Zatwierdzam dowódca jw4026 cz p. o kmdr por. Radosław tokarski zamawiaj ą c yPobieranie 121.05 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar121.05 Kb.

Oznaczenie sprawy: 11/GZL/INŻ.-SAP/2013

ZATWIERDZAM


DOWÓDCA JW4026

cz. p. o. kmdr por. Radosław TOKARSKI

Z A M A W I A J Ą C Y:JEDNOSTKA WOJSKOWA 4026

ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1

81-103 Gdynia 3

tel. (0-58) 6266609; fax. (0-58) 6266669

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(SIWZ)

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:Sprzęt do abordażu

CPV: 34931300-5, 44317000-5,

39265000-7, 44423200-3


Gdynia 2013

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO.

JEDNOSTKA WOJSKOWA 4026

ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1

81-103 Gdynia 3II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 130 tys. euro, prowadzony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759), zwanej dalej „ustawą”.III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

Opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu do abordażu do Jednostki Wojskowej 4026
 1. Dane dotyczące opisu usługi znajdują się w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ.

KOD CPV

34931300-5 Schody umożliwiające pasażerom wejście na statek

44317000-5 Zawiesia żelazne lub stalowe

39265000-7 Haki i oczka

44423200-3 Drabiny

Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną modyfikację Zamawiający przekaże Wykonawcom zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy oraz umieści na stronie internetowej.IV. OFERTY CZĘŚCIOWE I WARIANTOWE, PODWYKONAWCY

 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych.

 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 3. Zamawiający dopuszcza możliwość zlecenia przez Wykonawcę wykonania części usługi w ramach niniejszego zamówienia – podwykonawcom. W ofercie należy wskazać tę część/części zamówienia, której/których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom.

V. ZAMOWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wymagany termin realizacji – 9 tygodni od daty podpisania umowyVII. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.

 1. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia tego warunku:

- Ocena spełnienia ww. warunku zastanie dokonana na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w załączniku nr 3 do SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ww. warunek muszą spełniać łącznie. 1. Wiedza i doświadczenie.

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia tego warunku:

- Ocena spełnienia ww. warunku zostanie dokonana na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w załączniku nr 3 do SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ww. warunek muszą spełniać łącznie. 1. Potencjał techniczny oraz osoby zdolne do wykonania zamówienia.

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia tego warunku:

- Ocena spełnienia ww. warunku zostanie dokonana na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w załączniku nr 3 do SIWZ 1. Sytuacja ekonomiczna i finansowa.

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia tego warunku:

- Ocena spełnienia ww. warunku zostanie dokonana na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w załączniku nr 3 do SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ww. warunek muszą spełniać łącznie.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ww. warunek musi spełniać każdy z Wykonawców w takim zakresie, w jakim będzie wykonywał zamówienie.
Sprawdzenie w/w warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń wg zasady spełnia / nie spełnia.

VIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.


 1. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wg. załącznika nr 3 do SIWZ.

 1. Oświadczenie o spełnienia warunków określone w art. 44 ustawy wg. załącznika nr 3 do SIWZ

- Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt.2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust.1 pkt.2 ustawy.

 1. W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

- opisy lub fotografie oferowanego produktu.

- certyfikaty potwierdzające spełnienie norm bezpieczeństwa. 1. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami
  na język polski, poświadczonymi przez Wykonawcę.

 2. Jeżeli osobą/osobami podpisującymi ofertę nie jest/są osoba/osoby upoważniona/-e
  na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenia o wpisie
  do ewidencji działalności gospodarczej – wraz z ofertą należy złożyć pełnomocnictwo
  do podpisania oferty i reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej.

 3. Dokumenty podmiotów zagranicznych.

 1. Jeśli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

  2. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

  3. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Nie złożenie lub złożenie w niewłaściwej formie któregokolwiek z oświadczeń
lub dokumentów, spowoduje odrzucenie oferty.

Sprawdzenie w/w warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń wg zasady spełnia / nie spełnia.IX. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

 1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Pytania muszą być skierowane na adres:

JEDNOSTKA WOJSKOWA 4026

ul. RONDO BITWY POD OLIWĄ 1

81-103 GDYNIA 3

fax: 0-58 6266669

e-mail: 4026.zamowienia@mon.gov.pl


Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pośrednictwem faksu lub drogą elektroniczną, pod warunkiem potwierdzenia ich pismem wysłanym niezwłocznie na adres ww.


 1. Osobą ze strony Zamawiającego upoważnionego do kontaktowania się z Wykonawcami są:

Łukasz BARYLAK, tel. (0-58) 6267434 – w kwestii przedmiotu zamówienia

Anna KOLESIŃSKA, tel. (0-58) 6267419 – w kwestii organizacji zamówienia.


 1. Wykonawca może na piśmie zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający odpowie niezwłocznie, jednak nie później niż:

- na 6 dni przed upływem terminu składania ofert.,

- na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
 1. Pytania należy przesłać faksem lub mailem na dane kontaktowe zamieszczone w IX pkt. 1 z podanym w temacie tytułem przetargu. Terminy rozpoczynają swój bieg od daty doręczenia pytania pismem, faksem lub mailem.
 1. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz na stronie internetowej. Wyjaśnienia zostaną przekazane przez Zamawiającego faksem na numery faksów wskazane przez Wykonawców przy odebraniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub pisemnie.
 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza na stronie internetowej.
 1. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.
 1. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, poprzez zamieszczoną informację na stronie internetowej Zamawiającego.
 1. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami.
 1. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania formy pisemnej postępowania.


UWAGA: Zamawiający pracuje od poniedziałku do piątku w godz. 730-1530.

Po godzinach pracy Zamawiający nie ma możliwości odbioru korespondencji i zapoznania się z jej treścią. W związku z tym wszelka korespondencja, która wpłynie po godzinach urzędowania będzie uznana z datą następnego dnia roboczego Zamawiającego, licząc od daty otrzymania.X. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM.

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. W przypadkach omówionych w art. 182 ustawy bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.


XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

 1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany:

 1. złożyć wypełniony w języku polskim formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1

 2. złożyć wymagane dokumenty i oświadczenia, określone w rozdziale VII SIWZ.

Oferta oraz załączniki powinny być napisane w języku polskim na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką.

 1. Na pierwszej stronie oferty należy umieścić pieczęć adresową Wykonawcy.

 2. Dla zapewnienia integralności i nienaruszalności oferty zaleca się:

   1. parafowanie każdej strony oferty przez osoby podpisujące ofertę;

   2. zszycie i ponumerowanie w sposób ciągły wszystkich stron oferty oraz sporządzenie spisu treści.

 1. Ewentualne błędy w zapisach oferty poprawia się przez skreślenie dotychczasowej treści
  i wpisanie nowej (błędy nie mogą być poprawiane przy użyciu korektora), z zachowaniem czytelności błędnego zapisu. Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem i datą przez osobę (osoby) podpisującą ofertę. Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby sporządzającej poprawkę).

 2. Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy
  i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej wartości oferty, w szczególności w przypadku:

 1. osób prawnych sposób reprezentacji musi być zgodny z danymi zawartymi
  w odpowiednim rejestrze sądowym;

 2. przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną – przez osobę wpisaną jako przedsiębiorca do ewidencji działalności gospodarczej;

 3. podpisania oferty przez osobę upoważnioną oferta musi zawierać dokument pełnomocnictwa, z którego będzie wynikało umocowanie tej osoby do podpisywania i złożenia oferty, wystawione przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu. Pełnomocnictwo winno być dołączone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie, bądź przez jego wystawcę;

 4. Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – przez osobę(y) (pełnomocnika) upoważnione przez wszystkich Wykonawców.

 1. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej kopercie odpowiednio zabezpieczonej opisanej wg poniższego wzoru:

frame1

 1. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z ww. opisem (np. potraktowanie oferty jako zwykłej korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce składania ofert w terminie określonym w SIWZ) ponosi Wykonawca.

 2. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie lub załączonych dokumentach stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4. ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r., nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa -NIE UDOSTĘPNIAĆ INNYM UCZESTNIKOM POSTĘPOWANIA” i dołączone odrębnie do oferty niezłączone w sposób trwały.

 3. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania przetargowego. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy.

 4. Wykonawca może dokonać zmian lub wycofania złożonej oferty jedynie przed upływem terminu składania ofert.

Zmiany złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących jak przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „ZMIANA OFERTY”.

Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy (do składanego oświadczenia należy dołączyć stosowny dokument potwierdzający prawo osoby podpisującej powiadomienie do występowania w imieniu Wykonawcy). Powiadomienie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących jak przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „WYCOFANIE OFERTY”.Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy, oferty wycofywane nie będą otwierane.

XIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

  1. Ofertę należy złożyć do dnia 25.04.2013 r. do godz. 14:00 do kancelarii w Gdyni, budynek 78 (sztab FORMOZY), pokój nr 207 przy ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1, 81-103 Gdynia 3 (w godz. 8.00 – 15.00 w dni robocze). Za termin złożenia oferty przyjmuje się termin wpłynięcia oferty do Zamawiającego.

  2. Otwarcie nastąpi w dniu 25.04.2013 r. o godz. 14:15 w budynku 78, w Sali odpraw pokój nr 224. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zostanie podana kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

  3. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.
UWAGA

Na terenie Portu Wojennego obowiązuje system przepustek wydawanych każdorazowo na Biurze Przepustek. Osoby chcące osobiście złożyć ofertę lub wziąć udział w otwarciu ofert powinny uwzględnić czas potrzebny na uzyskanie przepustki oraz na dotarcie do budynku nr 78 (sztab FORMOZY). Za datę wpłynięcia oferty uznaje się datę i godzinę, o której została ona zarejestrowana w kancelarii jawnej - pokój nr 207.

XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

 1. Cena - należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz.U. Nr 97, poz. 1050 z późn. zm.)

 2. Cena oferty, to wartość brutto wyrażona w złotych, jaką Zamawiający będzie obowiązany zapłacić Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem podatku VAT oraz podatku akcyzowego, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym.

 3. Stawkę podatku VAT należy określić według przepisów i cen obowiązujących na dzień składania oferty.

 4. Cena całkowita oferty musi obejmować w kalkulacji wszystkie koszty i składniki, niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Cena nie może ulec zmianie prze okres obowiązywania umowy.

 5. Wykonawca oblicza cenę oferty w następujący sposób:

Wykonawca poda całkowitą wartość oferty brutto wyszczególnionej w Formularzu Oferty, stanowiącym załączniki nr 1

 1. Jeżeli w postępowaniu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 2. Cenę oferty należy podać w złotych, liczbą i słownie.

 3. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia rozliczenia dokonywane będą z ich pełnomocnikiem.

 4. Przy wyliczaniu wartości cen poszczególnych elementów należy ograniczyć się do dwóch miejsc po przecinku na każdym etapie wyliczenia ceny. Jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest poniżej 5 to parametr setny zaokrągla się w dół, jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest 5 i powyżej to parametr setny zaokrągla się w górę.

 5. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki rachunkowe zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy. O poprawieniu oczywistych omyłek Zamawiający powiadomi wykonawców, których oferta została poprawiona. Wykonawcy, których cena oferty została poprawiona zgodnie z ustawą w terminie 3 dni od dnia otrzymania powiadomienia o poprawieniu omyłek mają obowiązek wyrazić zgodę na ich poprawienie. Nie wyrażenie zgody w wyznaczonym terminie skutkować będzie odrzuceniem oferty.

XV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.

 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował poniższym kryterium:

  1. Jedynym kryterium oceny ofert (100%) będzie cena całkowita ze złożonej oferty.

  2. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

  3. Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna liczba punktów, jaką po uwzględnieniu wag, może osiągnąć oferta, wynosi 100 pkt.

 2. Przy obliczaniu ilości punktów w poszczególnych kryteriach Zamawiający będzie stosował poniższe wzory:

Cena o znaczeniu - 100 %.

gdzie: C = cena oferty, Co = cena oferty badanej, Cmin = cena oferty o najniższej wartości.Do obliczeń będą brane wartości brutto.

 1. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie on Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym przez niego terminie ofert dodatkowych.

 2. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

 3. Zaoferowanie przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia niespełniającego minimalnych warunków określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, skutkować będzie odrzuceniem oferty zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy.

 4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie, niniejszej specyfikacji oraz zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o wyżej podane kryterium wyboru.

XVI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

 1. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty powiadomi o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia.

 2. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, o terminie i miejscu zawarcia umowy.

 3. Umowa w sprawie zamówienia publicznego zawarta będzie w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie wcześniej niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 1 ustawy.

 4. Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązani są do dostarczenia umowy regulującej współpracę podmiotów występujących wspólnie (np. w formie konsorcjum – umowa o konsorcjum na zadanie objęte zamówieniem) zawierającą: zakres solidarnej odpowiedzialności, czas trwania umowy, wyznaczenie lidera, nazwę Zamawiającego, przedmiot zamówienia.

 5. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, których oferta została uznana za najkorzystniejszą, w wypadku dołączenia do oferty pełnomocnictwa (o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy) tylko do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przedłożą stosowne pełnomocnictwo do podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 6. Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, w przypadku zaciągania zobowiązania przekraczającego dwukrotność kapitału zakładowego, przedłoży stosowny dokument wymagany w art. 230 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000r., Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.). Punkt ten dotyczy spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

 7. W przypadku nie przedłożenia przez Wykonawcę dokumentów określonych w pkt. 4), 5) i 6)
  w wymaganym terminie Zamawiający uzna ten fakt za uchylanie się od zawarcia umowy, zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy. Umowa nie zostanie zawarta z winy Wykonawcy, a Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych (za szkodę spowodowaną uchyleniem się od zawarcia umowy).

 8. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy
  w sprawie zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki określone w art. 93 ust. 1 ustawy.

XVII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

Nie dotyczy.XVIII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

 1. Projekt umowy zawierający istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy stanowi Załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ.

 2. Do umowy zostaną wprowadzone dane i zobowiązania Wykonawcy wyłonionego w trakcie procedury, wynikające z przedstawionej przez niego oferty.

 3. Przyjęcie niniejszych postanowień umowy stanowi jeden z istotnych warunków przyjęcia oferty.

 4. Zmiana postanowień zawartych w umowie:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w trybie art. 144 ust.1 ustawy Pzp w następujących przypadkach:

 1. W przypadku korzystania przez Wykonawcę z podwykonawców lub w przypadku powołania się na potencjał podmiotu trzeciego, zmiana podwykonawcy lub podmiotu trzeciego będzie wymagała zmiany umowy w formie pisemnej.

 2. W przypadku zwiększenia lub zmniejszenia stawek podatku od towarów i usług dotyczących przedmiotu zamówienia, w wyniku zmiany Ustawy o podatku od towarów
  i usług, wynagrodzenie Wykonawcy może ulec odpowiedniemu zwiększeniu bądź zmniejszeniu, jeśli w wyniku zastosowania zmienionych stawek ww. podatku ulega zmianie kwota podatku i wynagrodzenia Wykonawcy. Zmiana ta wymaga formy pisemnej.

XIX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJACYCH WYKONAWCY W TOKU POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

 1. Środki ochrony prawnej w niniejszym postępowaniu przysługują Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy – Prawo Zamówień Publicznych.

 2. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

- opisu sposobu dokonania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu;

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

- odrzucenia oferty odwołującego.


 1. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

 2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

 3. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

 4. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego
  lub zaniechaniu czynności, do których jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie.

 5. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynności albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. Na te czynności nie przysługuje odwołanie.

 6. Pozostałe szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI ustawy - Prawo zamówień publicznych – „Środki ochrony prawnej”.

XX. INFORMACJE DODATKOWE.

  1. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

  2. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

  3. Zamawiający nie dopuszcza prowadzenia rozliczeń w obcych walutach.

XXI. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy;

Załącznik nr 2 – Specyfikacja Techniczna;

Załącznik nr 3 – Oświadczenie;

Załącznik nr 4 – Wzór umowy.

Załącznik nr 1 do SIWZ

Pieczęć adresowa Wykonawcy

............................................Formularz ofertowy

Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa: .....................................................................................................................................

Siedziba: ..................................................................................................................................

Nr telefonu/faksu: .....................................................................................................................

Internet: http:// ..........................................................................................................................

e-mail: ........................................@...........................................................................................

REGON ..........................................................; NIP .................................................................

Osoby uprawnione do porozumiewania się z Zamawiającym:.................................................

..................................................................................................................................................

ZAMAWIAJĄCY:

JEDNOSTKA WOJSKOWA 4026

ul. RONDO BITWY POD OLIWĄ 1

81-103 GDYNIA 3

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego


w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu do abordażu, składamy niniejszą ofertę
za cenę ofertową brutto ……………………………………………….………………..… zł

(słownie:…………….......................………………………………………………… zł brutto)z doliczonym podatkiem VAT w wysokości ……………%.
Na cenę składa się:


Lp.

Nazwa

j.m.

Ilość

Cena jednostkowa brutto

Cena oferty brutto (5x6)

1

2

4

5

6

7

1

Hak pojedynczy wykonany z włókna węglowego z adapterem

szt.

22

Hak podwójny wykonany z tytanu z adapterem

szt.

23

Drabinka abordażowa - speleo – długości 10 m

szt.

24

Drabinka abordażowa - speleo – długości 5 m

szt.

25

Drabinka abordażowa - speleo – długości 1.5 m

szt.

2RAZEM

Ponadto oświadczamy, że: 1. Zobowiązujemy się do realizacji umowy do 9 tygodni od daty podpisania.

 2. Udzielamy min. 24 miesięcznej gwarancji.

 3. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do sporządzenia oferty i właściwego wykonania zamówienia;

 4. Załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert (odpowiedzialność karna na podstawie art. 233 kk);

 5. Zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;

 6. Akceptujemy określone przez Zamawiającego w projekcie umowy zasady płatności, tj. płatność w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

 7. Wyżej wskazany adres pocztowy, numer faksu i adres e-mail jest odpowiednim do przekazywania nam informacji dotyczących postępowania;

 8. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert;

Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są: 1. ...........................................................................................................................

 2. ...........................................................................................................................

 3. ...........................................................................................................................

................................................. ..................................................................(pieczęć imienna i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

(miejscowość, data)

Załącznik nr 2 do SIWZ


OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


Artykuł

OpisHak pojedynczy wykonany z włókna węglowego z adapterem

Szt. 2

 1. Hak powinien posiadać średnicę wewnętrzną 9-12”;

 2. Część główna haka powinna zostać wykonana z włókna węglowego lub równoważnego o nie gorszych parametrach wytrzymałościowych;

 3. Zakończenie haka oraz element mocujący powinien zostać wykonany z tytanu Grade 5 lub równoważnego o nie gorszych parametrach wytrzymałościowych;

 4. Część robocza haka musi posiadać osłonę z tworzywa;

 5. Każdy hak powinien posiadać:

  1. adapter umożliwiający montaż haka do tyczki abordażowej ciężkiej COLEBRAND;

  2. pokrowiec transportowy.

 1. Hak powinien mieć wytrzymałość nie mniejszą niż 1000 kg
  w obciążeniu statycznym;

 2. Waga haka – poniżej 1000 g.

Do zamawianych dwóch kompletów haków z włókna węglowego musi zostać dołączony jeden adapter umożliwiający połączenie (dwóch haków pojedynczych) w jeden hak podwójny.


Rysunek poglądowy:

grupa 15Hak podwójny wykonany z tytanu z adapterem

Szt. 2

 1. Hak podwójny powinien posiadać średnicę wewnętrzną 6“;

 2. Hak powinien być wykonany z materiału Tytan Grade 5 lub równoważnego
  o nie gorszych parametrach wytrzymałościowych;

 3. Zakończenie haka w części dolnej powinno zostać wykonane z Aluminium 7075 lub równoważnego o nie gorszych parametrach wytrzymałościowych
  w kolorze czarnym;

 4. Maksymalny kąt rozstawu ramion haka 60 (st);

 5. Każdy hak powinien posiadać:

  1. adapter umożliwiający montaż haka do tyczki abordażowej ciężkiej COLEBRAND;

  2. pokrowiec transportowy.

 1. Hak powinien mieć wytrzymałość nie mniejszą niż 1000 kg
  w obciążeniu statycznym;

 2. Waga haka – poniżej 1400 g;

 3. Wysokość – 368 mm;

Rysunek poglądowyDrabinka abordażowa - speleo – długości 10 m

Szt. 2

 1. Drabinka abordażowa powinna zostać wykonana z linki stalowej;

 2. Części łączące stopnie powinny zostać wykonane są z aluminium;

 3. Dodatkowo stopnie powinny posiadać powłokę antypoślizgową ułatwiającą wchodzenie po drabince;

 4. Szerokość stopni 140 mm;

 5. Nośność drabinki nie mniejsza niż 500 kg;

 6. Wytrzymałość pojedynczego stopnia nie mniejsza niż 300 kg;

 7. Waga –poniżej 1500 g;

 8. Drabinka powinna posiadać pokrowiec transportowy;

 9. Drabinka powinna posiadać dwa karabinki zakręcane typu owalnego zgodne z normą EN12275.


Drabinka abordażowa - speleo – długości 5 m

Szt. 2

 1. Drabinka abordażowa powinna zostać wykonana z linki stalowej;

 2. Części łączące stopnie powinny zostać wykonane są z aluminium;

 3. Dodatkowo stopnie powinny posiadać powłokę antypoślizgową ułatwiającą wchodzenie po drabince;

 4. Szerokość stopni 140mm;

 5. Nośność drabinki nie mniejsza niż 500 kg;

 6. Wytrzymałość pojedynczego stopnia nie mniejsza niż 300 kg;

 7. Waga – poniżej 1100 g;

 8. Drabinka powinna posiadać pokrowiec transportowy;

 9. Drabinka powinna posiadać dwa karabinki zakręcane typu owalnego zgodne z normą EN12275.Drabinka abordażowa - speleo – długość 1.5 m

Szt. 2

 1. Drabinka abordażowa powinna zostać wykonana z linki stalowej;

 2. Części łączące stopnie powinny zostać wykonane są z aluminium;

 3. Dodatkowo stopnie powinny posiadać powłokę antypoślizgową ułatwiającą wchodzenie po drabince;

 4. Szerokość stopni 140 mm;

 5. Nośność drabinki nie mniejsza niż 500 kg;

 6. Wytrzymałość pojedynczego stopnia nie mniejsza niż 300 kg;

 7. Drabinka powinna posiadać pokrowiec transportowy;

 8. Drabinka powinna posiadać dwa karabinki zakręcane typu owalnego zgodne z normą EN12275.


 1. Całość asortymentu będącego przedmiotem zamówienia musi posiadać certyfikaty potwierdzające spełnienie norm bezpieczeństwa, jeżeli certyfikat jest w języku obcym należy dodatkowo dołączyć tłumaczenie potwierdzone przez przysięgłego tłumacza w języku polskim.

 2. Całość asortymentu będącego przedmiotem zamówienia musi być objęta co najmniej 24-sto miesięcznym okresem gwarancji od daty przekazania wyrobu użytkownikowi.

OPRACOWAŁ:

……………………………..Szef Służby Inż.-Sap. chor. mar. Łukasz BARYLAK

Załącznik nr 3 do SIWZ

Pieczęć nagłówkowa firmy
OŚWIADCZENIE W TRYBIE ART. 22 i 24
PRAWA O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH


Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu do abordażu (nr ref.: 11/GZL/INŻ.-SAP/2013)


ja (imię i nazwisko) ..................................................................................................................
zamieszkały (a) .........................................................................................................................
reprezentując firmę (nazwa firmy) ...........................................................................................
jako (stanowisko służbowe) .....................................................................................................
w imieniu swoim i reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że: 1. posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 1. posiadam niezbędną wiedzą i doświadczenie, oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 1. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
 1. nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia trybie art. 24. ust.

1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych
Prawidłowość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadom odpowiedzialności karnej.
...................................................... ...................................................... (miejscowość, data) (podpis, pieczątka imienna)
Pobieranie 121.05 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna