Zatwierdzam dowódca jw4026Pobieranie 198.19 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar198.19 Kb.

Oznaczenie sprawy: 09/ZZL/Rat.mor./2015


ZATWIERDZAM

DOWÓDCA JW4026
kmdr Radosław TOKARSKI

Z A M A W I A J Ą C Y:

JEDNOSTKA WOJSKOWA 4026ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1

81-103 Gdynia 3

tel. 261262135; fax. 261 266669

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(SIWZ)

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:Sprzęt i wyposażenie nurka

CPV: 37412242-7, 37412250-6, 37412240-3


Gdynia 2015

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO.

JEDNOSTKA WOJSKOWA 4026

ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1

81-103 GdyniaII. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 134 tys. euro, prowadzony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn.zm.), zwanej dalej „ustawą”.III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

Opis przedmiotu zamówienia

  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i wyposażenia nurka do Jednostki Wojskowej 4026. Szczegółowy opis sprzętu znajduję się w załączniku nr 2 do SIWZ – Specyfikacja techniczna.

KOD CPV: 37412242-7 Skafandry nurkowe, 37412250-6 Maski, płetwy lub fajki, 37412240-3 Przyrządy lub akcesoria do nurkowania

 1. Wymagany przez Zamawiającego minimalny okres gwarancji: 24 miesiące

 2. W przypadku wystąpienia wad lub usterek Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie przystąpić do ich usunięcia. Zamawiający wyznaczy technicznie uzasadniony termin usunięcia wad lub usterek w porozumieniu z Wykonawcą.

 3. O stwierdzonych usterkach lub wadach Zamawiający poinformuje Wykonawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od daty ich ujawnienia, za pomocą faksu lub poczty e-mail.

 4. Wszelkie koszty związane z usuwaniem wad lub usterek w okresie udzielonej gwarancji ponosi Wykonawca.

Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną modyfikację Zamawiający przekaże Wykonawcom zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy oraz umieści na stronie internetowej.

IV. OFERTY CZĘŚCIOWE I WARIANTOWE, PODWYKONAWCY

 1. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert częściowych.

Zadanie 1 Wyposażenie nurka

Zadanie 2 Sprzęt nurka

Części zamówienia zostały określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym
załącznik nr 2 SIWZ.


 1. Wykonawca może złożyć oferty na jedną lub więcej części zamówienia.

 2. Każda oferta będzie oceniana odrębnie dla każdej części zamówienia, dla której została złożona. Postępowanie może zakończyć się wyborem jednego lub więcej Wykonawców.

 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 4. Zamawiający dopuszcza możliwość zlecenia przez Wykonawcę wykonania części usługi w ramach niniejszego zamówienia – podwykonawcom. W ofercie należy wskazać tę część/części zamówienia, której/których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom.

V. ZAMOWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wymagany termin realizacji – do dnia 30.11.2015r.VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU.

 1. Wykonawca jest obowiązany wykazać spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt. 5 ustawy.

 2. Zamawiający wymaga wykazania spełniania następujących warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy dotyczących:

 1. posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

 2. posiadania wiedzy i doświadczenia;

 3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

 4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Dla warunków określonych w ppkt a-d zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

 1. Wykonawcy należący do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.), składający odrębne oferty, obowiązani są wykazać, że istniejące miedzy nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w niniejszym postępowaniu.

 2. Dla wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1 ustawy oraz braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 2 pkt. 5 ustawy, wykonawca jest zobowiązany złożyć oświadczenia i dokumenty, wskazane w rozdziale VIII. Oświadczenia i dokumenty mają spełniać wymagania określone w przepisach rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, zwane dalej rozporządzeniem (Dz. U. 2013 r. poz. 231)

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ww. warunki musi spełniać każdy z Wykonawców w takim zakresie, w jakim będzie wykonywał zamówienie.
Sprawdzenie w/w warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń wg zasady spełnia / nie spełnia.

VIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

 1. Dla wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, opisanych w rozdz. VII pkt. 2 SIWZ, zamawiający żąda złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy. Przykład formularza oświadczenia podany jest w załączniku nr 3 do SIWZ.

 2. Dla wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt. 5 ustawy, zamawiający żąda złożenia następujących dokumentów:

 1. oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, przykład formularza oświadczenia podany jest w załączniku nr 3 do SIWZ;

 2. aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt.2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminem składania ofert;

 3. listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy, albo informacji o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, podpisana przez osoby upoważnione do reprezentacji wykonawcy; przykład formularza podany jest w załączniku nr 3 do SIWZ;

 1. Jeśli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2 ppkt b, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 2. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Termin ważności dokumentów zawierających oświadczenie stosuje się odpowiednio jak w pkt. 3.

 3. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami
  na język polski, poświadczonymi przez Wykonawcę.

 4. Jeżeli osobą/osobami podpisującymi ofertę nie jest/są osoba/osoby upoważniona/-e
  na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenia o wpisie
  do ewidencji działalności gospodarczej – wraz z ofertą należy złożyć pełnomocnictwo
  do podpisania oferty i reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej.

Nie złożenie lub złożenie w niewłaściwej formie któregokolwiek z oświadczeń
lub dokumentów, spowoduje odrzucenie oferty.

Sprawdzenie w/w warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń wg zasady spełnia / nie spełnia.IX. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

 1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający
  i Wykonawcy przekazują pisemnie. Pytania muszą być skierowane na adres:

JEDNOSTKA WOJSKOWA 4026

ul. RONDO BITWY POD OLIWĄ 1

81-103 GDYNIA

fax: 261 26 66 69

e-mail: 4026.zamowienia@wp.mil.pl


Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pośrednictwem faksu lub drogą elektroniczną.


 1. Osoby ze strony Zamawiającego upoważnione do kontaktowania się z Wykonawcami :

Paweł LEWANDOWSKI, Marcin KOWALSKI tel. 261 267434 – w kwestii przedmiotu zamówienia

Anna KOLESIŃSKA, tel. 261 262135 – w kwestii organizacji zamówienia.


 1. Wykonawca może na piśmie zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający odpowie niezwłocznie, jednak nie później niż:

- na 6 dni przed upływem terminu składania ofert.,

- na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
 1. Pytania należy przesłać faksem lub mailem na dane kontaktowe wcześniej zamieszczone z podanym w temacie tytułem przetargu. Terminy rozpoczynają swój bieg od daty doręczenia pytania pismem, faksem lub mailem.
 1. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz na stronie internetowej. Wyjaśnienia zostaną przekazane przez Zamawiającego faksem na numery faksów wskazane przez Wykonawców przy odebraniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub pisemnie.
 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza na stronie internetowej.
 1. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.
 1. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, poprzez zamieszczoną informację na stronie internetowej Zamawiającego.
 1. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami.
 1. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania formy pisemnej postępowania.


UWAGA: Zamawiający pracuje od poniedziałku do piątku w godz. 730-1530.

Po godzinach pracy Zamawiający nie ma możliwości odbioru korespondencji i zapoznania się z jej treścią. W związku z tym wszelka korespondencja, która wpłynie po godzinach urzędowania będzie uznana z datą następnego dnia roboczego Zamawiającego, licząc od daty otrzymania.X. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM.

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. W przypadkach omówionych w art. 182 ustawy bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.


XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

 1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany:

 1. złożyć wypełniony w języku polskim formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1.1 lub 1.2 do SIWZ

 2. złożyć wymagane dokumenty i oświadczenia, określone w rozdziale VII SIWZ.

Oferta oraz załączniki powinny być napisane w języku polskim na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką.

 1. Na pierwszej stronie oferty należy umieścić pieczęć adresową Wykonawcy.

 2. Dla zapewnienia integralności i nienaruszalności oferty zaleca się:

   1. parafowanie każdej strony oferty przez osoby podpisujące ofertę;

   2. zszycie i ponumerowanie w sposób ciągły wszystkich stron oferty oraz sporządzenie spisu treści.

 1. Ewentualne błędy w zapisach oferty poprawia się przez skreślenie dotychczasowej treści
  i wpisanie nowej (błędy nie mogą być poprawiane przy użyciu korektora), z zachowaniem czytelności błędnego zapisu. Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem i datą przez osobę (osoby) podpisującą ofertę. Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby sporządzającej poprawkę).

 2. Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy
  i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej wartości oferty, w szczególności w przypadku:

 1. osób prawnych sposób reprezentacji musi być zgodny z danymi zawartymi
  w odpowiednim rejestrze sądowym;

 2. przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną – przez osobę wpisaną jako przedsiębiorca do ewidencji działalności gospodarczej;

 3. podpisania oferty przez osobę upoważnioną oferta musi zawierać dokument pełnomocnictwa, z którego będzie wynikało umocowanie tej osoby do podpisywania i złożenia oferty, wystawione przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu. Pełnomocnictwo winno być dołączone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie, bądź przez jego wystawcę;

 4. Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – przez osobę(y) (pełnomocnika) upoważnione przez wszystkich Wykonawców.

 1. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej kopercie odpowiednio zabezpieczonej opisanej wg poniższego wzoru:

frame1

 1. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z ww. opisem (np. potraktowanie oferty jako zwykłej korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce składania ofert w terminie określonym w SIWZ) ponosi Wykonawca.

 2. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie lub załączonych dokumentach stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4. ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r., nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa - NIE UDOSTĘPNIAĆ INNYM UCZESTNIKOM POSTĘPOWANIA” i dołączone odrębnie do oferty niezłączone w sposób trwały.

 3. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania przetargowego. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy.

 4. Wykonawca może dokonać zmian lub wycofania złożonej oferty jedynie przed upływem terminu składania ofert.

Zmiany złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących jak przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „ZMIANA OFERTY”.

Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy (do składanego oświadczenia należy dołączyć stosowny dokument potwierdzający prawo osoby podpisującej powiadomienie do występowania w imieniu Wykonawcy). Powiadomienie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących jak przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „WYCOFANIE OFERTY”.Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy, oferty wycofywane nie będą otwierane.
XIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

  1. Ofertę należy złożyć do dnia 29.06.2015 r. do godz. 13:00 do kancelarii w Gdyni, budynek 78, pokój nr 207 przy ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1, 81-103 Gdynia 3 (w godz. 8.00 – 15.00 w dni robocze). Za termin złożenia oferty przyjmuje się termin wpłynięcia oferty do Zamawiającego.

  2. Otwarcie nastąpi w dniu 29.06.2015 r. o godz. 13:15 w budynku 78.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zostanie podana kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

  1. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

UWAGA

Na terenie Portu Wojennego obowiązuje system przepustek wydawanych każdorazowo na Biurze Przepustek. Osoby chcące osobiście złożyć ofertę lub wziąć udział w otwarciu ofert powinny uwzględnić czas potrzebny na uzyskanie przepustki oraz na dotarcie do budynku nr 78. Za datę wpłynięcia oferty uznaje się datę i godzinę, o której została ona zarejestrowana w kancelarii jawnej.

XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

 1. Cena - należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz.U. Nr 97, poz. 1050 z późn. zm.)

 2. Cena oferty, to wartość brutto wyrażona w złotych, jaką Zamawiający będzie obowiązany zapłacić Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem podatku VAT oraz podatku akcyzowego, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym.

 3. Stawkę podatku VAT należy określić według przepisów i cen obowiązujących na dzień składania oferty.

 4. Cena całkowita oferty musi obejmować w kalkulacji wszystkie koszty i składniki, niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Cena nie może ulec zmianie prze okres obowiązywania umowy.

 5. Wykonawca oblicza cenę oferty w następujący sposób:

Wykonawca poda całkowitą wartość oferty brutto dla każdej dostawy wyszczególnionej w Formularzu Ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, % VAT oraz całkowitą wartość oferty brutto.

 1. Jeżeli w postępowaniu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 2. Cenę oferty należy podać w złotych, liczbą i słownie.

 3. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia rozliczenia dokonywane będą z ich pełnomocnikiem.

 4. Przy wyliczaniu wartości cen poszczególnych elementów należy ograniczyć się do dwóch miejsc po przecinku na każdym etapie wyliczenia ceny. Jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest poniżej 5 to parametr setny zaokrągla się w dół, jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest 5 i powyżej to parametr setny zaokrągla się w górę.

 5. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki rachunkowe zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy. O poprawieniu oczywistych omyłek Zamawiający powiadomi wykonawców, których oferta została poprawiona. Wykonawcy, których cena oferty została poprawiona zgodnie z ustawą w terminie 3 dni od dnia otrzymania powiadomienia o poprawieniu omyłek mają obowiązek wyrazić zgodę na ich poprawienie. Nie wyrażenie zgody w wyznaczonym terminie skutkować będzie odrzuceniem oferty.

XV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.

 1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty z pomocą systemu punktowego, według następującego kryterium:

- cena - 95 %.

- gwarancja – 5 %

Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.


 1. Przy obliczaniu liczby punktów w kryterium cena zostanie zastosowany następujący wzór:

  P - liczba punktów przyznanych Dostawcy za cenę:CN

P = ---------------- x 100 punktów x 95%

COB
gdzie:

CN - najniższa zaoferowana Cena jednostkowa,

COB – Cena jednostkowa zaoferowana w ofercie badanej

Do obliczeń będą brane wartości brutto.

2) Przy obliczaniu liczby punktów w kryterium gwarancja Zamawiający zastosuje następujące wyliczenie:

- za okres udzielenia gwarancji wynoszący min 24 miesiące - 1 punkt

- za okres udzielenia gwarancji wynoszący od 25 m do 30 miesięcy - 5 punktów

- za okres udzielenia gwarancji wynoszący od 31 m do 36 miesięcy i powyżej - 10 punktów

Zgodnie z warunkami SIWZ minimalny okres gwarancji wynosi 2 lata.

W kryterium gwarancja Zamawiający zastosuje następujący wzór:

PB

G = ---------------- x 100 punktów x 5%Pmax

PB – ilość punktów w ofercie badanejPmax – największa ilość pkt spośród ważnych ofert

 1. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie on Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym przez niego terminie ofert dodatkowych.

 2. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

 3. Zaoferowanie przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia niespełniającego minimalnych warunków określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, skutkować będzie odrzuceniem oferty zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy.

 4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie, niniejszej specyfikacji oraz zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o wyżej podane kryterium wyboru.


XVI. INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.


 1. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty powiadomi o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia.

 2. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, o terminie i miejscu zawarcia umowy.

 3. Umowa w sprawie zamówienia publicznego zawarta będzie w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie wcześniej niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 1 ustawy.

 4. Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązani są do dostarczenia umowy regulującej współpracę podmiotów występujących wspólnie (np. w formie konsorcjum – umowa o konsorcjum na zadanie objęte zamówieniem ) zawierająca :

    1. zakres solidarnej odpowiedzialności,

    2. czas trwania umowy,

    3. wyznaczenie lidera,

    4. nazwę Zamawiającego,

    5. przedmiot zamówienia;

 1. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, których oferta została uznana za najkorzystniejszą, w wypadku dołączenia do oferty pełnomocnictwa (o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy) tylko do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przedłożą stosowne pełnomocnictwo do podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, w przypadku zaciągania zobowiązania przekraczającego dwukrotność kapitału zakładowego, przedłoży stosowny dokument wymagany w art. 230 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000r., Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.). Punkt ten dotyczy spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

 3. W przypadku nie przedłożenia przez Wykonawcę dokumentów określonych w pkt. 4), 5) i 6)
  w wymaganym terminie Zamawiający uzna ten fakt za uchylanie się od zawarcia umowy, zgodnie
  z art. 94 ust. 3 ustawy. Umowa nie zostanie zawarta z winy Wykonawcy, a Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych (za szkodę spowodowaną uchyleniem się od zawarcia umowy).

 4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy
  w sprawie zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki określone w art. 93 ust. 1 ustawy.

XVII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

Nie dotyczy.XVIII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

 1. Projekt umowy zawierający istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy stanowi Załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ.

 2. Do umowy zostaną wprowadzone dane i zobowiązania Wykonawcy wyłonionego w trakcie procedury, wynikające z przedstawionej przez niego oferty.

 3. Przyjęcie niniejszych postanowień umowy stanowi jeden z istotnych warunków przyjęcia oferty.

 4. Zmiana postanowień zawartych w umowie:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w trybie art. 144 ust.1 ustawy Pzp
w następujących przypadkach:

 1. W przypadku korzystania przez Wykonawcę z podwykonawców lub w przypadku powołania się na potencjał podmiotu trzeciego, zmiana podwykonawcy lub podmiotu trzeciego będzie wymagała zmiany umowy w formie pisemnej.

 2. W przypadku zwiększenia lub zmniejszenia stawek podatku od towarów i usług dotyczących przedmiotu zamówienia, w wyniku zmiany Ustawy o podatku od towarów
  i usług, wynagrodzenie Wykonawcy może ulec odpowiedniemu zwiększeniu bądź zmniejszeniu, jeśli w wyniku zastosowania zmienionych stawek ww. podatku ulega zmianie kwota podatku
  i wynagrodzenia Wykonawcy. Zmiana ta wymaga formy pisemnej.

XIX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJACYCH WYKONAWCY W TOKU POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

 1. Środki ochrony prawnej w niniejszym postępowaniu przysługują Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku
  w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych.

 2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

- wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;

- opisu sposobu dokonania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu;

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

- odrzucenia oferty odwołującego. 1. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

 2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

 3. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

 4. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do których jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie.

 5. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynności albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. Na te czynności nie przysługuje odwołanie.

 6. Odwołanie wnosi się w terminach i na zasadach przedstawionych w art. 181 – 198 ustawy PZP.

 7. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu zgodnie z zasadami przedstawionymi w art. 198a – 198g ustawy PZP.

 8. Pozostałe szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI ustawy - Prawo zamówień publicznych – „Środki ochrony prawnej”.

XX. INFORMACJE DODATKOWE.

  1. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

  2. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

  3. Zamawiający nie dopuszcza prowadzenia rozliczeń w obcych walutach.

XXI. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.

Załącznik nr 1.1 – 1.2 – Formularz ofertowy;

Załącznik nr 2 – Specyfikacja Techniczna;

Załącznik nr 3 – Oświadczenie;

Załącznik nr 4 – Wzór umowy.

Pieczęć adresowa Wykonawcy Załącznik nr 1.1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do umowy

............................................Formularz ofertowy

Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa: ......................................................................................................................................

Siedziba: ....................................................................................................................................

Nr telefonu/faksu: ....................................................................................................................

e-mail: ........................................@............................................................................................

REGON ..........................................................; NIP .................................................................

Osoby uprawnione do porozumiewania się z Zamawiającym:.............................................

.....................................................................................................................................................

ZAMAWIAJĄCY:

JEDNOSTKA WOJSKOWA 4026

ul. RONDO BITWY POD OLIWĄ 1

81-103 GDYNIA

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na: Sprzęt i wyposażenie nurka zadanie 1 składamy niniejszą ofertę:

za cenę ofertową brutto ……………………………………………….………………..… zł

(słownie:…………….......................………………………………………………… zł brutto)

z doliczonym podatkiem VAT w wysokości ……………%.
GWARANCJA …………………..
Na cenę składa się:


Lp.

Nazwa

Model

J.m

Ilość

Cena jednostkowa brutto

Cena oferty

brutto


(5x6)

1

2

3

4

5

6

7

1

Buty do skafandra nurkowego mokrego
para

502

Rękawice nurkowe
para

503

Skafander nurkowy mokry 7mm
kpl.

50Razem 1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej wymaganiami i zasadami postępowania.

 2. Oferujemy realizację umowy w pełnym zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

 3. Oferujemy realizację umowy w terminie najpóźniej do dnia 30.11.2015 r.

 4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 5. Oświadczamy, że posiadamy wszelkie informacje potrzebne dla zrealizowania przedmiotu zamówienia.

Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:

 1. ...........................................................................................................................

 2. ...........................................................................................................................

 3. ...........................................................................................................................

................................................. .................................................................

(miejscowość, data) (pieczęć imienna i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)


Pieczęć adresowa Wykonawcy Załącznik nr 1.2 do SIWZ

Załącznik nr 1 do umowy

............................................Formularz ofertowy

Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa: ......................................................................................................................................

Siedziba: ....................................................................................................................................

Nr telefonu/faksu: ....................................................................................................................

e-mail: ........................................@............................................................................................

REGON ..........................................................; NIP .................................................................

Osoby uprawnione do porozumiewania się z Zamawiającym:.............................................

.....................................................................................................................................................

ZAMAWIAJĄCY:

JEDNOSTKA WOJSKOWA 4026

ul. RONDO BITWY POD OLIWĄ 1

81-103 GDYNIA

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na: Sprzęt i wyposażenie nurka zadanie 2 składamy niniejszą ofertę:

za cenę ofertową brutto ……………………………………………….………………..… zł

(słownie:…………….......................………………………………………………… zł brutto)

z doliczonym podatkiem VAT w wysokości ……………%.
GWARANCJA …………………..
Na cenę składa się:


Lp.

Nazwa

Model

J.m

Ilość

Cena jednostkowa brutto

Cena oferty

brutto


(5x6)

1

2

3

4

5

6

7Maska nurka
szt.

50

Pojemnik transportowy mały
szt.

70

Pojemnik transportowy duży
szt.

20

Retraktor z zaczepem
szt.

40

Nóż nurkowy
szt.

50

Płetwy pływackie
para

20

Torba nurkowa -transportowa
szt.

50

Latarka nurkowa
szt.

20

Tabliczka nurkowa
szt.

50

Rurka oddechowa
szt.

50Razem 1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej wymaganiami i zasadami postępowania.

 2. Oferujemy realizację umowy w pełnym zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

 3. Oferujemy realizację umowy w terminie najpóźniej do dnia 30.11.2015 r.

 4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 5. Oświadczamy, że posiadamy wszelkie informacje potrzebne dla zrealizowania przedmiotu zamówienia.

Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:

 1. ...........................................................................................................................

 2. ...........................................................................................................................

 3. ...........................................................................................................................

................................................. .................................................................

(miejscowość, data) (pieczęć imienna i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)Załącznik nr 2 do SIWZSPECYFIKACJA TECZNICZNA

Zadanie 1

Rękawice nurkowe 50 par

Rękawice neoprenowe z powłoką z materiału aramidowego spełniające określone poniżej wymagania:

 • od wewnątrz część chwytna dłoni pokryta materiałem aramidowym, całość wykonana z neoprenu Microcell CR o grubości 5 mm, pokrytego powłoką I Span;

 • od zewnętrznej strony, rękawice na nadgarstku zapinane na zamek

 • rękawice pięciopalczaste;

 • posiadające od wewnętrznej strony gumowy uchwyt ułatwiający zakładanie rękawic;

 • przeszycia zewnętrzne szyte nicią aramidową ;

 • kolor czarny/szary.


Rękawice Waterproof G1 Kevlar lub równoważneButy neoprenowe do skafandra mokrego 50 par


Buty neoprenowe do skafandra mokrego spełniające określone poniżej wymagania:

 • wykonane z materiału neopren Microcell CR o grubości 6,5 mm, wykończone powłoką I Span;

 • podeszwa gumowa, żebrowana antypoślizgowa;

 • buty muszą posiadać wzmocnienia gumowe na podeszwie w okolicy palców i na pięcie;

 • zapinane na zamek zabezpieczony neoprenową zakładką,

 • podeszwa elastyczna, wyprofilowana.

 • kolor neoprenu czarny.

 • na pięcie buty wyposażone w wypukłe ostrogi

 • na wysokości ścięgna musi znajdować się gumowy uchwyt ułatwiający zakładanie buta.

Buty Waterproof B1 lub równoważneSkafander nurkowy mokry dwuczęściowy 50 kpl.


Skafander nurkowy mokry dwuczęściowy spełniający określone poniżej wymagania
i składający się z następujących części:

1. część wewnętrzna wyposażona w długie rękawy i nogawki wszystko o grubości 7 mm:

 • skafander w całości wykonany w kolorze czarnym z neoprenu MICROCELL CR. Nie dopuszczalne jest zastosowanie neoprenu typu SBR, SCR.

 • zamek wszyty z przodu zapinany od dołu do góry przy czym koniec zamka na wysokości linii sutkowej skręca w kierunku lewego obojczyka. Zamek od środka musi być wyposażony w dodatkowe uszczelnienie na powierzchni styku dwóch stron zamka typu Glide skin.

 • wyprofilowany kołnierz szyjny zamykany po stronę zamka na zapięcie velcro z usztywnioną ułatwiającą zapinanie końcówką.

 • na zewnątrz pokryty powłoką I Span

 • wewnątrz wypełnienie HexTex zmniejszające przepływ wody oraz zapobiegające obtarciom.

 • manszety wykonane z neoprenu glide skin ułatwiające dopasowanie i zmniejszające przepływ wody.

 • podwójne uszczelnienie za pomocą dodatkowego neoprenu na rękawach i nogawkach rozpinane za pomocą zamka YKK gramatura 10 Vislon z antypoślizgową końcówką Zip Grip. Zamki muszą umożliwić podwinięcie neoprenu do wysokości łokci na rękach i do kolan na nogach.

 • na łokciach i kolanach musi znajdować się wyprofilowany materiał o strukturze harmonijki ułatwiający zginanie łokci i kolan.

 • na barkach i na pośladkach naniesiona poliuretanowa antypoślizgowa powierzchnia.

 • na wysokości karku musi znajdować się dodatkowe uszczelnienie zabezpieczające przed przelewaniem się wody na plecy. Od strony wewnętrznej wykończone powierzchnią glide skin.

 • na kolanach musi znajdować się wulkanizowana guma tworząca nakolanniki ochronne.

 • w skład skafandra musi wchodzić oddzielny kaptur wykonany z neoprenu 7 mm z kryzą szyjną, wyposażony w system odpowietrzający w przedniej i tylnej części głowy, wykonany z metalowej siateczki odpornej na działanie słonej wody.


2.część zewnętrzna (kamizelka) tj. koszulka, krótkie rękawy połączona ze spodenkami, wszystko o grubości 5 mm:

 • wykonana w kolorze czarnym z neoprenu MICROCELL CR oraz z poliuretanową powierzchnią antypoślizgową na pośladkach.

 • zamek kamizelki ma być umieszczony z przodu i iść po przekątnej od lewego uda do prawego policzka.

 • na prawym udzie znajdować się musi kieszeń zamocowana za pomocą zamka YKK. Kieszeń ma mieć w środku D ring oraz ma posiadać system zwiększający pojemność ( rozpinany na zamek YKK )

 • wewnątrz wyścielony neoprenem Glide skin oraz z dodatkowym przedłużeniem uszczelniającym schodzącym aż do barków.

 • na zewnątrz musi być zastosowana powłoka I Span.

 • w skład skafandra musi wchodzić zintegrowany kaptur. Wewnątrz wyścielony neoprenem Glide skin. Na zewnątrz musi być zastosowana powłoka I Span. Kaptur musi posiadać system odpowietrzający w przedniej i tylnej części głowy wykonany z metalowej odpornej na działanie słonej wody siateczki.

 • skafander nie powinien zawierać zewnętrznych oznaczeń producenta, elementów odblaskowych itp. Dopuszcza się trwałe zamalowanie tych oznaczeń farbą/pigmentem na kolor czarny lub wykonanie tych oznaczeń fabrycznie kolorem typu czarny mat.

 • wewnątrz skafandra musi znajdować się miejsce w kolorze białym na podpisanie go przez użytkownika.

W skład wyposażenia skafandra dwuczęściowego musi wchodzić tzw. sucha torba w kolorze czarnym o objętości 50-60 litrów. Torba ma zapewnić nie wyciekanie wody gdy skafander przenoszony w niej jest mokry.
Skafander Waterproff W1 lub równoważnyRozmiary skafandrów, rękawic, butów podane zostaną na podstawie tabeli rozmiarowej producenta w terminie do 14 dni od chwili podpisania umowy na dostarczenie sprzętu
Zadanie 2


Retraktor z zaczepem 40 sztuk


Retraktor z zaczepem spełniający określone poniżej wymagania;

 • retraktor w obudowie wewnątrz której znajduję się linka nylonowa w oplocie aramidowym samoczynnie zwijana z możliwością blokady poprzez przesunięcie przycisku blokady;

 • linka o długości od 80 do 110 cm, wytrzymałość na zerwanie 35-40 kg

 • retraktor musi posiadać dwa mocowania:

- jedno do mocowania do nurka za pomocą obrotowego karabińczyka mosiężnego jednotłokowego

- drugie do mocowania sprzętu za pomocą szybkozłączki zakończonej kółkiem lub pętla nylonową.


Retraktor Gear Keeper Brass Bolt lub równoważny.Nóż nurkowy 50 sztuk


Nóż nurkowy spełniający określone poniżej wymagania:

 • długość całkowita noża 15-18 cm;

 • długość ostrza 7-9 cm ;

 • grubość ostrza 3-3,5 mm;

 • waga noża 70-75g, z kaburą 140-150g;

Ostrze wykonane ze stali nierdzewnej, dwustronne z ostrym czubkiem:

 • jedna strona tnąca: ostra i gładka;

 • druga strona – ząbkowana z wcięciem umożliwiającym szybkie cięcie żyłek i lin;

Rękojeść wykonana z tworzywa sztucznego , profilowana w kolorze czarnym lub czarno-szarym. Nóż musi być wyposażony w pochwę wykonaną z tworzywa sztucznego a

pochwa wyposażona w regulowane paski z klamrami. W wyposażeniu zestaw do mocowania noża na wężu lub kamizelce, pochwa w kolorze czarnym.


Nóż nurkowy mini ZAK ALFA Technisub lub równoważny.


Płetwy pływackie 20 par


Płetwy pływackie składane spełniające następujące wymagania;

 • płetwy cechujące się możliwością składania i rozkładania jak wachlarz z blokowaniem po rozłożeniu;

 • korpus płetwy wykonany z aluminium anodowanego;

 • elementy ruchome tj. tuleje, zatrzaski, zawiasy, sworznie wykonane z tytanu;

 • błona pędna i osłona na but wykonane z materiału elastycznego w kolorze czarnym;

 • szerokość po złożeniu 58-63 mm, szerokość po rozłożeniu 280-300 mm, długość po złożeniu 570-600 mm

 • waga 1,5-1,7 kg

 • w skład wyposażenie płetw muszą wchodzić trzy pokrowce: pokrowiec długi na całe płetwy, pokrowiec uniwersalny na pasek, pokrowiec z systemem molle


Płetwy składane Exofin lub równoważne


Maska nurkowa 50 szt.


Maska nurkowa spełniająca następujące wymagania:

 • wykonana z silikonu,

 • cała czarna,

 • dzielone szkła,

 • pasek elastyczny z regulacją długości,

 • objętość wewnętrzną 90-95 cm3,

 • waga maski 140-150 g,

 • wyposażenie: pojemnik do przechowywania maski.


Maska Technisub Micromask lub równoważna.Torba nurkowa –transportowa 50 sztuk


Torba nurkowa spełniająca następujące wymagania:

 • składająca się z pojemnika, kieszeni głównej o wymiarach 76-78 x 40-42 x 26-28 cm otwieranej z trzech stron zamkiem YKK ;

 • do kieszeni głównej przyszyte od przodu dwie kieszenie o wymiarach:

górna: 34-35 x 22-23 x 8-9 cm

dolna: 34-34 x 38-39 x 8-9 cm

otwierane z trzech stron na zamek;


 • po bokach kieszenie boczne na płetwy o wymiarach 73-75 x 24-26 x 7-8 cm , otwierane z trzech stron na zamek, posiadające w górnej i dolnej części wszytą drobną siatkę z tworzywa sztucznego;

 • torba wyposażona w dwa wyściełane i regulowane paski o szerokości 5-6 cm do noszenia torby na plecach z możliwością ich chowania;

 • torba ma posiadać regulowany w dwóch wysokościach teleskopowy uchwyt, regulacja za pomocą zatrzasku w górnej części uchwytu, uchwyt w pełni składany;

 • kółka przymocowane do torby z możliwością odłączania i wymiany, wykonane z tworzywa, posiadające bieżnik, ułożyskowane, średnica kół 10-11 cm, szerokość 2-3 cm , rozstaw kół 30-32 cm;

 • torba wyposażona w dwa uchwyty do przenoszenia: dolny sztywny z tworzywa sztucznego stanowiący jednocześnie podpórkę umożliwiającą utrzymanie torby pozycji pionowej, drugi uchwyt w górnej części to przyszyty uchwyt z osłoną wyprofilowaną do dłoni;

 • spód torby jak również dolny bok do którego przymocowana jest uchwyt, podpórka ma być wzmocniony sztywnym materiałem od wewnątrz;

 • torba wyposażona na górnej części w kieszonkę na wizytówkę;

 • boki torby, kieszenie mają posiadać wewnątrz materiał ochronny w postaci gąbki;

 • torba wykonana z materiału nieprzemakalnego Denier 300/400 powlekana PCV;

 • pojemność torby 110-120 l

 • waga 3,9-4,8 kg


Torba Cressi MOBY 5 lub równoważnaLatarka nurkowa 20 szt.


Latarka nurkowa składająca się z głowicy świetlnej, przewodu łączącego oraz pojemnika na akumulator wraz z akumulatorem. Latarka stosowana na głębokość min 50 metrów. Waga latarki 2-2,5 kg .

Głowica latarki wyposażona w uchwyt tzw. Goodmana, źródło światła w postaci 16-18 diód dających strumień światła 7000-9000 lumenów, czas świecenia min 1,5 godzin .Długość głowicy 5-7 cm, średnica głowicy 6-7 cm. Przewód łączący o długości 1 – 1, 3m. Latarka musi posiadać trzy stopnie regulacji strumienia światła.

Pojemnik na akumulator wraz z pakietem akumulatorów Li-Ion o napięciu 14-15V i pojemności 9,5 - 10,5 Ah umieszczone w obudowie wodoszczelnej wykonanej z aluminium w górnej części zamocowany przewód połączeniowym z głowicą. Długość pojemnika 18 -20 cm, średnica 8-10 cm, pojemnik wyposażony w uchwyt do mocowania na pasek.

Zestaw wyposażony w : • Walizkę, pojemnik lub torbę transportową do przechowywania latarki i jej elementów,

 • ładowarkę do akumulatora zasilana z sieci 230V z sygnalizacja zakończenia ładowania .Latarka Azon Gilgamesh lub równoważna.Tabliczka nurkowa 50 sztuk


Tabliczka nurkowa spełniający określone poniżej wymagania:

 • wyposażona w rysik, ołówek;

 • kolor biały, żółty lub jasnoszary;

 • możliwość mocowania na przedramieniu - za pomocą pasków zapewniających stabilne mocowanie;

 • tabliczka wyprofilowana do kształtu przedramienia i składający się przynajmniej z trzech elementów ”stron”.

Wymiary 100-120 mm x 100-120 mm

Tabliczka Scubatech lub równoważna.


Pojemnik transportowy duży 20 szt.


Pojemnik transportowy składany, wykonany z polietylenu o wysokiej gęstości , składający się z palety, pełnych składanych ścian bocznych i pokrywy, wszystko wykonane w kolorze czarnym.

Wymiary:


 • zewnętrzne dł. 120-130cm , szer. 80-90 cm , gł.95-100cm,

 • ciężar całkowity (paleta, ściany, wieko) 30-32 kg,

 • objętość pojemnika 630-650l, ładowność pojemnika 450-550 kg.

Pojemnik musi posiadać możliwość wielokrotnego składania i rozkładania ścian bocznych jak również możliwość całkowitego zdejmowania ścian z palety. Pojemnik musi posiadać zatrzaski blokujące składane ściany w palecie i wieku. Możliwość wygrawerowania napisu na ścianie bocznej jako opcja.
Pojemnik Jumbo Box Soehner lub równoważny.


Pojemnik transportowy mały 70 szt.


Pojemnik wykonany z tworzywa sztucznego musi być wodoszczelny i pyłoszczelny w wyposażeniu posiadać gąbkę wewnątrz i zaworek rozszczelniający. Pojemnik zamykany, na co najmniej 2 zatrzaski, musi posiadać składaną rączkę i posiadać możliwość zapięcia-zamknięcia na kłódkę. Kolor pojemnika czarny.

Masa z gąbką: 2,5- 3 kg

Wymiary:


 • głębokość skrzynki (cm) : 9- 11cm

 • głębokość wieczka (cm) : 3 - 5 cm

 • wewnętrzne (cm) : 36-39 x 25-27 x 14-16

 • zewnętrzne (cm) : 38-41 x 33-35 x 17-19

W wyposażeniu pojemnika gąbka umieszczona w skrzyni i wieku.

Pojemnik powinien posiadać certyfikat STANAG 4280


Pojemnik Peli™ model 1450 lub równoważny


Rurka oddechowa 50 sztuk


Rurka oddechowa :

 • wykonana z elastycznego tworzywa koloru czarnego bez zaworów w części dolnej w części górnej osłona anty-zalewowa;

 • bez jaskrawych elementów, napisów;

 • ustnik silikonowy ergonomiczny koloru czarnego;

 • do fajki dołączony zdejmowany zaczep;

 • waga: 110-115 g ;

 • długość: 35-37cm;

 • wykonana z giętkiej gumy termoplastycznej.


Fajka nurkowa Aqualung Air FLEX LX lub równoważna.
 • Całość asortymentu powinna być wykonana z wysokiej jakości materiałów gwarantujących długotrwałe i bezpieczne użytkowanie.

 • Zapewnienie bezpłatnego serwisu gwarancyjnego (wraz z dostarczeniem sprzętu) leży po stronie oferenta.

 • Oferent powinien przedstawić asortyment producentów uznanych, mających dużą renomę na rynku międzynarodowym w określonym asortymencie oraz dołączyć zdjęcie, podać nazwę (model) i nazwę producenta (firmy) oferowanego artykułu.

 • UWAGA:

Wskazanie w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, należy rozumieć jako określenie wymaganych minimalnych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, iż wykonawca może zaoferować asortyment równoważny
o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych lub użytkowych.

Załącznik nr 3 do SIWZ

Pieczęć nagłówkowa firmy
OŚWIADCZENIE W TRYBIE ART. 22 i 24
PRAWA O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH


oraz

Informacja

dotycząca przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu i wyposażenia nurka (nr ref.: 09/ZZL/Rat.mor./2015)

ja (imię i nazwisko) ..................................................................................................................
zamieszkały (a) .........................................................................................................................
reprezentując firmę (nazwa firmy) ...........................................................................................
jako (stanowisko służbowe) .....................................................................................................
w imieniu swoim i reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że:


 1. posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

 2. posiadam niezbędną wiedzą i doświadczenie, oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

 3. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

 4. nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia trybie art. 24. ust. 1 i 2, 2b ustawy Prawo zamówień publicznych

 5. podmiot, który reprezentuję/ my nie należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów*;

 6. podmiot, który reprezentuję/ my należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów*;

W skład ww. grupy kapitałowej wchodzą następujące podmioty:

 1. ………………………………………..

 2. ………………………………………..

 3. ………

Prawidłowość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadom odpowiedzialności karnej....................................................... ......................................................

(miejscowość, data) (podpis, pieczątka imienna)
* niepotrzebne skreślić


: plik -> file -> przetargi 2015
przetargi 2015 -> Opis przedmiotu zamówienia Film Duplikacyjny agfa pd1p-os
przetargi 2015 -> Udzielenie odpowiedzi do specyfikacji
przetargi 2015 -> Specyfikacja asortymentowo cenowa
przetargi 2015 -> Śrem: Szkolenia specjalistyczne z zakresu łączności Numer ogłoszenia: 184566 2015; data zamieszczenia: 21. 07. 2015
przetargi 2015 -> Dostawa narzędzi ręcznych I o napędzie elektrycznym I pneumatycznym Zamawiający: 18 wojskowy oddział gospodarczy
przetargi 2015 -> Dostawa materiałów konserwacyjnych I jednorazowego użytku Zamawiający: 18 wojskowy oddział godpodarczy
przetargi 2015 -> Przetarg nieograniczony
przetargi 2015 -> DO: wszystkich wykonawców uczestniczących w postępowaniu o zamówienie publiczne
przetargi 2015 -> Zamawiającym a 2 reprezentowany przez: zwani dalej Wykonawcą
przetargi 2015 -> Załącznik nr 1 c do siwz opis przedmiotu zamówienia przedmiot zamówienia

Pobieranie 198.19 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna