ZatwierdzamPobieranie 154.31 Kb.
Strona1/4
Data07.05.2016
Rozmiar154.31 Kb.
  1   2   3   4

Zatwierdzam:

_________________________________
(data i podpis kierownika zamawiającego lub osoby uprawnionej)
04 .02.2016
Numer sprawy: DZP/PN/ 3 /32/2016


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


Nazwa zamówienia

Dostawa leków, testów na narkotyki, immunoglobuliny, kleju i opatrunków specjalistycznych


Pakiet I

Test do oznaczania w ślinie narkotyków

Pakiet II

Tranexamic acid, Drotaverine hydrochloride

Pakiet III

Cefotaxime

Pakiet IV

Glatiramer acetale

Pakiet V

Norepinephrine

Pakiet VI

Immunoglobulin Humannum

Pakiet VII

Valproic acid

Pakiet VIII

Aripiprazole 15 mg

Pakiet IX

Aripiprazole 10 mg

Pakiet X

Syntetyczny klej nbutylocyjanoakrylowy

Pakiet XI

Opatrunki hydrokaloidowe i piankowe

Pakiet XII

Opatrunki hydrowłókniste

Rodzaj zamówieniaDostawy

Wartość zamówienia:

Powyżej 30 000 euro


I. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM

Nazwa zamawiającego


Instytut Psychiatrii i Neurologii

Adres


02-957 Warszawa ul. Sobieskiego 9
Tel (022) 4582528 Fax (022) 4582546

Poczta elektroniczna [e-mail], adres internetowy [URL}

mariolak @ ipin.edu.pl www.ipin.edu.pl

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie prowadzone jest w trybie:

Przetargu nieograniczonego

Na podstawie art. 39 i następnych ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tj. jedn Dz. U z 2013r poz.907z poź.zm) ).
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest: sukcesywna dostawa leków, testów do oznaczania w ślinie narkotyków

Pakiet I Test do oznaczania w ślinie narkotyków

Kod CPV ; 33696500-0

Pakiet II Tranexamic acid, Drotaverine hydrochloride

Kod CPV : 33660000-6

Pakiet III Cefotaxime

Kod CPV : 33660000-6

Pakiet IV Glatiramer acetale

Kod CPV : 33660000-6

Pakiet V Norepinephrine

Kod CPV : 3366000-6

Pakiet VI - Immunoglobulin Humannum

Kod CPV : 33651520-9

Pakiet VII Valproic acid

Kod CPV : 33660000-6

Pakiet VIII Aripiprazole 15 mg

Kod CPV : 33660000-6

Pakiet IX Aripiprazole 10 mg

Kod CPV ; 33660000-6

Pakiet X Syntetyczny klej nbutylocyjanoakrylowy

Kod CPV :3368000-0

Pakiet XI Opatrunki hydrokaloidowe i piankowe

Kod CPV :33141110-4

Pakiet XII Opatrunki hydrowłókniste

Kod CPV :33141110-4

Szczegółowy wykaz leków wraz z ilością zamawianych pozycji zawarty jest w załączniku do SIWZ ( formularz cenowy- Załącznik nr 6).

UWAGA: dla pakietów XI,XII Zamawiający w razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących oferowanych produktów poprosi o próbki i karty danych technicznych produktów . Wykonawca ma obowiązek dostarczyć próbki i karty techniczne produktów na żądanie Zamawiającego.


  1. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia oraz prawa i obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy określone są we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

  2. Wielkość zamówienia – wartość nie przekracza równowartość 30 000 EUR.

  3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych

  4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

  5. Zamawiający nie przewiduje dokonywania zamówień uzupełniających zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 7 Prawa zamówień publicznych.

  6. Oferowane przez dostawcę produkty lecznicze muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania na terenie RP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001r Prawo farmaceutyczne (tj. Dz.U z 2008 r. Nr 45, poz. 271 ze zm.)

  7. Oferowane przez Wykonawcę wyroby medyczne muszą być dopuszczone do obrotu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz.U z 2010 nr 107. poz 679 ).

  8. Na potwierdzenie dopuszczenia oferowanych wyrobów medycznych do obrotu Wykonawca przedkłada (w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy)

 • aktualne deklaracje zgodności

 • certyfikat jednostki notyfikującej

z opisem, której pozycji przedmiotu zamówienia dotyczy.

1.20 Minimalny okres ważności produktu leczniczego 24 miesiące od daty zakupu, minimalny okres ważności wyrobu medycznego 12 miesięcy od daty zakupu.

1.21 Wykonawca zobligowany jest do dostarczenia wraz z przedmiotem zamówienia:


 1. ulotki w języku polskim zawierającej wszystkie niezbędne dla bezpośredniego użytkownika informacje;

 2. instrukcji w języku polskim dotyczącej możliwości magazynowania i przechowywania produktu leczniczego lub wyrobu medycznego.

Oferowany przez dostawcę produkt leczniczy musi być dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie RP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001r Prawo farmaceutyczne (tj. Dz.U z 2008 r. Nr 45, poz. 271 ze zm.)

IV TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie będzie zrealizowane przez 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj.Dz.U. z 2013r. poz. 907 z poź.zm.), spełniają warunki określone w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj.Dz.U. z 2013r. poz. 907, z póź.zm)

 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki :

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa obowiązek ich posiadania

Zamawiający wymaga, aby wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności potwierdził, że posiada zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej wydanej przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego oprócz składania ofert na pakiety I , X, XI, XII.

2) posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku

Zamawiający uzna spełnienie warunków poprzez złożenie oświadczenia z art. 22 ust 1 ustawy

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku

Zamawiający uzna spełnienie warunków poprzez złożenie oświadczenia z art. 22 ust 1 ustawy 1. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku

Zamawiający uzna spełnienie warunków poprzez złożenie oświadczenia z art. 22 ust 1 ustawy 1. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie reali9zacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia

 2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 3. Przepisy dotyczące Wykonawców stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa w pkt 4.

 4. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawców na podstawie przepisów art..24 ust. 1 pkt 2-11 oraz art. 24 ust.2 pkt 1-5 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj.Dz.U. z 2013r. poz. 907, z póź.zm.)

 5. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy. 1. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana poprzez ustalenie czy wykonawca spełnia wymagania określone w ogłoszeniu o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Jeżeli wykonawca nie spełnia co najmniej jednego z warunków udziału w postępowaniu podlega on wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 2 pkt 4 ustawy

 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia , warunki określone w pkt 1-4 winien spełniać co najmniej jeden Wykonawca wspólnie ubiegający się o zamówienie. Warunek określony w pkt 1. powinien spełniać każdy z Wykonawców indywidualnie

 3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

Wykonawca w tej sytuacji zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu, pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów z podaniem: okresu, zakresu i sposobu ich wykorzystania przy wykonaniu zamówienia oraz charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem.

Zamawiający oceni zdolność Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia na podstawie treści złożonych oświadczeń i dokumentów określonych w specyfikacji zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U poz. 231 z 2013r.) w szczególności w odniesieniu do jego rzetelności, kwalifikacji i doświadczenia.VI. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTPOWANIU ORAZ INNYCH WYMAGANYCH DOKUMENTÓW
1 . W celu oceny spełniania warunków których mowa w art.22 ust.1 ustawy p.z.p , do oferty należy dołączyć

 1. Oświadczenie potwierdzające spełnienie wymagań określonych w art.22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

 2. Zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej wydanej przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego (oprócz składania ofert na pakiety I, X, XI, XII.)

1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na podstawie

2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy,

3)jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt VI 2. siwz – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:a/ nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości

b/ nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.

Dokument, o którym mowa w pkt. a), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

Dokument, o którym mowa w pkt. ,c), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
VII. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O ZAMÓWIENIE


 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

 2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia są obowiązani ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy na zasadach określonych w art. 23 Pzp oraz załączyć do oferty stosowne pełnomocnictwo.

 3. Pełnomocnictwo powinno określać zakres umocowania i być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawców udzielających pełnomocnictwa.

 4. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub w innej formie poświadczonej przez notariusza.

 5. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów dotyczących wykonawcy są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

 6. Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia jest obowiązany wykazać brak podstaw do wykluczenia z postępowania.
VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie żąda wniesienia wadiumIX. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKU­MENTÓW

 1. Zamawiający informuje, że jedyną możliwą formą porozumiewania pomiędzy zamawiającym a wykonawcami jest forma pisemna.

 2. Zamawiający dopuszcza jednak możliwość porozumiewania się za pomocą faksu lub drogą elektroniczną, z tym, że jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują dokumenty lub informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

 3. Numer telefonu 022 4582528 numer faksu 022 4582546, adres poczty elektronicznej mariolak@ipin.edu.pl osoby uprawnionej do porozumiewania się z wykonawcami: Mariola Kowalczyk

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą z tym że na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni
XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

 1. Warunki formalne sporządzenia oferty:

 1. Oferta musi być przygotowana w języku polskim, pisemnie na papierze przy użyciu nośnika pisma nie ulegającemu usunięciu bez pozostawienia śladów, wszelkie dokumenty sporządzone w językach obcych muszą być przetłumaczone na język polski a tłumaczenia potwierdzone za zgodność przez wykonawcę, podczas oceny ofert zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym:

 2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub sposobu przygotowania i złożenia oferty, kierując zapytania na piśmie w języku polskim. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 2 dni przed upływem składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu do składania oferty.

 3. Wszelkie informacje, przekazywanie wyjaśnień, oświadczeń i dokumentów należy kierować do Zamawiającego za pośrednictwem faksu i potwierdzone w formie pisemnej na adres: Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie ul. Sobieskiego 9 z dopiskiem: Przetarg na dostawę leków , testów na

 4. Zamawiający urzęduje w dniach pracujących (pon-piąt) od godz. 7.00 do 15..00. Wszelka korespondencja przesyłana za pomocą faksu po godzinach urzędowania zostanie zarejestrowana w następnym dniu pracy Zamawiającego.

 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem składania ofert, zmodyfikować treść dokumentów składających się na SIWZ. Każda wprowadzona przez Zamawiającego modyfikacja stanie się częścią SIWZ. Dokonaną w ten sposób modyfikację udostępni niezwłocznie na własnej stronie internetowej.

 6. Każda poprawka w ofercie musi być wykonana w sposób czytelny i parafowana własnoręcznie poprzez osobę uprawnioną do podpisywania oferty.

 7. Zaleca się, aby oferta była złożona na kolejno ponumerowanych stronach.

 8. Zaleca się, aby każda strona oferty była parafowana przez osobę podpisującą ofertę.

 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę

 2. Do oferty sporządzonej zgodnie ze wzorem należy dołączyć

 1. oświadczenie i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu;

 2. oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania,

 3. ewentualne pełnomocnictwo.

 1. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. W takim przypadku należy do oferty dołączyć pełnomocnictwo podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo powinno mieć formę oryginału względnie notarialnie poświadczonej kopii lub kopii poświadczonej przez mocodawcę.

 2. Oferta oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia dołączone do niej są jawne, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. jed. Dz.U. z 2003r. Nr 153 poz. 1503 z póź. zm), a wykonawca składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania. Informacje zastrzeżone powinny być w sposób trwały zabezpieczone, oddzielone i oznaczone jako część niejawna oferty. Brak zabezpieczenia skutkuje tym, że zamawiający nie bierze odpowiedzialności za ujawnienie zastrzeżonej części oferty.

Nie podlegają zastrzeżeniu informacje obejmujące: nazwę (firmę) oraz adres wykonawcy, cenę oferty, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności

 1. Zamkniętą kopertę z ofertą należy opatrzyć adresem zamawiającego i napisami:


Pobieranie 154.31 Kb.

  1   2   3   4
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna