAMAZEPAMdimetylokarbaminian 7-chloro-5-fenylo-1,3-dihydro-3-hydroksy-1-metylo-2H-1,4-benzodiazepin-2-onu


KETAZOLAM11-chloro-12b-fenylo-8,12b-dihydro-2,8-dimetylo-4H-[1,3]-oksazyno-[3,2-d] [1,4]benzodiazepino-4,7(6H)-dion


KLOBAZAM7-chloro-5-fenylo-1-metylo-1H-1,5-benzodiazepino-2,4(3H,5H)-dion


KLONAZEPAM


Rivotril


5-(o-chlorofenylo)-1,3-dihydro-7-nitro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on


KLORAZEPATkwas 7-chloro-5-fenylo-2,3-dihydro-2-okso-1H-1,4-benzodiazepino-3-karboksylowy


KLOKSAZOLAM10-chloro-11b-(o-chlorofenylo)-2,3,7,11b-tetrahydrooksazolo-[3,2-d][1,4]benzodiazepin-6(5H)-on


KLOTIAZEPAM5-(o-chlorofenylo)-7-etylo-1,3-dihydro-1-metylo-2H-tieno[2,3-e]-1,4-diazepin-2-on


LEFETAMINA


SPA


(-)-1-dimetyloamino-1,2-difenyloetan, czyli (-)-N,N-dimetylo-1,2-difenyloetyloamina


LOFLAZEPINIAN ETYLOWYester etylowy kwasu 7-chloro-5-(o-fluorofenylo)-2,3-dihydro-2-okso-1H-1,4-benzodiazepino-3-karboksylowego


LOPRAZOLAM6-(o-chlorofenylo)-2,4-dihydro-2-[(4-metylo-1-piperazynylo)metyleno]-8-nitro-1H-imidazo[1,2-a][1,4]benzodiazepin-1-on


LORAZEPAM7-chloro-5-(o-chlorofenylo)-1,3-dihydro-3-hydroksy-2H-1,4-benzodiazepin-2-on


LORMETAZEPAM7-chloro-5-(o-chlorofenylo)-1,3-dihydro-3-hydroksy-1-metylo-2H-1,4-benzodiazepin-2-on


MAZINDOL5-(p-chlorofenylo)-2,5-dihydro-3R-imidazo[2,1-a]-izoindol-5-ol


MDPEA


3,4-metylenodioksyfenyloetyloamina

Metylenodioksyfenyloetyloamina homopiperonyloamina
3,4-metylenodioksy-2-fenyloetyloamina


MDPV


MDαPVP

MDPK1-(1,3-benzodioksylo-5-yl)-2-pirolidyno-1-ylpentan-1-on


MEDAZEPAM


Rudotel


7-chloro-5-fenylo-2,3-dihydro-1-metylo-1H-1,4-benzodiazepina


MEFENOREKS(±)-N-(3-chloropropylo)-α-metylofenetyloamina


MEPROBAMAT2,2-di(karbamoiloksymetylo)pentan, czyli dikarbaminian 2-metylo-2-propylo-1,3-propanodiolu


METYLOFENOBARBITAL


Prominalum


kwas 5-etylo-5-fenylo-N-metylobarbiturowy


METYPRYLON3,3-dietylo-5-metylo-2,4-piperydynodion


MEZOKARB3-(α-metylofenylo)-N-(fenylokarbamoilo)-sydnonimina


MIDAZOLAM8-chloro-6-(o-fluorofenylo)-1-metylo-4H-imidazo[1,5-a] [1,4]benzodiazepina


NIMETAZEPAM5-fenylo-1,3-dihydro-1-metylo-7-nitro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on


NITRAZEPAM5-fenylo-1,3-dihydro-7-nitro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on


NORDAZEPAM7-chloro-5-fenylo-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on


OKSAZEPAM7-chloro-5-fenylo-1,3-dihydro-3-hydroksy-2H-1,4-benzodiazepin-2-on


OKSAZOLAM10-chloro-11b-fenylo-2,3,7,11b-tetrahydro-2-metylooksazolo[3,2-d][1,4]benzodiazepin-6(5H)-on


PEMOLINA2-amino-5-fenylo-2-oksazolin-4-on, czyli 5-fenylo-2-imino-4-oksazolidynon


PINAZEPAM7-chloro-5-fenylo-1,3-dihydro-1-(2-propionylo)-2H-1,4-benzodiazepin-2-on


PIPRADROL1,1-difenylo-1-(2-piperydylo)metanol


PIROWALERON(±)-1-(4-metylofenylo)-2-(1-pirolidynylo)-1-pentanon


PRAZEPAM7-chloro-1-(cyklopropylometylo)-5-fenylo-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on


SEKBUTABARBITALkwas 5-sec-butylo-5-etylobarbiturowy


TEMAZEPAM


Signopam


7-chloro-5-fenylo-1,3-dihydro-3-hydroksy-1-metylo-2H-1,4-benzodiazepin-2-on


TETRAZEPAM7-chloro-5-(cykloheksen-1-ylo)-1,3-dihydro-1-metylo-2H-1,4-benzodiazepin-2-on


TRIAZOLAM8-chloro-6-(o-chlorofenylo)-1-metylo-4H-s-triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepina


WINYLBITALkwas 5-(1-metylobutylo)-5-winylobarbiturowy


ZOLPIDEMN,N,6-trimetylo-2-(4-metylofenylo)-imidazo[1,2-α]pirydyno-3-acetamid


oraz sole substancji zamieszczonych w tej grupie w każdym przypadku, gdy istnienie takich soli jest możliwe.ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA ZDROWIA

z dnia 11 września 2006 r.w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje

(Dz.U. 2006 nr 169, poz. 1216 z późn. zmn.)

Na podstawie art. 41 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485 oraz z 2006 r. Nr 66, poz. 469 i Nr 120, poz. 862) zarządza się, co następuje:Pobieranie 1.09 Mb.

1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna