ZatwierdzamPobieranie 170.18 Kb.
Data04.05.2016
Rozmiar170.18 Kb.

ZATWIERDZAM


DOWÓDCA JW 4724

o. p.

płk Mariusz SKULIMOWSKI

dnia 13.04.2012r.


Kraków, dnia 12.04.2012r.

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIAw postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę

akcesoriów i licencji służby łączności i informatyki.


I n f o r m a c j e w s t ę p n e


 1. Niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia składa się z następujących rozdziałów:

Rozdział I: Informacje ogólne.

Rozdział II: Informacje dotyczące sposobu sporządzania składanych ofert.

Rozdział III: Kryteria oceny ofert, ogłoszenie wyniku oraz udzielenie zamówienia publicznego.

2. Oferent powinien dokładnie zapoznać się z treścią niniejszej specyfikacji.

3. Oferent ponosi ryzyko nieterminowego dostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów oraz przedłożenia oferty nie w pełni odpowiadającej warunkom określonym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
4. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm./.


Rozdział I

INFORMACJE OGÓLNE 1. Informacja o Zamawiającym
  1. Postępowanie prowadzone jest przez:


Jednostka Wojskowa 4724

ul. Tyniecka 45; 30 - 901 Kraków

NIP: 676-23-94-845

REGON: 120863716

Numer telefonu: /12/ 455 24 07

Numer faxu: /12/ 455 25 10

Adres strony internetowej: www.jw4724.mil.pl


  1. Jednostka Wojskowa 4724 zaprasza do złożenia ofert w przetargu nieograniczonym na Zakup i dostawę akcesoriów i licencji służby łączności
   i informatyki.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu sporządzania ofert zawarte są


w rozdziale II niniejszej specyfikacji. Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest
w pkt. 3 niniejszej specyfikacji.
1.3. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest przez Komisję Przetargową JW 4724.

2. Opis procedury zamówienia

2.1. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu


o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych
– art. 10 oraz art. 39 ustawy.

2.2. Wartość szacunkowa zamówienia określona została poniżej 130 000 euro.

2.3. Oferty złożone w prowadzonym postępowaniu zostaną otwarte publicznie.

2.4. Po otwarciu ofert Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, zgodnie


z zasadami i kryteriami określonymi w ustawie – Prawo zamówień publicznych
oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 1. Opis przedmiotu zamówienia  1. Przedmiotem zamówienia jest Zakup i dostawa akcesoriów i licencji służby łączności i informatyki.

Cena jednostkowa zamawianego sprzętu /zgodnie z formularzem cenowym
– załącznik nr 6 do SIWZ/ nie może przekroczyć kwoty 3 500,00 zł brutto.

Szczegółowy zakres zamówienia zamieszczony jest w opisie przedmiotu zamówienia – załącznik Nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Załącznik zawiera minimalne wymagania żądane przez Zamawiającego
w zakresie zamówienia.

3.2. Wspólny słownik CPV:

Kody wiodące: 32421000-0, 48000000-8.
  1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych.

  2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych
   – Wykonawca nie może oferować odmiennego sposobu wykonania zamówienia od przedstawionego w specyfikacji.

  3. Zamawiający wymaga aby Wykonawca w przypadku zaoferowania produktów równoważnych względem przedmiotu zamówienia przedstawił dokumenty potwierdzające równoważność produktu względem opisanego w zamówieniu modelu /Zamawiający dopuszcza złożenie dokumentu w formie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę/.
  1. Wszelkich informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela:
   - p. Katarzyna Kowalczyk - kwestie formalne – tel.: /12/ 455 25 04

- p. Michał Łygan - kwestie merytoryczne - tel.: /12/ 455 25 68
4. Termin realizacji zamówienia
Od podpisania umowy do dnia 31 maja 2012r.

5. Oferenci wykluczeni z postępowania

5.1. W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci nie wykluczeni z postępowania


na podstawie art. 24 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm./, a także spełniający warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 ww. ustawy oraz pozostałe warunki określone w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

5.2.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując
je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania,

1a) wykonawców, z którymi dany Zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę


w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy,

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego,

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku


z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione


w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także
za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano


za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem


o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione
w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe
lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe


lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia


na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

5.2.2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również Wykonawców, którzy:

1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt. 2 Pzp lub art. 67 ust. 1 pkt. 1 i 2 Pzp.

2) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 Pzp albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą - w przypadku żądania wadium przez Zamawiającego

3) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania,

4) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu. 1. Tryb udzielania wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz wprowadzania zmian  1. Każdy Oferent ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zgodnie z art. 38 Pzp.

  2. Pytania powinny być sformułowane na piśmie i złożone na adres Zamawiającego.

  3. Pytania powinny być opatrzone nazwą stawiającego je Oferenta.

  4. Zamawiający udzieli odpowiedzi bezzwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem składania ofert. Pytania o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia powinny wpłynąć do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

  5. Treść zapytania i odpowiedzi Zamawiający przekaże jednocześnie wszystkim Oferentom, którzy pobrali specyfikację, bez ujawniania źródła zapytania. Treść zapytań i odpowiedzi zostanie również umieszczona na stronie internetowej: www.jw4724.mil.pl oraz na stronie www.bip.mon.gov.pl przy specyfikacji dotyczącej przetargu.

  6. Osobą upoważnioną do kontaktów z Oferentami są:

- p. Katarzyna Kowalczyk - kwestie formalne – tel.: /12/ 455 25 04

- p. Michał Łygan - kwestie merytoryczne - tel.: /12/ 455 25 687. Przedłużenie terminu składania ofert

  1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonywane zmiany specyfikacji Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza na stronie internetowej, na której jest zamieszczona specyfikacja.

  2. Jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania, drogą elektroniczną, zgodnie z formą i procedurami wskazanymi na stronie internetowej.

7.3. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieszcza informację na stronie internetowej, jeżeli specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniana na tej stronie.

Rozdział II

INFORMACJE DOTYCZĄCE SPOSOBU SPORZĄDZANIA SKŁADANYCH OFERT


 1. Dopuszczalna liczba składanych ofert

8.1. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę na całość przedmiotu zamówienia.

8.2. Złożenie większej liczby ofert, oferty zawierającej rozwiązania alternatywne lub oferty wariantowej spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez tego Wykonawcę.

9. Koszt sporządzania oferty
Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złożeniem oferty ponosi Oferent, niezależnie od wyniku postępowania.
10. Okres związania ofertą
10.1. Oferent pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni kalendarzowych.

10.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

10.3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

10.4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe,


z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza – w przypadku żądania wadium przez Zamawiającego.

11. Postać oferty

11.1. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez Oferenta ściśle według postanowień niniejszej specyfikacji.

11.2. Do oferty Oferent musi dołączyć komplet dokumentów wymaganych postanowieniami pkt. 12 niniejszej specyfikacji.

11.3. Oferta musi być napisana w języku polskim na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem.

11.3.1 Wszystkie dokumenty i oświadczenia w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

11.4. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami muszą być podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta. Za osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferentów uznaje się:

a) osoby wykazane w prowadzonych przez sądy rejestrach handlowych, rejestrach spółdzielni lub rejestrach przedsiębiorstw państwowych;

b) osoby wykazane w zaświadczeniach o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;

c) osoby legitymujące się odpowiednim pełnomocnictwem udzielonym przez osoby, o których mowa w pkt. 11.4 ppkt. a, b niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika Oferenta, pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty.

11.4.1. W przypadku, gdy Oferent prowadzi działalność w formie spółki cywilnej, a oferta nie będzie podpisana przez wszystkich wspólników, Oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty odpowiednie pełnomocnictwa udzielone przez pozostałych wspólników.

11.5. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę i opatrzone datami ich dokonania.

11.6. Postanowienia dotyczące dokumentów zastrzeżonych: 1. wszystkie dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne,
  z wyjątkiem informacji zastrzeżonych przez Wykonawcę składającego ofertę;

 2. nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
  w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust.
  4 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

12. Zawartość oferty

12.1. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 Pzp oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia ubiegać mogą się Wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy – z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm./ (druk oświadczenia, który należy wypełnić jest załącznikiem Nr 2 do specyfikacji) a także warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia a w szczególności dotyczące posiadania:

Sytuacji ekonomicznej i finansowej - w tym celu Wykonawca dostarczy:

Nie dotyczy.Wiedzy i doświadczenia - w tym celu Wykonawca dostarczy:

- wykaz wykonanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania


i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. W przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.
Przedstawiony wykaz wykonanych dostaw musi opiewać na kwoty dla całości przedmiotu zamówienia nie mniejsze niż 160 000,00 złotych brutto (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy złotych brutto 00/100) – w przypadku konsorcjum, spółki itp. suma wykazu wykonanych dostaw ma wynosić 160 000,00 zł brutto, (według załącznika Nr 3 do SIWZ).

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

Ocena spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w niniejszym ogłoszeniu nastąpi na podstawie załączonych do oferty dokumentów (wg zasady spełnia - nie spełnia).


  1. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.
   1 Pzp oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:


Oświadczenie, że Oferent nie podlega wykluczeniu z postępowania
na podstawie art. 24 ustawy – Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2010r.
Nr 113 poz. 759 z późn. zm./, (druk oświadczenia, który należy wypełnić jest załącznikiem Nr 2 do specyfikacji).

Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia


w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy.
Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne
i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż
3 miesiące
przed upływem składania ofert.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

Ocena spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w niniejszym ogłoszeniu nastąpi na podstawie załączonych do oferty dokumentów (wg zasady spełnia - nie spełnia).


12.3. Dodatkowo wymagane dokumenty, dotyczące przedmiotu zamówienia zawarte są w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik numer 5 do SIWZ.

12.4. Każda z Firm składająca ofertę (dotyczy również spółek cywilnych, z których każdy ze wspólników traktowany jest jako oddzielny przedsiębiorca – Firma) złoży oddzielnie dla każdej z nich: oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt.


12.1. do 12.3.

12.5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie publiczne (dotyczy również spółek cywilnych) zobowiązani są przedłożyć:

a) pełnomocnictwo rodzajowe, do reprezentowania Wykonawców składających ofertę wspólnie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (w pełnomocnictwie należy skonkretyzować postępowanie
o udzielenie zamówienia publicznego, z podaniem numeru sprawy i przedmiotu zamówienia i skonkretyzować zakres umocowania). Poświadczenie
o pełnomocnictwie musi zostać dołączone do oferty lub wniosku
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,

b) wykaz podmiotów (partnerów) zawierających umowę konsorcjum (w przypadku spółki cywilnej - wykaz wspólników),

c) oświadczenie Wykonawców o solidarnej odpowiedzialności za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie umowy oraz za wszelkie wynikłe z tego szkody (nie dotyczy spółek cywilnych, które ponoszą solidarną odpowiedzialność
z mocy ustawy),

d) umowę konsorcjum (spółki cywilnej) – przed podpisaniem umowy.


12.6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przedkłada:

 1. dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

- nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału


w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie


- w wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

  1. W przypadku, gdy Oferent w miejsce któregoś z żądanych dokumentów dostarczy jego kopię, kopia ta musi być poświadczona za zgodność z oryginałem przez Oferenta. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginałów lub notarialnie potwierdzonych kopii dokumentów np. jeśli przedstawione kserokopie będą wzbudzać wątpliwości, co do ich prawdziwości.


13. Termin i miejsce składania ofert

13.1. Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej na:Jednostka Wojskowa 4724, ul. Tyniecka 45; 30 - 901 Kraków

13.2. Oferty należy złożyć w kancelarii jawnej Jednostki Wojskowej 4724 Kraków

do dnia 23 kwietnia 2012r. do godz. 11.00.

W celu złożenia oferty ww. terminie należy uwzględnić czas związany
z procedurami pozwalającymi na wejście na teren Jednostki Wojskowej.

13.3. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.14. Wymagania dotyczące wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy

14.1. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.


14.2. W Wadium może również zostać wniesione w następujących formach:

 1. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

 2. gwarancjach bankowych;

 3. gwarancjach ubezpieczeniowych;

 4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2000 r. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

14.3. Poręczenia określone w pkt. 14.2. lit. a i d, powinny zawierać następujące elementy:

 1. wskazanie podmiotu, za który dokonuje poręczenia bank, spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa lub podmiot, o którym mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości;

 2. precyzyjne wskazanie zobowiązania będącego przedmiotem poręczenia;

 3. kwotę, do wysokości której poręczyciel jest zobowiązany;

 4. wskazanie terminu, z upływem którego wygasa zobowiązanie, przy czym poręczenie o  charakterze terminowym nie może zostać odwołane.

14.4. Gwarancje określone w pkt. 14.2. lit. b i c, powinny zawierać następujące elementy:

 1. bezwarunkowe zobowiązanie banku lub ubezpieczyciela do zapłaty sumy wadium na wezwanie zamawiającego w przypadkach:

      1. w razie odmowy podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego;

      2. jeżeli pełnomocnictwo udzielone przez wykonawcę dotyczy zawarcia umowy – w razie odwołania pełnomocnictwa;

      3. gdy zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;

  1. informację dotyczącą postępowania stanowiącego przyczynę wystawienia gwarancji;

  2. wskazanie sumy gwarancyjnej;

  3. wskazanie zamawiającego jako beneficjenta gwarancji;

  4. wskazanie wykonawcy jako zleceniodawcy gwarancji;

  5. określenie terminu ważności gwarancji.

14.5. Oryginał dokumentu wadium w formie niepieniężnej można zdeponować
w kasie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert, a kopię załączyć do oferty. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 11:00 do 13:00 lub dołączyć do oferty.

14.6. Wykonawcy, którzy nie wniosą wadium w terminie lub wniosą je w niepełnej wysokości, zostaną wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 2 Pzp.
  1. Wadium zostanie niezwłocznie zwrócone Wykonawcy w następujących przypadkach:

 1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania,
  z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Pzp.;

 2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano;

 3. na wniosek Wykonawcy, który ofertę wycofał przed upływem terminu składania ofert;

 4. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust.1 Pzp., jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
  1. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli:

a) Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówi podpisania umowy


w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;

 1. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie na podstawie przepisu art. 26 ust.
  3 Pzp nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.
  1 Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

14.9. Zamawiający wymagał będzie przed podpisaniem umowy, (na zasadach określonych jak dla wadium) wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 2% wartości brutto od realizowanej całości zamówienia (zaokrąglona do pełnych złotych).
14.10. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu należy wpłacić na konto Narodowy Bank Polski Numer konta 08 1010 1270 0051 5113 9120 1000 adres Jednostka Wojskowa 4724, ul. Tyniecka 45; 30 - 901 Kraków
z dopiskiem:
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w przetargu na zakup i dostawę akcesoriów i licencji służby łączności i informatyki (nr ref. ZP/10/2012)".

14.11. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wnieść przed dniem


jej podpisania, wskazanym przez Zamawiającego. Zabezpieczenie wniesione
w formie pieniężnej powinno zostać zaksięgowane na koncie Zamawiającego przed terminem podpisania umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do objęcia zabezpieczeniem należytego wykonania umowy roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi za wady przedmiotu zamówienia.

14.12. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 1. Opakowanie i oznakowanie oferty

15.1. Oferent winien umieścić ofertę w nieprzeźroczystej kopercie, odpowiednio zabezpieczonej, zaadresowanej do Zamawiającego na adres podany w pkt. 13.1. niniejszej specyfikacji, która będzie posiadać następujące oznaczenia:

OFERTA PRZETARGOWA NA ZAKUP I DOSTAWĘ


AKCESORIÓW I LICENCJI SŁUŻBY ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI
(NR REFERENCYJNY ZP/10/2012)".


nie otwierać przed godziną 11.10 dnia 23.04.2012 roku
15.2. Koperta, oprócz opisu jak wyżej, musi być opatrzona pieczęcią zawierającą nazwę oraz adres Wykonawcy.
15.3. Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie
o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi być oznaczone jak w pkt. 15.1. niniejszej specyfikacji oraz dodatkowo opisane „Zmiana” lub „Wycofanie”.

15.4. Oferent nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w jej treści


po upływie terminu składania ofert.

15.5. Oferta jest jawna od chwili jej otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł,


że nie mogą one być udostępniane.


  1. Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny one być umieszczone w osobnej wewnętrznej kopercie zatytułowanej jak
   w punkcie 15.1 z dodaniem słów „Tajemnica przedsiębiorstwa”.Rozdział III

KRYTERIA OCENY OFERT, OGŁOSZENIE WYNIKÓW ORAZ PROCEDURA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO


 1. Kryteria oceny ofert

16.1. Zamawiający będzie oceniał oferty wg następujących kryteriów :

Ocena za wykonanie całości przedmiotu zamówienia [ C ]:

cena – 100%

16.2.  Punkty przyznawane za kryterium „cena za realizację całości przedmiotu zamówienia” będą liczone wg następującego wzoru:

C = ( C min : Co ) x 100

gdzie:

C – ilość punktów przyznana danej ofercie,C min – minimalna cena zaoferowana w postępowaniu,

C o – cena podana przez Oferenta w ofercie,

16.3. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku.

16.4. Każdy Wykonawca złoży jedną ofertę na całość przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwość złożenia ofert częściowych.


16.5. Za najkorzystniejszą ofertę uznaje się tę, która spełnia wymogi ustawy i SIWZ
oraz uzyska największą liczbę punktów.

16.6. W przypadku, gdy zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych


(art. 91 ust. 5 i 6 Pzp).

 1. Otwarcie i ocena ofert

17.1. Zamawiający otworzy oferty w obecności Oferentów w dniu 23 kwietnia 2012 roku o godz. 11.10 w siedzibie Zamawiającego tj. Jednostka Wojskowa 4724,
ul. Tyniecka 45;
30 - 901 Kraków /w pok. 103/.

17.2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Przewodniczący Komisji Przetargowej poda kwotę przeznaczoną na realizację całości zamówienia.

17.3. Podczas otwarcia ofert Zamawiający ogłosi nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

17.4. Oferent, który nie będzie obecny przy otwieraniu ofert może wystąpić


do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o przesłanie informacji ogłoszonych
w trakcie otwarcia ofert. Żądane informacje Zamawiający przekaże (pisemnie lub faxem) niezwłocznie Oferentowi.

17.5. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

17.6. Przed szczegółową oceną ofert Zamawiający sprawdzi czy:

a) oferta jest zgodna z ustawą o zamówieniach publicznych;

b) oferta spełnia wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

c) jej złożenie nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji;

d) oferta jest ważna.

17.7. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli w trakcie jej sprawdzania stwierdzi, że:

a) oferta narusza zasady ustawy - Prawo zamówień publicznych;

b) oferta nie spełnia warunków określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w ustawie o zamówieniach publicznych albo w aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie.

17.8. W formularzu ofertowym należy podać ceny jednostkowe netto i brutto oraz wartość netto i brutto za realizację całości zamówienia - zgodnie z załącznikiem
nr 6 do SIWZ.

17.9. Wszystkie ceny przestawione w ofercie będą traktowane jako ostateczne ceny


i nie będą podlegać żadnym negocjacjom w trakcie trwania procedury przetargowej, ani po jej zakończeniu.

17.10. Zamawiający poprawi omyłki zgodnie z przepisami określonymi w art. 87 Pzp.


O poprawieniu omyłek Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

17.11. Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w Ustawie o zamówieniach publicznych oraz niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu


o podane kryteria wyboru.

17.12. Wybranemu oferentowi Zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy. 1. Ogłoszenie wyniku postępowania

Wynik postępowania zostanie zamieszczony na stronie internetowej: www.jw4724.mil.pl ,www.bip.mon.gov.pl, wywieszony na tablicy ogłoszeń oraz zostanie przesłany do wszystkich uczestników postępowania.

Zamawiający zawiadamia Wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając:

a) nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru, oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom
w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 1. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

 2. terminie, po upływie którego umowa w sprawie udzielenia zamówienia może być zawarta. 1. Unieważnienie postępowania

19.1. Zamawiający unieważni postępowanie, jeśli:

a) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu (art. 93 ust. 1 Pzp);

b) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;

c) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;

d) w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5 Pzp zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie;

e) okaże się, iż postępowanie było obarczone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

19.2. W zawiadomieniu o unieważnieniu postępowania Zamawiający poda przyczyny unieważnienia - uzasadnienie faktyczne i prawne, zgodnie z ustawą
o zamówieniach publicznych. Zawiadomienie zostanie przesłane do wszystkich Oferentów, którzy złożyli oferty.


 1. Udzielenie zamówienia

20.1. Zamawiający udzieli zamówienia temu Oferentowi, którego oferta będzie najkorzystniejsza z punktu widzenia zasad i kryteriów określonych w ustawie
o zamówieniach publicznych oraz w niniejszej specyfikacji.

20.2. Przed upływem okresu związania ofertą Zamawiający powiadomi pisemnie Oferenta o przyznaniu mu zamówienia. W powiadomieniu zostaną podane termin


i miejsce zawarcia umowy.

20.3. O dokonaniu wyboru oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie po upływie terminu, o którym mowa w pkt. 13.2. niniejszej specyfikacji pozostałych Oferentów, którzy złożyli oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby


i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny
i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

20.4. Ogłoszenie zawierające informacje, o których mowa w pkt. 20.3. niniejszej specyfikacji Zamawiający umieści także w swojej siedzibie w miejscu publicznie dostępnym oraz na stronie internetowej: www.jw4724.mil.pl


i www.bip.mon.gov.pl .

20.5. Umowę z Oferentem, którego oferta zostanie wybrana Zamawiający podpisze


w terminie nie krótszym niż 5 dni jeżeli zawiadomienie o wyborze oferty zostało przekazane faksem lub w terminie 10 dni jeżeli zawiadomienie o wyborze oferty zostało przesłane w inny sposób. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem ww. terminów w przypadku gdy złożono tylko jedną ofertę.

20.6. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy


w sprawie zamówienia publicznego lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki, unieważnienia postępowania o których mowa w art. 93 ust. 1 Pzp.

 1. Środki odwoławcze

21.1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom, a także innym osobom jeżeli ich interes w uzyskaniu danego zamówienia poniósł lub może ponieść szkodę
w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

21.2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

21.3. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia, przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane
faxem lub drogą elektroniczną albo w terminie 10 dni jeżeli zostały przesłane
w inny sposób. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej,
ul. Postępu 17a; 02-676 Warszawa w formie pisemnej lub elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, po uiszczeniu wpisu w odpowiedniej wysokości w zależności od wartości zamówienia oraz jego rodzaju. Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania.
21.4. W przypadku wniesienia odwołania Zamawiający nie może zawrzeć umowy
do czasu ogłoszenia przez izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze, zwanych „orzeczeniem”.

21.5. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym


w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego
w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

21.6. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

21.7. Izba rozpatruje odwołanie w terminie 15 dni od dnia jego doręczenia Prezesowi Izby.

21.8. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby


w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

22. Istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy

22.1. Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli: 1. zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy lub rozwiązanie firmy,

 2. zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

 3. Wykonawca wykonuje przedmiot umowy niewłaściwie lub niezgodnie
  z umową,

 4. w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć
  w chwili zawarcia umowy.

22.2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

22.3. W przypadkach określonych powyżej Wykonawca może żądać jedynie zapłaty


z tytułu zrealizowanych dostaw.

22.4. Do spraw nie uregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
W załączeniu:
- załącznik Nr 1 - druk „oferta”;

- załącznik Nr 2 - oświadczenie o spełnianiu warunków;

- załącznik Nr 3 – wykaz zrealizowanych dostaw;

- załącznik Nr 4 - wzór umowy;

- załącznik Nr 5 – opis przedmiotu zamówienia.

- załącznik Nr 6 – formularz cenowyPrzewodniczący Komisji Przetargowej

…………….o. p. ………..………mjr Michał ŁYGAN

Załącznik Nr 1 do SIWZ

………………………………….. ………………………………..

(pieczęć Wykonawcy) (miejscowość, data)


Do ...............................................................


O F E R T ADane Wykonawcy:
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... (pełna nazwa Wykonawcy)
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... (dokładny adres Wykonawcy)REGON


NIP: ...............................................................................

nr konta bankowego …………………………………….

tel. .................................................................................

fax .................................................................................

Internet .........................................................................

e-mail ............................................................................

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZP/10/2012 którego przedmiotem jest:
Zakup i dostawa akcesoriów i licencji służby łączności i informatyki
oferujemy realizację całości/części przedmiotu zamówienia w cenie
(z uwzględnieniem wszystkich upustów):
Razem: wykonanie całości zamówienia na kwotę (z uwzględnieniem wszystkich upustów):

netto:……………………………………………………………………………………

słownie netto: ………………………………………………………………………….

brutto: ……………………………………………………………………………………

słownie brutto: ………………………………………………………………………….

VAT: …………………………………………………………………………
 1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie:


rozpoczęcie: od dnia podpisania umowy

zakończenie: do dnia 31 maja 2012r.

 1. Oświadczamy, że w cenę oferty zostały wliczone wszystkie koszty związane
  z realizacją zamówienia, w tym koszty transportu do siedziby Zamawiającego.

 2. Zamówienie zrealizujemy z udziałem/bez udziału* podwykonawców. Lista podwykonawców stanowi załącznik Nr…….. do tej oferty.

 3. Oświadczamy, że gwarantujemy realizację zamówienia, bez względu na nieprzewidziane okoliczności.

 4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami udziału w postępowaniu
  o udzielenie zamówienia wraz z załączonymi do nich dokumentami i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje, potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.

 5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres wskazany w warunkach udziału w postępowaniu tj. 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 6. Oświadczamy, że akceptujemy warunki postępowania.

Oświadczamy, że spełniamy wszystkie warunki wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. /Dz. U. z 2010r. Nr 113
poz. 759 z późn. zm. /.

- posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadamy wiedzę i doświadczenie;

- dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację zamówienia;

- nie podlegamy wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. z późn. zm. 1. Zobowiązujemy się, na żądanie Zamawiającego, we wskazanym przez niego terminie, udzielić wyjaśnień, złożyć lub uzupełnić dokumenty potwierdzające spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.

 2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy dołączonym do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zgadzamy się na podpisanie umowy w takiej formie.

 3. Oświadczamy, że do kontaktów z Zamawiającym w zakresie związanym
  z niniejszym zamówieniem upoważniamy następujące osoby:

............................................................... tel. ................................................................

............................................................... tel. ................................................................ 1. Ustanowionym pełnomocnikiem do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia/ w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy*
  w sprawie zamówienia publicznego, w przypadku składania oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne*) jest:

stanowisko: …………………………………………………………………………

imię i nazwisko …………………………………………………

tel. 0(……) …………………………………………………………………...

fax. 0(……) …………………………………………………………………..

uwagi: ……………………………………………………………………………


 1. Oświadczamy, że oferta składana jest także w imieniu innych wymienionych poniżej podmiotów /w przypadku spółki/konsorcjum/:

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 1. Oświadczamy, że wszystkie strony naszej oferty łącznie z załącznikami są ponumerowane i cała oferta składa się z ............. stron.

 2. Spis załączników do oferty stanowi jej …….. stronę.

…………………………………………

podpis osoby/osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

* niepotrzebne skreślić
Załącznik Nr 2 do SIWZ
(pieczęć firmy) miejscowość, data …………………..

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Data: ………………………………………………………………

Nazwa Wykonawcy: ………………………………………………………………

……………………………………………………………...

……………………………………………………………..

Siedziba Wykonawcy: …………………………………………………………….

………………………………………………………….…


 1. Przystępując do przetargu Nr ZP/10/2012 zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych oświadczamy, że spełniamy warunki dotyczące:

1) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiada wiedzę i doświadczenie;

3) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia;

4) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

5) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie
art. 24 ustawy - Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759
z późn. zm. /.

A ponadto oświadczamy, że:

1) zapoznaliśmy się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń,

2) zapoznaliśmy się z projektem umowy załączonym do specyfikacji i w przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na określonych


w tym projekcie warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

…………………………………

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy
Załącznik Nr 3 do SIWZ
(pieczęć firmy)

miejscowość, data

…………….. ………………….
WYKAZ ZREALIZOWANYCH DOSTAW

Nazwa Wykonawcy: ………………………………………………………………

……………………………………………………………..

Siedziba Wykonawcy: …………………………………………………………….

………………………………………………………….…
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie - przetarg nieograniczony na:
Zakup i dostawę akcesoriów i licencji służby łączności i informatyki - ZP/10/2012
oświadczamy, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert zrealizowaliśmy następujące dostawy w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w prowadzonym postępowaniu.L.p.

Nazwa Odbiorcy

Opis przedmiotu zamówienia

Okres realizacji

/daty wykonania/

Rodzaj załączonego dokumentu potwierdzającego należyte wykonanie

Wartość brutto zamówienia [PLN]

1

2

3

4

5

6RAZEM:

……………..………………………...

pieczęć i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna