ZatwierdzamPobieranie 126.08 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar126.08 Kb.
ZAMAWIAJĄCY:

UNIWERSYTET MEDYCZNY
w Łodzi, al. Kościuszki 4


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

NA DOSTAWĘ APARATU DO REJESTRACJI SŁUCHOWYCH POTENCJAŁÓW WYWOŁANYCH, POZNAWCZYCH I MIOGENNYCH DLA UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI

ZP/70/2006 r.

ZATWIERDZAM:


Łódź, lipiec, 2006 r.I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.

UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI


90-419 Łódź
al. Kościuszki 4
REGON: 473073308
NIP: 725-18-43-739

Tel: (0-42) 630-23-30; Fax: 63-93-952


II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60.000 euro w myśl art. Prawa zamówień publicznych ( ustawa z dnia 29.01.2004 r. Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.).


III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania przetargowego jest:Dostawa aparatu do rejestracji słuchowych potencjałów wywołanych, poznawczych i miogennych dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, szczegółowo opisana w załączniku nr 2 - Przedmiot zamówienia.
IV. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH, ORAZ OKOLICZNOŚCI, PO KTÓRYCH ZAISTNIENIU BĘDĄ ONE UDZIELANE

Zamawiający dopuszcza możliwość zamówień uzupełniających.

Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 7 Prawa zamówień publicznych zamawiający może w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy dostaw udzielić zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego i polegających na rozszerzeniu dostawy, jeżeli zmiana wykonawcy powodowałaby konieczność nabywania rzeczy o innych parametrach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i dozorze.
V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

Zamówienie będzie zrealizowane w okresie 6 tygodni licząc od daty podpisania umowy.


VI. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.

Zamawiający dopuszcza do udziału w postępowaniu Wykonawców, którzy spełniają następujące warunki: 1. Spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust. 1 prawa zamówień publicznych.

 • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

 • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

 • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

 • nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia

2. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 1. Warunki dodatkowe:

 • Termin płatności: przelewem w ciągu 30 dni od daty realizacji zamówienia,

 • Okres gwarancji: 24 miesiące licząc od daty instalacji sprzętu

 • 5 letni serwis pogwarancyjny.

 • Wykonawca dostarczy deklarację zgodności CE na dostarczony sprzęt.VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

(Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dn. 19 maja 2006 r. Dz. U. Nr 87, poz. 605 )

 1. Wypełniony „Formularz Oferty" wg załącznika nr 1.

 2. Wypełniony „Przedmiot zamówienia” wg załącznika nr 2

 3. Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 22 ust. 1 prawa zamówień publicznych   załącznik nr 4.1.

 4. Oświadczenie wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 prawa zamówień publicznych - załącznik nr 4.1 i 4.2.

 5. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1:

5.1.aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  1. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS u lub KRUS-u potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

5.3 w przypadku złożenia oferty przez podmioty występujące wspólnie – upoważnienie dla wspólnego pełnomocnika

 1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 5, składa odpowiedni dokument lub dokumenty wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, odpowiednio że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.


 1. Dokumenty, o których mowa w pkt. 6a i pkt. 6c powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt. 6b powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 2. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 6, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

 3. Upoważnienie do podpisania oferty, o ile upoważnienie to nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty.

 4. Folder/zdjęcie lub rysunek oferowanego urządzenia. Zamawiający dopuszcza złożenie folderów w języku angielskim lub niemieckim.

 5. Oświadczenie Wykonawcy, że oferowane urządzenie posiada deklarację zgodności CE wyrobu z wymaganiami w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia użytkowników.

UWAGA:

Wybrany Wykonawca przekaże deklarację zgodności CE wraz z kartą gwarancyjną i instrukcją obsługi urządzenia ostatecznemu odbiorcy sprzętu w dniu dostawy. 


VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują faksem lub pisemnie.

Każda ze stron na żądanie drugiej potwierdza fakt otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji.

Złożenie oferty i wniesienie protestu dopuszczalne jest tylko w formie pisemnej.

Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktu z Wykonawcami są:w sprawach merytorycznych:

- Prof. dr hab. n. med. Maciej Gryczyński – Kierownik Katedry Otolaryngologii Kliniki Laryngologii i Onkologii Laryngologicznej UM tel. (0-42) 678 57 85

w sprawach formalnych:

- mgr Jan Konopacki – starszy referent ds. obsługi zamówień publicznych tel. (0-42) 639 39 16


IX. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ

Wykonawca związany jest złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.


X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY.

 1. Oferta powinna być sporządzona wg wzoru FORMULARZA OFERTY (załącznik nr 1) oraz powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty. Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty.

 2. Do oferty powinny być załączone wszystkie dokumenty wymagane odpowiednimi postanowieniami rozdziału VIII (prosimy o dołączenie dokumentów w kolejności określonej w rozdziale VIII niniejszej specyfikacji). Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jest prawdziwości.

 3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez wykonawcę.

 4. Wykonawcy przedstawią oferty zgodne z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 5. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

 6. Oferta powinna być sporządzona:
  - w języku polskim,
  - oferta musi być złożona na kolejno ponumerowanych i podpisanych kartkach
  ,
  a numeracja kartek powinna rozpoczynać się od numeru 1, umieszczonego na pierwszej kartce oferty .

- ilość kartek powinna być podana w Formularzu Ofertowym.
- każda poprawka w ofercie musi być parafowana przez osobę upoważnioną do

podpisywania oferty, nie dopuszcza się stosowania korektora.


- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w której musi być zaoferowana tylko

jedna ostateczna cena. 1. Oferta (w tym wszelkie oświadczenia i zaświadczenia dołączone do niej) jest jawna,
  z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą one być udostępnione innym uczestnikom postępowania.

 2. Jeden wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub złożenie ofert wariantowych / alternatywnych spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.

 3. Wykonawca winien zamieścić ofertę wraz z wszystkimi załącznikami
  w zapieczętowanej kopercie opatrzonej danymi wykonawcy oraz napisem: „Przetarg nieograniczony ZP/70/2006 – Dostawa aparatu do rejestracji słuchowych potencjałów wywołanych, poznawczych i miogennych dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi”. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę tylko przed upływem terminu składania ofert określonym w pkt. ......

 4. O wycofaniu oferty wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego na piśmie.

 5. Zmianę oferty wykonawca powinien zamieścić w zapieczętowanej kopercie opatrzonej danymi wykonawcy oraz napisem: „Zmiana oferty   Przetarg Nieograniczony ZP/70/2006 – Dostawa aparatu do rejestracji słuchowych potencjałów wywołanych, poznawczych i miogennych dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi ".

 6. Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

 7. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.

 8. Otwarcie ofert jest jawne.

 9. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 10. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy ( firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

 11. Informacje, o których mowa w pkt. 15 i 16, przekazuje się niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.


XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Al. Kościuszki 4 w Sekretariacie Rektora IIp. pok. 12

 2. W przypadku przesłania oferty pocztą, o zachowaniu terminu do złożenia oferty decyduje data i godzina doręczenia oferty przez pocztę do Sekretariatu Rektora UM.

 3. Ostateczny termin składania ofert upływa dnia 19.07.2006 r. o godz. 09:00.

 4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.07.2006 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego tj. Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Al. Kościuszki 4 - III p. pok. 22XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

1. Ceną w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2001r. o cenach ( Dz. U. z 2001r. Nr 97, poz. 1050 z późn.zm.) będzie wartość ( cena całkowita wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą zamawiający jest zobowiązany zapłacić wykonawcy. Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, tj. do pełnego grosza.

2. Wykonawca poda w formularzu ofertowym ( po uwzględnieniu wszelkich upustów i rabatów) wartość netto podatek VAT i wartość brutto. Cena obejmuje koszt urządzenia oraz koszty związane z transportem, dostawą, montażem, uruchomieniem urządzenia u bezpośredniego odbiorcy oraz koszty związane ze szkoleniem użytkowników.

3. Zamawiający przyjmie do oceny podaną przez Wykonawców wartość brutto.

4. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.

1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

kryterium ranga
Cena 100%

Kryterium cena   obliczana jest wg wzoru:
(Cmin/Cn)x 100 x 100%

gdzie:

Cmin – cena najniższa

Cn - cena badana
2. Zamawiający przyjmie do oceny podaną przez Wykonawców cenę brutto.

1% odpowiada 1 punktowi.

3. Przez najkorzystniejszą ofertę należy rozumieć ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego, albo ofertę z najniższą ceną.

4. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich powtórnej oceny.
XV INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARACIA UMOWY
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, i uzasadnienie jej wyboru,

b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone podając uzasadnienie faktyczne i

prawne,

c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w pkt. 1a, również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

3. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.4. Do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu zamawiający nie może zawrzeć umowy.

XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH.

 1. Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, będzie zobowiązany do podpisania umowy zgodnej z opracowanym wzorem umowy   załącznik Nr 3.

2. Wzór umowy, po upływie terminu do składania ofert, nie podlega negocjacjom
i złożenie oferty jest równoznaczne z pełną akceptacją umowy przez Wykonawcę.
XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.


 1. Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki odwoławcze przewidziane w dziale VI Prawa zamówień publicznych.

 2. Przed upływem terminu do składania ofert środki odwoławcze, wobec czynności podjętych przez zamawiającego, przysługują również organizacjom pracodawców
  i przedsiębiorców zrzeszających wykonawców wpisanych na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu.

 3. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy można wnieść protest do zamawiającego.

 4. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
  Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.

 5. Protest dotyczący treści ogłoszenia, a także postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej lub na stronach portalu internetowego Urzędu.

 6. W przypadku wniesienia protestu dotyczącego treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

 7. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.

 8. Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie, wniesiony przez podmiot nieuprawniony lub protest niedopuszczalny na podstawie art. 181 ust. 6 Prawa zamówień publicznych.

 9. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

 10. W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu.

 11. Kopię wniesionego protestu zamawiający przekazuje niezwłocznie wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej www.umed.lodz.pl, wzywając wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu.

 12. Uczestnikami postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu stają się wykonawcy, którzy mają interes prawny w tym, aby protest został rozstrzygnięty na korzyść jednej ze stron, i którzy przystąpili do postępowania:

- w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania, o którym mowa w pkt. 11.

- do upływu terminów, o których mowa w pkt. 5, jeżeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień siwz. 1. Wykonawca zgłasza przystąpienie do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu wskazując swój interes prawny w przystąpieniu i określając swoje żądanie w zakresie zarzutów zawartych w proteście. Zgłoszenie przystąpienia wnosi się do zamawiającego przekazując jednocześnie jego kopię wykonawcy wnoszącemu protest. Wykonawca wnoszący protest oraz wykonawca wezwany zgodnie z pkt. 11 nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej na czynności zamawiającego wykonane zgodnie z ostatecznym rozstrzygnięciem protestu zapadłym w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu

 2. Wykonawca wnoszący protest oraz wykonawca wezwany zgodnie z pkt. 11 nie mogą następnie wnieść protestu powołując się na te same okoliczności.

 3. Protest jest ostatecznie rozstrzygnięty:

a) wraz z rozstrzygnięciem przez zamawiającego protestu lub

b) z upływem terminu jego rozstrzygnięcia.


XVIII. POSTANOWIENIA KONCOWE


W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Dz. U Nr 19 poz. 177 ze zm. Prawo zamówień publicznych.

Do specyfikacji dołączono: • Załącznik nr 1   Formularz oferty,

 • Załącznik nr 2 – Przedmiot Zamówienia,

 • Załącznik nr 3 – Wzór umowy

 • Załącznik nr 4.1, 4.2 i 4.3   Oświadczenia Wykonawcy w trybie art. 22 i 24 Prawa zamówień publicznych


Łódź, lipiec 2006 r.

Nr sprawy ZP/70/2006 Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTY

Nazwa i siedziba Wykonawcy ……………………………………………………..

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Osoba uprawniona do kontaktu z Zamawiającym (imię, nazwisko, stanowisko):

.............................................................................................................................................
Nr tel: ................................... Fax: ................................ e-mail: ........................................

REGON: ……………………………………….. NIP: ………………………………….

Do:

UNIWERSYTETU MEDYCZNGO W ŁODZI Al. Kościuszki 4

Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60.000 euro na dostawę aparatu do rejestracji słuchowych potencjałów wywołanych, poznawczych i miogennych dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, oferujemy wykonanie dostawy będących przedmiotem zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 2 w cenie:


Cena netto: ...............................zł. +VAT......%: ...........................zł., co stanowi:

Cena brutto: ................................zł.

Słownie: ........................................................................................................zł.


Termin płatności: przelewem w ciągu 30 dni po dostawie i otrzymaniu faktury.

 1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz z załączonym wzorem umowy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

 2. Ofertę niniejszą składamy na ...... kolejno ponumerowanych kartkach

 3. Oświadczamy, iż za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych na kartkach opatrzonych napisem „POUFNE” niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

 4. Oświadczamy, że projekt umowy, stanowiący załącznik Nr 3 do specyfikacji, został przez nas zaakceptowany w całości i bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na zaproponowanych warunkach.

 5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany
  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

…………… dnia …………

..................................................


Pieczęć i podpis upoważnionej osoby

Załącznik nr 2

Nr sprawy ZP/70/2006
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Aparat do badania potencjałów wywołanych obejmujący:Nr

PARAMETRY WYMAGANE:

PARAMETRY OFEROWANE:

a) słuchowe potencjały wywołane


elektrokochleografia _ ECochG,


potencjały z pnia mózgu


potencjały średniolatencyjne _ MLR,


potencjały późne p100, potencjały poznawcze p300 _ ALR,


potencjały wywołane bodźcem elektrycznym_ EABR
b) potencjały słuchowe wywołane stanu ustalonego – ASSR - z wieloczęstotliwościową (dla co najmniej 4 częstotliwości) obuuszną prezentacją bodźca i metodą detekcji sygnału _ F_test.


dostępność systemu bodźców tonalnych do pomiarów ASSR z modulacją AM i FM


zakres poziomów bodźca – 0-125dB peSPL


zakres dostępnych częstotliwości audiometrycznych – 500Hz – 8kHz


liczba częstotliwości dostępnych w standardzie – nie mniej niż 8


co najmniej trzy różne nieliniowe obwiednie bodźców tonalnych


regulowane czasy narastania, opadania i pleateau impulsów tonalnych z regulacją od zera
c) miogenne przedsionkowe potencjały wywołane - VEMp
d) oprzyrządowanie


słuchawki TDH 39


słuchawki wewnątrzuszne


wibrator kostny


głośniki i wzmacniacz do badania z wolnego pola


komputer (laptop) z oprogramowaniem do systemu


drukarka


stolik


UWAGA: Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.
Załącznik Nr 3

WZÓR
UMOWA Nr ZP/70/2006
zawarta w dniu ……………. w Łodzi pomiędzy:
Uniwersytetem Medycznym
z siedzibą w Łodzi, Al. Kościuszki 4
reprezentowanym przez:

1. Rektora UM – prof. dr hab. n. med. Andrzeja Lewińskiego

2. Kwestora UM - mgr Małgorzatę Ochman

zwanym dalej „Zamawiającym”a

....................................................................

z siedzibą w ................................................

.....................................................................

reprezentowanym przez:.....................................................................

.....................................................................

zwanym dalej „Wykonawcą”.


W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60.000 euro zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 ze zm.) została zawarta umowa o następującej treści:
§ 1

Przedmiotem umowy jest dostarczenie aparatu do rejestracji słuchowych potencjałów wywołanych, poznawczych i miogennych, zwanego dalej towarem, szczegółowo opisanego w ofercie z dnia ...................... r., która stanowi integralną część umowy. Wykonawca oświadcza, że towar będący przedmiotem niniejszej umowy jest fabrycznie nowy i spełnia parametry techniczne i funkcje użytkowe oraz warunki zgodności CE.§ 2

 1. Całkowita wartość towaru wymienionego w §1 wynosi:

Cena netto: ......................zł + VAT (.....%): .............................zł, co stanowi:


Cena brutto: ............................... zł
Słownie: .............................................................................................. zł.


 1. Cena, o której mowa w ust.1 obejmuje koszt urządzenia i koszty związane z dostarczeniem, instalacją, i szkoleniem użytkowników.


§ 3

1. Cena brutto płatna będzie w złotych polskich na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę.


2. Płatność zostanie dokonana w ciągu 30 dni od daty dostarczenia i instalacji towaru u bezpośredniego odbiorcy przez Wykonawcę, a następnie otrzymaniu faktury przez Zamawiającego na konto wskazane na fakturze.

§ 4

Zamawiający dopuszcza możliwość zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego.


§ 5

 1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy w terminie 6 tygodni od daty zawarcia umowy. Na towar udziela 24 miesięcznej gwarancji, licząc od daty instalacji. Gwarancja obejmuje koszt naprawy, dojazdu i części zamiennych.

 2. W czasie obowiązywania gwarancji Wykonawca przyjmie zgłoszenie konieczności naprawy i podejmie stosowne działania w ciągu 48 godzin, a czas naprawy nie przekroczy
  14 dni.

 3. Każdorazowy czas naprawy powoduje wydłużenie okresu trwania gwarancji.

 4. Wykonawca zapewnia 5 letni serwis pogwarancyjny.


§ 6

 1. Za niewykonanie przedmiotu umowy w terminie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,2 % wartości przedmiotu zamówienia, o której mowa w §2 za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10 % wartości przedmiotu zamówienia.

 2. W razie nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 10% wartości przedmiotu zamówienia, o której mowa w §2.

 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych..


§ 7

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.


§ 8

1. W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy, Wykonawca ma obowiązek skierować swoje roszczenia do Zamawiającego, który ustosunkuje się na piśmie do roszczeń Wykonawcy w terminie 14 dni od daty powiadomienia.

2. W przypadku niemożności polubownego rozstrzygnięcia sporu w sposób określony
w ust.1, sądem właściwym jest sąd w Łodzi.
§ 9

W sprawach nieuregulowanych niniejszej umowy będą miały zastosowanie przepisy Prawa zamówień publicznych z dn. 29 stycznia 2004r (Dz. U. Nr 19 z 2004 r. poz. 177 ze zm.) oraz Kodeksu Cywilnego.


§ 10

1. Umowę sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

2. Umowa wchodzi w życie po podpisaniu jej przez obie strony.

3. Załącznikiem do umowy jest:

- oferta z dnia .........................

Miejsce dostawy: Klinika Laryngologii i Onkologii Laryngologicznej, ul. Kopcińskiego 22, Łódź

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA
Załącznik nr 4.1

Numer sprawy ZP/70/2006 r.
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

Nazwa Wykonawcy......................................................................................................................


Adres Wykonawcy .......................................................................................................................
Składając ofertę na :

………………………………………………………………………………………………….

Oświadczam, ze zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawy prawo zamówień publicznych art. 22 ust. 1 (Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z póź. zm.)


 1. posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

 2. posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

 3. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

 4. nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;

……………………………………..Miejscowość, data ...........................................................

( podpis z pieczątką imienną , lub podpis

czytelny osoby uprawnionej do

reprezentowania Wykonawcy )

Załącznik nr 4.2

Numer sprawy ZP/70/2006 r.OŚWIADCZENIE WYKONAWCY, ŻE NIE PODLEGA WYKLUCZENIU
Nazwa Wykonawcy......................................................................................................................
Adres Wykonawcy .......................................................................................................................
Składając ofertę na :

………………………………………………………………………………………………….

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z póź. zm.), który brzmi następująco:

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 1. wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;

 2. wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;

 3. wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z póź. zm.), który brzmi następująco:

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców którzy: 1. wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;

 2. złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

 3. nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy z zastrzeżeniem art. 26 ust.3;

 4. nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

……………………………………..

miejscowość, data

...........................................................

( podpis z pieczątką imienną , lub podpis

czytelny osoby uprawnionej do

reprezentowania Wykonawcy )

UWAGA: wypełniają wszyscy wykonawcy


Załącznik nr 4.3

Numer sprawy ZP/70/2006 r.
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY, ŻE NIE PODLEGA WYKLUCZENIU
Nazwa Wykonawcy......................................................................................................................
Adres Wykonawcy .......................................................................................................................
Składając ofertę na :

………………………………………………………………………………………………….

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z póź. zm.), który brzmi następująco:
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:


 1. osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku
  z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

……………………………………..miejscowość, data

...........................................................

( podpis z pieczątką imienną , lub podpis

czytelny osoby uprawnionej do

reprezentowania Wykonawcy )
UWAGA: wypełnia wykonawca, którego ww. pkt. dotyczy.


 1. 5.spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione
  w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione
  w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego ;


  ……………………………………..

miejscowość, data

...........................................................

( podpis z pieczątką imienną , lub podpis

czytelny osoby uprawnionej do

reprezentowania Wykonawcy )
UWAGA: wypełnia wykonawca, którego ww. pkt. dotyczy.

 1. spółki partnerskiej, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego ;……………………………………..

miejscowość, data

...........................................................

( podpis z pieczątką imienną , lub podpis

czytelny osoby uprawnionej do

reprezentowania Wykonawcy )
UWAGA: wypełnia wykonawca, którego ww. pkt. dotyczy.


 1. spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem
  o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego ;
  ……………………………………..

miejscowość, data

...........................................................

( podpis z pieczątką imienną , lub podpis

czytelny osoby uprawnionej do

reprezentowania Wykonawcy )

UWAGA: wypełnia wykonawca, którego ww. pkt. dotyczy. 1. osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego ;
  ……………………………………..

miejscowość, data

...........................................................

( podpis z pieczątką imienną , lub podpis

czytelny osoby uprawnionej do

reprezentowania Wykonawcy )
UWAGA: wypełnia wykonawca, którego ww. pkt. dotyczy. 1. podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
  ……………………………………..

miejscowość, data

...........................................................

( podpis z pieczątką imienną , lub podpis

czytelny osoby uprawnionej do

reprezentowania Wykonawcy )
UWAGA: wypełnia wykonawca, którego ww. pkt. dotyczy.

 1. wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu,
  o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 prawa zamówień publicznych.

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna